သန ၄၆.၅၃: အဂၢိသုတ္

၂၃၄။ ထိုအခါ မ်ားစြာေသာ ရဟန္းတို႔သည္ နံနက္အခ်ိန္ သကၤန္းကို ျပင္ဝတ္၍ သပိတ္သကၤန္းကိုေဆာင္ယူလ်က္ သာဝတၳိျပည္သို႔ ဆြမ္းခံလွည့္လည္ကုန္၏။ (ပရိယာယသုတ္ႏွင့္ တူ၏)။

ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ ေျပာဆိုေလ့႐ိွကုန္ေသာ သာသနာ့ျပင္ပ အယူ႐ိွကုန္ေသာ ပရိဗိုဇ္တို႔ကို ဤသို႔ေျပာဆိုကုန္ရာ၏ – ”ငါ့သွ်င္တို႔ စိတ္ တြန္႔တို (ဆုတ္နစ္) ေသာအခါ၌ အဘယ္ေဗာဇၩင္တို႔ကို ပြါးမ်ားရန္အခါ မဟုတ္ပါသနည္း၊ အဘယ္ေဗာဇၩင္တို႔ကို ပြါးမ်ားရန္ အခါဟုတ္ပါသနည္း။ ငါ့သွ်င္တို႔ စိတ္ပ်ံ႕လြင့္ေသာအခါ၌ အဘယ္ေဗာဇၩင္တို႔ကို ပြါးမ်ားရန္ အခါ မဟုတ္ပါသနည္း၊ အဘယ္ေဗာဇၩင္တို႔ကို ပြါးမ်ားရန္အခါဟုတ္ပါသနည္း”။

ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ ေမးအပ္သည္႐ိွေသာ္ သာသနာ့ျပင္ပ အယူ႐ိွၾကသည့္ ပရိဗိုဇ္တို႔သည္ ျပည့္စံုစြာမေျဖဆိုႏိုင္ၾကကုန္လတၱံ႕၊ ထို႔ျပင္ ပင္ပန္းဆင္းရဲျခင္းသို႔လည္း ေရာက္ကုန္လတၱံ႕။ ထိုသို႔ျဖစ္ျခင္းသည္အဘယ္ေၾကာင့္နည္း၊ ရဟန္းတို႔ ၄င္းတို႔၏ အရာ မဟုတ္ေသာေၾကာင့္တည္း။

ရဟန္းတို႔ ငါဘုရားကိုျဖစ္ေစ၊ ငါဘုရား၏ တပည့္ ‘သာဝက’ ကိုျဖစ္ေစ၊ ဤသာသနာေတာ္မွ ၾကားနာရေသာ သူကိုျဖစ္ေစ ဖယ္ထား၍ ဤျပႆနာတို႔ကို ေျဖဆိုျခင္းျဖင့္ စိတ္ကို ႏွစ္သက္ေစႏိုင္မည့္သူကိုနတ္ မာရ္နတ္ ျဗဟၼာႏွင့္ တကြေသာ နတ္ေလာကႏွင့္ သမဏ ျဗာဟၼဏ မင္းမ်ား လူမ်ားႏွင့္ တကြေသာလူ႕ေလာက၌ ငါဘုရား မျမင္။

ရဟန္းတို႔ စိတ္ တြန္႔တို (ဆုတ္နစ္) ေသာအခါ၌ ပႆဒၶိသေမၺာဇၩင္ကို ပြါးမ်ားရန္ အခါမဟုတ္၊ သမာဓိသေမၺာဇၩင္ကို ပြါးမ်ားရန္ အခါ မဟုတ္၊ ဥေပကၡာသေမၺာဇၩင္ကို ပြါးမ်ားရန္ အခါ မဟုတ္။ ထိုသို႔ျဖစ္ျခင္းသည္ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း၊ ရဟန္းတို႔ စိတ္သည္ တြန္႔တို (ဆုတ္နစ္) ၏၊ ထိုတြန္႔တို (ဆုတ္နစ္) ေသာ စိတ္ကို ဤေဗာဇၩင္တရားသံုးပါးတို႔သည္ ထေစႏိုင္ခဲေသာေၾကာင့္တည္း။

ရဟန္းတို႔ ဥပမာေသာ္ကား ေယာက်္ားသည္ အနည္းငယ္ေသာ မီးကို ေတာက္ေစလို၏၊ ထိုေယာက်္ားသည္ ထိုမီးထဲ၌ ျမက္စိုတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ႏြားေခ်းစိုတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ထင္းစိုတို႔ကိုလည္း့ေကာင္း ထည့္ရာ၏၊ ေရပါေသာ ေလကိုလည္း (မႈတ္) ေပးရာ၏၊ ေျမမႈန္႔ျဖင့္လည္း ၾကဲျဖန္႔ရာ၏။ ထိုေယာက်္ားသည္ အနည္းငယ္ေသာ မီးကို ေတာက္ေစႏိုင္ရာအံ့ေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ဘုရားမေတာက္ေစႏိုင္ရာပါ။

ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္ စိတ္တြန္႔တို (ဆုတ္နစ္) ေသာအခါ၌ ပႆဒၶိသေမၺာဇၩင္ကို ပြါးမ်ားရန္ အခါမဟုတ္၊ သမာဓိသေမၺာဇၩင္ကို ပြါးမ်ားရန္ အခါ မဟုတ္၊ ဥေပကၡာသေမၺာဇၩင္ကို ပြါးမ်ားရန္ အခါမဟုတ္။ ထိုသို႔ျဖစ္ျခင္းသည္ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း၊ ရဟန္းတို႔ စိတ္သည္ တြန္႔တို (ဆုတ္နစ္) ၏၊ ထိုတြန္႔တို (ဆုတ္ နစ္) ေသာ စိတ္ကို ဤေဗာဇၩင္တရားသံုးပါးတို႔သည္ ထေစႏိုင္ခဲေသာေၾကာင့္တည္း။ (၁)

ရဟန္းတို႔ စိတ္တြန္႔တို (ဆုတ္နစ္) ေသာအခါ၌ ဓမၼဝိစယသေမၺာဇၩင္ကို ပြါးမ်ားရန္ အခါတည္း၊ ဝီရိယသေမၺာဇၩင္ကို ပြါးမ်ားရန္ အခါတည္း၊ ပီတိသေမၺာဇၩင္ကို ပြါးမ်ားရန္ အခါတည္း။ ထိုသို႔ျဖစ္ျခင္းသည္ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း၊ ရဟန္းတို႔ စိတ္သည္ တြန္႔တို (ဆုတ္နစ္) ၏၊ ထိုတြန္႔တို (ဆုတ္နစ္) ေသာစိတ္ကို ဤေဗာဇၩင္တရားသံုးပါးတို႔သည္ ေကာင္းစြာ ထေစႏိုင္ေသာေၾကာင့္တည္း။

ရဟန္းတို႔ ဥပမာေသာ္ကား ေယာက်္ားသည္ အနည္းငယ္ေသာ မီးကို ေတာက္ေစလို၏၊ ထိုေယာက်္ားသည္ ထိုမီးထဲ၌ ျမက္ေျခာက္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ႏြားေခ်းေျခာက္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ထင္းေျခာက္တို႔ကိုလည္းေကာင္း ထည့္ရာ၏၊ ခံတြင္းေလကိုလည္း (မႈတ္) ေပးရာ၏၊ ေျမမႈန္႔ျဖင့္လည္း မၾကဲျဖန္႔ရာ။ ထိုေယာက်္ားသည္ အနည္းငယ္ေသာ မီးကို ေတာက္ေစႏိုင္ရာသည္ မဟုတ္ေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ဘုရား ေတာက္ေစႏိုင္ရာပါ၏။

ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္ စိတ္တြန္႔တို (ဆုတ္နစ္) ေသာအခါ၌ ဓမၼဝိစယသေမၺာဇၩင္ကို ပြါးမ်ားရန္အခါတည္း၊ ဝီရိယသေမၺာဇၩင္ကို ပြါးမ်ားရန္ အခါတည္း၊ ပီတိသေမၺာဇၩင္ကို ပြါးမ်ားရန္ အခါတည္း။ ထိုသို႔ျဖစ္ျခင္းသည္ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း၊ ရဟန္းတို႔ စိတ္သည္ တြန္႔တို (ဆုတ္နစ္) ၏၊ ထိုတြန္႔တို (ဆုတ္နစ္) ေသာ စိတ္ကို ဤေဗာဇၩင္တရားသံုးပါးတို႔သည္ ေကာင္းစြာ ထေစႏိုင္ေသာေၾကာင့္တည္း။ (၂)

ရဟန္းတို႔ စိတ္ပ်ံ႕လြင့္ေသာအခါ၌ ဓမၼဝိစယသေမၺာဇၩင္ကို ပြါးမ်ားရန္ အခါ မဟုတ္၊ ဝီရိယသေမၺာဇၩင္ကို ပြါးမ်ားရန္ အခါ မဟုတ္၊ ပီတိသေမၺာဇၩင္ကို ပြါးမ်ားရန္ အခါ မဟုတ္။ ထိုသို႔ျဖစ္ျခင္းသည္အဘယ္ေၾကာင့္နည္း၊ ရဟန္းတို႔ စိတ္သည္ ပ်ံ႕လြင့္၏၊ ထိုပ်ံ႕လြင့္ေသာ စိတ္ကို ဤေဗာဇၩင္တရားသံုးပါးတို႔သည္ ၿငိမ္းေစႏိုင္ခဲေသာေၾကာင့္တည္း။

ရဟန္းတို႔ ဥပမာေသာ္ကား ေယာက်္ားသည္ မီးပံုႀကီးကို ၿငိမ္းေအးေစလို၏၊ ထိုေယာက်္ားသည္ထိုမီးပံု၌ ျမက္ေျခာက္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ႏြားေခ်းေျခာက္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ထင္းေျခာက္တို႔ကိုလည္းေကာင္း ထည့္ရာ၏၊ ခံတြင္းေလကိုလည္း (မႈတ္) ေပးရာ၏၊ ေျမမႈန္႔ျဖင့္လည္း မၾကဲျဖန္႔ရာ။ ထိုေယာက်္ားသည္ မီးပံုႀကီးကို ၿငိမ္းေအးေစႏိုင္ရာအံ့ေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ဘုရား မၿငိမ္းေအးေစႏိုင္ရာပါ။

ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္ စိတ္ပ်ံ႕လြင့္ေသာအခါ၌ ဓမၼဝိစယသေမၺာဇၩင္ကို ပြါးမ်ားရန္ အခါ မဟုတ္၊ ဝီရိယသေမၺာဇၩင္ကို ပြါးမ်ားရန္ အခါ မဟုတ္၊ ပီတိသေမၺာဇၩင္ကို ပြါးမ်ားရန္ အခါ မဟုတ္။ ထိုသို႔ျဖစ္ျခင္းသည္ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း၊ ရဟန္းတို႔ စိတ္သည္ ပ်ံ႕လြင့္၏၊ ထိုပ်ံ႕လြင့္ေသာ စိတ္ကို ဤေဗာဇၩင္တရားသံုးပါးတို႔သည္ ေကာင္းစြာ ၿငိမ္းေစႏိုင္ခဲေသာေၾကာင့္တည္း။ (၃)

ရဟန္းတို႔ စိတ္ပ်ံ႕လြင့္ေသာအခါ၌ ပႆဒၶိသေမၺာဇၩင္ကို ပြါးမ်ားရန္ အခါတည္း၊ သမာဓိသေမၺာဇၩင္ ကိုပြါးမ်ားရန္ အခါတည္း၊ ဥေပကၡာသေမၺာဇၩင္ကို ပြါးမ်ားရန္ အခါတည္း။ ထိုသို႔ျဖစ္ျခင္းသည္ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း၊ ရဟန္းတို႔ စိတ္သည္ ပ်ံ႕လြင့္၏၊ ထိုပ်ံ႕လြင့္ေသာ စိတ္ကို ဤေဗာဇၩင္တရားသံုးပါးတို႔သည္ၿငိမ္းေစႏိုင္ေသာေၾကာင့္တည္း။

ရဟန္းတို႔ ဥပမာေသာ္ကား ေယာက်္ားသည္ မီးပံုႀကီးကို ၿငိမ္းေအးေစလို၏၊ ထိုေယာက်္ားသည္ထိုမီးပံု၌ ျမက္စိုတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ႏြားေခ်းစိုတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ထင္းစိုတို႔ကိုလည္းေကာင္း ထည့္ရာ့၏၊ ေရပါေသာ ေလကိုလည္း (မႈတ္) ေပးရာ၏၊ ေျမမႈန္႔ျဖင့္လည္း ၾကဲျဖန္႔ရာ၏။ ထိုေယာက်္ားသည္မီးပံု ႀကီးကို ၿငိမ္းေအးေစႏိုင္ရာသည္ မဟုတ္ေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ဘုရားၿငိမ္းေအးေစႏိုင္ရာပါ၏။

ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္ စိတ္ပ်ံ႕လြင့္ေသာအခါ၌ ပႆဒၶိသေမၺာဇၩင္ကို ပြါးမ်ားရန္ အခါတည္း၊ သမာဓိသေမၺာဇၩင္ကို ပြါးမ်ားရန္ အခါတည္း၊ ဥေပကၡာသေမၺာဇၩင္ကို ပြါးမ်ားရန္ အခါတည္း။ ထိုသို႔ျဖစ္ျခင္းသည္ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း၊ ရဟန္းတို႔ စိတ္သည္ ပ်ံ႕လြင့္၏၊ ထိုပ်ံ႕လြင့္ေသာ စိတ္ကို ဤေဗာဇၩင္တရားသံုးပါးတို႔သည္ ေကာင္းစြာ ျငိမ္းေအးေစႏိုင္ေသာေၾကာင့္တည္း။ (၄)

ရဟန္းတို႔ သတိကိုကား အလံုးစံု (စိတ္ဆုတ္နစ္ရာ စိတ္ပ်ံ႕လြင့္ရာ) ၌ အလို႐ိွအပ္ေပ၏ဟု ငါဘုရားဆို၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ (၅)

တတိယသုတ္။