သန ၅၄.၆: အရိ႒သုတ္

၉၈၂။ သာဝတၳိနိဒါန္း။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္။ပ။ ”ရဟန္းတို႔ သင္တို႔သည္ အာနာပါနႆတိ ကိုပြါးမ်ားၾကကုန္၏ေလာ”ဟု ဤစကားကို မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ဤသို႔ မိန္႔ေတာ္မူသည္ရွိေသာ္ အသွ်င္အရိ႒သည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤစကားကို ေလွ်ာက္၏- ”အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏ္ုပ္သည္ အာနာပါနႆတိကို့ပြါးမ်ားပါ၏”ဟု ဤစကားကို ေလွ်ာက္၏။ အရိ႒ သင္သည္ အာနာပါနႆတိကို အဘယ္သို႔ ပြါးမ်ားသနည္း။ အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏ္ုပ္သည္ လြန္ၿပီး ‘အတိတ္’ ကာမဂုဏ္တို႔၌ ကာမကို လိုခ်င္မႈ ‘ကာမစၧႏၵ’ကိုပယ္ပါ၏၊ အကြၽႏ္ုပ္အား အနာဂတ္ကာမဂုဏ္တို႔၌ ကာမကို လိုခ်င္မႈ ‘ကာမစၧႏၵ’ သည္ ကင္းပါ၏၊ အကြၽႏ္ုပ္ သည္ အတြင္းအပအာယတနတရားတို႔၌ ထိပါးမႈ ‘ပဋိဃ’ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ မွတ္သားမႈ ‘သညာ’ကိုေကာင္းစြာ ပယ္ေဖ်ာက္ပါ၏၊ ထိုအကြၽႏ္ုပ္သည္ သတိရွိလ်က္သာလွ်င္ ထြက္သက္ေလကို ထုတ္ပါ၏၊ သတိရွိလ်က္သာ လွ်င္ ဝင္သက္ေလကို ရွဴပါ၏။ အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏ္ုပ္သည္ အာနာပါနႆတိကိုဤသို႔ပင္ ပြါးမ်ားပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

အရိ႒ အာနာပါနႆတိသည္ ရွိ၏၊ ဤအာနာပါနႆတိသည္ မရွိသည္ မဟုတ္ဟု (ငါ) ဆို၏။ အရိ႒စင္စစ္အားျဖင့္ အာနာပါနႆတိကို အက်ယ္အားျဖင့္ အျပည့္အစံု ၾကားနာေလာ့၊ ေကာင္းစြာ ႏွလံုးသြင္းေလာ့၊ ေဟာေပအံ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူလတ္ေသာ္ ”အသွ်င္ဘုရား ေကာင္းပါၿပီ”ဟု အသွ်င္အရိ႒သည္ျမတ္စြာဘုရားအား ျပန္ၾကားေလွ်ာက္ထား၏။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤတရားေတာ္ကို ေဟာေတာ္မူ၏-

အရိ႒ အဘယ္သို႔လွ်င္ အာနာပါနႆတိသည္ အက်ယ္အားျဖင့္ အျပည့္အစံု ျဖစ္သနည္း။ အရိ႒ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ေတာသို႔ သြားေရာက္၍ျဖစ္ေစ၊ သစ္ပင္ရင္းသို႔ သြားေရာက္၍ျဖစ္ေစ၊ ဆိတ္ၿငိမ္ရာသို႔ သြားေရာက္၍ျဖစ္ေစ တင္ပလႅင္ေခြၿပီးလွ်င္ ကိုယ္ကို ေျဖာင့္မတ္စြာ ထား၍ သတိကို (ကမၼ႒ာန္းသို႔) ေရွး႐ႈျဖစ္ေစလ်က္ ထိုင္ေန၏။ ထိုရဟန္းသည္ သတိရွိလ်က္သာလွ်င္ ထြက္သက္ေလကိုထုတ္၏၊ သတိရွိလ်က္သာလွ်င္ ဝင္သက္ေလကို ရွဴ၏။ ရွည္ရွည္ ထြက္သက္ေလကို ထုတ္လွ်င္လည္း”ရွည္ရွည္ ထြက္သက္ေလကို ထုတ္၏”ဟု သိ၏၊ ရွည္ရွည္ ဝင္သက္ေလကို ရွဴလွ်င္လည္း ”ရွည္ရွည္ ဝင္သက္ေလကို ရွဴ၏”ဟု သိ၏။ပ။ ”စြန္႔လႊတ္မႈကို အဖန္တစ္လဲလဲ ႐ႈလ်က္ ထြက္သက္ေလကို ထုတ္အံ့”ဟုအားထုတ္၍ က်င့္၏၊ ”စြန္႔လႊတ္မႈကို အဖန္တစ္လဲလဲ ႐ႈလ်က္ ဝင္သက္ေလကို ရွဴအံ့”ဟု အားထုတ္၍က်င့္၏။ အရိ႒ ဤသို႔လွ်င္ အာနာပါနႆတိသည္ အက်ယ္အားျဖင့္ အျပည့္အစံု ျဖစ္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ဆ႒သုတ္။