သန ၅၁.၁၅: ဥဏၰာဘျဗာဟၼဏသုတ္

၈၂၇။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲဲ့ရပါသည္- အခါတစ္ပါး၌ အသွ်င္အာနႏၵာသည္ ေကာသမၺီ ျပည့္ေဃာသိတာ႐ုံေက်ာင္း၌ (သီတင္းသုံး) ေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ ဥဏၰာဘပုဏၰားသည္ အသွ်င္အာနႏၵာထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ အသွ်င္အာနႏၵာႏွင့္ အတူ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ႏႈတ္ဆက္ေျပာဆိုၿပီးလွ်င္ တစ္ခုေသာေနရာ၌ ထိုင္ေန၏၊ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနၿပီးေသာ္ အသွ်င္အာနႏၵာအား- ”အသွ်င္အာနႏၵာရဟန္း ေဂါတမထံ၌ အဘယ္အက်ဳိးငွါ အက်င့္ျမတ္ကို က်င့္သုံးပါသနည္း”ဟု ေမးေလွ်ာက္၏။ ပုဏၰားဆႏၵကို ပယ္ျခင္းအက်ဳိးငွါ ျမတ္စြာဘုရားထံ၌ အက်င့္ျမတ္ကို က်င့္သုံး၏ဟု (ဆို၏)။

အသွ်င္အာနႏၵာ ထိုဆႏၵကို ပယ္ရန္ လမ္းစဥ္သည္ ရွိပါသေလာ၊ က်င့္စဥ္သည္ ရွိပါသေလာဟု (ေလွ်ာက္၏)။ ပုဏၰား ထိုဆႏၵကို ပယ္ရန္ လမ္းစဥ္သည္ ရွိ၏၊ က်င့္စဥ္သည္ ရွိ၏ဟု (ဆို၏)။ အသွ်င္အာနႏၵာ ထိုဆႏၵကို ပယ္ရန္ လမ္းစဥ္ဟူသည္ အဘယ္ပါနည္း၊ က်င့္စဥ္ဟူသည္ အဘယ္ပါနည္းဟု (ေလွ်ာက္၏)။ ပုဏၰား ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ဆႏၵကို မွီ၍ ျဖစ္ေသာ သမာဓိ အားထုတ္မႈတို႔ႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ ဣဒၶိပါဒ္ကို ပြါးမ်ား၏၊ ဝီရိယကို မွီ၍ ျဖစ္ေသာ သမာဓိ။ပ။ စိတ္ကို မွီ၍ ျဖစ္ေသာသမာဓိ။ပ။ ပညာကို မွီ၍ ျဖစ္ေသာ သမာဓိ အားထုတ္မႈတို႔ႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ ဣဒၶိပါဒ္ကို ပြါးမ်ား၏။ ပုဏၰား ထိုဆႏၵကို ပယ္ရန္ လမ္းစဥ္သည္ကား ဤသည္ပင္တည္း၊ က်င့္စဥ္သည္ကား ဤသည္ပင္တည္းဟု (ဆို၏)။

အသွ်င္အာနႏၵာ ဤသို႔ ျဖစ္ခဲဲ႕ေသာ္ အဆုံးရွိေသာ (ျဗဟၼစရိယ) အက်င့္ ျဖစ္ပါေတာ့မည္ေလာ၊ အဆုံးမရွိေသာ (ျဗဟၼစရိယ) အက်င့္ မဟုတ္ဘဲဲ ရွိပါေတာ့မည္ေလာ၊ အလို ‘ဆႏၵ’ျဖင့္ပင္ အလို ‘ဆႏၵ’ကိုပယ္အံ့ဟူ ေသာအေၾကာင္းသည္ မရွိႏိုင္ပါ။ ပုဏၰား သို႔ျဖစ္လွ်င္ ဤအရာ၌ သင့္ကိုပင္ တစ္ဖန္ ျပန္၍ေမးဦးအံ့၊ သင္ ႏွစ္သက္သည့္အတိုင္း ထိုအေမးကို ေျဖဆိုေလာ့။ ပုဏၰား ထိုအရာကို အဘယ္သို႔မွတ္ထင္သနည္း၊ သင့္အား ”အရံသို႔ သြားအံ့”ဟူေသာအလို ‘ဆႏၵ’သည္ ေရွး၌ ျဖစ္ခဲ့သည္မဟုတ္ေလာ၊ အရံသို႔ ေရာက္ ၿပီးေသာ္ ထိုသင့္အား ထိုအားေလ်ာ္ေသာအလို ‘ဆႏၵ’ ၿငိမ္းသည္မဟုတ္ေလာဟု (ဆို၏)။ အသွ်င္ ၿငိမ္းပါ ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။ သင့္အား ”အရံသို႔ သြားအံ့”ဟုအားထုတ္မႈ ‘ဝီရိယ’သည္ ေရွး၌ ျဖစ္ခဲ့သည္ မဟုတ္ ေလာ၊ အရံသို႔ ေရာက္ၿပီးေသာ္ ထိုသင့္အားထိုအားေလ်ာ္ေသာအားထုတ္မႈ ‘ဝီရိယ’ ၿငိမ္းသည္ မဟုတ္ ေလာဟု (ဆို၏)။ အသွ်င္ ၿငိမ္းပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။ သင့္အား ”အရံသို႔ သြားအံ့”ဟု စိတ္သည္ ေရွး၌ ျဖစ္ခဲ့သည္ မဟုတ္ေလာ၊ အရံသို႔ေရာက္ၿပီးေသာ္ ထိုသင့္အား ထိုအားေလ်ာ္ေသာ စိတ္ ၿငိမ္းသည္ မဟုတ္ေလာဟု (ဆို၏)။ အသွ်င္ၿငိမ္းပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။ သင့္အား ”အရံသို႔ သြားအံ့”ဟု ပညာသည္ ေရွး၌ ျဖစ္ခဲ့သည္ မဟုတ္ေလာ၊ အရံသို႔ ေရာက္ၿပီးေသာ္ ထိုသင့္အား ထိုအားေလ်ာ္ေသာ ပညာ ၿငိမ္း သည္ မဟုတ္ေလာဟု (ဆို၏)။

အသွ်င္ ၿငိမ္းပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ပုဏၰား ဤအတူပင္ ပူေဇာ္အထူးကို ခံထိုက္ေသာအာသဝကုန္ၿပီးေသာ မဂ္အက်င့္ကို က်င့္သံုးၿပီး ေသာမဂ္ကိစၥကို ျပဳၿပီးေသာ ဝန္ကို ခ်ထားၿပီးေသာ မိမိအက်ဳိး (အရဟတၱဖိုလ္) သို႔ ေရာက္ၿပီးေသာဘဝသံေယာဇဥ္ကုန္ၿပီးေသာ ေကာင္းစြာ သိ၍ လြတ္ေျမာက္ၿပီးေသာ ရဟန္းအား အရဟတၱဖိုလ္သို႔ေရာက္ရန္အက်ဳိးငွါ ေရွး၌ အလို ‘ဆႏၵ’သည္ ျဖစ္၏၊ အရဟတၱဖိုလ္သို႔ ေရာက္သည္ရွိေသာ္ ထိုျဖစ္ေသာအလို ‘ဆႏၵ’ ၿငိမ္း၏။ အရဟတၱဖိုလ္သို႔ ေရာက္ရန္ အက်ဳိးငွါ ေရွး၌ အားထုတ္မႈ ‘ဝီရိယ’သည္ ျဖစ္၏၊ အရဟတၱဖိုလ္သို႔ ေရာက္သည္ရွိေသာ္ ထိုျဖစ္ေသာအားထုတ္မႈ ‘ဝီရိယ’ ၿငိမ္း၏။ အရဟတၱဖိုလ္သို႔ ေရာက္ရန္အက်ဳိးငွါ ေရွး၌ စိတ္သည္ ျဖစ္၏၊ အရဟတၱဖိုလ္သို႔ ေရာက္သည္ရွိေသာ္ ထိုျဖစ္ေသာ စိတ္ ၿငိမ္း၏။ အရဟတၱဖိုလ္သို႔ ေရာက္ရန္အက်ဳိးငွါ ေရွး၌ ပညာသည္ ျဖစ္၏၊ အရဟတၱဖိုလ္သို႔ ေရာက္သည္ရွိေသာ္ထိုျဖစ္ေသာ ပညာသည္ ၿငိမ္း၏။ ပုဏၰား ထိုအရာကို အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္သနည္း၊ ဤသို႔ ျဖစ္သည္ရွိေသာ္ အဆံုးရွိေသာ (ျဗဟၼစရိယ) အက်င့္ ျဖစ္ပါ၏ေလာ၊ အဆံုးမရွိေသာ (ျဗဟၼစရိယ) အက်င့္ မဟုတ္ဘဲရွိပါ၏ေလာဟု ေမးေတာ္မူ၏။

အသွ်င္အာနႏၵာ ဤသို႔ ျဖစ္သည္ရွိေသာ္ မခြၽတ္ပင္ အဆံုးရွိေသာ (ျဗဟၼစရိယ) အက်င့္ ျဖစ္ပါေတာ့၏၊ အဆံုးမရွိေသာ (ျဗဟၼစရိယ) အက်င့္ မဟုတ္ႏိုင္ေတာ့ပါ။ အသွ်င္အာနႏၵာ (တရားေတာ္သည္) အလြန္ႏွစ္သက္ဖြယ္ရွိပါေပစြ၊ အသွ်င္အာနႏၵာ (တရားေတာ္သည္) အလြန္ႏွစ္သက္ဖြယ္ရွိပါေပစြ။ အသွ်င္အာနႏၵာေမွာက္ထားေသာအိုးကို လွန္ဘိသကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ ဖံုးလႊမ္းထားေသာ ဝတၳဳကို ဖြင့္လွစ္ျပဘိသကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ မ်က္စိလည္ေသာ သူအား လမ္းမွန္ကို ေျပာၾကားဘိသကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ ”မ်က္စိရွိေသာ သူတို႔သည္ အဆင္းတို႔ကို ျမင္ၾကလိမ့္မည္”ဟု အမိုက္ေမွာင္၌ ဆီမီးတန္ေဆာင္ကို ေဆာင္ျပဘိသကဲ့သို႔လည္းေကာင္း ဤအတူသာလွ်င္ အသွ်င္အာနႏၵာသည္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ တရားေတာ္ကိုျပေတာ္မူပါေပ၏။ အသွ်င္အာနႏၵာ အကြၽႏ္ုပ္သည္ ျမတ္စြာဘုရားကို ကိုးကြယ္ရာဟူ၍ ဆည္းကပ္ပါ၏၊ တရားေတာ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ရဟန္းသံဃာေတာ္ကိုလည္းေကာင္း ကိုးကြယ္ရာဟူ၍ ဆည္းကပ္ပါ၏။ အသွ်င္အာနႏၵာသည္ အကြၽႏ္ုပ္ကို ယေန႔မွ စ၍ အသက္ထက္ဆံုး ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ေသာ ဥပါသကာဟုမွတ္ေတာ္မူပါဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ပၪၥမသုတ္။