သန ၄၈.၅၃: ေသခသုတ္

၅၂၃။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္- အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေကာသမၺီ ျပည္ေဃာသိတာ႐ံုေက်ာင္း၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏၊ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရဟန္းတို႔ကို မိန္႔ေတာ္မူ၏-ရဟန္းတို႔ အေၾကာင္းပရိယာယ္ကို စြဲ၍ က်င့္ဆဲ ‘ေသခ’ ရဟန္းသည္ က်င့္ဆဲ ‘ေသခ’ ဘံု၌တည္ ၍ (ငါသည္) ”က်င့္ဆဲ ‘ေသခ’ ပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္၏”ဟု သိရာ၏၊ က်င့္ၿပီး ‘အေသခရဟႏၲာ’ရဟန္းသည္က်င့္ၿပီး ‘အေသခ’ဘံု၌ တည္၍ (ငါသည္) ”က်င့္ၿပီး ‘အေသခရဟႏၲာ’ပုဂၢိဳလ္”ဟု သိရာ၏။ ယင္းအေၾကာင္းပရိယာယ္ သည္ ရွိသေလာဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား တရားေတာ္တို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားလွ်င္ အရင္းအျမစ္ ရွိပါကုန္၏။ပ။ ရဟန္းတို႔အေၾကာင္းပရိယာယ္ကို စြဲ၍ က်င့္ဆဲ ‘ေသခ’ ရဟန္းသည္ က်င့္ဆဲ ‘ေသခ’ ဘံု၌ တည္၍ (ငါသည္) ”က်င့္ဆဲ ‘ေသခ’ ပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္၏”ဟု သိရာ၏၊ က်င့္ၿပီး ‘အေသခရဟႏၲာ’ ရဟန္းသည္က်င့္ၿပီး ‘အေသခ’ဘံု၌ တည္၍ (ငါသည္) ”က်င့္ၿပီး ‘အေသခရဟႏၲာ’ ပုဂၢိဳလ္”ဟု သိရာ၏။ ယင္းအေၾကာင္းပရိယာယ္သည္ ရွိ၏။

ရဟန္းတို႔ အေၾကာင္းပရိယာယ္ကို စြဲ၍ က်င့္ဆဲ ‘ေသခ’ ရဟန္းသည္ က်င့္ဆဲ ‘ေသခ’ ဘံု၌ တည္၍ (ငါသည္) ”က်င့္ဆဲ ‘ေသခ’ပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္၏”ဟု သိေသာအေၾကာင္းပရိယာယ္သည္ အဘယ္နည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ က်င့္ဆဲ ‘ေသခ’ ရဟန္းသည္ ”ဤကား ဆင္းရဲတည္း”ဟုဟုတ္တိုင္းမွန္စြာသိ၏၊ ”ဤကား ဆင္းရဲျဖစ္ေပၚေၾကာင္းတည္း”ဟုဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ သိ၏၊ ”ဤကား ဆင္းရဲခ်ဳပ္ရာ (နိဗၺာန္) တည္း”ဟုဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ သိ၏၊ ”ဤကား ဆင္းရဲခ်ဳပ္ရာ (နိဗၺာန္) သို႔ေရာက္ေၾကာင္းအက်င့္တည္း”ဟုဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ သိ၏၊ ရဟန္းတို႔ ဤသည္လည္းအေၾကာင္းပရိယာယ္ကို စြဲ၍ က်င့္ဆဲ ‘ေသခ’ ရဟန္း သည္ က်င့္ဆဲ ‘ေသခ’ ဘံု၌ တည္၍ (ငါသည္) ”က်င့္ဆဲ ‘ေသခ’ ပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္၏”ဟု သိေသာအေၾကာင္း ပရိယာယ္ပင္တည္း။

ရဟန္း ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ”ဤသာသနာေတာ္မွ အပ၌ ျမတ္စြာဘုရားနည္းတူ အဟုတ္အမွန္မေဖာက္ျပန္ေသာ တရားေတာ္ကို ေဟာၾကားေသာ ျမတ္စြာဘုရားမွ အျခား တစ္ပါးေသာ သမဏသည္လည္းေကာင္း၊ ျဗာဟၼဏသည္လည္းေကာင္း ရွိသေလာ”ဟု က်င့္ဆဲ ‘ေသခ’ ရဟန္းသည္ အဖန္ဖန္ဆင္ျခင္ ၏၊ ထိုရဟန္းသည္ ဤသာသနာေတာ္မွ အပ၌ ျမတ္စြာဘုရားနည္းတူ အဟုတ္အမွန္မေဖာက္ျပန္ေသာ တရားေတာ္ကို ေဟာၾကားေသာ ျမတ္စြာဘုရားမွ အျခား တစ္ပါးေသာသမဏသည္လည္းေကာင္း၊ ျဗာ ဟၼဏသည္လည္းေကာင္း မရွိ”ဟု ဤသို႔ သိ၏။ ရဟန္းတို႔ဤသည္လည္း အေၾကာင္းပရိယာယ္ကို စြဲ၍ က်င့္ဆဲ ‘ေသခ’ ရဟန္းသည္ က်င့္ဆဲ ‘ေသခ’ ဘံု၌ တည္၍ (ငါသည္) ”က်င့္ဆဲ ‘ေသခ’ ပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္၏”ဟု သိေသာအေၾကာင္းပရိယာယ္ပင္တည္း။

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား က်င့္ဆဲ ‘ေသခ’ ရဟန္းသည္ သဒၶိေႁႏၵ၊ ဝီရိယိေႁႏၵ၊ သတိေႁႏၵ၊ သမာဓိေႁႏၵ၊ ပညိေႁႏၵဟု ဆိုအပ္ကုန္ေသာ ဣေႁႏၵငါးပါးတို႔ကို သိ၏။ အလားအလာရွိကုန္ေသာ လြန္ျမတ္ကုန္ေသာအက်ဳိးရွိကုန္ေသာ ၿပီးဆံုးျခင္းရွိကုန္ေသာ ဣေႁႏၵငါးပါးတို႔ကို ကိုယ္ျဖင့္ ေတြ႕ထိ၍ မေနႏိုင္၊ ့ပညာျဖင့္ကား ထိုးထြင္း၍ ျမင္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္လည္း အေၾကာင္းပရိယာယ္ကို စြဲ၍က်င့္ဆဲ ‘ေသခ’ ရဟန္းသည္ က်င့္ဆဲ ‘ေသခ’ ဘံု၌ တည္၍ (ငါသည္) ”က်င့္ဆဲ ‘ေသခ’ ပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္၏”ဟုသိေသာအေၾကာင္းပရိယာယ္ ပင္တည္း။

ရဟန္းတို႔ အေၾကာင္းပရိယာယ္ကို စြဲ၍ က်င့္ၿပီး ‘အေသခရဟႏၲာ’ ပုဂၢိဳလ္သည္ က်င့္ၿပီး ‘အေသခ’ ဘံု၌တည္၍ (ငါသည္) ”က်င့္ၿပီး ‘အေသခရဟႏၲာ’ ပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္၏”ဟု သိေသာအေၾကာင္းပရိယာယ္သည္အဘယ္နည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ က်င့္ၿပီး ‘အေသခရဟႏၲာ’ ပုဂၢိဳလ္သည္ သဒၶိေႁႏၵ၊ ဝီရိယိေႁႏၵ၊ သတိေႁႏၵ၊ သမာဓိေႁႏၵ၊ ပညိေႁႏၵဟု ဆိုအပ္ကုန္ေသာ ဣေႁႏၵငါးပါးတို႔ကို သိ၏။ အလားအလာရွိကုန္ေသာလြန္ျမတ္ကုန္ေသာအက်ဳိးရွိကုန္ေသာ ၿပီးဆံုးျခင္းရွိကုန္ေသာ ဣေႁႏၵငါးပါးတို႔ကို ကိုယ္ျဖင့္လည္း ေတြ႕ထိ၍ ေန၏၊ ပညာျဖင့္လည္း ထိုးထြင္း၍ ျမင္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္လည္း အေၾကာင္းပရိယာယ္ကို စြဲ၍က်င့္ၿပီး ‘အေသခရဟႏၲာ’ပုဂၢိဳလ္သည္ က်င့္ၿပီး ‘အေသခ’ဘံု၌ တည္၍ (ငါသည္) ”က်င့္ၿပီး ‘အေသခရဟႏၲာ’ပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္၏”ဟု သိေသာအေၾကာင္းပရိယာယ္ပင္တည္း။

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား က်င့္ၿပီး ‘အေသခရဟႏၲာ’ပုဂၢိဳလ္သည္ စကၡဳေႁႏၵ၊ ေသာတိေႁႏၵ၊ ဃာနိ ေႁႏၵ၊ ဇိဝွိေႁႏၵ၊ ကာယိေႁႏၵ၊ မနိေႁႏၵဟု ဆိုအပ္ကုန္ေသာ ဣေႁႏၵေျခာက္ပါးတို႔ကို သိ၏၊ ဤဣေႁႏၵေျခာက္ပါးတို႔သည္ အခ်င္းခပ္သိမ္း အခါခပ္သိမ္း အႂကြင္းမဲ့ ခ်ဳပ္ကုန္လတၱံ႕၊ အျခားေသာ ဣေႁႏၵေျခာက္ပါးတို႔သည္လည္း တစ္ခါတစ္ရံမွ် မျဖစ္ကုန္လတၱံ႕ဟု သိ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္လည္း အေၾကာင္းပရိယာယ္ကို စြဲ၍က်င့္ၿပီး ‘အေသခရဟႏၲာ’ ပုဂၢိဳလ္သည္ က်င့္ၿပီး ‘အေသခ’ဘံု၌ တည္၍ (ငါသည္) က်င့္ၿပီး ‘အေသခရဟႏၲာ’ပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္၏”ဟု သိေသာအေၾကာင္းပရိယာယ္ပင္တည္းဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

တတိယသုတ္။