သန ၄၈.၄၄: ပုဗၺေကာ႒ကသုတ္

၅၁၄။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္- အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သာဝတၳိျပည္ပုဗၺေကာ႒ကအရပ္၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏၊ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အသွ်င္သာရိပုၾတာအားဤ စကားကို မိန္႔ေတာ္မူ၏-”သာရိပုၾတာ သဒၶိေႁႏၵကို ပြားမ်ားအပ္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာျပဳလုပ္အပ္သည္ရွိေသာ္ အၿမိဳက္နိဗၺာန္သို႔ သက္ဝင္၏၊ အၿမိဳက္နိဗၺာန္လွ်င္ လဲေလ်ာင္းရာရွိ၏၊ အၿမိဳက္နိဗၺာန္လွ်င္ အဆံုးရွိ၏။ပ။ ပညိေႁႏၵကို ပြားမ်ားအပ္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳလုပ္အပ္သည္ရွိေသာ္အၿမိဳက္နိဗၺာန္သို႔ သက္ဝင္၏၊ အၿမိဳက္ နိဗၺာန္လွ်င္ လဲေလ်ာင္းရာရွိ၏၊ အၿမိဳက္နိဗၺာန္လွ်င္ အဆံုးရွိ၏ဟုသင္ ယံုၾကည္သေလာ”ဟု (မိန္႔ေတာ္ မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား သဒၶိေႁႏၵကို။ပ။ ပညိေႁႏၵကို ပြားမ်ားအပ္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳလုပ္အပ္သည္ရွိေသာ္အၿမိဳက္နိဗၺာန္သို႔ သက္ဝင္၏၊ အၿမိဳက္နိဗၺာန္လွ်င္ လဲေလ်ာင္းရာရွိ၏၊ အၿမိဳက္နိဗၺာန္လွ်င္ အဆံုးရွိ၏ဟုဤဣေႁႏၵ၌ အကြၽႏု္ပ္သည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ယံုၾကည္႐ံုမွ်ျဖင့္ ဆည္းကပ္သည္ မဟုတ္ပါ။ အသွ်င္ဘုရားသဒၶိေႁႏၵကို။ပ။ ပညိေႁႏၵကို ပြားမ်ားအပ္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳလုပ္အပ္သည္ရွိေသာ္ အၿမိဳက္နိဗၺာန္သို႔ သက္ဝင္၏၊ အၿမိဳက္နိဗၺာန္လွ်င္ လဲေလ်ာင္းရာရွိ၏၊ အၿမိဳက္နိဗၺာန္လွ်င္ အဆံုးရွိ၏ဟု ထိုဣေႁႏၵငါးပါးကို မသိကုန္ မျမင္ကုန္ မထင္ကုန္ မ်က္ေမွာက္မျပဳကုန္ ပညာျဖင့္ မေတြ႕ထိကုန္ေသာ သူတို႔သည္ ထိုဣေႁႏၵတို႔၌သူတစ္ပါးတို႔အား ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္ ဆည္းကပ္ကုန္ရာ၏။ အသွ်င္ဘုရား သဒၶိေႁႏၵကို။ပ။ ပညိေႁႏၵကိုပြားမ်ားအပ္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳလုပ္အပ္သည္ရွိေသာ္ အၿမိဳက္နိဗၺာန္သို႔ သက္ဝင္၏၊ အၿမိဳက္နိဗၺာန္လွ်င္လဲေလ်ာင္းရာရွိ၏၊ အၿမိဳက္နိဗၺာန္လွ်င္ အဆံုးရွိ၏ဟု ဤဣေႁႏၵငါးပါးကို သိကုန္ ျမင္ကုန္ ထင္ကုန္ မ်က္ေမွာက္ျပဳကုန္ ပညာျဖင့္ ေတြ႕ထိကုန္ေသာ သူတို႔သည္ ထိုဣေႁႏၵတို႔၌ ယံုမွားျခင္း မရွိ္ကုန္၊ မေဝခြဲႏိုင္ျခင္း မရွိကုန္။ အသွ်င္ဘုရား သဒၶိေႁႏၵကို။ပ။ ပညိေႁႏၵကို ပြားမ်ားအပ္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာျပဳလုပ္အပ္သည္ရွိေသာ္ အၿမိဳက္နိဗၺာန္သို႔ သက္ဝင္၏၊ အၿမိဳက္နိဗၺာန္လွ်င္ လဲေလ်ာင္းရာရွိ၏၊ အၿမိဳက္နိဗၺာန္လွ်င္ အဆံုးရွိ၏ဟု အကြၽႏု္ပ္သည္ ထိုဣေႁႏၵငါးပါးကို သိပါ၏၊ ျမင္ပါ၏၊ ထင္ပါ၏၊ မ်က္ေမွာက္ျပဳပါ၏၊ ပညာျဖင့္ ေတြ႕ထိပါ၏၊ အကြၽႏု္ပ္သည္ ထိုဣေႁႏၵတို႔၌ ယံုမွားျခင္း မရွိပါ၊ မေဝခြဲႏိုင္ျခင္း မရွိပါဟု ေလွ်ာက္၏။

သာရိပုၾတာ ေကာင္းေပစြ၊ ေကာင္းေပစြ၊ သာရိပုၾတာ သဒၶိေႁႏၵကို။ပ။ ပညိေႁႏၵကို ပြားမ်ားအပ္ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳလုပ္အပ္သည္ရွိေသာ္ အၿမိဳက္နိဗၺာန္သို႔ သက္ဝင္၏၊ အၿမိဳက္နိဗၺာန္လွ်င္ လဲေလ်ာင္းရာရွိ၏၊ အၿမိဳက္နိဗၺာန္လွ်င္ အဆံုးရွိ၏ဟု ထိုဣေႁႏၵငါးပါးကို မသိကုန္ မျမင္ကုန္ မထင္ကုန္ မ်က္ေမွာက္မျပဳကုန္ ပညာျဖင့္ မေတြ႕ထိကုန္ေသာ သူတို႔သည္ ထိုဣေႁႏၵတို႔၌ သူတစ္ပါးတို႔အား ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္ဆည္းကပ္ကုန္ရာ၏။ သာရိပုၾတာ သဒၶိေႁႏၵကို။ပ။ ပညိေႁႏၵကို ပြားမ်ားအပ္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳလုပ္အပ္သည္ရွိေသာ္ အၿမိဳက္နိဗၺာန္သို႔ သက္ဝင္၏၊ အၿမိဳက္နိဗၺာန္လွ်င္ လဲေလ်ာင္းရာရွိ၏၊ အၿမိဳက္နိဗၺာန္လွ်င္အဆံုးရွိ၏ဟု ထိုဣေႁႏၵငါးပါးကို သိကုန္ ျမင္ကုန္ ထင္ကုန္ မ်က္ေမွာက္ျပဳကုန္ ပညာျဖင့္ ေတြ႕ထိကုန္ေသာ သူတို႔သည္ ထိုဣေႁႏၵတို႔၌ ယံုမွားျခင္း မရွိ္ကုန္၊ မေဝခြဲႏိုင္ျခင္း မရွိကုန္ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

စတုတၳသုတ္။