သန ၄၅.၂: ဥပၯသုတ္

၂။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္- အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သကၠတိုင္း နဂရကမည္ေသာ သာကီဝင္မင္းတို႔၏ နိဂံုး၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏၊ ထိုအခါ အသွ်င္အာနႏၵာသည္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုးၿပီးလွ်င္ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနၿပီးေသာ္ျမတ္စြာဘုရားအား ဤစကားကို ေလွ်ာက္၏- ”အသွ်င္ဘုရား မိတ္ေဆြေကာင္းရွိသည္၏ အျဖစ္ အေပါင္းအသင္းေကာင္းရွိသည္၏ အျဖစ္ မိတ္ေဆြေကာင္းတို႔၌ ကိုင္း႐ႈိင္းသည္၏ အျဖစ္သည္ အက်င့္ျမတ္ကို ထက္ဝက္ၿပီးေစႏိုင္ပါ၏”ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

အာနႏၵာ ဤသို႔ မဆိုလင့္၊ အာနႏၵာ ဤသို႔ မဆိုလင့္၊ အာနႏၵာ မိတ္ေဆြေကာင္းရွိသည္၏ အျဖစ္အေပါင္းအသင္းေကာင္းရွိသည္၏ အျဖစ္ မိတ္ေဆြေကာင္းတို႔၌ ကိုင္း႐ႈိင္းသည္၏ အျဖစ္သည္ အက်င့္ျမတ္ကို အလံုးစံုပင္ ၿပီးေစႏိုင္၏၊ အာနႏၵာ မိတ္ေဆြေကာင္း, အေပါင္းအသင္းေကာင္းရွိ၍ မိတ္ေဆြေကာင္းတို႔၌ ကိုင္း႐ႈိင္းေသာ ရဟန္းအား အဂၤါရွစ္ပါးရွိေသာအရိယမဂ္ကို ပြားမ်ားႏိုင္လိမ့္မည္၊ အဂၤါရွစ္ပါးရွိေသာအရိယမဂ္ကို ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳႏိုင္လိမ့္မည္ဟူေသာ ဤအေၾကာင္းကို မခြၽတ္ (ရလိမ့္မည္ဟု) ေမွ်ာ္လင့္ အပ္၏။

အာနႏၵာ မိတ္ေဆြေကာင္း,အေပါင္းအသင္းေကာင္း ရွိ၍ မိတ္ေဆြေကာင္းတို႔၌ ကိုင္း႐ႈိင္းျခင္းရွိေသာရဟန္းသည္ အဂၤါရွစ္ပါးရွိေသာအရိယမဂ္ကို အဘယ္သို႔လွ်င္ ပြားမ်ားသနည္း၊ အဂၤါရွစ္ပါးရွိေသာအရိယမဂ္ကို အဘယ္သို႔လွ်င္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳလုပ္သနည္း။ အာနႏၵာ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ဆိတ္ၿငိမ္မႈ၌ မွီေသာ စြဲမက္မႈ ‘ရာဂ’ကင္းျခင္း၌ မွီေသာ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းမႈ၌ မွီေသာ နိဗၺာန္သို႔ ၫြတ္ေသာ မွန္ကန္ေသာအျမင္ ‘သမၼာဒိ႒ိ’ ကို ပြားမ်ား၏၊ ဆိတ္ၿငိမ္မႈ၌ မွီေသာ မွန္ကန္ေသာအၾကံ ‘သမၼာသကၤပၸ’ကို ပြားမ်ား၏။ပ။ မွန္ကန္ေသာ စကား ‘သမၼာဝါစာ’ကို ပြားမ်ား၏။ပ။ မွန္ကန္ေသာအလုပ္ ‘သမၼာကမၼႏၲ’ကို ပြားမ်ား၏။ပ။ မွန္ကန္ေသာအသက္ေမြးမႈ ‘သမၼာအာဇီဝ’ကို ပြားမ်ား၏။ပ။ မွန္ကန္ေသာအားထုတ္မႈ ‘သမၼာဝါယာမ’ကို ပြားမ်ား၏။ပ။ မွန္ကန္ေသာ ေအာက္ေမ့မႈ ‘သမၼာသတိ’ကို ပြားမ်ား၏။ပ။ ဆိတ္ၿငိမ္မႈ၌ မွီေသာစြဲမက္မႈ ‘ရာဂ’ကင္းျခင္း၌ မွီေသာ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းမႈ၌ မွီေသာ နိဗၺာန္သို႔ ၫြတ္ေသာ မွန္ကန္ေသာ တည္ၾကည္မႈ ‘သမၼာသမာဓိ’ကို ပြားမ်ား၏။ အာနႏၵာ ဤသို႔လွ်င္ မိတ္ေဆြေကာင္း, အေပါင္းအသင္းေကာင္း ရွိ၍ မိတ္ေဆြေကာင္းတို႔၌ ကိုင္း႐ႈိင္းျခင္းရွိေသာ ရဟန္းသည္ အဂၤါရွစ္ပါးရွိေသာအရိယမဂ္ကို ပြားမ်ား၏၊ အဂၤါရွစ္ပါးရွိေသာအရိယမဂ္ကို ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳလုပ္၏။

အာနႏၵာ မိတ္ေဆြေကာင္းရွိသည္၏ အျဖစ္ အေပါင္းအသင္းေကာင္းရွိသည္၏ အျဖစ္ မိတ္ေဆြေကာင္းတို႔၌ ကိုင္း႐ိႈင္းသည္၏ အျဖစ္သည္ အက်င့္ျမတ္ကို အလံုးစံုပင္ ၿပီးေစႏိုင္၏ဟူေသာ ဤစကားကို ဤသို႔ေသာအေၾကာင္းပရိယာယ္ျဖင့္လည္း သိအပ္၏။ မိတ္ေဆြေကာင္းျဖစ္ေသာ ငါဘုရားကို အေၾကာင္းျပဳ၍ပဋိသေႏၶေနမႈသေဘာရွိကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္ ပဋိသေႏၶေနမႈမွ လြတ္ေျမာက္ကုန္၏၊ အိုမႈသေဘာရွိကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္ အိုမႈမွ လြတ္ေျမာက္ကုန္၏၊ ေသမႈသေဘာရွိကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္ ေသမႈမွလြတ္ေျမာက္ကုန္၏၊ စိုးရိမ္မႈ ငိုေႂကြးမႈ ကိုယ္ဆင္းရဲမႈ စိတ္ဆင္းရဲမႈ ျပင္းစြာပင္ပန္းမႈသေဘာရွိကုန္ေသာသတၱဝါတို႔သည္ စိုးရိမ္မႈ ငိုေႂကြးမႈ ကိုယ္ဆင္းရဲမႈ စိတ္ဆင္းရဲမႈ ျပင္းစြာပင္ပန္းမႈတို႔မွ လြတ္ေျမာက္ကုန္၏။ အာနႏၵာ မိတ္ေဆြေကာင္းရွိသည္၏ အျဖစ္ အေပါင္းအသင္းေကာင္းရွိသည္၏ အျဖစ္ မိတ္ေဆြေကာင္းတို႔၌ ကိုင္း႐ႈိင္းသည္၏ အျဖစ္သည္ အက်င့္ျမတ္ကို အလံုးစံုပင္ ၿပီးေစႏိုင္၏ဟူေသာ ထိုစကားကို ဤသို႔ေသာအေၾကာင္းပရိယာယ္အားျဖင့္ သိအပ္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ဒုတိယသုတ္။