သန ၅၄.၁၃: ပဌမ အာနႏၵသုတ္

၉၈၉။ သာဝတၳိနိဒါန္း။ ထိုအခါ အသွ်င္အာနႏၵာသည္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုးၿပီးလွ်င္ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနၿပီးေသာ္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤစကားကို ေလွ်ာက္၏- ”အသွ်င္ဘုရား တစ္မ်ဳိးတည္းေသာ တရားကို ပြားမ်ားအပ္ ၾကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳလုပ္အပ္သည္ရွိေသာ္တရားေလးမ်ဳိးတို႔ကို ျပည့္ေစ၏၊ တရားေလးမ်ဳိးတို႔ကို ပြါးမ်ားအပ္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳလုပ္အပ္ကုန္သည္ရွိေသာ္ တရားခုနစ္မ်ဳိးတို႔ကို ျပည့္ေစကုန္၏၊ တရားခုနစ္မ်ဳိးတို႔ကို ပြါးမ်ားအပ္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာျပဳလုပ္အပ္ကုန္သည္ရွိေသာ္ တရားႏွစ္မ်ဳိးတို႔ကို ျပည့္ေစကုန္၏၊ (ဤတရားမ်ဳိးသည္) ရွိပါ၏ေလာ”ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

အာနႏၵာ တစ္မ်ဳိးတည္းေသာ တရားကို ပြါးမ်ားအပ္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳလုပ္အပ္သည္ရွိေသာ္တရားေလးမ်ဳိးတို႔ကို ျပည့္ေစ၏၊ တရားေလးမ်ဳိးတို႔ကို ပြားမ်ားအပ္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳလုပ္အပ္ကုန္သည္ရွိေသာ္ တရားခုနစ္မ်ဳိးတို႔ကို ျပည့္ေစကုန္၏၊ တရားခုနစ္မ်ဳိးတို႔ကို ပြါးမ်ားအပ္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာျပဳလုပ္အပ္ကုန္သည္ရွိေသာ္ တရားႏွစ္မ်ဳိးတို႔ကို ျပည့္ေစကုန္၏၊ (ဤတရားမ်ဳိးသည္) ရွိသည္သာတည္း။

အသွ်င္ဘုရား အဘယ္တစ္မ်ဳိးတည္းေသာ တရားကို ပြါးမ်ားအပ္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳလုပ္အပ္သည္ရွိေသာ္ တရားေလးမ်ဳိးတို႔ကို ျပည့္ေစပါသနည္း၊ တရားေလးမ်ဳိးတို႔ကို ပြါးမ်ားအပ္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳလုပ္အပ္ကုန္သည္ရွိေသာ္ တရားခုနစ္မ်ဳိးတို႔ကို ျပည့္ေစပါကုန္သနည္း၊ တရားခုနစ္မ်ဳိးတို႔ကို ပြါးမ်ားအပ္ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳလုပ္အပ္ကုန္သည္ရွိေသာ္ တရားႏွစ္မ်ဳိးတို႔ကို ျပည့္ေစပါကုန္သနည္းဟု ေလွ်ာက္၏။

အာနႏၵာ အာနာပါနႆတိသမာဓိတည္းဟူေသာ တစ္မ်ဳိးတည္းေသာ တရားကို ပြါးမ်ားအပ္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳလုပ္အပ္သည္ရွိေသာ္ သတိပ႒ာန္ေလးပါးတို႔ကို ျပည့္ေစ၏၊ သတိပ႒ာန္ေလးပါးတို႔ကို ပြါးမ်ားအပ္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳလုပ္အပ္ကုန္သည္ရွိေသာ္ ေဗာဇၩင္ခုနစ္ပါးတို႔ကို ျပည့္ေစကုန္၏၊ ေဗာဇၩင္ခုနစ္ပါးတို႔ကို ပြါးမ်ားအပ္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳလုပ္အပ္ကုန္သည္ရွိေသာ္ အသိဉာဏ္ ‘ဝိဇၨာ’ လြတ္ေျမာက္မႈ ‘ဝိမုတၱိ’ကို ျပည့္ေစကုန္၏။

အာနႏၵာ အာနာပါနႆတိသမာဓိကို အဘယ္သို႔ ပြါးမ်ားအပ္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳလုပ္အပ္သည္ ရွိေသာ္သတိပ႒ာန္ေလးပါးတို႔ကို ျပည့္ေစသနည္း။

အာနႏၵာ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ေတာသို႔ သြားေရာက္၍ျဖစ္ေစ၊ သစ္ပင္ရင္းသို႔ သြားေရာက္၍ျဖစ္ေစ၊ ဆိတ္ၿငိမ္ရာသို႔ သြားေရာက္၍ျဖစ္ေစ တင္ပလႅင္ေခြၿပီးလွ်င္ ကိုယ္ကို ေျဖာင့္မတ္စြာ ထားလ်က္ သတိကို ကမၼ႒ာန္းသို႔ ေရွး႐ႈျဖစ္ေစ၍ ထိုင္ေန၏။ ထိုရဟန္းသည္ သတိရွိလ်က္သာလွ်င္ ထြက္သက္ေလကို ထုတ္၏၊ သတိရွိလ်က္သာလွ်င္ ဝင္သက္ေလကို ရွဴ၏။ ရွည္ရွည္ထြက္သက္ေလကိုထုတ္လွ်င္ လည္း ”ရွည္ရွည္ထြက္သက္ေလကို ထုတ္၏”ဟု သိ၏၊ ရွည္ရွည္ဝင္သက္ေလကို ရွဴလွ်င္လည္း”ရွည္ရွည္ ဝင္သက္ေလကို ရွဴ၏”ဟု သိ၏။ပ။ ”တစ္ဖန္စြန္႔လႊတ္မႈကို အဖန္တလဲလဲ ႐ႈလ်က္ထြက္သက္ေလကို ထုတ္အံ့”ဟု အားထုတ္၍ က်င့္၏၊ ”တစ္ဖန္စြန္႔လႊတ္မႈကို အဖန္တလဲလဲ ႐ႈလ်က္ဝင္သက္ေလကို ရွဴအံ့”ဟု အားထုတ္၍ က်င့္၏။

အာနႏၵာ အၾကင္အခါ၌ ရဟန္းသည္ ရွည္ရွည္ထြက္သက္ေလကို ထုတ္လွ်င္လည္း ”ရွည္ရွည္ထြက္ သက္ေလကို ထုတ္၏”ဟု သိ၏၊ ရွည္ရွည္ဝင္သက္ေလကို ရွဴလွ်င္လည္း ”ရွည္ရွည္ဝင္သက္ေလကို ရွဴ၏”ဟုသိ၏။ တိုတို။ပ။ ”႐ုန္႔ရင္းေသာ ထြက္သက္ေလကို ၿငိမ္းေစလ်က္ ထြက္သက္ေလကို ထုတ္အံ့”ဟုအားထုတ္၍ က်င့္၏၊ ”႐ုန္႔ရင္းေသာ ဝင္သက္ေလကို ၿငိမ္းေစလ်က္ ဝင္သက္ေလကို ရွဴအံ့”ဟုအားထုတ္၍ က်င့္၏။ အာနႏၵာ ထိုအခါ၌ ရဟန္းသည္ ျပင္းစြာ အားထုတ္သည္ ျဖစ္၍ဆင္ျခင္ဉာဏ္ ‘သမၸဇဥ္’ ေအာက္ေမ႕မႈ ‘သတိ’ရွိသည္ ျဖစ္၍ ေလာက၌ အဘိဇၩာေဒါမနႆကိုပယ္ေဖ်ာက္၍ ႐ုပ္အေပါင္း၌ ႐ုပ္ အေပါင္းကို အႀကိမ္ႀကိမ္ ႐ႈလ်က္ ေန၏။ ထိုသို႔ျဖစ္ျခင္းသည္အဘယ္ေၾကာင့္နည္း၊ အာနႏၵာ ဤထြက္ သက္ေလ ဝင္သက္ေလကို (ပထဝီစေသာ) ကာယတို႔တြင္တစ္ပါး ပါဝင္ေသာ (ဝါေယာကာယ)ဟု ငါ ဆို၏။ အာနႏၵာ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ရဟန္းသည္ ထိုအခါ၌ ျပင္းစြာအားထုတ္သည္ ျဖစ္၍ ဆင္ျခင္ဉာဏ္ ‘သမၸဇဥ္’ ေအာက္ေမ႕မႈ ‘သတိ’ရွိသည္ ျဖစ္၍ ေလာက၌အဘိဇၩာေဒါမနႆကို ပယ္ေဖ်ာက္လ်က္ ႐ုပ္အေပါင္း၌ ႐ုပ္ အေပါင္းကို အႀကိမ္ႀကိမ္ ႐ႈလ်က္ ေန၏။ (၁)

အာနႏၵာ အၾကင္အခါ၌ ရဟန္းသည္ ”ႏွစ္သိမ့္ျခင္း ‘ပီတိ’ကို ထင္ရွားသိသည္ ျဖစ္၍ ထြက္သက္ ေလကိုထုတ္အံ့”ဟု အားထုတ္၍ က်င့္၏၊ ”ႏွစ္သိမ့္ျခင္း ‘ပီတိ’ကို ထင္ရွားသိသည္ ျဖစ္၍ ဝင္သက္ေလကိုရွဴအံ့”ဟု အားထုတ္၍ က်င့္၏။ ခ်မ္းသာျခင္း ‘သုခ’ကို ထင္ရွားသိသည္ ျဖစ္၍။ပ။

(ေဝဒနာသညာဟူေသာ) စိတၱသခၤါရကို ထင္ရွားသိသည္ ျဖစ္၍။ပ။ (ေဝဒနာသညာဟူေသာ) စိတၱသခၤါရကိုၿငိမ္းေစလ်က္ ထြက္သက္ ေလကို ထုတ္အံ့ဟု အားထုတ္၍ က်င့္၏၊ (ေဝဒနာသညာဟူေသာ) စိတၱသခၤါရကို ၿငိမ္းေစလ်က္ ဝင္သက္ ေလကို ရွဴအံ့”ဟု အားထုတ္၍ က်င့္၏။ အာနႏၵာ ထိုအခါ၌ရဟန္းသည္ ျပင္းစြာ အားထုတ္သည္ ျဖစ္၍ ဆင္ျခင္ဉာဏ္ ‘သမၸဇဥ္’ ေအာက္ေမ႕မႈ ‘သတိ’ရွိသည္ ျဖစ္၍ေလာက၌ အဘိဇၩာေဒါမနႆကို ပယ္ေဖ်ာက္ လ်က္ ေဝဒနာတို႔၌ ေဝဒနာတို႔ကို အႀကိမ္ႀကိမ္ ႐ႈလ်က္ေန၏။ ထိုသို႔ျဖစ္ျခင္းသည္ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း၊ အာနႏၵာ ဤထြက္သက္ေလ ဝင္သက္ေလတို႔ကိုေကာင္းစြာ ႏွလံုးသြင္းျခင္းကို ေဝဒနာတို႔တြင္ ေဝဒနာတစ္ ပါးဟု ငါ ဆို၏။ အာနႏၵာ ထိုေၾကာင့္ပင္ရဟန္းသည္ ထိုအခါ၌ ျပင္းစြာ အားထုတ္သည္ ျဖစ္၍ ဆင္ျခင္ ဉာဏ္ ‘သမၸဇဥ္’ေအာက္ေမ႕မႈ ‘သတိ’ရွိသည္ ျဖစ္၍ ေလာက၌ အဘိဇၩာေဒါမနႆကို ပယ္ေဖ်ာက္လ်က္ ေဝဒနာတို႔၌ေဝဒနာတို႔ကို အႀကိမ္ႀကိမ္ ႐ႈလ်က္ ေန၏။ (၂)

အာနႏၵာ အၾကင္အခါ၌ ရဟန္းသည္ ”စိတ္ကို ထင္ရွားသိသည္ ျဖစ္၍ ထြက္သက္ေလကို ထုတ္အံ့”ဟုအားထုတ္၍ က်င့္၏၊ ”စိတ္ကို ထင္ရွားသိသည္ ျဖစ္၍ ဝင္သက္ေလကို ရွဴအံ့”ဟု အားထုတ္၍ က်င့္၏။ စိတ္ကို အလြန္ဝမ္းေျမာက္ေစလ်က္။ပ။ စိတ္ကို ေကာင္းစြာ တည္ေစလ်က္။ပ။ ”စိတ္ကို နီဝရဏစသည္မွ လြတ္ေျမာက္ေစလ်က္ ထြက္သက္ေလကို ထုတ္အံ့”ဟု အားထုတ္၍ က်င့္၏၊ ”စိတ္ကို နီဝရဏစသည္မွ လြတ္ေျမာက္ေစလ်က္ ဝင္သက္ေလကို ရွဴအံ့”ဟု အားထုတ္၍ က်င့္၏။ အာနႏၵာ ထိုအခါ၌ရဟန္းသည္ ျပင္းစြာ အားထုတ္သည္ ျဖစ္၍ ဆင္ျခင္ဉာဏ္ ‘သမၸဇဥ္’ ေအာက္ေမ႕မႈ ‘သတိ’ရွိသည္ ျဖစ္၍ေလာက၌ အဘိဇၩာေဒါမနႆကို ပယ္ေဖ်ာက္လ်က္ စိတ္၌ စိတ္ကို အႀကိမ္ႀကိမ္ ႐ႈလ်က္ ေန၏။ ထိုသို႔ျဖစ္ျခင္းသည္ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း၊ အာနႏၵာ သတိလြတ္ေသာ ဆင္ျခင္ဉာဏ္ မရွိေသာ သူအားအာနာပါနႆတိသမာဓိ ပြားမ်ားျခင္းကို ငါ မဆို။ အာနႏၵာ ထိုေၾကာင့္ပင္ ရဟန္းသည္ ထိုအခါ၌ျပင္းစြာ အား ထုတ္သည္ျဖစ္၍ ဆင္ျခင္ဉာဏ္ ‘သမၸဇဥ္’ ေအာက္ေမ႕မႈ ‘သတိ’ရွိသည္ ျဖစ္၍ ေလာက၌အဘိဇၩာေဒါမနႆ ကို ပယ္ေဖ်ာက္၍ စိတ္၌ စိတ္ကို အႀကိမ္ႀကိမ္ ႐ႈလ်က္ ေန၏။ (၃)

အာနႏၵာ အၾကင္အခါ၌ ရဟန္းသည္ မျမဲဟု အႀကိမ္ႀကိမ္ ႐ႈလ်က္။ပ။ စြဲမက္မႈ ကင္းျခင္းကိုအႀကိမ္ႀကိမ္ ႐ႈလ်က္။ ခ်ဳပ္မႈကို အႀကိမ္ႀကိမ္ ႐ႈလ်က္။ ”စြန္႔လႊတ္မႈကို အႀကိမ္ႀကိမ္ ႐ႈလ်က္ ထြက္သက္ေလကို ထုတ္အံ့”ဟု အားထုတ္၍ က်င့္၏၊ ”စြန္႔လႊတ္မႈကို အႀကိမ္ႀကိမ္ ႐ႈလ်က္ ဝင္သက္ေလကို့ရွဴအံ့”ဟု အားထုတ္၍ က်င့္၏။ အာနႏၵာ ထိုအခါ၌ ရဟန္းသည္ ျပင္းစြာ အားထုတ္သည္ ျဖစ္၍ဆင္ျခင္ဉာဏ္ ‘သမၸဇဥ္’ ေအာက္ေမ႕မႈ ‘သတိ’ရွိသည္ ျဖစ္၍ ေလာက၌ အဘိဇၩာေဒါမနႆကိုပယ္ေဖ်ာက္၍ သေဘာ တရားတို႔၌ သေဘာတရားတို႔ကို အႀကိမ္ႀကိမ္ ႐ႈလ်က္ ေန၏။ ထိုရဟန္းသည္အဘိဇၩာေဒါမနႆတို႔ ကင္းေပ်ာက္သည္ကို ပညာျဖင့္ ျမင္၍ ေကာင္းစြာ လ်စ္လ်ဴ႐ႈ၏။ အာနႏၵာထိုေၾကာင့္ပင္ ရဟန္းသည္ ထိုအခါ၌ ျပင္းစြာ အားထုတ္သည္ ျဖစ္၍ ဆင္ျခင္ဉာဏ္ ‘သမၸဇဥ္’ေအာက္ေမ႕မႈ ‘သတိ’ရွိသည္ ျဖစ္၍ ေလာက၌ အဘိဇၩာေဒါမနႆကို ပယ္ေဖ်ာက္လ်က္သေဘာတရားတို႔၌ သေဘာတရားတို႔ကို အႀကိမ္ႀကိမ္ ႐ႈလ်က္ ေန၏။ (၄)

အာနႏၵာ အာနာပါနႆတိသမာဓိကို ဤသို႔ ပြါးမ်ားအပ္ ဤသို႔ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳလုပ္အပ္သည္ရွိေသာ္ သတိပ႒ာန္ေလးပါးတို႔ကို ျပည့္ေစ၏။

အာနႏၵာ သတိပ႒ာန္ေလးပါးတို႔ကို အဘယ္သို႔ ပြါးမ်ားအပ္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳလုပ္အပ္ကုန္သည္ရွိေသာ္ ေဗာဇၩင္ခုနစ္ပါးတို႔ကို ျပည့္ေစကုန္သနည္း။

အာနႏၵာ အၾကင္အခါ၌ ရဟန္းသည္ ထင္ေသာ သတိရွိသည္ ျဖစ္၍ ႐ုပ္အေပါင္း၌ ႐ုပ္အေပါင္းကိုအႀကိမ္ႀကိမ္ ႐ႈလ်က္ ေန၏၊ ထိုအခါ၌ ရဟန္းအား သတိ မလြတ္။ အာနႏၵာ အၾကင္အခါ၌ ရဟန္းအားထင္ေသာ သတိရွိသည္ ျဖစ္၍ သတိ မလြတ္၊ ထိုအခါ၌ ရဟန္းအား သတိသေမၺာဇၩင္သည္ ျပည့္စံု၏၊ ထိုအခါ၌ ရဟန္းသည္ သတိသေမၺာဇၩင္ကို ပြါးမ်ား၏၊ ထိုအခါ၌ သတိသေမၺာဇၩင္သည္ ရဟန္းအား ပြါးမ်ားျပည့္စံုျခင္းသို႔ ေရာက္၏။ (၁)

ထိုရဟန္းသည္ ထိုသို႔သတိရွိသည္ ျဖစ္၍ ေနလတ္ေသာ္ ထိုတရားကို ပညာျဖင့္ စိစစ္၏၊ လွည့္လည္က်က္စား၏၊ အထပ္ထပ္ ဆင္ျခင္ျခင္းသို႔ ေရာက္၏။ အာနႏၵာ အၾကင္အခါ၌ ရဟန္းသည္ ထိုသို႔သတိရွိသည္ ျဖစ္၍ ေနလတ္ေသာ္ ထိုတရားကို ပညာျဖင့္ စိစစ္၏၊ လွည့္လည္က်က္စား၏၊ အထပ္ထပ္ဆင္ျခင္ျခင္းသို႔ ေရာက္၏။ ထိုအခါ၌ ရဟန္းအား ဓမၼဝိစယသေမၺာဇၩင္သည္ ျပည့္စံု၏၊ ထိုအခါ၌ ရဟန္းသည္ ဓမၼဝိစယသေမၺာဇၩင္ကို ပြါးမ်ား၏၊ ထိုအခါ၌ ဓမၼဝိစယသေမၺာဇၩင္သည္ ရဟန္းအား ပြါးမ်ားျပည့္စံုျခင္းသို႔ ေရာက္၏။ (၂)

ထိုတရားကို ပညာျဖင့္ စိစစ္ေသာ လွည့္လည္က်က္စားေသာအထပ္ထပ္ ဆင္ျခင္ျခင္းသို႔ ေရာက္ ေသာရဟန္းအား မတြန္႔မဆုတ္ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈ ‘ဝီရိယ’သည္ ျဖစ္၏။ အာနႏၵာ အၾကင္အခါ၌ ထိုတရားကို ပညာျဖင့္ စိစစ္ေသာ လွည့္လည္က်က္စားေသာအထပ္ထပ္ ဆင္ျခင္ျခင္းသို႔ ေရာက္ေသာရဟန္းအား မတြန္႔မဆုတ္ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈ ‘ဝီရိယ’သည္ ျဖစ္၏၊ ထိုအခါ၌ ရဟန္းအား ဝီရိယသေမၺာဇၩင္သည္ ျပည့္စံု၏၊ ထိုအခါ၌ ရဟန္းသည္ ဝီရိယသေမၺာဇၩင္ကို ပြားမ်ား၏၊ ထိုအခါ၌ ဝီရိယသေမၺာဇၩင္သည္ ရဟန္းအား ပြါးမ်ားျပည့္စံုျခင္းသို႔ ေရာက္၏။ (၃)

ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈ ‘ဝီရိယ’ ရွိေသာ ရဟန္းအား (ကိေလသာဟူေသာ) အာမိသကင္းေသာ ႏွစ္သိမ္႕ျခင္း ‘ပီတိ’ သည္ ျဖစ္၏။ အာနႏၵာ အၾကင္အခါ၌ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈ ‘ဝီရိယ’ ရွိေသာ ရဟန္းအား (ကိေလသာဟူေသာ) အာမိသကင္းေသာ ႏွစ္သိမ္႕ျခင္း ‘ပီတိ’ သည္ ျဖစ္၏၊ ထိုအခါ၌ ရဟန္းအား ပီတိသေမၺာဇၩင္သည္ ျပည့္စံု၏၊ ထိုအခါ၌ ရဟန္းသည္ ပီတိသေမၺာဇၩင္ကို ပြါးမ်ား၏၊ ထိုအခါ၌ ပီတိသေမၺာဇၩင္သည္ ရဟန္းအား ပြါးမ်ားျပည့္စံုျခင္းသို႔ ေရာက္၏။ (၄)

ႏွစ္သိမ္႕ေသာ စိတ္ရွိေသာ ရဟန္းအား ကိုယ္သည္လည္း ၿငိမ္းေအး၏၊ စိတ္သည္လည္း ၿငိမ္းေအး ၏။ အာနႏၵာ အၾကင္အခါ၌ ႏွစ္သိမ္႕ေသာ စိတ္ရွိေသာ ရဟန္းအား ကိုယ္သည္လည္း ၿငိမ္းေအး၏၊ စိတ္သည္လည္း ၿငိမ္းေအး၏။ ထိုအခါ၌ ရဟန္းအား ပႆဒၶိသေမၺာဇၩင္သည္ ျပည့္စံု၏၊ ထိုအခါ၌ရဟန္းသည္ ပႆဒၶိသေမၺာဇၩင္ကို ပြါးမ်ား၏၊ ထိုအခါ၌ ပႆဒၶိသေမၺာဇၩင္သည္ ရဟန္းအားပြါးမ်ားျပည့္စံုျခင္းသို႔ ေရာက္၏။ (၅)

ၿငိမ္းေအးေသာ ကိုယ္ရွိေသာ ခ်မ္းသာေသာ ရဟန္း၏ စိတ္သည္ တည္ၾကည္၏။ အာနႏၵာ အၾကင္အခါ၌ ၿငိမ္းေအးေသာ ကိုယ္ရွိေသာ ခ်မ္းသာေသာ ရဟန္း၏ စိတ္သည္ တည္ၾကည္၏၊ ထိုအခါ၌ ရဟန္းအား သမာဓိသေမၺာဇၩင္သည္ ျပည့္စံု၏၊ ထိုအခါ၌ ရဟန္းသည္ သမာဓိသေမၺာဇၩင္ကို ပြါးမ်ား၏၊ ထိုအခါ၌ သမာဓိသေမၺာဇၩင္သည္ ရဟန္းအား ပြါးမ်ားျပည့္စံုျခင္းသို႔ ေရာက္၏။ (၆)

ထိုရဟန္းသည္ ထိုသို႔တည္ၾကည္ေသာ စိတ္ကို ေကာင္းစြာ အညီအမွ် ႐ႈ၏။ အာနႏၵာ အၾကင္အခါ၌ရဟန္းသည္ ထိုသို႔တည္ၾကည္ေသာ စိတ္ကို ေကာင္းစြာ အညီအမွ် ႐ႈ၏၊ ထိုအခါ၌ ရဟန္းအားဥေပကၡာသေမၺာဇၩင္သည္ ျပည့္စံု၏၊ ထိုအခါ၌ ရဟန္းသည္ ဥေပကၡာသေမၺာဇၩင္ကို ပြါးမ်ား၏၊ ထိုအခါ၌ဥေပကၡာသေမၺာဇၩင္သည္ ရဟန္းအား ပြါးမ်ားျပည့္စံုျခင္းသို႔ ေရာက္၏။ (၇)

အာနႏၵာ အၾကင္အခါ၌ ရဟန္းသည္ (ထင္ေသာ သတိရွိသည္ ျဖစ္၍) ေဝဒနာတို႔၌။ပ။ စိတ္၌။ပ။

သေဘာတရားတို႔၌ သေဘာတရားတို႔ကို အႀကိမ္ႀကိမ္ ႐ႈလ်က္ ေန၏၊ ထိုအခါ၌ ထင္ေသာ သတိရွိေသာရဟန္းအား သတိ မလြတ္။ အာနႏၵာ အၾကင္အခါ၌ ရဟန္းအား ထင္ေသာ သတိရွိသည္ ျဖစ္၍ သတိမလြတ္၊ ထိုအခါ၌ ရဟန္းအား သတိသေမၺာဇၩင္သည္ ျပည့္စံု၏၊ ထိုအခါ၌ ရဟန္းသည္သတိသေမၺာဇၩင္ကို ပြါးမ်ား၏၊ ထိုအခါ၌ သတိသေမၺာဇၩင္သည္ ရဟန္းအားပြါးမ်ားျပည့္စံုျခင္းသို႔ ေရာက္၏။ [ပဌမသတိပ႒ာန္ နည္းတူ ခ်ဲ႕အပ္၏]။

ထိုရဟန္းသည္ ထိုသို႔တည္ၾကည္ေသာ စိတ္ကို ေကာင္းစြာ အညီအမွ် ႐ႈ၏။ အာနႏၵာ အၾကင္အခါ၌ရဟန္းသည္ ထိုသို႔တည္ၾကည္ေသာ စိတ္ကို ေကာင္းစြာ အညီအမွ် ႐ႈ၏၊ ထိုအခါ၌ ရဟန္းအားဥေပကၡာသေမၺာဇၩင္သည္ ျပည့္စံု၏၊ ထိုအခါ၌ ရဟန္းသည္ ဥေပကၡာသေမၺာဇၩင္ကို ပြါးမ်ား၏၊ ထိုအခါ၌ဥေပကၡာသေမၺာဇၩင္သည္ ရဟန္းအား ပြါးမ်ားျပည့္စံုျခင္းသို႔ ေရာက္၏။

အာနႏၵာ သတိပ႒ာန္ေလးပါးတို႔ကို ဤသို႔ ပြါးမ်ားအပ္ ဤသို႔ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳလုပ္အပ္ကုန္သည္ရွိေသာ္ ေဗာဇၩင္ခုနစ္ပါးတို႔ကို ျပည့္စံုေစကုန္၏။

အာနႏၵာ ေဗာဇၩင္ခုနစ္ပါးတို႔ကို အဘယ္သို႔ ပြါးမ်ားအပ္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳလုပ္အပ္ကုန္သည္ ရွိေသာ္အသိဉာဏ္ ‘ဝိဇၨာ’ႏွင့္ လြတ္ေျမာက္မႈ ‘ဝိမုတၱိ’ ကို ျပည့္ေစကုန္သနည္း။

အာနႏၵာ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ (ကိေလသာမွ) ဆိတ္ျခင္းကို မွီေသာ စြဲမက္မႈ ‘ရာဂ’ကင္းျခင္းကို မွီေသာ ခ်ဳပ္ျခင္းကို မွီေသာ နိဗၺာန္သို႔ ၫြတ္ေသာ သတိသေမၺာဇၩင္ကို ပြါးမ်ား၏၊ ဓမၼဝိစယသေမၺာဇၩင္ကို ပြါးမ်ား၏။ပ။ (ကိေလသာမွ) ဆိတ္ျခင္းကို မွီေသာ စြဲမက္မႈ ‘ရာဂ’ ကင္းျခင္းကို မွီေသာခ်ဳပ္ျခင္းကို မွီေသာ နိဗၺာန္သို႔ ၫြတ္ေသာ ဥေပကၡာသေမၺာဇၩင္ကို ပြါးမ်ား၏။

အာနႏၵာ ေဗာဇၩင္ခုနစ္ပါးတို႔ကို ဤသို႔ ပြားမ်ားအပ္ ဤသို႔ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳလုပ္အပ္ကုန္သည္ရွိေသာ္ အသိဉာဏ္ ‘ဝိဇၨာ’ ႏွင့္ လြတ္ေျမာက္မႈ ‘ဝိမုတၱိ’ ကို ျပည့္ေစကုန္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

တတိယသုတ္။