သန ၄၆.၆: ကု႑လိယသုတ္

၁၈၇။ အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သာေကတၿမိဳ႕ဝယ္ သားတို႔အား ေဘးမဲ့ေပးရာျဖစ္ေသာအၪၨနေတာ၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏၊ ထိုအခါ ကု႑လိယပရိဗိုဇ္သည္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္ အတူ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ႏႈတ္ဆက္ေျပာဆိုၿပီးလွ်င္ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနၿပီးေသာ္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤစကားကို ေလွ်ာက္၏-

”အသွ်င္ေဂါတမ အကြၽႏု္ပ္သည္ အရံကို အမွီျပဳ၍ ေနေလ့ရွိပါ၏၊ ပရိသတ္၌ က်က္စားပါ၏၊ ဆြမ္းစားၿပီးေနာက္ နံနက္စာ စားၿပီးေသာအကြၽႏု္ပ္အား ‘အရံတစ္ခုမွ အရံတစ္ခုသို႔ ဥယ်ာဥ္တစ္ခုမွ ဥယ်ာဥ္တစ္ခုသို႔ လွည့္လည္သြားလာျခင္း၊ ထိုထိုဤဤ လွည့္လည္ျခင္း’ဟူေသာ ဤအက်င့္ ရွိပါ၏၊ ထိုအကြၽႏု္ပ္သည္ ထိုအရံဥယ်ာဥ္တို႔၌ ဤသို႔ ဝါဒတင္ျခင္းမ်ဳိးမွ လြတ္ေျမာက္ျခင္းအက်ဳိးလည္းရွိေသာ သူတစ္ပါးတို႔အေပၚ၌ ၿခဳတ္ၿခယ္ျခင္းအက်ဳိးလည္းရွိေသာ စကားကို ေျပာဆိုေနကုန္ေသာအခ်ဳိ႕ သမဏျဗာဟၼဏတို႔ကိုေတြ႕ျမင္ရပါ၏၊ အသွ်င္ေဂါတမသည္ကား အဘယ္အက်ဳိးရွိ၍ ေနပါသနည္း”ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ကု႑လိယ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အသိဉာဏ္ ‘ဝိဇၨာ’၊ (ကိေလသာမွ) လြတ္ေျမာက္မႈ ‘ဝိမုတၱိ’အက်ဳိးအာနိသင္ရွိ၍သာ ေန ၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ေဂါတမ အဘယ္တရားတို႔ကို ပြါးမ်ားအပ္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳလုပ္အပ္ကုန္သည္ရွိေသာ္အသိဉာဏ္ ‘ဝိဇၨာ’၊ (ကိေလသာမွ) လြတ္ေျမာက္မႈ ‘ဝိမုတၱိ’ကို ျပည့္စံုေစႏိုင္ပါကုန္သနည္း။ ကု႑လိယ့ေဗာဇၩင္ခုနစ္ပါးတို႔ကို ပြါးမ်ားအပ္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳလုပ္အပ္ကုန္သည္ရွိေသာ္ အသိဉာဏ္ ‘ဝိဇၨာ’၊ (ကိေလသာမွ) လြတ္ေျမာက္မႈ ‘ဝိမုတၱိ’ ကို ျပည့္စံုေစႏိုင္ပါကုန္၏။ (၁)

အသွ်င္ေဂါတမ အဘယ္တရားတို႔ကို ပြါးမ်ားအပ္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳလုပ္အပ္ကုန္သည္ရွိေသာ္ေဗာဇၩင္ခုနစ္ပါးတို႔ကို ျပည့္စံုေစႏိုင္ပါကုန္သနည္း။ ကု႑လိယ သတိပ႒ာန္ေလးပါးတို႔ကို ပြါးမ်ားအပ္ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳလုပ္အပ္ကုန္သည္ရွိေသာ္ ေဗာဇၩင္ခုနစ္ပါးတို႔ကို ျပည့္စံုေစႏိုင္ကုန္၏။ (၂)

အသွ်င္ေဂါတမ အဘယ္တရားတို႔ကို ပြါးမ်ားအပ္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳလုပ္အပ္ကုန္သည္ရွိေသာ္သတိပ႒ာန္ေလးပါးတို႔ကို ျပည့္စံုေစႏိုင္ပါကုန္သနည္း။ ကု႑လိယ ေကာင္းေသာအက်င့္ ‘သုစ႐ိုက္’ သံုးပါးတို႔ကို ပြါးမ်ားအပ္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳလုပ္အပ္ကုန္သည္ရွိေသာ္ သတိပ႒ာန္ေလးပါးတို႔ကို ျပည့္စံုေစႏိုင္ကုန္၏။ (၃)

အသွ်င္ေဂါတမ အဘယ္တရားတို႔ကို ပြါးမ်ားအပ္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳလုပ္အပ္ကုန္သည္ရွိေသာ္ေကာင္းေသာအက်င့္ ‘သုစ႐ိုက္’ သံုးပါးတို႔ကို ျပည့္စံုေစႏိုင္ပါကုန္သနည္း။ ကု႑လိယ ဣေႁႏၵေစာင့္စည္းမႈ ‘ဣၿႏၵိယသံဝရသီလ’ ကို ပြါးမ်ားအပ္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳလုပ္အပ္ကုန္သည္ရွိေသာ္ ေကာင္းေသာအက်င့္ ‘သုစ႐ိုက္’ သံုးပါးတို႔ကို ျပည့္စံုေစႏိုင္ကုန္၏။ (၄)

ကု႑လိယ အဘယ္သို႔ ပြါးမ်ားအပ္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳလုပ္အပ္ေသာ ဣေႁႏၵေစာင့္စည္းမႈ ‘ဣၿႏၵိယသံဝရသီလ’ သည္ ေကာင္းေသာအက်င့္ ‘သုစ႐ိုက္’ သံုးပါးတို႔ကို ျပည့္စံုေစႏိုင္သနည္း။

ကု႑လိယ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ မ်က္စိျဖင့္ ႏွစ္သက္ဖြယ္အဆင္း ‘႐ူပါ႐ံု’ကို ျမင္သည္ရွိေသာ္ မမက္ေမာ၊ မရႊင္ပ်၊ စြဲမက္မႈ ‘ရာဂ’ မျဖစ္။ ထိုရဟန္း၏ နာမကာယသည္လည္း (ကမၼ႒ာန္း) အာ႐ံု (အဇၩတၱ) ၌ တည္၏၊ စိတ္သည္လည္း (ကမၼ႒ာန္း) အာ႐ံု (အဇၩတၱ) ၌ တည္၏၊ ေကာင္းစြာတည္၏၊ (ကိေလသာမွ) ေကာင္းစြာ လြတ္ေျမာက္၏၊ မ်က္စိျဖင့္ မႏွစ္သက္ဖြယ္ အဆင္း ‘႐ူပါ႐ံု’ ကိုျမင္သည္ရွိေသာ္ မ်က္ႏွာမသာယာမႈ မျဖစ္၊ (ကိေလသာ၏ အစြမ္းျဖင့္) တည္ေသာ စိတ္ မရွိ၊ ဆင္းရဲေသာ စိတ္မရွိ၊ ဖ်က္ဆီးတတ္ေသာ ‘ေဒါသ’စိတ္ မရွိ၊ ထိုရဟန္း၏ နာမကာယသည္လည္း (ကမၼ႒ာန္း) အာ႐ံု (အဇၩတၱ) ၌ တည္၏၊ စိတ္သည္လည္း (ကမၼ႒ာန္း) အာ႐ံု (အဇၩတၱ) ၌ တည္၏၊ ေကာင္းစြာ တည္၏၊ (ကိေလသာမွ) ေကာင္းစြာ လြတ္ေျမာက္၏။

ကု႑လိယ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရဟန္းသည္ နားျဖင့္ အသံ ‘သဒၵါ႐ံု’ ကို ၾကားသည္ရွိေသာ္။ပ။

ႏွာေခါင္းျဖင့္ အနံ႕ ‘ဂႏၶာ႐ံု’ ကို နမ္းသည္ရွိေသာ္။ပ။ လွ်ာျဖင့္ အရသာ ‘ရသာ႐ံု’ ကို လ်က္သည္ရွိေသာ္။ပ။

ကိုယ္ျဖင့္ အေတြ႕အထိ ‘ေဖာ႒ဗၺာ႐ံု’ ကို ေတြ႕ထိသည္ရွိေသာ္။ပ။ စိတ္ျဖင့္ ႏွစ္သက္ဖြယ္ေသာ သေဘာ ‘ဓမၼာ႐ံု’ ကို သိသည္ရွိေသာ္ မမက္ေမာ၊ မရႊင္ပ်၊ စြဲမက္မႈ ‘ရာဂ’ မျဖစ္။ ထိုရဟန္း၏ နာမကာယသည္လည္း (ကမၼ႒ာန္း) အာ႐ံု (အဇၩတၱ) ၌ တည္၏၊ စိတ္သည္လည္း (ကမၼ႒ာန္း) အာ႐ံု (အဇၩတၱ) ၌ တည္၏၊ ေကာင္းစြာ တည္၏၊ (ကိေလသာမွ) ေကာင္းစြာ လြတ္ေျမာက္၏။ စိတ္ျဖင့္ မႏွစ္သက္ဖြယ္ေသာ သေဘာ ‘ဓမၼာ႐ံု’ ကို သိသည္ရွိေသာ္ မ်က္ႏွာမသာမႈ မျဖစ္၊ (ကိေလသာ၏ အစြမ္းျဖင့္) တည္ေသာ စိတ္မရွိ၊ ဆင္းရဲေသာ စိတ္ မရွိ၊ ဖ်က္ဆီးတတ္ေသာ ‘ေဒါသ’ စိတ္ မရွိ၊ ထိုရဟန္း၏ နာမကာယသည္လည္း (ကမၼ႒ာန္း) အာ႐ံု (အဇၩတၱ) ၌ တည္၏၊ စိတ္သည္လည္း (ကမၼ႒ာန္း) အာ႐ံု (အဇၩတၱ) ၌ တည္၏၊ ေကာင္းစြာတည္၏၊ (ကိေလသာမွ) ေကာင္းစြာ လြတ္ေျမာက္၏။

ကု႑လိယ ယင္းသို႔ေသာအေၾကာင္းေၾကာင့္ပင္ ရဟန္းအား မ်က္စိျဖင့္ အဆင္း ‘႐ူပါ႐ံု’ကို ျမင္သည္ရွိေသာ္ ႏွစ္သက္ဖြယ္ မႏွစ္သက္ဖြယ္ျဖစ္ေသာအဆင္း ‘႐ူပါ႐ံု’တို႔၌ နာမကာယသည္လည္း (ကမၼ႒ာန္း) အာ႐ံု (အဇၩတၱ) ၌ တည္၏၊ စိတ္သည္လည္း (ကမၼ႒ာန္း) အာ႐ံု (အဇၩတၱ) ၌ တည္၏၊ ေကာင္းစြာတည္၏၊ (ကိေလသာမွ) ေကာင္းစြာ လြတ္ေျမာက္၏။ နားျဖင့္ အသံ ‘သဒၵါ႐ံု’ကို ၾကားသည္ရွိေသာ္။ပ။

ႏွာေခါင္းျဖင့္ အနံ႕ ‘ဂႏၶာ႐ံု’ကို နမ္းသည္ရွိေသာ္။ပ။ လွ်ာျဖင့္ အရသာ ‘ရသာ႐ံု’ ကို လ်က္သည္ရွိေသာ္။ပ။

ကိုယ္ျဖင့္ အေတြ႕အထိ ‘ေဖာ႒ဗၺာ႐ံု’ကို ေတြ႕ထိသည္ရွိေသာ္။ပ။ စိတ္ျဖင့္ သေဘာတရား ‘ဓမၼာ႐ံု’ကိုေတြ႕ထိ သည္ရွိေသာ္ ႏွစ္သက္ဖြယ္ မႏွစ္သက္ဖြယ္ျဖစ္ေသာ သေဘာတရား ‘ဓမၼာ႐ုံ’ တို႔၌နာမကာယသည္လည္း (ကမၼ႒ာန္း) အာ႐ံု (အဇၩတၱ) ၌ တည္၏၊ စိတ္သည္လည္း (ကမၼ႒ာန္း) အာ႐ံု (အဇၩတၱ) ၌ တည္၏၊ ေကာင္းစြာ တည္၏၊ (ကိေလသာမွ) ေကာင္းစြာ လြတ္ေျမာက္၏။

ကု႑လိယ ဤသို႔ ပြါးမ်ားအပ္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳလုပ္အပ္ေသာ ဣေႁႏၵေစာင့္စည္းမႈ ‘ဣၿႏၵိယသံဝရသီလ’ သည္ ေကာင္းေသာအက်င့္ ‘သုစ႐ိုက္’ သံုးပါးတို႔ကို ျပည့္စံုေစႏိုင္၏။ (၁)

ကု႑လိယ အဘယ္သို႔ ပြါးမ်ားအပ္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳလုပ္အပ္ကုန္ေသာ ေကာင္းေသာအက်င့္ ‘သုစ႐ိုက္’ သံုးပါးတို႔သည္ သတိပ႒ာန္ေလးပါးတို႔ကို ျပည့္စံုေစႏိုင္ကုန္သနည္း။

ကု႑လိယ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ကိုယ္ျဖင့္ ျပဳအပ္ေသာ မေကာင္းေသာအက်င့္ ‘ကာယဒုစ႐ိုက္’ ကို ပယ္၍ ကိုယ္ျဖင့္ ျပဳအပ္ေသာ ေကာင္းေသာအက်င့္ ‘ကာယသုစ႐ိုက္’ ကို ပြါးမ်ား၏၊ ႏႈတ္ျဖင့္ ျပဳအပ္ေသာ မေကာင္းေသာအက်င့္ ‘ဝစီဒုစ႐ိုက္’ ကို ပယ္၍ ႏႈတ္ျဖင့္ ျပဳအပ္ေသာေကာင္းေသာအက်င့္ ‘ဝစီသုစ႐ိုက္’ ကို ပြါးမ်ား၏၊ စိတ္ျဖင့္ ၾကံအပ္ေသာ မေကာင္းေသာအက်င့္ ‘မေနာဒုစ႐ိုက္’ ကို ပယ္၍ စိတ္ျဖင့္ ျပဳအပ္ေသာ ေကာင္းေသာအက်င့္ ‘မေနာသုစ႐ိုက္’ ကိုပြါးမ်ား၏။

ကု႑လိယ ဤသို႔ ပြါးမ်ားအပ္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳလုပ္အပ္ကုန္ေသာ ေကာင္းေသာအက်င့္ ‘သုစ႐ိုက္’ သံုးပါးတို႔သည္ သတိပ႒ာန္ေလးပါးတို႔ကို ျပည့္စံုေစႏိုင္ကုန္၏။ (၂)

ကု႑လိယ အဘယ္သို႔ ပြါးမ်ားအပ္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳလုပ္အပ္ကုန္ေသာ သတိပ႒ာန္ေလးပါး တို႔သည္ေဗာဇၩင္ခုနစ္ပါးတို႔ကို ျပည့္စံုေစႏိုင္ကုန္သနည္း။

ကု႑လိယ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ျပင္းစြာ အားထုတ္လ်က္ ဆင္ျခင္ဉာဏ္ ‘သမၸဇဥ္’ေအာက္ေမ့မႈ ‘သတိ’ ႏွင့္ ျပည့္စံုသည္ျဖစ္၍ ေလာက၌ မက္ေမာမႈ ‘အဘိဇၩာ’ႏွလံုးမသာမႈ ‘ေဒါမနႆ’တို႔ကို ပယ္ေဖ်ာက္၍ ႐ုပ္အေပါင္း၌ ႐ုပ္အေပါင္းကို အဖန္ဖန္ ႐ႈလ်က္ ေန၏။ ေဝဒနာတို႔၌။ပ။ စိတ္၌။ပ။ ျပင္းစြာ အားထုတ္လ်က္ ဆင္ျခင္ဉာဏ္ ‘သမၸဇဥ္’ ေအာက္ေမ့မႈ ‘သတိ’ ႏွင့္ျပည့္စံုသည္ျဖစ္၍ ေလာက၌ မက္ေမာမႈ ‘အဘိဇၩာ’ ႏွလံုးမသာမႈ ‘ေဒါမနႆ’တို႔ကို ပယ္ေဖ်ာက္၍သေဘာတရားတို႔၌ သေဘာတရားတို႔ကို အဖန္ ဖန္ ႐ႈလ်က္ ေန၏။

ကု႑လိယ ဤသို႔ ပြါးမ်ားအပ္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳလုပ္အပ္ကုန္ေသာ သတိပ႒ာန္ေလးပါးတို႔သည္ေဗာဇၩင္ခုနစ္ပါးတို႔ကို ျပည့္စံုေစႏိုင္ကုန္၏။ (၃)

ကု႑လိယ အဘယ္သို႔ ပြါးမ်ားအပ္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳလုပ္အပ္ကုန္ေသာ ေဗာဇၩင္ခုနစ္ပါးတို႔သည္အသိဉာဏ္ ‘ဝိဇၨာ’ (ကိေလသာမွ) လြတ္ေျမာက္မႈ ‘ဝိမုတၱိ’ ကို ျပည့္စံုေစႏိုင္ကုန္သနည္း။

ကု႑လိယ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ဆိတ္ၿငိမ္ျခင္းကို မွီေသာ စြဲမက္မႈ ‘ရာဂ’ ကင္းျခင္းကိုမွီေသာ ခ်ဳပ္ျခင္းကို မွီေသာ နိဗၺာန္သို႔ ၫြတ္ေသာ သတိသေမၺာဇၩင္ကို ပြါးမ်ား၏။ပ။ ဆိတ္ၿငိမ္ျခင္းကိုမွီေသာ စြဲမက္မႈ ‘ရာဂ’ ကင္းျခင္းကို မွီေသာ ခ်ဳပ္ျခင္းကို မွီေသာ နိဗၺာန္သို႔ ၫြတ္ေသာဥေပကၡာသေမၺာဇၩင္ ကို ပြါးမ်ား၏။

ကု႑လိယ ဤသို႔ ပြါးမ်ားအပ္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳလုပ္အပ္ကုန္ေသာ ေဗာဇၩင္ခုနစ္ပါးတို႔သည္အသိဉာဏ္ ‘ဝိဇၨာ’ (ကိေလသာမွ) လြတ္ေျမာက္မႈ ‘ဝိမုတၱိ’ကို ျပည့္စံုေစႏိုင္ကုန္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ (၄)

ဤသို႔ မိန္႔ေတာ္မူသည္ရွိေသာ္ ကု႑လိယပရိဗိုဇ္သည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤစကားကို ေလွ်ာက္၏-”အသွ်င္ေဂါတမ (တရားေတာ္သည္) အလြန္ႏွစ္သက္ဖြယ္ ရွိပါေပစြ၊ အသွ်င္ေဂါတမ (တရားေတာ္ သည္) အလြန္ႏွစ္သက္ဖြယ္ ရွိပါေပစြ။ အသွ်င္ေဂါတမ ေမွာက္ထားေသာအိုးကို လွန္ဘိသကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ ဖံုးလႊမ္းထားေသာ ဝတၳဳကို ဖြင့္လွစ္ဘိသကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ မ်က္စိလည္ေသာ သူအား လမ္း မွန္ကို့ေျပာၾကားဘိသကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ ‘မ်က္စိအျမင္ရွိေသာ သူတို႔သည္ အဆင္းတို႔ကို ျမင္ၾကလိမ့္မည္’ဟု အမိုက္ေမွာင္၌ ဆီမီးတန္ေဆာင္ကို ေဆာင္ျပဘိသကဲ့သို႔လည္းေကာင္း (အသွ်င္ေဂါတမ) ဤအတူ ပင္လွ်င္ အသွ်င္ေဂါတမသည္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ တရားေတာ္ကို ျပေတာ္မူပါေပ၏။ အသွ်င္ေဂါတမ ထိုအကြၽႏု္ပ္သည္ အသွ်င္ေဂါတမကို ကိုးကြယ္ရာဟူ၍ ဆည္းကပ္ပါ၏၊ တရားေတာ္ကိုလည္းေကာင္း၊ သံဃာေတာ္ကိုလည္းေကာင္း ကိုးကြယ္ရာဟူ၍ ဆည္းကပ္ပါ၏။ အသွ်င္ေဂါတမသည္ အကြၽႏု္ပ္ကို ယေန႔မွ စ၍ အသက္ထက္ဆံုး ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ေသာ ဥပါသကာဟုမွတ္ေတာ္မူပါ”ဟု ေလွ်ာက္၏။

ဆ႒သုတ္။