သန ၄၈.၅၆: ပတိ႒ိတသုတ္

၅၂၆။ ရဟန္းတို႔ တစ္ခုတည္းေသာ တရား၌ တည္ေသာ ရဟန္းအား ပြါးမ်ားအပ္ေသာ ဣေႁႏၵငါးပါးတို႔သည္ ေကာင္းစြာ ပြါးမ်ားအပ္သည္ မည္ကုန္၏။ အဘယ္တစ္ခုတည္းေသာ တရား၌နည္း၊ မေမ့မေလ်ာ့မႈတည္း။

ရဟန္းတို႔ မေမ့မေလ်ာ့မႈသည္ အဘယ္နည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ အာသဝတရားတို႔၌လည္းေကာင္း၊ အာသဝတို႔၏ အာ႐ံုတရားတို႔၌လည္းေကာင္း စိတ္ကို ေစာင့္ေရွာက္၏။ အာသဝ တရားတို႔၌လည္းေကာင္း၊ အာသဝတို႔၏ အာ႐ံုတရားတို႔၌လည္းေကာင္း စိတ္ကိုေစာင့္ေရွာက္ေသာ ထို ရဟန္းအား သဒိၶေႁႏၵသည္လည္း ပြါးမ်ားျပည့္စံုျခင္းသို႔ ေရာက္၏၊ ဝီရိယိေႁႏၵသည္လည္း ပြါးမ်ားျပည့္စံုျခင္း သို႔ ေရာက္၏၊ သတိေႁႏၵသည္လည္း ပြါးမ်ားျပည့္စံုျခင္းသို႔ေရာက္၏၊ သမာဓိေႁႏၵသည္လည္း ပြါးမ်ားျပည့္ စံုျခင္းသို႔ ေရာက္၏၊ ပညိေႁႏၵသည္လည္းပြါးမ်ားျပည့္စံုျခင္းသို႔ ေရာက္၏။

ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ တစ္ခုတည္းေသာ တရား၌ တည္ေသာ ရဟန္းအား ပြါးမ်ားအပ္ေသာဣေႁႏၵငါးပါးတို႔သည္ ေကာင္းစြာ ပြါးမ်ားအပ္သည္ မည္ကုန္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ဆ႒သုတ္။