သန ၄၇.၁၄: ဥကၠေစလသုတ္

၃၈ဝ။ အခါတစ္ပါး၌ အသွ်င္သာရိပုၾတာႏွင့္ အသွ်င္မဟာေမာဂၢလာန္တို႔ ပရိနိဗၺာန္ျပဳ၍ မၾကာမီျမတ္စြာဘုရားသည္ ဝဇၨီတိုင္း ဥကၠေစလာၿမိဳ႕ ဂဂၤါျမစ္ကမ္း၌ မ်ားစြာေသာ ရဟန္းသံဃာႏွင့္ အတူ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏၊ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ မ်ားစြာေသာ ရဟန္းသံဃာ ၿခံရံေတာ္မူလ်က္လြင္တီး ေခါင္၌ ထိုင္ေနေတာ္မူ၏။

ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ တိတ္ဆိတ္စြာ ေနေသာ ရဟန္းသံဃာကို ေစာင္းငဲ့ၾကည့္႐ႈေတာ္မူ၍ရဟန္းတို႔ကို မိန္႔ေတာ္မူ၏-ရဟန္းတို႔ ငါ၏ ဤပရိသတ္သည္ သာရိပုၾတာႏွင့္ ေမာဂၢလာန္တို႔ ပရိနိဗၺာန္ျပဳကုန္ၿပီးေသာ္ စင္စစ္အားျဖင့္ ဆိတ္သုဥ္းသကဲ့သို႔ ထင္ရ၏၊ ရဟန္းတို႔ ငါ၏ ပရိသတ္သည္ မဆိတ္သုဥ္း၊ သာရိပုၾတာႏွင့္ ေမာဂၢလာန္တို႔ ေနရာအရပ္ကို ငဲ့ကြက္ျခင္း မရွိ။ ရဟန္းတို႔ ေရွးအခါ၌့ပြင့္ေတာ္မူ ကုန္ၿပီးေသာ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ကုန္ေသာ (အလံုးစံုေသာ တရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္မွန္စြာ သိ္ ေတာ္မူကုန္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားတို႔အား ငါ၏ (တပည့္အစံုျဖစ္ေသာ) သာရိပုၾတာႏွင့္ေမာဂၢလာန္တို႔ကဲ့သို႔ ထိုအတိုင္းအရွည္ ရွိသည္သာ ျဖစ္ေသာ တပည့္အစံု ျဖစ္ခဲ့ဖူးၿပီ။ ရဟန္းတို႔ေနာင္အခါ၌ ပြင့္ေတာ္မူမည့္ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ကုန္ေသာ (အလံုးစံုေသာ တရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္မွန္စြာ သိ္ေတာ္မူကုန္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားတို႔အားလည္း ငါ၏ (တပည့္အစံုျဖစ္ေသာ) သာရိပုၾတာႏွင့္ ေမာဂၢလာန္တို႔ကဲ့သို႔ ထိုအတိုင္း အရွည္ ရွိသည္သာ ျဖစ္ေသာ တပည့္အစံု ျဖစ္လိမ့္မည္။

ရဟန္းတို႔ တပည့္ ‘သာဝက’ တို႔၏ (အျဖစ္မ်ဳိးသည္) အံ့ၾသဖြယ္ ျဖစ္ေပစြ၊ မျဖစ္ဖူးျမဲ ျဖစ္ေပစြ၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ ဆံုးမခ်က္ကို လိုက္နာကုန္ဘိ၏၊ သြန္သင္ခ်က္ကို လိုက္နာျပဳလုပ္ကုန္ဘိ၏၊ ပရိသတ္ေလးပါးတို႔သည္ ခ်စ္အပ္ ျမတ္ႏိုးအပ္ကုန္သည္ ျဖစ္၍ အေလးျပဳအပ္ ႏွလံုးကို ပြါးေစတတ္ကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ ျမတ္စြာဘုရား၏ (အျဖစ္မ်ဳိးသည္) အံ့ၾသဖြယ္ ျဖစ္ေပစြ၊ မျဖစ္ဖူးျမဲ ျဖစ္ေပစြ။ ဤသို႔သေဘာရွိေသာ တပည့္ ‘သာဝက’ အစံုသည္ ပရိနိဗၺာန္ျပဳပါေသာ္လည္း ျမတ္စြာဘုရားအား စိုးရိမ္ ပူေဆြးျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ ငိုေႂကြးျခင္းသည္လည္းေကာင္း မရွိေပ။ ”ျဖစ္ျခင္း ႀကီးပြါးျခင္း ျပဳျပင္ရျခင္းပ်က္ စီးျခင္းသေဘာရွိေသာ တရားကို စင္စစ္အားျဖင့္ မပ်က္စီးပါေစလင့္”ဟု ဤသို႔ေသာေတာင့္တျခင္းကို ဤအရာ၌ အဘယ္မွာလွ်င္ ရႏိုင္ပါမည္နည္း၊ ဤအေၾကာင္းမ်ဳိးလည္း မရွိေပ။ ရဟန္းတို႔ အႏွစ္ရွိေသာ သစ္ပင္ႀကီးသည္ တည္ရွိေနစဥ္ အႀကီးဆံုး အကိုင္းတို႔သည္ပ်က္စီးကုန္ရာသကဲ့သို႔ ရဟန္းတို႔ ထို႔ အတူပင္ အႏွစ္ရွိေသာ မ်ားစြာေသာ ရဟန္းအေပါင္းသည္တည္ရွိေနစဥ္ သာရိပုၾတာႏွင့္ ေမာဂၢလာန္တို႔ သည္ ပရိနိဗၺာန္ျပဳကုန္ၿပီ။ ”ျဖစ္ျခင္း ႀကီးပြါးျခင္းျပဳျပင္ရျခင္း ပ်က္စီးျခင္းသေဘာရွိေသာ တရားကို စင္စစ္အားျဖင့္ မပ်က္စီးပါေစလင့္”ဟု ဤသို႔ေသာေတာင့္တျခင္းကို ဤအရာ၌ အဘယ္မွာလွ်င္ ရႏိုင္ပါ မည္နည္း၊ ဤအေၾကာင္းမ်ဳိးလည္း မရွိေပ။

ရဟန္းတို႔ ထို႔ေၾကာင့္ သူတစ္ပါးကို အားမကိုးမူ၍ မိမိကိုယ္ကို မွီခိုအားကိုးကာ ေနၾကကုန္ေလာ့၊ အျခားတရားကို အားမကိုးမူ၍ (ေလာကုတၱရာ) တရားေတာ္ကို မွီခိုအားကိုးကာ ေနၾကကုန္ေလာ့။

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ သူတစ္ပါးကို အားမကိုးမူ၍ မိမိကိုယ္ကို မွီခိုအားကိုးကာေနရသနည္း၊ အျခားတရားကို အားမကိုးမူ၍ (ေလာကုတၱရာ) တရားေတာ္ကို မွီခိုအားကိုးကာ ေနရသနည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ျပင္းစြာ အားထုတ္ေသာ လုံ႔လရွိသည္ ျဖစ္၍ဆင္ျခင္ဉာဏ္ ‘သမၸဇဥ္’ ေအာက္ေမ့မႈ ‘သတိ’ ရွိသည္ ျဖစ္၍ ေလာက၌ အဘိဇၩာေဒါမနႆကို ပယ္ေဖ်ာက္လ်က္ ႐ုပ္အေပါင္း၌ ႐ုပ္အေပါင္းကို အႀကိမ္ႀကိမ္ ႐ႈေလ့ရွိသည္ ျဖစ္၍ ေန၏။ ေဝဒနာတို႔၌။ပ။ စိတ္၌။ပ။

ျပင္းစြာ အားထုတ္ေသာ လုံ႔လရွိသည္ ျဖစ္၍ ဆင္ျခင္ဉာဏ္ ‘သမၸဇဥ္’ ေအာက္ေမ့မႈ ‘သတိ’ ရွိသည္ ျဖစ္၍ေလာက၌ အဘိဇၩာေဒါမနႆကို ပယ္ေဖ်ာက္လ်က္ သေဘာတရားတို႔၌ သေဘာတရားတို႔ကိုအႀကိမ္ႀကိမ္ ႐ႈေလ့ရွိသည္ ျဖစ္၍ ေန၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ သူတစ္ပါးကိုအားမကိုးမူ၍ မိမိကိုယ္ကို မွီခိုအားကိုးကာ ေနရ၏၊ အျခားတရားကို အားမကိုးမူ၍ (ေလာကုတၱရာ) တရားေတာ္ကို မွီခိုအားကိုးကာ ေနရ၏။

ရဟန္းတို႔ ယခုအခါ၌လည္းေကာင္း၊ ငါဘုရား ကြယ္လြန္ေသာအခါ၌လည္းေကာင္း သူတစ္ပါးကိုအားမကိုးမူ၍ မိမိကိုယ္ကို မွီခိုအားကိုးၾကလ်က္ အျခားတရားကို အားမကိုးၾကမူ၍ (ေလာကုတၱရာ) တရားေတာ္ကို မွီခိုအားကိုးကာ ေနၾကမည္႕ ရဟန္းအားလံုးတို႔သည္ သိကၡာသံုးပါးကို အလိုရွိေသာ ရဟန္းအားလံုးတို႔ထက္ အျမတ္ဆံုး ျဖစ္ၾကေပလိမ့္မည္ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

စတုတၳသုတ္။