သန ၄၇.၄၀: ဝိဘဂၤသုတ္

၄ဝ၆။ ရဟန္းတို႔ သတိပ႒ာန္ကိုလည္းေကာင္း၊ သတိပ႒ာန္ပြါးမ်ားျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ သတိပ႒ာန္ပြါးမ်ားျခင္းသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းအက်င့္ကိုလည္းေကာင္း သင္တို႔အား ေဟာေပအံ့၊ ထိုတရားကိုနာၾက ကုန္ေလာ့။

ရဟန္းတို႔ သတိပ႒ာန္ကား အဘယ္နည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ျပင္းစြာအားထုတ္ေသာ လုံ႔လရွိသည္ ျဖစ္၍ ဆင္ျခင္ဉာဏ္ ‘သမၸဇဥ္’ ေအာက္ေမ့မႈ ‘သတိ’ရွိသည္ ျဖစ္၍ ေလာက၌အဘိဇၩာေဒါမနႆကို ပယ္ေဖ်ာက္လ်က္ ႐ုပ္အေပါင္း၌ ႐ုပ္အေပါင္းကို အႀကိမ္ႀကိမ္ ႐ႈေလ့ရွိသည္ ျဖစ္၍ေန၏။ ေဝဒနာတို႔၌ ေဝဒနာတို႔ကို အႀကိမ္ႀကိမ္ ႐ႈေလ့ရွိသည္ ျဖစ္၍ ေန၏။ပ။ စိတ္၌ စိတ္ကို အႀကိမ္ႀကိမ္ ႐ႈေလ့ရွိသည္ ျဖစ္၍ ေန၏။ ျပင္းစြာ အားထုတ္ေသာ လုံ႔လရွိသည္ ျဖစ္၍ ဆင္ျခင္ဉာဏ္ ‘သမၸဇဥ္’ေအာက္ေမ့မႈ ‘သတိ’ရွိသည္ ျဖစ္၍ ေလာက၌ အဘိဇၩာေဒါမနႆကို ပယ္ေဖ်ာက္လ်က္ သေဘာတရားတို႔၌သေဘာတရားတို႔ကို အႀကိမ္ႀကိမ္ ႐ႈေလ့ရွိသည္ ျဖစ္၍ ေန၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကို သတိပ႒ာန္ဟုဆိုအပ္၏။

ရဟန္းတို႔ သတိပ႒ာန္ပြါးမ်ားျခင္းဟူသည္ အဘယ္နည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္း သည္ျပင္းစြာ အားထုတ္ေသာ လုံ႔လရွိသည္ ျဖစ္၍ ဆင္ျခင္ဉာဏ္ ‘သမၸဇဥ္’ ေအာက္ေမ့မႈ ‘သတိ’ ရွိသည္ ျဖစ္၍ေလာက၌ အဘိဇၩာေဒါမနႆကို ပယ္ေဖ်ာက္လ်က္ ႐ုပ္အေပါင္း၌ ျဖစ္ျခင္းသေဘာကို အႀကိမ္ႀကိမ္႐ႈေလ့ရွိသည္ ျဖစ္၍ ေန၏၊ ႐ုပ္အေပါင္း၌ ပ်က္ျခင္းသေဘာကို အႀကိမ္ႀကိမ္ ႐ႈေလ့ရွိသည္ ျဖစ္၍ ေန၏၊ ႐ုပ္အေပါင္း၌ ျဖစ္ျခင္းပ်က္ျခင္းသေဘာကို အႀကိမ္ႀကိမ္ ႐ႈေလ့ရွိသည္ ျဖစ္၍ ေန၏။ ေဝဒနာတို႔၌ျဖစ္ျခင္း သေဘာကို အႀကိမ္ႀကိမ္ ႐ႈေလ့ရွိသည္ ျဖစ္၍ ေန၏၊ ေဝဒနာတို႔၌ ပ်က္ျခင္းသေဘာကိုအႀကိမ္ႀကိမ္႐ႈ ေလ့ရွိသည္ ျဖစ္၍ ေန၏၊ ေဝဒနာတို႔၌ ျဖစ္ျခင္းပ်က္ျခင္းသေဘာကို အႀကိမ္ႀကိမ္႐ႈေလ့ရွိသည္ ျဖစ္၍ ေန၏။ စိတ္၌ ျဖစ္ျခင္းသေဘာကို အႀကိမ္ႀကိမ္ ႐ႈေလ့ရွိသည္ ျဖစ္၍ ေန၏။ပ။

ျပင္းစြာ အားထုတ္ေသာ လုံ႔လရွိသည္ ျဖစ္၍ ဆင္ျခင္ဉာဏ္ ‘သမၸဇဥ္’ ေအာက္ေမ့မႈ ‘သတိ’ရွိသည္ ျဖစ္၍ေလာက၌ အဘိဇၩာ ေဒါမနႆကို ပယ္ေဖ်ာက္လ်က္ သေဘာတရားတို႔၌ ျဖစ္ျခင္းသေဘာကိုအႀကိမ္ႀကိမ္ ႐ႈေလ့ရွိသည္ ျဖစ္၍ ေန၏၊ သေဘာတရားတို႔၌ ပ်က္ျခင္းသေဘာကို အႀကိမ္ႀကိမ္႐ႈေလ့ရွိသည္ ျဖစ္၍ ေန၏၊ သေဘာတရားတို႔၌ ျဖစ္ျခင္းပ်က္ျခင္းသေဘာကို အႀကိမ္ႀကိမ္ ႐ႈေလ့ရွိသည္ျဖစ္၍ ေန၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကို သတိပ႒ာန္ ပြါးမ်ားျခင္းဟု ဆိုအပ္၏။

ရဟန္းတို႔ သတိပ႒ာန္ပြါးမ်ားျခင္းသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းအက်င့္ဟူသည္ အဘယ္နည္း။ ဤအဂၤါရွစ္ပါးရွိေသာအရိယမဂ္ပင္တည္း။ ဤအဂၤါရွစ္ပါးရွိေသာအရိယမဂ္သည္ အဘယ္နည္း၊ မွန္ကန္ေသာအျမင္ ‘သမၼာဒိ႒ိ’၊ မွန္ကန္ေသာအၾကံ ‘သမၼာသကၤပၸ’၊ မွန္ကန္ေသာ စကား ‘သမၼာဝါစာ’၊ မွန္ကန္ေသာအလုပ္ ‘သမၼာကမၼႏၲ’၊ မွန္ကန္ေသာအသက္ေမြးမႈ ‘သမၼာအာဇီဝ’၊ မွန္ကန္ေသာအားထုတ္မႈ ‘သမၼာဝါယာမ’၊ မွန္ကန္ေသာ ေအာက္ေမ့မႈ ‘သမၼာသတိ’၊ မွန္ကန္ေသာ တည္ၾကည္မႈ ‘သမၼာသမာဓိ’ တို႔တည္း။ ရဟန္းတို႔ဤအရိယမဂ္ကို သတိပ႒ာန္ပြါးမ်ားျခင္းသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းအက်င့္ဟု ဆိုအပ္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ဒသမသုတ္။