သန ၄၆.၅၄: ေမတၱာသဟဂတသုတ္

၂၃၅။ အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေကာလိယတိုင္း ဟလိဒၵဝသနမည္ေသာ ေကာလိယတိုင္းသားတို႔၏ နိဂံုး၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏၊ ထိုအခါ မ်ားစြာေသာ ရဟန္းတို႔သည္ နံနက္အခ်ိန္ သကၤန္းကို ျပင္ဝတ္၍ သပိတ္သကၤန္းကို ယူေဆာင္ၿပီးလွ်င္ ဟလိဒၵဝသနနိဂံုးသို႔ ဆြမ္းခံဝင္ကုန္၏၊ ထိုအခါထိုရဟန္းတို႔အား ဤအၾကံ ျဖစ္၏- ”ဟလိဒၵဝသနနိဂံုး၌ ဆြမ္းခံလွည့္လည္ရန္ အခ်ိန္ေစာေသး၏၊ ငါတို႔သည္ သာသနာ့ျပင္ပ အယူ႐ိွကုန္ေသာ ပရိဗိုဇ္တို႔၏ အရံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ရလွ်င္ ေကာင္းေပလိမ့္မည္”ဟုအၾကံျဖစ္၏။

ထို႔ေနာက္ ထိုရဟန္းတို႔သည္ သာသနာ့ျပင္ပ အယူ႐ိွကုန္ေသာ ပရိဗိုဇ္တို႔၏ အရံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ကုန္ ၍ထိုသာသနာ့ျပင္ပ အယူ႐ိွကုန္ေသာ ပရိဗိုဇ္တို႔ႏွင့္ အတူ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ႏႈတ္ဆက္ေျပာဆိုၿပီးလွ်င္တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနကုန္၏၊ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနၾကေသာ ထိုရဟန္းတို႔အား သာသနာ့ျပင္ပ အယူ႐ိွကုန္ေသာ ပရိဗိုဇ္တို႔သည္ ဤစကားကို ေျပာဆိုကုန္၏ –

”ငါ့သွ်င္တို႔ ရဟန္းေဂါတမသည္ တပည့္ ‘သာဝက’ တို႔အား ဤသို႔ တရားကို ေဟာၾကား၏ – ‘ရဟန္းတို႔ လာၾကကုန္၊ သင္တို႔သည္ စိတ္ကို ညစ္ညဴးေစတတ္ကုန္ေသာ ပညာကို အားနည္းေအာင္ ျပဳလုပ္တတ္ကုန္ေသာ နီဝရဏငါးပါးတို႔ကို ပယ္စြန္႔ကုန္၍ ခ်မ္းသာေစလိုျခင္း ‘ေမတၱာ’ႏွင့္ ယွဥ္ေသာစိတ္ျဖင့္ တစ္ခုေသာအရပ္မ်က္ႏွာကို ပ်ံ႕ႏံွ႕ေစ၍ ေနကုန္ေလာ့၊ ထို႔အတူ ႏွစ္ခုေျမာက္ အရပ္မ်က္ႏွာကို။ သံုးခုေျမာက္ အရပ္မ်က္ႏွာကို။ ေလးခုေျမာက္ အရပ္မ်က္ႏွာကို ပ်ံ႕ႏံွ႕ေစ၍ ေနကုန္ေလာ့၊ ဤနည္းအားျဖင့္ အထက္ ေအာက္ ဖီလာ အရပ္မ်က္ႏွာ အလံုးစံုေသာအရပ္မ်က္ႏွာတို႔၌သတၱဝါအားလံုးကို မိမိႏွင့္ အတူ ျပဳ၍ သတၱဝါအားလံုး ပါဝင္ေသာ သတၱေလာကကို ျပန္႔ေျပာေသာျမင့္ျမတ္ေသာအတိုင္းအရွည္ မ႐ိွေသာ ရန္ မ႐ိွေသာ ၿငိဳျငင္ျခင္း မ႐ိွေသာ ေမတၱာႏွင့္ ယွဥ္ေသာစိတ္ျဖင့္ ပ်ံ႕ႏံွ႕ေစ၍ ေနကုန္ေလာ့။ သနားျခင္း ‘က႐ုဏာ’ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ စိတ္ျဖင့္ တစ္ခုေသာအရပ္မ်က္ႏွာကို ပ်ံ႕ႏံွ႕ေစ၍ ေနကုန္ေလာ့၊ ထို႔အတူ ႏွစ္ခု ေျမာက္ အရပ္မ်က္ႏွာကို။ သံုးခုေျမာက္အရပ္မ်က္ႏွာကို။ ေလးခုေျမာက္ အရပ္မ်က္ႏွာကို ပ်ံ႕ႏံွ႕ေစ၍ ေနကုန္ေလာ့၊ ဤနည္းအားျဖင့္အထက္ေအာက္ ဖီလာ အရပ္မ်က္ႏွာ အလံုးစံုေသာအရပ္မ်က္ႏွာတို႔၌ သတၱဝါအားလံုးကို မိမိႏွင့္အတူျပဳ၍ သတၱဝါအားလံုး ပါဝင္ေသာ သတၱေလာကကို ျပန္႔ေျပာေသာ ျမင့္ ျမတ္ေသာအတိုင္းအရွည္မ႐ိွေသာ ရန္ မ႐ိွေသာ ၿငိဳျငင္ျခင္း မ႐ိွေသာ သနားျခင္း ‘က႐ုဏာ’ ႏွင့္ ယွဥ္ ေသာ စိတ္ျဖင့္ ပ်ံ႕ႏံွ႕ေစ၍ေနကုန္ေလာ့။ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း ‘မုဒိတာ’ ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ စိတ္ျဖင့္ တစ္ခုေသာအရပ္မ်က္ႏွာကို ပ်ံ႕ႏံွ႕ေစ၍ေနကုန္ေလာ့၊ ထို႔အတူ ႏွစ္ခုေျမာက္ အရပ္မ်က္ႏွာကို။ သံုးခုေျမာက္ အရပ္ မ်က္ႏွာကို။ ေလးခုေျမာက့္အရပ္မ်က္ႏွာကို ပ်ံ႕ႏံွ႕ေစ၍ ေနကုန္ေလာ့၊ ဤနည္းအားျဖင့္ အထက္ ေအာက္ ဖီလာ အရပ္မ်က္ႏွာအလံုးစံုေသာအရပ္မ်က္ႏွာတို႔၌ သတၱဝါအားလံုးကို မိမိႏွင့္ အတူျပဳ၍ သတၱဝါအား လံုး ပါဝင္ေသာသတၱေလာကကို ျပန္႔ေျပာေသာ ျမင့္ျမတ္ေသာအတိုင္းအရွည္ မ႐ိွေသာ ရန္ မ႐ိွေသာ ၿငိဳျငင္ျခင္းမ႐ိွေသာ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း ‘မုဒိတာ’ ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ စိတ္ျဖင့္ ပ်ံ႕ႏံွ႕ေစ၍ ေနကုန္ေလာ့။ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္း ‘ဥေပကၡာ’ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ စိတ္ျဖင့္ တစ္ခုေသာအရပ္မ်က္ႏွာကို ပ်ံ႕ႏံွ႕ေစ၍ ေနကုန္ေလာ့၊ ထို႔အတူႏွစ္ခုေျမာက္ အရပ္မ်က္ႏွာကို။ သံုးခုေျမာက္ အရပ္မ်က္ႏွာကို။ ေလးခုေျမာက္ အရပ္မ်က္ႏွာကို ပ်ံ႕ႏံွ႕ေစ၍ေနကုန္ေလာ့၊ ဤနည္းအားျဖင့္ အထက္ ေအာက္ ဖီလာ အရပ္မ်က္ႏွာ အလံုးစံုေသာအရပ္မ်က္ႏွာတို႔၌သတၱဝါအားလံုးကို မိမိႏွင့္ အတူျပဳ၍ သတၱဝါအားလံုး ပါဝင္ေသာ သတၱေလာကကို ျပန္႔ေျပာေသာ ျမင့္ျမတ္ေသာအတိုင္းအရွည္ မ႐ိွေသာ ရန္ မ႐ိွေသာ ၿငိဳျငင္ျခင္း မ႐ိွေသာ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္း ‘ဥေပကၡာ’ႏွင့္ယွဥ္ ေသာ စိတ္ျဖင့္ ပ်ံ႕ႏံွ႕ေစ၍ ေနကုန္ေလာ့’ဟု ဤသို႔ တရားကို ေဟာၾကား၏။

ငါ့သွ်င္တို႔ ငါတို႔သည္လည္း တပည့္ ‘သာဝက’ တို႔အား ဤသို႔ တရားကို ေဟာၾကားကုန္၏ – ‘ငါ့သွ်င္တို႔ လာၾကကုန္၊ သင္တို႔သည္ စိတ္ကို ညစ္ညဴးေစတတ္ကုန္ေသာ ပညာကို အားနည္းေအာင္ ျပဳလုပ္တတ္ကုန္ေသာ နီဝရဏငါးပါးတို႔ကို ပယ္စြန္႔၍ ခ်မ္းသာေစလိုျခင္း ‘ေမတၱာ႕႕႕’ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ စိတ္ျဖင့္တစ္ခုေသာအရပ္မ်က္ႏွာကို ပ်ံ႕ႏံွ႕ေစ၍ ေနကုန္ေလာ့။ပ။ သနားျခင္း ‘က႐ုဏာ’ႏွင့္ ယွဥ္ေသာစိတ္ျဖင့္။ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း ‘မုဒိတာ’ ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ စိတ္ျဖင့္။ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္း ‘ဥေပကၡာ’ ႏွင့္ ယွဥ္ေသာစိတ္ျဖင့္တစ္ခုေသာအရပ္မ်က္ႏွာကို ပ်ံ႕ႏံွ႕ေစ၍ ေနကုန္ေလာ့၊ ထို႔အတူ ႏွစ္ခုေျမာက္ အရပ္မ်က္ႏွာကို။ သံုးခုေျမာက္ အရပ္မ်က္ႏွာကို။ ေလးခုေျမာက္ အရပ္မ်က္ႏွာကို ပ်ံ႕ႏံွ႕ေစ၍ ေနကုန္ေလာ့၊ ဤနည္းအားျဖင့္ အထက္ ေအာက္ ဖီလာ အရပ္မ်က္ႏွာ အလံုးစံုေသာအရပ္မ်က္ႏွာတို႔၌သတၱဝါအားလံုးကို မိမိႏွင့္ အတူျပဳ၍ သတၱဝါအားလံုး ပါဝင္ေသာ သတၱေလာကကို ျပန္႔ေျပာေသာျမင့္ျမတ္ေသာအတိုင္းအရွည္ မ႐ိွေသာ ရန္ မ႐ိွေသာ ၿငိဳျငင္ျခင္း မ႐ိွေသာ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္း ‘ဥေပကၡာ’ႏွင့္ယွဥ္ေသာ စိတ္ျဖင့္ ပ်ံ႕ႏံွ႕ေစ၍ ေနကုန္ေလာ့’ဟု ဤသို႔ ေဟာၾကားပါကုန္၏။ ငါ့သွ်င္တို႔ ဤအရာ၌ရဟန္းေဂါတမ၏ တရားေဟာျခင္းႏွင့္ ငါတို႔၏ တရားေဟာျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ ရဟန္းေဂါတမ၏ဆံုးမျခင္းႏွင့္ ငါတို႔၏ ဆံုးမျခင္းသည္လည္းေကာင္း အထူးကား အဘယ္နည္း၊ သာလြန္ျခင္းကားအဘယ္နည္း၊ ကြဲျပားခ်က္ကား အဘယ္နည္း”ဟု ဤသို႔ ေျပာဆိုကုန္၏။

ထိုအခါ ထိုရဟန္းတို႔သည္ သာသနာ့ျပင္ပ အယူ႐ိွကုန္ေသာ ထိုပရိဗိုဇ္တို႔ ေျပာဆိုအပ္ေသာ စကား ကိုမႏွစ္သက္ မတားျမစ္မူ၍ ”ျမတ္စြာဘုရား၏ အထံေတာ္၌ ဤစကား၏ အနက္ကို သိၾကရကုန္အံ့”ဟု (ၾကံစည္ကာ) ေနရာမွ ထကာ ဖဲခြါခဲ့ၾကကုန္၏။ ထို႔ေနာက္ ထိုရဟန္းတို႔သည္ ဟလိဒၵဝသနနိဂံုး၌ ဆြမ္းခံလွည့္လည္၍ ဆြမ္းစားၿပီးေနာက္ ဆြမ္းစားရာအရပ္မွ ဖဲခြါခဲ့ကုန္၍ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၾကကုန္ၿပီးလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားကို ႐ိွခိုးၿပီး တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနကုန္ၿပီးေသာ္ ဤစကားကို ေလွ်ာက္ထားကုန္၏ –

”အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ ဤနံနက္အခ်ိန္၌ သကၤန္းကို ျပင္ဝတ္၍ သပိတ္သကၤန္းကို ယူေဆာင္ခဲ့ၿပီးလွ်င္ ဟလိဒၵဝသနနိဂံုးသို႔ ဆြမ္းခံဝင္ခဲ့ပါကုန္၏၊ ‘အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္တို႔အား ငါတို႔သည္ဟလိဒၵဝသနနိဂံုး၌ ဆြမ္းခံသြားရန္ အခ်ိန္ေစာေသး၏၊ သာသနာ့ျပင္ပ အယူ႐ိွကုန္ေသာ ပရိဗိုဇ္တို႔၏ အရံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၾကရမူ ေကာင္းေပလိမ့္မည္’ဟု ဤအၾကံသည္ ျဖစ္ပါ၏။

အရွင္ဘုရား ထို႔ေနာက္ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ သာသနာ့ျပင္ပ အယူ႐ိွကုန္ေသာ ပရိဗိုဇ္တို႔၏ အရံသို႔ခ်ဥ္းကပ္ကုန္ၿပီးလွ်င္ သာသနာ့ျပင္ပ အယူ႐ိွကုန္ေသာ ပရိဗိုဇ္တို႔ႏွင့္ အတူ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ႏႈတ္ဆက္ေျပာဆိုၿပီး၍ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနၾကပါကုန္၏၊ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနၾကကုန္ေသာအကြၽႏု္ပ္ တို႔အား သာသနာ့ျပင္ပ အယူ႐ိွကုန္ေသာ ပရိဗိုဇ္တို႔သည္ ဤစကားကို ေျပာဆိုၾကပါကုန္၏-

”ငါ့သွ်င္တို႔ ရဟန္းေဂါတမသည္ တပည့္ ‘သာဝက’တို႔အား- ‘ရဟန္းတို႔ လာၾကကုန္၊ သင္တို႔သည္စိတ္ကို ညစ္ညဴးေစတတ္ကုန္ေသာ ပညာကို အားနည္းေအာင္ ျပဳလုပ္တတ္ကုန္ေသာ နီဝရဏငါးပါးတို႔ကိုပယ္စြန္႔၍ ခ်မ္းသာေစလိုျခင္း ‘ေမတၱာ’ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ စိတ္ျဖင့္ တစ္ခုေသာအရပ္မ်က္ႏွာကို ပ်ံ႕ႏံွ႕ေစ၍ေန ကုန္ေလာ့။ပ။ သနားျခင္း ‘က႐ုဏာ’ ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ စိတ္ျဖင့္။ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း ‘မုဒိတာ’ ႏွင့္ယွဥ္ေသာ စိတ္ျဖင့္။ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္း ‘ဥေပကၡာ’ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ စိတ္ျဖင့္ တစ္ခုေသာအရပ္မ်က္ႏွာကိုပ်ံ႕ႏံွ႕ေစ၍ ေန ကုန္ေလာ့၊ ထို႔အတူ ႏွစ္ခုေျမာက္ အရပ္မ်က္ႏွာကို။ သံုးခုေျမာက္ အရပ္မ်က္ႏွာကို။ ေလးခုေျမာက္ အရပ္ မ်က္ႏွာကို ပ်ံ႕ႏံွ႕ေစ၍ ေနကုန္ေလာ့၊ ဤနည္းအားျဖင့္ အထက္ ေအာက္ ဖီလာအရပ္မ်က္ႏွာ အလံုးစံု ေသာအရပ္မ်က္ႏွာတို႔၌ သတၱဝါအားလံုးကို မိမိႏွင့္ အတူျပဳ၍ သတၱဝါအားလံုးပါဝင္ေသာ သတၱေလာက ကို ျပန္႔ေျပာေသာ ျမင့္ျမတ္ေသာအတိုင္းအရွည္ မ႐ိွေသာ ရန္ မ႐ိွေသာၿငိဳျငင္ျခင္း မ႐ိွေသာ လ်စ္လ်ဴ႐ႈ ျခင္း ‘ဥေပကၡာ’ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ စိတ္ျဖင့္ ပ်ံ႕ႏံွ႕ေစ၍ ေနကုန္ေလာ့’ဟုဤသို႔ တရားကို ေဟာၾကား၏။

ငါ့သွ်င္တို႔ ငါတို႔သည္လည္း တပည့္ ‘သာဝက’ တို႔အား ဤသို႔ တရားကို ေဟာၾကားကုန္၏ – ‘ငါ့သွ်င္တို႔ လာၾကကုန္၊ သင္တို႔သည္ စိတ္ကို ညစ္ညဴးေစတတ္ကုန္ေသာ ပညာကို အားနည္းေအာင္ ျပဳလုပ္တတ္ကုန္ေသာ နီဝရဏငါးပါးတို႔ကို ပယ္စြန္႔၍ ခ်မ္းသာေစလိုျခင္း ‘ေမတၱာ’ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ စိတ္ျဖင့္တစ္ခုေသာအရပ္မ်က္ႏွာကို ပ်ံ႕ႏံွ႕ေစ၍ ေနကုန္ေလာ့။ပ။ သနားျခင္း ‘က႐ုဏာ’ ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ စိတ္ျဖင့္။ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း ‘မုဒိတာ’ ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ စိတ္ျဖင့္။ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္း ‘ဥေပကၡာ’ ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ စိတ္ျဖင့္တစ္ခု ေသာအရပ္မ်က္ႏွာကို ပ်ံ႕ႏံွ႕ေစ၍ ေနကုန္ေလာ့၊ ထို႔အတူ ႏွစ္ခုေျမာက္ အရပ္မ်က္ႏွာကို။ သံုးခုေျမာက္ အရပ္မ်က္ႏွာကို။ ေလးခုေျမာက္ အရပ္မ်က္ႏွာကို ပ်ံ႕ႏံွ႕ေစ၍ ေနကုန္ေလာ့၊ ဤနည္းအားျဖင့္ အထက္ ေအာက္ ဖီလာ အရပ္မ်က္ႏွာ အလံုးစံုေသာအရပ္မ်က္ႏွာတို႔၌သတၱဝါအားလံုးကို မိမိႏွင့္ အတူျပဳ၍ သတၱဝါအားလံုး ပါဝင္ေသာ သတၱေလာကကို ျပန္႔ေျပာေသာျမင့္ျမတ္ေသာအတိုင္းအရွည္ မ႐ိွေသာ ရန္ မ႐ိွေသာ ၿငိဳျငင္ျခင္း မ႐ိွေသာ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္း ‘ဥေပကၡာ’ ႏွင့္ယွဥ္ေသာ စိတ္ျဖင့္ ပ်ံ႕ႏံွ႕ေစ၍ ေနကုန္ေလာ့’ဟု ဤသို႔ ေဟာၾကားပါကုန္၏။ ငါ့သွ်င္တို႔ ဤအရာ၌ရဟန္းေဂါတမ၏ တရားေဟာျခင္းႏွင့္ ငါတို႔၏ တရားေဟာျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ ရဟန္းေဂါတမ၏ဆံုးမျခင္းႏွင့္ ငါတို႔၏ ဆံုးမျခင္းသည္လည္းေကာင္း အထူးကား အဘယ္နည္း၊ သာလြန္ျခင္းကားအဘယ္နည္း၊ ကြဲျပားခ်က္ကား အဘယ္နည္းဟု ဤသို႔ ေျပာဆိုပါကုန္၏။

အသွ်င္ဘုရား ထိုအခါ တပည့္ေတာ္တို႔သည္ သာသနာ့ျပင္ပ အယူ႐ိွကုန္ေသာ ထိုပရိဗိုဇ္တို႔ ေျပာဆိုအပ္ေသာ စကားကို မႏွစ္သက္မတားျမစ္ၾကမူ၍ ‘ျမတ္စြာဘုရား၏ အထံေတာ္၌ ဤစကား၏ အနက္ကိုသိရကုန္အံ့’ဟု (ၾကံစည္ကာ) ေနရာမွ ထၿပီးလွ်င္ ဖဲခြါခဲ့ၾကပါ၏”ဟု ေလွ်ာက္ထားကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ ေျပာဆိုေလ့႐ိွၾကကုန္ေသာ သာသနာ့ျပင္ပ အယူ႐ိွကုန္ေသာ ပရိဗိုဇ္တို႔ကို ဤသို႔ေျပာဆိုကုန္ရာ၏ – ”ငါ့သွ်င္တို႔ ေမတၱာႏွင့္ ယွဥ္ေသာ စိတ္ျဖင့္ နီဝရဏတို႔မွ လြတ္ေျမာက္မႈ ‘ေမတၱာေစေတာဝိမုတၱိ’ ကို အဘယ္သို႔ ပြါးမ်ားသည္႐ိွေသာ္ အဘယ္လွ်င္ ျဖစ္ျခင္း႐ိွသနည္း၊ အဘယ္လွ်င္အလြန္ အျမတ္႐ိွသနည္း၊ အဘယ္လွ်င္ အက်ိဳး႐ိွသနည္း၊ အဘယ္လွ်င္ ၿပီးဆံုးျခင္း႐ိွသနည္း။ ငါ့သွ်င္တို႔က႐ုဏာ ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ စိတ္ျဖင့္ နီဝရဏတို႔မွ လြတ္ေျမာက္မႈ ‘က႐ုဏာေစေတာဝိမုတၱိ’ ကို အဘယ္သို႔ပြါးမ်ား သည္႐ိွေသာ္ အဘယ္လွ်င္ ျဖစ္ျခင္း႐ိွသနည္း၊ အဘယ္လွ်င္ အလြန္အျမတ္႐ိွသနည္း၊ အဘယ္လွ်င္အက်ိဳး ႐ိွသနည္း၊ အဘယ္လွ်င္ ၿပီးဆံုးျခင္း႐ိွသနည္း။ ငါ့သွ်င္တို႔ မုဒိတာႏွင့္ ယွဥ္ေသာ စိတ္ျဖင့္နီဝရဏတို႔မွ လြတ္ေျမာက္မႈ ‘မုဒိတာေစေတာဝိမုတၱိ’ ကို ပြါးမ်ားသည္႐ိွေသာ္ အဘယ္လွ်င္ျဖစ္ျခင္း႐ိွသနည္း၊ အဘယ္ လွ်င္ အလြန္အျမတ္႐ိွသနည္း၊ အဘယ္လွ်င္ အက်ိဳး႐ိွသနည္း၊ အဘယ္လွ်င္ၿပီးဆံုးျခင္း႐ိွသနည္း။ ငါ့သွ်င္ တို႔ ဥေပကၡာႏွင့္ ယွဥ္ေသာ စိတ္ျဖင့္ နီဝရဏတို႔မွ့လြတ္ေျမာက္မႈ ‘ဥေပကၡာေစေတာဝိမုတၱိ’ ကို ပြါးမ်ား သည္႐ိွေသာ္ အဘယ္လွ်င္ ျဖစ္ျခင္း႐ိွသနည္း၊ အဘယ္လွ်င္ အလြန္အျမတ္႐ိွသနည္း၊ အဘယ္လွ်င္ အက်ိဳး ႐ိွသနည္း၊ အဘယ္လွ်င္ၿပီးဆံုးျခင္း႐ိွသနည္း”ဟု ဤသို႔ ေျပာဆိုေမးျမန္းအပ္ကုန္၏။ ရဟန္တို႔ ဤသို႔ေျပာဆိုအပ္ကုန္သည္႐ိွေသာ္ သာသနာ့ျပင္ပ အယူ႐ိွကုန္ေသာ ပရိဗိုဇ္တို႔သည္ ျပည့္စံုစြာ မေျဖဆိုႏိုင္ကုန္လတၱံ႕၊ ထို႔ျပင္ ပင္ပန္းဆင္းရဲျခင္းသို႔လည္း ေရာက္ကုန္လတၱံ႕။ ထိုသို႔ျဖစ္ျခင္းသည္ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း၊ ၄င္းတို႔၏ အရာ မဟုတ္ေသာေၾကာင့္တည္း။

ရဟန္းတို႔ ငါဘုရားကိုျဖစ္ေစ၊ ငါဘုရား၏ တပည့္ ‘သာဝက’ ကိုျဖစ္ေစ၊ ဤသာသနာေတာ္မွၾကားနာရေသာ သူကိုျဖစ္ေစ ဖယ္ထား၍ ဤျပႆနာကို ေျဖဆိုျခင္းျဖင့္ စိတ္ကို ႏွစ္သက္ေစႏိုင္မည့္သူကိုနတ္ မာရ္နတ္ ျဗဟၼာႏွင့္ တကြေသာ နတ္ေလာကႏွင့္ သမဏ ျဗာဟၼဏ မင္းမ်ား လူမ်ားႏွင့္ တကြေသာလူ႕ေလာက၌ ငါဘုရား မျမင္။

ရဟန္းတို႔ ေမတၱာႏွင့္ ယွဥ္ေသာ စိတ္ျဖင့္ နီဝရဏတို႔မွ လြတ္ေျမာက္မႈ ‘ေမတၱာေစေတာဝိမုတၱိ’ ကိုအဘယ္သို႔ ပြါးမ်ားသည္႐ိွေသာ္ အဘယ္လွ်င္ ျဖစ္ျခင္း႐ိွသနည္း၊ အဘယ္လွ်င္ အလြန္အျမတ္႐ိွသနည္း၊ အဘယ္လွ်င္ အက်ဳိး႐ိွသနည္း၊ အဘယ္လွ်င္ ၿပီးဆံုးျခင္း႐ိွသနည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ရဟန္းသည္ ေမတၱာႏွင့္ ယွဥ္ေသာ သတိသေမၺာဇၩင္ကို ပြါးမ်ား၏။ပ။ ဆိတ္ၿငိမ္ျခင္းကို မွီေသာ စြဲမက္မႈ ‘ရာဂ’ ကင္းျခင္းကို မွီေသာ ခ်ဳပ္ျခင္းကို မွီေသာ နိဗၺာန္သို႔ ၫြတ္ေသာ ေမတၱာႏွင့္ ယွဥ္ေသာ ဥေပကၡာသေမၺာဇၩင္ကို ပြါးမ်ား၏။

ထိုရဟန္းသည္ စက္ဆုပ္ဖြယ္ မဟုတ္ေသာအာ႐ံု၌ စက္ဆုပ္ဖြယ္အမွတ္႐ိွ၍ ေနလိုခဲ့မူ ထိုအာ႐ံု၌စက္ဆုပ္ဖြယ္အမွတ္႐ိွ၍ ေနႏိုင္၏။ စက္ဆုပ္ဖြယ္အာ႐ံု၌ စက္ဆုပ္ဖြယ္ မဟုတ္ဟု အမွတ္႐ိွ၍ ေနလိုခဲ့မူ ထိုအာ႐ံု၌ စက္ဆုပ္ဖြယ္ မဟုတ္ဟု အမွတ္႐ိွ၍ ေနႏိုင္၏။ စက္ဆုပ္ဖြယ္ မဟုတ္ေသာအာ႐ံု၌လည္းေကာင္း၊ စက္ဆုပ္ဖြယ္အာ႐ံု၌လည္းေကာင္း စက္ဆုပ္ဖြယ္အမွတ္႐ိွ၍ ေနလိုခဲ့မူ ထိုအာ႐ံု၌ စက္ဆုပ္ဖြယ္အမွတ္႐ိွ၍ေနႏိုင္၏။ စက္ဆုပ္ဖြယ္အာ႐ံု၌လည္းေကာင္း စက္ဆုပ္ဖြယ္ မဟုတ္ေသာအာ႐ံု၌လည္းေကာင္း စက္ဆုပ္ဖြယ္ မဟုတ္ဟု အမွတ္႐ိွ၍ ေနလိုခဲ့မူ ထိုအာ႐ံု၌ စက္ဆုပ္ဖြယ္ မဟုတ္ဟု အမွတ္႐ိွ၍ ေနႏိုင္၏။ စက္ဆုပ္ဖြယ္ မဟုတ္ေသာအာ႐ံုကိုလည္းေကာင္း၊ စက္ဆုပ္ဖြယ္အာ႐ံုကိုလည္းေကာင္း ထိုႏွစ္ပါးစံုကို ၾကဥ္၍ေအာက္ေမ့မႈ ‘သတိ’ ဆင္ျခင္ဉာဏ္ ‘သမၸဇဥ္’ ႏွင့္ ျပည့္စံုကာ အညီအမွ် ႐ႈ၍ ေနလိုခဲ့မူ ထိုအာ႐ံု၌ေအာက္ ေမ့မႈ ‘သတိ’ ဆင္ျခင္ဉာဏ္ ‘သမၸဇဥ္’ ႏွင့္ ျပည့္စံုကာ အညီအမွ် ႐ႈလ်က္ ေနႏိုင္၏။ တင့္တယ္မႈကို အာ႐ံု ျပဳ၍ ျဖစ္ေသာ လြတ္ေျမာက္ျခင္း ‘သုဘဝိေမာကၡ’ သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ ရဟန္းတို႔အထက္ေလာကုတၱရာ တရားကို မသိႏိုင္၍ ေလာကီပညာမွ်သာ႐ိွေသာ ရဟန္း၏ ေမတၱာႏွင့္ ယွဥ္ေသာစိတ္ျဖင့္ နီဝရဏတို႔မွ လြတ္ေျမာက္မႈ ‘ေမတၱာေစေတာဝိမုတၱိ’ ကို တင့္တယ္မႈလွ်င္ အၿပီးအဆံုး႐ိွ၏ဟုငါဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။ (၁)

ရဟန္းတို႔ က႐ုဏာႏွင့္ ယွဥ္ေသာ စိတ္ျဖင့္ နီဝရဏတို႔မွ လြတ္ေျမာက္မႈ ‘က႐ုဏာေစေတာဝိမုတၱိ’ ကိုအဘယ္သို႔ ပြါးမ်ားသည္႐ိွေသာ္ အဘယ္လွ်င္ ျဖစ္ျခင္း႐ိွသနည္း၊ အဘယ္လွ်င္ အလြန္အျမတ္႐ိွသ နည္း၊ အဘယ္လွ်င္ အက်ဳိး႐ိွသနည္း၊ အဘယ္လွ်င္ ၿပီးဆံုးျခင္း႐ိွသနည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ရဟန္းသည္ သနားျခင္း ‘က႐ုဏာ’ ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ သတိသေမၺာဇၩင္ကို ပြါးမ်ား၏။ပ။ ဆိတ္ၿငိမ္ျခင္းကို မွီေသာ စြဲမက္မႈ ‘ရာဂ’ကင္းျခင္းကို မွီေသာ ခ်ဳပ္ျခင္းကို မွီေသာ နိဗၺာန္သို႔ ၫြတ္ေသာသနားျခင္း ‘က႐ုဏာ’ ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ ဥေပကၡာသေမၺာဇၩင္ကို ပြါးမ်ား၏။

ထိုရဟန္းသည္ စက္ဆုပ္ဖြယ္ မဟုတ္ေသာအာ႐ံု၌ စက္ဆုပ္ဖြယ္အမွတ္႐ိွ၍ ေနလိုခဲ့မူ ထိုအာ႐ံု၌စက္ဆုပ္ဖြယ္အမွတ္႐ိွ၍ ေနႏိုင္၏။ပ။ စက္ဆုပ္ဖြယ္ မဟုတ္ေသာအာ႐ံုကိုလည္းေကာင္း၊ စက္ဆုပ္ဖြယ္အာ႐ံုကိုလည္းေကာင္း ထိုႏွစ္ပါးစံုကို ၾကဥ္၍ ေအာက္ေမ့မႈ ‘သတိ’ ဆင္ျခင္ဉာဏ္ ‘သမၸဇဥ္’ ႏွင့့္ျပည့္စံုကာ အညီအမွ် ႐ႈ၍ ေနလိုခဲ့မူ ထိုအာ႐ံု၌ ေအာက္ေမ့မႈ ‘သတိ’ ဆင္ျခင္ဉာဏ္ ‘သမၸဇဥ္’ႏွင့္ျပည့္စံုကာ အညီအမွ် ႐ႈလ်က္ ေန၏၊ ႐ုပ္ဟူေသာအမွတ္ ‘သညာ’ကို လံုးဝလြန္ေျမာက္ျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ထိခိုက္မႈ ‘ပဋိဃ’ ဟူေသာအမွတ္ ‘သညာ’ တို႔ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ အထူးထူးေသာအမွတ္ ‘သညာ’ တို႔ကိုႏွလံုးမသြင္းျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း ”ေကာင္းကင္သည္ အဆံုး မ႐ိွ”ဟု (စီးျဖန္းကာ) အာကာသာနၪၥာယတနစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ ရဟန္းတို႔ အထက္ေလာကုတၱရာတရားကို မသိႏိုင္၍ ေလာကီပညာမွ်သာ႐ိွေသာ ရဟန္း၏ က႐ုဏာႏွင့္ ယွဥ္ေသာ စိတ္ျဖင့္ နီဝရဏတို႔မွ လြတ္ေျမာက္မႈ ‘က႐ုဏာေစေတာဝိမုတၱိ’ ကို အာကာသာနၪၥာယတနစ်ာန္လွ်င္ အၿပီးအဆံုး ႐ိွ၏ဟု ငါဘုရား ေဟာ၏။ (၂)

ရဟန္းတို႔ မုဒိတာႏွင့္ ယွဥ္ေသာ စိတ္ျဖင့္ နီဝရဏတို႔မွ လြတ္ေျမာက္မႈ ‘မုဒိတာေစေတာဝိမုတၱိ’ ကိုအဘယ္သို႔ ပြါးမ်ားသည္႐ိွေသာ္ အဘယ္လွ်င္ ျဖစ္ျခင္း႐ိွသနည္း၊ အဘယ္လွ်င္ အလြန္အျမတ္႐ိွသနည္း၊ အဘယ္လွ်င္ အက်ဳိး႐ိွသနည္း၊ အဘယ္လွ်င္ ၿပီးဆံုးျခင္း႐ိွသနည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ရဟန္းသည္ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း ‘မုဒိတာ’ ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ သတိသေမၺာဇၩင္ကို ပြါးမ်ား၏။ပ။ ဆိတ္ၿငိမ္ျခင္းကိုမွီေသာ စြဲမက္မႈ ‘ရာဂ’ ကင္းျခင္းကို မွီေသာ ခ်ဳပ္ျခင္းကို မွီေသာ နိဗၺာန္သို႔ ၫြတ္ေသာ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း ‘မုဒိတာ’ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ ဥေပကၡာသေမၺာဇၩင္ကို ပြါးမ်ား၏။

ထိုရဟန္းသည္ စက္ဆုပ္ဖြယ္ မဟုတ္ေသာအာ႐ံု၌ စက္ဆုပ္ဖြယ္အမွတ္႐ိွ၍ ေနလိုခဲ့မူ ထိုအာ႐ံု၌စက္ဆုပ္ဖြယ္အမွတ္႐ိွ၍ ေနႏိုင္၏။ပ။ စက္ဆုပ္ဖြယ္ မဟုတ္ေသာအာ႐ံုကိုလည္းေကာင္း၊ စက္ဆုပ္ဖြယ္အာ႐ံုကိုလည္းေကာင္း ထိုႏွစ္ပါးစံုကို ၾကဥ္၍ ေအာက္ေမ့မႈ ‘သတိ’ ဆင္ျခင္ဉာဏ္ ‘သမၸဇဥ္’ ႏွင့္ ျပည့္စံုကာအညီအမွ် ႐ႈ၍ ေနလိုခဲ့မူ ထိုအာ႐ံု၌ ေအာက္ေမ့မႈ ‘သတိ’ ဆင္ျခင္ဉာဏ္ ‘သမၸဇဥ္’ႏွင့္ ျပည့္စံုကာ အညီအမွ်႐ႈ၍္ ေနႏိုင္၏။ အာကာသာနၪၥာယတနစ်ာန္ကို လံုးဝ လြန္ေျမာက္၍ ”ပဌမာ႐ုပၸဝိညာဏ္သည္ အဆံုးမ႐ိွ”ဟု (စီးျဖန္းကာ) ဝိညာဏၪၥာယတနစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ ရဟန္းတို႔အထက္ေလာကုတၱရာတရားကို မသိႏိုင္၍ ေလာကီပညာမွ်သာ႐ိွေသာ ရဟန္း၏ မုဒိတာႏွင့္ ယွဥ္ေသာစိတ္ျဖင့္ နီဝရဏတို႔မွ လြတ္ ေျမာက္မႈ ‘မုဒိတာေစေတာဝိမုတၱိ’ကို ဝိညာဏၪၥာယတနစ်ာန္လွ်င္ အၿပီးအဆံုး႐ိွ၏ဟု ငါဘုရား ေဟာ၏။ (၃)

ရဟန္းတို႔ ဥေပကၡာႏွင့္ ယွဥ္ေသာ စိတ္ျဖင့္ နီဝရဏတို႔မွ လြတ္ေျမာက္မႈ ‘ဥေပကၡာေစေတာဝိမုတၱိ’ ကိုအဘယ္သို႔ ပြါးမ်ားသည္႐ိွေသာ္ အဘယ္လွ်င္ ျဖစ္ျခင္း႐ိွသနည္း၊ အဘယ္လွ်င္ အလြန္အျမတ္႐ိွသ နည္း၊ အဘယ္လွ်င္ အက်ဳိး႐ိွသနည္း၊ အဘယ္လွ်င္ ၿပီးဆံုးျခင္း႐ိွသနည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ရဟန္းသည္ ဆိတ္ၿငိမ္ျခင္းကို မွီေသာ စြဲမက္မႈ ‘ရာဂ’ ကင္းျခင္းကို မွီေသာ ခ်ဳပ္ျခင္းကို မွီေသာ နိဗၺာန္သို႔ၫြတ္ေသာအညီအမွ် ႐ႈျခင္း ‘ဥေပကၡာ’ ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ သတိသေမၺာဇၩင္ကို ပြါးမ်ား၏။ပ။ ဆိတ္ၿငိမ္ျခင္းကိုမွီေသာ စြဲမက္မႈ ‘ရာဂ’ ကင္းျခင္းကို မွီေသာ ခ်ဳပ္ျခင္းကို မွီေသာ နိဗၺာန္သို႔ ၫြတ္ေသာအညီအမွ် ႐ႈျခင္း ‘ဥေပကၡာ’ ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ ဥေပကၡာသေမၺာဇၩင္ကို ပြါးမ်ား၏။

ထိုရဟန္းသည္ စက္ဆုပ္ဖြယ္ မဟုတ္ေသာအာ႐ံု၌ စက္ဆုပ္ဖြယ္အမွတ္႐ိွ၍ ေနလိုခဲ့မူ ထိုအာ႐ံု၌စက္ဆုပ္ဖြယ္အမွတ္႐ိွ၍ ေနႏိုင္၏။ စက္ဆုပ္ဖြယ္အာ႐ံု၌ စက္ဆုပ္ဖြယ္ မဟုတ္ဟု အမွတ္႐ိွ၍ ေနလိုခဲ့မူ ထိုအာ႐ံု၌ စက္ဆုပ္ဖြယ္ မဟုတ္ဟု အမွတ္႐ိွ၍ ေနႏိုင္၏။ စက္ဆုပ္ဖြယ္ မဟုတ္ေသာအာ႐ံု၌လည္းေကာင္း၊ စက္ဆုပ္ဖြယ္အာ႐ံု၌လည္းေကာင္း စက္ဆုပ္ဖြယ္အမွတ္႐ိွ၍ ေနလိုခဲ့မူ ထိုအာ႐ံု၌ စက္ဆုပ္ဖြယ္အမွတ္႐ိွ၍ေနႏိုင္၏။ စက္ဆုပ္ဖြယ္အာ႐ံု၌လည္းေကာင္း၊ စက္ဆုပ္ဖြယ္ မဟုတ္ေသာအာ႐ံု၌လည္းေကာင္း စက္ဆုပ္ဖြယ္ မဟုတ္ဟု အမွတ္႐ိွ၍ ေနလိုခဲ့မူ ထိုအာ႐ံု၌ စက္ဆုပ္ဖြယ္ မဟုတ္ဟု အမွတ္႐ိွ၍ ေနႏိုင္၏။ စက္ဆုပ္ဖြယ္ မဟုတ္ေသာအာ႐ံုကိုလည္းေကာင္း၊ စက္ဆုပ္ဖြယ္အာ႐ံုကိုလည္းေကာင္း ထိုႏွစ္ပါးစံုကို ၾကဥ္၍ေအာက္ေမ့မႈ ‘သတိ’ ဆင္ျခင္ဉာဏ္ ‘သမၸဇဥ္’ႏွင့္ ျပည့္စံုကာ အညီအမွ် ႐ႈ၍ ေနလိုခဲ့မူ ထိုအာ႐ံု၌ ေအာက့္ေမ့မႈ ‘သတိ’ ဆင္ျခင္ဉာဏ္ ‘သမၸဇဥ္’ႏွင့္ ျပည့္စံုကာ အညီအမွ် ႐ႈ၍ ေနႏိုင္၏။ ဝိညာဏၪၥာယတနစ်ာန္ကိုလံုးဝ လြန္ေျမာက္၍ ”တစ္စံုတစ္ခုမွ် မ႐ိွ”ဟု (စီးျဖန္းကာ) အာကိၪၥညာယတနစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ ရဟန္းတို႔ အထက္ေလာကုတၱရာတရားကို မသိႏိုင္၍ ေလာကီပညာမွ်သာ႐ိွေသာ ရဟန္း၏ ဥေပကၡာႏွင့္ယွဥ္ေသာ စိတ္ျဖင့္ နီဝရဏတို႔မွ လြတ္ေျမာက္မႈ ‘ဥေပကၡာေစေတာဝိမုတၱိ’ ကို အာကိၪၥညာယတနစ်ာန္လွ်င္အၿပီးအဆံုး ႐ိွ၏ဟု ငါဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ (၄)

စတုတၳသုတ္။