သန ၄၈.၁၀: ဒုတိယ ဝိဘဂၤသုတ္

၄၈ဝ။ ရဟန္းတို႔ ဣေႁႏၵတို႔သည္ ဤငါးပါးတို႔တည္း။ အဘယ္ငါးပါးတို႔နည္း၊ သဒၶိေႁႏၵ။ပ။ ပညိေႁႏၵတို႔တည္း။ ရဟန္းတို႔ သဒၶိေႁႏၵဟူသည္ အဘယ္နည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ အရိယာတပည့္သည္ ယံုၾကည္မႈ ‘သဒၶါ’ တရားရွိ၏၊ ”ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ အေၾကာင္း ေၾကာင့္လည္း ‘အရဟံ’ မည္ေတာ္မူ၏၊ (အလံုးစံုေသာ တရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္မွန္စြာသိေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘သမၼာသမၺဳဒၶ’ မည္ေတာ္မူ၏၊ အသိဉာဏ္ ‘ဝိဇၨာ’အက်င့္ ‘စရဏ’ ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူ ေသာအေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘ဝိဇၨာစရဏ သမၸႏၷ’ မည္ေတာ္မူ၏၊ ေကာင္းေသာ စကားကို ဆိုေတာ္မူတတ္ ေသာအေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘သုဂတ’ မည္ေတာ္မူ၏၊ ေလာကကို သိေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ လည္း ‘ေလာကဝိဒူ’ မည္ေတာ္မူ၏၊ ဆံုးမထိုက္သူကိုဆံုးမတတ္သည့္ အတုမဲ့ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘အႏုတၱေရာ ပုရိသဒမၼသာရထိ’ မည္ ေတာ္မူ၏၊ နတ္လူတို႔၏ ဆရာျဖစ္ေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘သတၳာေဒဝမႏုႆာနံ’ မည္ေတာ္မူ၏၊ (သစၥာေလးပါးတရားတို႔ကို) သိေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘ဗုဒၶ’မည္ေတာ္မူ၏၊ ဘုန္းတန္ခိုးႀကီးေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘ဘဂဝါ’ မည္ေတာ္မူ၏”ဟု ျမတ္စြာဘုရား၏ ေဗာဓိဉာဏ္ကို ယံုၾကည္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကို သဒၶိေႁႏၵဟု ဆို အပ္၏။

ရဟန္းတို႔ ဝီရိယိေႁႏၵဟူသည္ အဘယ္နည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ အရိယာတပည့္သည္အကုသိုလ္တရားတို႔ကို ပယ္ျခင္းငွါ ကုသိုလ္တရားတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေစျခင္းငွါ အားထုတ္အပ္ေသာ လုံ႔လရွိသည္ ျဖစ္၍ ေန၏၊ ကုသိုလ္တရားတို႔၌ အားအစြမ္းရွိ၏၊ ျမဲျမံစြာ အားထုတ္၏၊ တာဝန္ကို ပစ္ခ်ထားသူမဟုတ္။ ထိုအရိယာတပည့္သည္ မျဖစ္ေသးေသာ ယုတ္ညံ့ေသာအကုသိုလ္တရားတို႔ကို မျဖစ္ေပၚေစရန္ဆႏၵကို ျဖစ္ေစ၏၊ အားထုတ္၏၊ လုံ႔လျပဳ၏၊ စိတ္ကို ခ်ီေျမႇာက္၏၊ ေဆာက္တည္၏။ ျဖစ္ကုန္ၿပီးေသာ ယုတ္ညံ့ေသာ အကုသိုလ္တရားတို႔ကို ပယ္ရန္ ဆႏၵကို ျဖစ္ေစ၏၊ အားထုတ္၏၊ လုံ႔လျပဳ၏၊ စိတ္ကိုခ်ီေျမႇာက္၏၊ ေဆာက္တည္၏။ မျဖစ္ကုန္ေသးေသာ ကုသိုလ္တရားကို ျဖစ္ေစရန္ ဆႏၵကို ျဖစ္ေစ၏၊ အားထုတ္၏၊ လုံ႔လျပဳ၏၊ စိတ္ကို ခ်ီေျမႇာက္၏၊ ေဆာက္တည္၏။ ျဖစ္ကုန္ၿပီးေသာ ကုသိုလ္တရားတို႔ကို တည္ျမဲေစရန္ မေပ်ာက္ပ်က္ေစရန္ တိုးတက္ ျဖစ္ပြားေစရန္ ျပန္႔ေျပာေစရန္ ပြားမ်ားမႈ ျပည့္စံုေစရန္ ဆႏၵကို ျဖစ္ေစ၏၊ အားထုတ္၏၊ လုံ႔လျပဳ၏၊ စိတ္ကို ခ်ီေျမႇာက္၏၊ ေဆာက္တည္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကို ဝီရိယိေႁႏၵဟု ဆိုအပ္၏။

ရဟန္းတို႔ သတိေႁႏၵဟူသည္ အဘယ္နည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ အရိယာတပည့္သည္ သတိရွိ၏၊ လြန္ကဲေသာ ပညာႏွင့္ ယွဥ္ေသာ သတိႏွင့္ ျပည့္စံု၏။ ၾကာျမင့္စြာက ျပဳအပ္ေသာအမႈကိုလည္းေကာင္း၊ ၾကာျမင့္စြာက ေျပာအပ္ေသာ စကားကိုလည္းေကာင္း ေအာက္ေမ့ႏိုင္၏၊ အဖန္ဖန္ေအာက္ ေမ့ႏိုင္၏။ ထိုအရိယာ တပည့္သည္ ျပင္းစြာ အားထုတ္ေသာ လုံ႔လရွိသည္ ျဖစ္၍ဆင္ျခင္ဉာဏ္ ‘သမၸဇဥ္’ ေအာက္ေမ့မႈ ‘သတိ’ ရွိသည္ ျဖစ္၍ ေလာက၌ အဘိဇၩာေဒါမနႆကိုပယ္ေဖ်ာက္လ်က္ ႐ုပ္အေပါင္း၌ ႐ုပ္ အေပါင္းကို အႀကိမ္ႀကိမ္ ႐ႈေလ့ရွိသည္ ျဖစ္၍ ေန၏၊ ေဝဒနာတို႔၌။ပ။ စိတ္၌။ပ။ ျပင္းစြာ အားထုတ္ေသာ လုံ႔လရွိသည္ ျဖစ္၍ ဆင္ျခင္ဉာဏ္ ‘သမၸဇဥ္’ေအာက္ေမ့မႈ ‘သတိ’ရွိသည္ ျဖစ္၍ ေလာက၌ အဘိဇၩာ ေဒါမနႆကို ပယ္ေဖ်ာက္လ်က္သေဘာတရားတို႔၌ သေဘာတရားတို႔ကို အႀကိမ္ႀကိမ္ ႐ႈေလ့ရွိသည္ ျဖစ္၍ ေန ၏။ ရဟန္းတို႔ဤသည္ကို သတိေႁႏၵဟု ဆိုအပ္၏။

ရဟန္းတို႔ သမာဓိေႁႏၵဟူသည္ အဘယ္နည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ အရိယာတပည့္သည္နိဗၺာန္ကို အာ႐ံုျပဳလ်က္ တည္ၾကည္မႈ ‘သမာဓိ’ ကို ရ၏၊ စိတ္၏ အာ႐ံုတစ္ခုတည္း၌ တည္ၾကည္မႈ ‘ဧကဂၢတာ’ ကို ရ၏။ ထိုသူသည္ ကာမတို႔မွ ဆိတ္၍သာလွ်င္ အကုသိုလ္တရားတို႔မွ ဆိတ္၍သာလွ်င္ၾကံစည္မႈ ‘ဝိတက္’ႏွင့္ တကြျဖစ္ေသာ သံုးသပ္မႈ ‘ဝိစာရ’ ႏွင့္ တကြျဖစ္ေသာ နီဝရဏကင္းဆိတ္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ႏွစ္သိမ့္မႈ ‘ပီတိ’ ခ်မ္းသာမႈ ‘သုခ’ရွိေသာ ပဌမစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ ဝိတက္ဝိစာရၿငိမ္းျခင္းေၾကာင့္ မိမိသႏၲာန္၌ စိတ္ကို ၾကည္လင္ေစတတ္ေသာ စိတ္တည္ၾကည္မႈ ‘သမာဓိ’ ကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ ၾကံစည္မႈ ‘ဝိတက္’ သံုးသပ္မႈ ‘ဝိစာရ’ မရွိေသာ တည္ၾကည္မႈ ‘သမာဓိ’ ေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ႏွစ္သိမ့္မႈ ‘ပီတိ’ခ်မ္းသာမႈ ‘သုခ’ ရွိေသာ ဒုတိယစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ ႏွစ္သိမ့္မႈ ‘ပီတိ’ ကိုလည္း မစြဲမက္ျခင္းေၾကာင့္လ်စ္လ်ဴ ႐ႈ၍သာလွ်င္ ေန၏၊ ေအာက္ေမ့မႈ ‘သတိ’ ဆင္ျခင္ဉာဏ္ ‘သမၸဇဥ္’ႏွင့္ ျပည့္စံုသည္ ျဖစ္၍ ေန၏၊ ခ်မ္းသာမႈ ‘သုခ’ ကိုလည္း ကိုယ္ျဖင့္ ခံစား၏၊ အၾကင္တတိယစ်ာန္ေၾကာင့္ ထိုသူကို ”လ်စ္လ်ဴ႐ႈသူ၊ သတိ ရွိသူ၊ ခ်မ္းသာစြာ ေနေလ့ရွိသူ”ဟု အရိယာပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ ခ်ီးမြမ္းေျပာဆိုကုန္၏၊ ထိုတတိယစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ ခ်မ္းသာမႈ ‘သုခ’ ကိုလည္း ပယ္ျခင္းေၾကာင့္ဆင္းရဲမႈ ‘ဒုကၡ’ ကိုလည္း ပယ္ျခင္းေၾကာင့္ ဝမ္းသာျခင္း ‘ေသာမနႆ’ ႏွလံုးမသာျခင္း ‘ေဒါမနႆ’ တို႔ေရွးဦးကပင္လွ်င္ ခ်ဳပ္ႏွင့္ ျခင္းေၾကာင့္ ဆင္းရဲ ခ်မ္းသာ ကင္းေသာ လ်စ္လ်ဴ႐ႈမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာသတိ၏ စင္ၾကယ္ျခင္းရွိေသာ စတုတၳစ်ာန္သို႔ ေရာက္ ၍ ေန၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကို သမာဓိေႁႏၵဟုဆိုအပ္၏။

ရဟန္းတို႔ ပညိေႁႏၵဟူသည္ အဘယ္နည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ အရိယာတပည့္သည္ပညာရွိ၏၊ အျဖစ္အပ်က္ကို သိမ္းဆည္းတတ္ေသာ ႐ုပ္နာမ္ကို ထြင္းေဖာက္၍ သိႏိုင္ေသာ ဆင္းရဲကုန္ရာနိဗၺာန္သို႔ ေကာင္းစြာ ေရာက္ေစတတ္ေသာ ျမတ္ေသာ ပညာႏွင့္ ျပည့္စံု၏၊ ထိုအရိယာတပည့္သည္”ဤကား ဆင္းရဲတည္း”ဟုဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ သိ၏၊ ”ဤကား ဆင္းရဲျဖစ္ေၾကာင္းတည္း”ဟုဟုတ္တိုင္း မွန္စြာ္ သိ၏၊ ”ဤကား ဆင္းရဲခ်ဳပ္ရာတည္း”ဟုဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ သိ၏၊ ”ဤကားဆင္းရဲခ်ဳပ္ရာ (နိဗၺာန္) သို႔ ေရာက္ေၾကာင္းအက်င့္တည္း”ဟုဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ သိ၏။ ရဟန္းတို႔ဤသည္ကို ပညိေႁႏၵဟု ဆိုအပ္၏။ ရဟန္းတို႔ ဣေႁႏၵတို႔သည္ ဤငါးပါးတို႔ ပင္တည္းဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ဒသမသုတ္။

ေရွးဦးစြာေသာ သုဒၶိကဝဂ္ ၿပီး၏။