သန ၄၇.၆: သကုဏဂၶိသုတ္

၃၇၂။ ရဟန္းတို႔ ေရွး၌ ျဖစ္ဖူးသည္ကား သိမ္းငွက္သည္ လ်င္ျမန္စြာ ေရာက္လာ၍ ဗီလံုးငွက္ကိုဖမ္းသုတ္ေလ၏၊ ရဟန္းတို႔ ထိုအခါ ဗီလံုးငွက္သည္ သိမ္းငွက္ ထိုးသုတ္ေဆာင္ယူအပ္သည္ ျဖစ္၍ ဤသို႔ငိုေႂကြးျမည္တမ္းေလ၏- ”ငါတို႔သာ က်က္သေရမဲ့ကုန္၏၊ ငါတို႔သာ ဘုန္းကံနည္းပါးကုန္၏၊ ငါတို႔သည္မက်က္စားသင့္ေသာ သူတစ္ပါးတို႔၏ ေနရာ (အရပ္) ၌ က်က္စားမိကုန္၏၊ ယေန႔ ငါသည္ မိမိအဖ၏ေနရာ (မိ႐ိုးဖလာအရပ္) ျဖစ္ေသာ စားက်က္၌ က်က္စားခဲ့မူ ဤသိမ္းငွက္သည္ ငါ့အား မဖမ္းႏိုင္ရာ၊ စစ္ထိုးျခင္းသာ ျဖစ္ေလရာ၏ဟု (ျမည္တမ္း၏)။ ဗီလံုးငွက္ မိမိအဖ၏ ေနရာျဖစ္ေသာ သင္၏ စားက်က့္ကား အဘယ္နည္းဟု (သိမ္းငွက္က ေမးေလ၏)။ ထြန္ျဖင့္ ထြန္ယက္ျခင္းကို ျပဳရာ ထြန္ေခ်းခဲရွိရာအရပ္ပင္တည္းဟု ေျပာေလ၏။ ရဟန္းတို႔ ထိုအခါ သိမ္းငွက္သည္ မိမိ၏ အားအစြမ္းကို အားကိုးယုံၾကည္လ်က္ မိမိ၏ အားအစြမ္းကို (အထူးအေထြ) မေျပာဆိုေတာ့ဘဲ ”ဗီလံုးငွက္ သင္ သြားေလေလာ့၊ ထိုအရပ္ သို႔ ေရာက္ပါေသာ္လည္း ငါ့လက္မွ မလြတ္ႏိုင္လတၱံ႕”ဟု (ဆို၍) ဗီလံုးငွက္ကို လႊတ္လိုက္ေလ၏။

ရဟန္းတို႔ ထိုအခါ ဗီလံုးငွက္သည္ ထြန္ျဖင့္ ထြန္ယက္ျခင္းကို ျပဳရာ ထြန္ေခ်းခဲရွိရာ အရပ္သို႔သြားၿပီးလွ်င္ ထြန္ေခ်းခဲႀကီးထက္သို႔ တက္၍ ”သိမ္းငွက္ ယခု ငါ့ေနရာသို႔ လာခဲ့ေလာ့၊ သိမ္းငွက္ ယခုငါ့ေနရာသို႔ လာခဲ့ေလာ့”ဟု သိမ္းငွက္ကို ေျပာလ်က္ ရပ္ေနေလ၏။ ရဟန္းတို႔ ထိုအခါ သိမ္းငွက္သည္မိမိ၏ အားအစြမ္းကို အားကိုးယံုၾကည္လ်က္ မိမိ၏ အားအစြမ္းကို (အထူးအေထြ) မေျပာဆိုေတာ့ဘဲအေတာင္ႏွစ္ဖက္တို႔ကို ယွက္၍ ဗီလံုးငွက္ထံသို႔ လ်င္ျမန္စြာ ေရာက္လာေလ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသိမ္းငွက္သည္ ငါ့ကို (ဖမ္းရန္) မ်ားစြာ နီးကပ္လာၿပီဟု ဗီလံုးငွက္ သိေသာအခါ ထိုထြန္ေခ်းခဲ၏ အၾကားသို႔သာဝင္သြားေလ၏၊ ရဟန္းတို႔ ထိုအခါ သိမ္းငွက္သည္ ထိုထြန္ေခ်းခဲ၌ပင္ ရင္ဘတ္ကို ျပင္းစြာ တိုက္ခတ္မိေလ၏၊ ရဟန္းတို႔ မက်က္စားသင့္ေသာ သူတစ္ပါးတို႔၏ ေနရာ (အရပ္) ၌ က်က္စားသြားလာေသာ သူသည္ ဤအတူပင္ ျဖစ္၏။

ရဟန္းတို႔ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ မက်က္စားသင့္ေသာ သူတစ္ပါးတို႔၏ ေနရာ (အရပ္) ၌ မက်က္စားမသြားလာၾကကုန္လင့္၊ ရဟန္းတို႔ မက်က္စားသင့္ေသာ သူတစ္ပါးတို႔၏ ေနရာ (အရပ္) ၌ က်က္စားသြားလာကုန္သူတို႔အား ကိေလသမာရ္သည္ (ဖ်က္ဆီးရန္) အခြင့္ကို ရ၏၊ ကိေလသမာရ္သည္ (ဖ်က္ဆီးရန္) အေၾကာင္းကို ရ၏။

ရဟန္းတို႔ ရဟန္း၏ မက်က္စားသင့္ေသာ သူတစ္ပါးတို႔၏ ေနရာ (အရပ္) ကား အဘယ္နည္း၊ ဤကာမဂုဏ္ငါးပါးတို႔ပင္တည္း။ အဘယ္ငါးပါးတို႔နည္း၊ အလိုရွိအပ္ကုန္ ႏွစ္သက္အပ္ကုန္ စိတ္ႏွလံုးကိုပြားေစတတ္ကုန္ေသာ ခ်စ္ခင္ဖြယ္သေဘာရွိ၍ ကာမႏွင့္ စပ္ကုန္ေသာ တပ္မက္ဖြယ္ေကာင္းကုန္ေသာစကၡဳ ဝိညာဏ္ျဖင့္ ျမင္အပ္ေသာ ႐ူပါ႐ံု။ပ။ ေသာတဝိညာဏ္ျဖင့္ ၾကားအပ္ေသာ သဒၵါ႐ံု။ပ။

ဃာနဝိညာဏ္ျဖင့္ နမ္းရွဴအပ္ေသာ ဂႏၶာ႐ံု။ပ။ ဇိဝွါဝိညာဏ္ျဖင့္ လ်က္အပ္ေသာ ရသာ႐ံု၊ အလိုရွိအပ္ကုန္ႏွစ္သက္အပ္ကုန္ စိတ္ႏွလံုးကို ပြားေစတတ္ကုန္ေသာ ခ်စ္ခင္ဖြယ္သေဘာရွိ၍ ကာမႏွင့္ စပ္ကုန္ေသာတပ္မက္ဖြယ္ေကာင္း ကုန္ေသာ ကာယဝိညာဏ္ျဖင့္ ေတြ႕ထိအပ္ေသာ ေဖာ႒ဗၺာ႐ံုတို႔တည္း။ ရဟန္းတို႔ရဟန္း၏ မက်က္စား သင့္ေသာ သူတစ္ပါးတို႔၏ ေနရာ (အရပ္) ကား ဤကာမဂုဏ္ငါးပါးတို႔ပင္တည္း။

ရဟန္းတို႔ မိမိအဖ၏ ေနရာ (မိ႐ိုးဖလာအရပ္) ျဖစ္ေသာ က်က္စားရာ၌ က်က္စားၾကကုန္ေလာ့၊ မိမိအဖ၏ ေနရာျဖစ္ေသာ က်က္စားရာ၌ က်က္စားၾကကုန္ေသာ သူတို႔အား ကိေလသမာရ္သည္ (ဖ်က္ဆီးရန္) အခြင့္ကို မရ၊ ကိေလသမာရ္သည္ (ဖ်က္ဆီးရန္) အေၾကာင္းကို မရ။

ရဟန္းတို႔ ရဟန္း၏ မိမိအဖ၏ ေနရာျဖစ္ေသာ က်က္စားရာကား အဘယ္နည္း၊ ဤသတိပ႒ာန္ေလးပါးတို႔ပင္တည္း။ အဘယ္ေလးပါးတို႔နည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ျပင္းစြာအားထုတ္ေသာ လုံ႔လရွိသည္ ျဖစ္၍ ဆင္ျခင္ဉာဏ္ ‘သမၸဇဥ္’ ေအာက္ေမ့မႈ ‘သတိ’ရွိသည္ ျဖစ္၍ေလာက၌ အဘိဇၩာေဒါမနႆကို ပယ္ေဖ်ာက္လ်က္ ႐ုပ္အေပါင္း၌ ႐ုပ္အေပါင္းကို အႀကိမ္ႀကိမ္႐ႈေလ့ရွိသည္ ျဖစ္၍ ေန၏။ ေဝဒနာတို႔၌။ပ။ စိတ္၌။ပ။ ျပင္းစြာ အားထုတ္ေသာ လုံ႔လရွိသည္ ျဖစ္၍ဆင္ျခင္ဉာဏ္ ‘သမၸဇဥ္’ ေအာက္ေမ့မႈ ‘သတိ’ရွိသည္ ျဖစ္၍ ေလာက၌ အဘိဇၩာေဒါမနႆကိုပယ္ေဖ်ာက္လ်က္ သေဘာတရားတို႔၌ သေဘာတရားတို႔ကို အႀကိမ္ႀကိမ္ ႐ႈေလ့ရွိသည္ ျဖစ္၍ ေန၏။ ရဟန္းတို႔ ရဟန္း၏ မိမိအဖ၏ ေနရာျဖစ္ ေသာ က်က္စားရာသည္ကားဤသတိပ႒ာန္ေလးပါးတို႔ပင္တည္းဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ဆ႒သုတ္။