သန ၄၇.၁၂: နာလႏၵသုတ္

၃၇၈။ အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ နာလႏၵာၿမိဳ႕ ပါဝါရိကသရက္ဥယ်ာဥ္၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏၊ ထိုအခါ အသွ်င္သာရိပုၾတာသည္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုးလ်က္တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနၿပီးေသာ္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤစကားကိုေလွ်ာက္၏-”သဗၺညဳတဉာဏ္ေတာ္ ၌ ျမတ္စြာဘုရားထက္ ပိုမိုလြန္ကဲစြာ သိေသာ ျမတ္စြာဘုရားမွအျခား တစ္ပါးေသာ သမဏသည္လည္းေကာင္း၊ ျဗာဟၼဏသည္လည္းေကာင္း ျဖစ္လည္း မျဖစ္ဖူး၊ ျဖစ္လိမ့္မည္လည္း မဟုတ္၊ ယခုအခါ၌လည္း မရွိပါဟု ျမတ္စြာဘုရား၌ တပည့္ေတာ္ ဤသို႔ယံုၾကည္ပါ၏”ဟု ေလွ်ာက္၏။ သာရိပုၾတာ ”သဗၺညဳတ ဉာဏ္ေတာ္၌ ျမတ္စြာဘုရားထက္ ပိုမိုလြန္ကဲစြာသိေသာ ျမတ္စြာဘုရားမွ အျခား တစ္ပါးေသာ သမဏ သည္လည္းေကာင္း၊ ျဗာဟၼဏသည္လည္းေကာင္း ျဖစ္လည္း မျဖစ္ဖူး၊ ျဖစ္လိမ့္မည္လည္း မဟုတ္၊ ယခု အခါ၌လည္း မရွိပါဟု ျမတ္စြာဘုရား၌တပည့္ေတာ္ ဤသို႔ ယံုၾကည္ပါ၏”ဟု သင္သည္ ျမတ္ေသာ ရဲရင့္ ေသာ စကားကို ေျပာ၏၊ တစ္ဖက္သတ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်၏၊ ျမတ္ေသာ ၾကံဳးဝါးျခင္းကို ၾကံဳးဝါး၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

သာရိပုၾတာ ေရွးအခါ၌ ျဖစ္ေတာ္မူခဲ့ကုန္ေသာ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ကုန္ေသာ (အလံုးစံု ေသာတရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္မွန္စြာ သိေတာ္မူကုန္ေသာအလံုးစံုေသာ ျမတ္စြာဘုရားတို႔၏ စိတ္ကို ”ထိုျမတ္စြာဘုရားတို႔သည္ ဤသို႔ သီလရွိကုန္ၿပီဟုလည္းေကာင္း၊ ဤသို႔ (သမာဓိ) တရားရွိကုန္ၿပီဟုလည္းေကာင္း၊ ဤသို႔ ပညာရွိကုန္ၿပီဟုလည္းေကာင္း၊ ဤသို႔ ေနေလ့ရွိကုန္ၿပီဟုလည္းေကာင္း၊ ထိုျမတ္စြာဘုရား တို႔သည္ ဤသို႔ (အာသဝတို႔မွ) လြတ္ေျမာက္ကုန္ၿပီ”ဟုလည္းေကာင္း သင့္စိတ္ျဖင့္ပိုင္းျခား၍ သိ သေလာ။ အသွ်င္ဘုရား ဤသို႔ မသိပါ။

သာရိပုၾတာ ေနာင္အခါ၌ ျဖစ္ေတာ္မူလတၱံ႕ကုန္ေသာ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ကုန္ေသာ (အလံုးစံုေသာ တရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္မွန္စြာ သိေတာ္မူကုန္ေသာအလံုးစံုေသာ ျမတ္စြာဘုရားတို႔၏စိတ္ ကို ”ထိုျမတ္စြာဘုရားတို႔သည္ ဤသို႔ သီလရွိကုန္လတၱံ႕ဟုလည္းေကာင္း၊ ဤသို႔ (သမာဓိ) တရားရွိကုန္ လတၱံ႕ဟုလည္းေကာင္း၊ ဤသို႔ ပညာရွိကုန္လတၱံ႕ဟုလည္းေကာင္း၊ ဤသို႔ေနေလ့ရွိကုန္လတၱံ႕ဟုလည္းေကာင္း၊ ထိုျမတ္စြာဘုရားတို႔သည္ ဤသို႔ (အာသဝတို႔မွ) လြတ္ေျမာက္ကုန္လတၱံ႕”ဟုလည္းေကာင္း သင့္ စိတ္ျဖင့္ ပိုင္းျခား၍ သိသေလာ။ အသွ်င္ဘုရား ဤသို႔မသိပါ။

သာရိပုၾတာ ယခုအခါ၌ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ (အလံုးစံုေသာ တရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာ ငါဘုရား၏ စိတ္ကို ”ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤသို႔ သီလရွိ၏ဟုလည္းေကာင္း၊ ဤသို႔ (သမာဓိ) တရားရွိ၏ဟုလည္းေကာင္း၊ ဤသို႔ ပညာရွိ၏ဟုလည္းေကာင္း၊ ဤသို႔ ေနေလ့ရွိ၏ဟုလည္းေကာင္း၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤသို႔ (အာသဝတို႔မွ) လြတ္ေျမာက္၏”ဟုလည္းေကာင္း သင့္စိတ္ျဖင့္ ပိုင္းျခား၍ သိသေလာ။ အသွ်င္ဘုရား ဤသို႔ မသိပါ။

သာရိပုၾတာ အတိတ္ အနာဂတ္ ပစၥဳပၸန္တို႔၌ (ပြင့္ေတာ္မူကုန္သည့္) ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက့္ကုန္ေသာ (အလံုးစံုေသာ တရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္မွန္စြာ သိေတာ္မူကုန္ေသာ ဤျမတ္စြာဘုရားတို႔၌ စိတ္ကို ပိုင္းျခား၍ သိႏိုင္ေသာ ဉာဏ္သည္ သင့္အား မရွိ၊ ထိုသို႔ မရွိပါဘဲလ်က္ ”သဗၺညဳတဉာဏ္ေတာ္၌ျမတ္စြာဘုရားထက္ ပိုမိုလြန္ကဲစြာ သိေသာ ျမတ္စြာဘုရားမွ အျခား တစ္ပါးေသာ သမဏသည္လည္းေကာင္း၊ ျဗာဟၼဏသည္လည္းေကာင္း ျဖစ္လည္း မျဖစ္ဖူး၊ ျဖစ္လိမ့္မည္လည္း မဟုတ္၊ ယခုအခါ၌လည္းမရွိပါဟု ျမတ္စြာဘုရား၌ တပည့္ေတာ္ ဤသို႔ ယံုၾကည္ပါ၏”ဟု သင္သည္ ျမတ္ေသာ ရဲရင့္ေသာ စကားကို အဘယ္ေၾကာင့္ ေျပာဘိသနည္း၊ တစ္ဖက္သတ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ဘိသနည္း၊ ျမတ္ေသာ ၾကံဳးဝါးျခင္းကို ၾကံဳးဝါးဘိသနည္းဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား အတိတ္ အနာဂတ္ ပစၥဳပၸန္တို႔၌ (ပြင့္ေတာ္မူကုန္သည့္) ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ကုန္ေသာ (အလံုးစံုေသာ တရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္မွန္စြာ သိေတာ္မူကုန္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားတို႔၌စိတ္ကို ပိုင္းျခား၍ သိႏိုင္ေသာ ဉာဏ္သည္ အကြၽႏု္ပ္အား မရွိပါ၊ သို႔ေသာ္လည္း တရားေတာ္သို႔ အစဥ္လိုက္၍ သိရပါ၏။

အသွ်င္ဘုရား ဥပမာေသာ္ကား မင္း၏ တိုင္းစြန္က်ေသာ ၿမိဳ႕သည္ ခိုင္ျမဲေသာ တံတိုင္းေျခ ရွိ၏၊ ခိုင္ျမဲေသာ တံတိုင္းႏွင့္ တု႐ိုဏ္တိုင္ ရွိ၏၊ တံခါးတစ္ေပါက္သာ ရွိ၏၊ ထိုၿမိဳ႕၏ တံခါးေစာင့္သည္ပညာရွိ၏၊ ကြၽမ္းက်င္လိမၼာ၏၊ ဌာနအားေလ်ာ္စြာ သိတတ္ေသာ ပညာရွိ၏၊ မသိေသာ သူတို႔ကိုတားျမစ္၍ သိေသာ သူတို႔ကိုသာ ဝင္ေစ၏။ ထိုတံခါးေစာင့္သည္ ထိုၿမိဳ႕၏ ပတ္ဝန္းက်င္မွ အစဥ္အတိုင္းလွည့္သြားေသာ လမ္းသို႔ အစဥ္လိုက္သြားသည္ရွိေသာ္ တံတိုင္းအစပ္ကိုလည္းေကာင္း၊ တံတိုင္းအေပါက္ကိုလည္းေကာင္း အယုတ္ဆံုးအားျဖင့္ ေၾကာင္ထြက္ေလာက္႐ံု အေပါက္ကိုမွ်လည္းမေတြ႕ျမင္ရာ။ ထိုတံခါးေစာင့္အား ”ဤ ၿမိဳ႕တြင္းသို႔ ဝင္သူ ထြက္သူႀကီးမားေသာ သတၱဝါအားလံုးတို႔သည္ ဤတံခါးျဖင့္သာ ဝင္လည္း ဝင္ကုန္၏၊ ထြက္လည္းထြက္ကုန္၏”ဟု အၾကံ ျဖစ္ရာ၏။

အသွ်င္ဘုရား ထို႔အတူပင္ တပည့္ေတာ္သည္ ေရွးအခါ၌ ပြင့္္ေတာ္မူကုန္ေသာ ပူေဇာ္အထူးကိုခံေတာ္မူထိုက္ကုန္ေသာ (အလံုးစံုေသာ တရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္မွန္စြာ သိေတာ္မူကုန္ေသာအလံုးစံုေသာျမတ္စြာဘုရားတို႔သည္လည္း စိတ္ကို ညစ္ညဴးေစတတ္ကုန္ေသာ ပညာကို အားနည္းေအာင္ ျပဳလုပ္တတ္ကုန္ေသာ နီဝရဏငါးပါးတို႔ကို ပယ္စြန္႔၍ သတိပ႒ာန္ေလးပါးတို႔၌ စိတ္ကို ေကာင္းစြာတည္ေစကုန္လ်က္ ေဗာဇၩင္ခုနစ္ပါးတို႔ကိုဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ ပြားမ်ား၍ အတုမရွိျမတ္ေသာအရဟတၱမဂ္ဉာဏ္ႏွင့္ သဗၺညဳတ ဉာဏ္ကို ထိုးထြင္း၍ သိေတာ္မူကုန္ၿပီ။

ေနာင္အခါ၌ ပြင့္္ေတာ္မူကုန္မည့္ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ကုန္ေသာ (အလံုးစံုေသာ တရား တို႔ကို) ကိုယ္တိုင္မွန္စြာ သိေတာ္မူကုန္ေသာအလံုးစံုေသာ ျမတ္စြာဘုရားတို႔သည္လည္း စိတ္ကို ညစ္ညဴးေစတတ္ကုန္ေသာ ပညာကို အားနည္းေအာင္ ျပဳလုပ္တတ္ကုန္ေသာ နီဝရဏငါးပါးတို႔ကို ပယ္စြန္႔၍သတိပ႒ာန္ေလးပါးတို႔၌ စိတ္ကို ေကာင္းစြာ တည္ေစကုန္လ်က္ ေဗာဇၩင္ခုနစ္ပါးတို႔ကိုဟုတ္တိုင္းမွန္စြာပြားမ်ား၍ အတုမရွိျမတ္ေသာအရဟတၱမဂ္ဉာဏ္ႏွင့္ သဗၺညဳတဉာဏ္ကို ထိုးထြင္း၍ သိေတာ္မူကုန္လတၱံ႕။

အသွ်င္ဘုရား ယခုအခါ၌ ပြင့္္ေတာ္မူေသာ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ (အလံုးစံုေသာတရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္လည္း စိတ္ကို ညစ္ညဴးေစတတ္ကုန္ေသာ ပညာကို အားနည္းေအာင္ ျပဳလုပ္တတ္ကုန္ေသာ နီဝရဏငါးပါးတို႔ကို ပယ္စြန္႔၍ သတိပ႒ာန္ေလးပါးတို႔၌ စိတ္ကို ေကာင္းစြာ တည္ေစ၍ ေဗာဇၩင္ခုနစ္ပါးတို႔ကိုဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ ပြားမ်ား၍ အတုမရွိျမတ္ေသာအရဟတၱမဂ္ဉာဏ္ႏွင့္ သဗၺညဳတဉာဏ္ကို ထိုးထြင္း၍ သိေတာ္မူ၏ဟု တရားေတာ္သို႔ အစဥ္လိုက္၍ သိရပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

သာရိပုၾတာ ေကာင္းေပစြ ေကာင္းေပစြ၊ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ သင္သည္ ဤတရားေဒသနာေတာ္ကို ရဟန္း၊ ့ရဟန္းမ၊ ဥပါသကာ၊ ဥပါသိကာမတို႔အား အျမဲမျပတ္ ေဟာၾကားေလေလာ့။ သာရိပုၾတာ မွန္၏၊ ငါဘုရား၌ ယံုမွားျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ ေတြးေတာျခင္းသည္လည္းေကာင္း ျဖစ္ကုန္ေသာ (မဂ္ဖိုလ္မွ) အခ်ည္းႏွီးျဖစ္ကုန္ေသာ သူတို႔ေသာ္မွလည္း ဤတရားေဒသနာကို ၾကားနာရသည္ရွိေသာ္ ျမတ္စြာဘုရား၌ယံုမွားျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ ေတြးေတာျခင္းကိုလည္းေကာင္း ပယ္ေဖ်ာက္ႏိုင္ေပလတၱံ႕ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ဒုတိယသုတ္။