သန ၄၈.၅၄: ပဒသုတ္

၅၂၄။ ရဟန္းတို႔ ဥပမာေသာ္ကား ေျမ၌ ေနကုန္ေသာအေျခရွိေသာ သတၱဝါတို႔၏ ေျခရာဟူသမွ်အားလံုးတို႔သည္ ဆင္ေျခရာ၌ အတြင္းဝင္ကုန္၏၊ ဆင္ေျခရာကို ႀကီးသည္၏အျဖစ္ေၾကာင့္ထိုေျခရာဟူသမွ် အားလံုးတို႔ထက္ ျမတ္၏ဟု ဆိုအပ္၏၊ ဤအတူပင္ သိရန္အလို႔ငွါ ျဖစ္ကုန္ေသာတရားအစု ဟူသမွ်တို႔ ထက္ သိရန္အလို႔ငွါ ပညိေႁႏၵအစုကို ျမတ္၏ဟု ဆိုအပ္၏။ ရဟန္းတို႔အဘယ္တရားအစုတို႔သည္ သိရန္ အလို႔ငွါ ျဖစ္ကုန္သနည္း၊ ရဟန္းတို႔ သဒၶိေႁႏၵအစုသည္ သိရန္အလို႔ငွါျဖစ္၏၊ ဝီရိယိေႁႏၵအစုသည္ သိရန္ အလို႔ငွါ ျဖစ္၏၊ သတိေႁႏၵအစုသည္ သိရန္အလို႔ငွါ ျဖစ္၏၊ သမာဓိေႁႏၵအစုသည္ သိရန္အလို႔ငွါ ျဖစ္၏၊ ပညိေႁႏၵအစုသည္ သိရန္အလို႔ငွါ ျဖစ္၏။

ရဟန္းတို႔ ဥပမာေသာ္ကား ေျမ၌ ေနကုန္ေသာအေျခရွိေသာ သတၱဝါတို႔၏ ေျခရာဟူသမွ် အားလံုးတို႔သည္ ဆင္ေျခရာ၌ အတြင္းဝင္ကုန္၏၊ ဆင္ေျခရာကို ႀကီးသည္၏ အျဖစ္ေၾကာင့္ ထိုေျခရာဟူသမွ်အားလံုးတို႔ထက္ ျမတ္၏ဟု ဆိုအပ္၏၊ ဤအတူပင္ သိရန္အလို႔ငွါ ျဖစ္ကုန္ေသာ တရားအစု ဟူသမွ်တို႔ထက္ သိရန္အလို႔ငွါ ပညိေႁႏၵအစုကို ျမတ္၏ဟု ဆိုအပ္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

စတုတၳသုတ္။