သန ၄၆.၁: ဟိမဝႏၲသုတ္

၁၈၂။ သာဝတၳိနိဒါန္း။ ရဟန္းတို႔ ဥပမာေသာ္ကား နဂါးတို႔သည္ ဟိမဝႏၲာေတာင္မင္းကို မွီ၍ ကိုယ္ကိုတိုးပြားေစ အားယူေစၿပီးလွ်င္ အိုင္ငယ္တို႔သို႔ သက္ဆင္းကုန္၏၊ အိုင္ငယ္တို႔သို႔ သက္ဆင္းၿပီး၍အိုင္ႀကီးတို႔သို႔ သက္ဆင္းကုန္၏၊ အိုင္ႀကီးတို႔သို႔ သက္ဆင္းၿပီး၍ ျမစ္ငယ္တို႔သို႔ သက္ဆင္းကုန္၏၊ ျမစ္ငယ္တို႔သို႔ သက္ဆင္းၿပီး၍ ျမစ္ႀကီးတို႔သို႔ သက္ဆင္းကုန္၏၊ ျမစ္ႀကီးတို႔သို႔ သက္ဆင္းၿပီး၍ မဟာသမုဒၵရာသို႔ သက္ဆင္းကုန္၏၊ ထိုနဂါးတို႔သည္ ထိုမဟာသမုဒၵရာ၌ ခႏၶာကိုယ္ျဖင့္ ႀကီးမားျပန္႔ေျပာသည္၏အျဖစ္သို႔ ေရာက္ကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ ထို႔အတူပင္ ရဟန္းသည္ သီလကို မွီ၍ သီလ၌ တည္၍ ေဗာဇၩင္ခုနစ္ပါးတို႔ကို ပြားမ်ားသည္ရွိေသာ္ ေဗာဇၩင္ခုနစ္ပါးတို႔ကို ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳလုပ္သည္ရွိေသာ္ တရားတို႔၌ ႀကီးမားျပန္႔ေျပာသည္၏အျဖစ္သို႔ ေရာက္၏။ ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ သီလကို မွီ၍ သီလ၌ တည္၍ေဗာဇၩင္ခုနစ္ပါးတို႔ကို ပြားမ်ားသည္ရွိေသာ္ ေဗာဇၩင္ခုနစ္ပါးတို႔ကို ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳလုပ္သည္ရွိေသာ္တရားတို႔၌ ႀကီးမားျပန္႔ေျပာသည္၏အျဖစ္သို႔ ေရာက္သနည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ဆိတ္ၿငိမ္ျခင္းကို မွီေသာ စြဲမက္မႈ ‘ရာဂ’ကင္းျခင္းကို မွီေသာ ခ်ဳပ္ျခင္းကို မွီေသာ နိဗၺာန္သို႔ ၫြတ္ေသာ သတိသေမၺာဇၩင္ကို ပြားမ်ား၏။ပ။ ဓမၼဝိစယသေမၺာဇၩင္ကို ပြားမ်ား၏။ပ။ ဝီရိယသေမၺာဇၩင္ကို ပြားမ်ား၏။ပ။ ပီတိသေမၺာဇၩင္ကို ပြားမ်ား၏။ပ။ ပႆဒၶိသေမၺာဇၩင္ကို ပြားမ်ား၏။ပ။ သမာဓိသေမၺာဇၩင္ကိုပြားမ်ား၏။ပ။ ဆိတ္ၿငိမ္ျခင္းကို မွီေသာ စြဲမက္မႈ ‘ရာဂ’ကင္းျခင္းကို မွီေသာ ခ်ဳပ္ျခင္းကို မွီေသာ နိဗၺာန္သို႔ၫြတ္ေသာ ဥေပကၡာသေမၺာဇၩင္ကို ပြားမ်ား၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ သီလကို မွီ၍သီလ၌ တည္၍ ေဗာဇၩင္ခုနစ္ပါးတို႔ကို ပြားမ်ားသည္ရွိေသာ္ ေဗာဇၩင္ခုနစ္ပါးတို႔ကို ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာျပဳလုပ္သည္ရွိ ေသာ္ တရားတို႔၌ ႀကီးမားျပန္႔ေျပာသည္၏အျဖစ္သို႔ ေရာက္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ပဌမသုတ္။