သန ၄၇.၄၂: သမုဒယသုတ္

၄ဝ၈။ ရဟန္းတို႔ သတိပ႒ာန္ေလးပါးတို႔၏ ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္းေကာင္း၊ ခ်ဳပ္ေၾကာင္းကိုလည္းေကာင္း ေဟာေပအံ့၊ ထိုတရားကို နာၾကကုန္ေလာ့။ ရဟန္းတို႔ ႐ုပ္အေပါင္း၏ ျဖစ္ေၾကာင္းကားအဘယ္ နည္း၊

အာဟာရ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ႐ုပ္အေပါင္း ျဖစ္ေပၚ၏၊ အာဟာရ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ႐ုပ္အေပါင္း ခ်ဳပ္၏။ ဖႆ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ေဝဒနာတို႔ ျဖစ္၏၊ ဖႆ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ေဝဒနာတို႔ ခ်ဳပ္၏။ နာမ္႐ုပ္ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ စိတ္ ျဖစ္၏၊ နာမ္႐ုပ္ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ စိတ္ ခ်ဳပ္၏။ ႏွလံုးသြင္းမႈ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ သေဘာ့တရားတို႔ ျဖစ္၏၊ ႏွလံုးသြင္းမႈ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ သေဘာတရားတို႔ ခ်ဳပ္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။