သန ၄၆.၁၆: တတိယ ဂိလာနသုတ္

၁၉၇။ အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္ ရွဥ့္နက္တို႔အား အစာေကြၽးရာျဖစ္ေသာေဝဠဳဝန္ေက်ာင္း၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏၊ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အနာႏွိပ္စက္ရကား ဆင္းရဲျခင္းသို႔ ေရာက္လ်က္ ျပင္းထန္စြာ မက်န္းမမာ ျဖစ္ေန၏။ ထိုအခါ အသွ်င္မဟာစုႏၵသည္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုးၿပီး၍ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေန၏၊ တစ္ခုေသာေနရာ၌ ထိုင္ေနေသာအသွ်င္မဟာစုႏၵအား ”စုႏၵ ေဗာဇၩင္တို႔ကို သင္၏ ဉာဏ္၌ ထင္ပါေစေလာ့”ဟုမိန္႔ေတာ္ မူ၏။

အသွ်င္ဘုရား ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေကာင္းစြာ ေဟာၾကားအပ္ကုန္ေသာ ဤေဗာဇၩင္ခုနစ္ပါးတို႔ကိုပြါးမ်ားအပ္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳလုပ္အပ္ကုန္သည္ရွိေသာ္ ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ သိျခင္းငွါ ကိုယ္တိုင္သိျခင္းငွါ နိဗၺာန္အက်ဳိးငွါ ျဖစ္ပါကုန္၏။ အဘယ္ခုနစ္ပါးတို႔နည္း၊ အသွ်င္ဘုရား ျမတ္စြာဘုရားသည္ေကာင္းစြာ ေဟာၾကားအပ္ေသာ သတိသေမၺာဇၩင္ကို ပြါးမ်ားအပ္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳလုပ္အပ္သည္ရွိေသာ္ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ သိျခင္းငွါ ကိုယ္တိုင္ သိျခင္းငွါ နိဗၺာန္အက်ဳိးငွါ ျဖစ္ပါ၏။ပ။ အသွ်င္ဘုရားျမတ္စြာဘုရားသည္ ေကာင္းစြာ ေဟာၾကားအပ္ေသာ ဥေပကၡာသေမၺာဇၩင္ကို ပြါးမ်ားအပ္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာျပဳလုပ္အပ္သည္ရွိ ေသာ္ ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ သိျခင္းငွါ ကိုယ္တိုင္ သိျခင္းငွါ နိဗၺာန္အက်ဳိးငွါ ျဖစ္ပါ၏။

အသွ်င္ဘုရား ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေကာင္းစြာ ေဟာၾကားအပ္ကုန္ေသာ ဤေဗာဇၩင္ခုနစ္ပါးတို႔ကိုပြါးမ်ားအပ္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳလုပ္အပ္ကုန္သည္ရွိေသာ္ ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ သိျခင္းငွါ ကိုယ္တိုင္သိျခင္းငွါ နိဗၺာန္အက်ဳိးငါွ ျဖစ္ပါကုန္၏ဟု ေလွ်ာက္၏။ စုႏၵ ေဗာဇၩင္တို႔သည္ စင္စစ္ ေကာင္းျမတ္ကုန္၏၊ စုႏၵ ေဗာဇၩင္တို႔သည္ စင္စစ္ ေကာင္းျမတ္ကုန္၏ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

အသွ်င္စုႏၵသည္ ဤေဗာဇၩင္တရားေတာ္ကို ေလွ်ာက္ထား၏၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ႏွစ္သက္ေတာ္မူ၏၊ ထိုအနာမွလည္း ထေတာ္မူ၏၊ ထိုႏွစ္သက္ျခင္းျဖင့္ပင္ ထိုအနာကို ပယ္စြန္႔ေတာ္မူႏိုင္၏။

ဆ႒သုတ္။