သန ၅၅.၂၁: ပဌမ မဟာနာမသုတ္

၁ဝ၁၇။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္- အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သကၠတိုင္းကပိလဝတ္ျပည္ နိေျဂာဓာ႐ံုေက်ာင္း၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏၊ ထိုအခါ မဟာနာမ္သာကီဝင္မင္းသည္ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုးလ်က္ တစ္ခုေသာေနရာ၌ ထိုင္ေနၿပီးေသာ္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤစကားကို ေလွ်ာက္၏-”အသွ်င္ဘုရား ဤကပိလဝတ္ျပည္သည္ ျပည့္စံုႂကြယ္ဝပါ၏၊ စည္ပင္ ဝေျပာပါ၏၊ မ်ားေသာလူဦးေရရွိပါ၏၊ လူမ်ဳိးစံုတို႔ျဖင့္ ႁပြမ္းပါ၏၊ လမ္းတိုလမ္းက်ဥ္းလည္း ရွိပါ၏။ အသွ်င္ ဘုရား အကြၽႏု္ပ္သည္ ျမတ္စြာဘုရားကိုလည္းေကာင္း၊ စိတ္ကို တိုးပြားေစႏိုင္ကုန္ေသာရဟန္းတို႔ကို လည္းေကာင္း ဆည္းကပ္ခစားၿပီး၍ ညေနခ်မ္းအခ်ိန္၌ ကပိလဝတ္ျပည္သို႔ ဝင္သည္ရွိေသာ္လွည့္လည္ ေျပးသြားေသာ ဆင္ႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆံုပါ၏၊ လွည့္လည္ေျပးသြားေသာ ျမင္းႏွင့္လည္းေတြ႕ဆံုပါ၏၊ လွည့္ လည္ေျပးသြားေသာ ရထားႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆံုပါ၏၊ လွည့္လည္ေျပးသြားေသာလွည္းႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆံု ပါ၏၊ လွည့္လည္ေျပးသြားေသာ ေယာက်္ားႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆံုပါ၏၊ အသွ်င္ဘုရား ထိုအခါ အကြၽႏု္ပ္အား ျမတ္စြာဘုရားကို အာ႐ံုျပဳ၍ ျဖစ္ေသာ သတိသည္လြတ္သည္သာတည္း၊ တရားကို အာ႐ံုျပဳ၍ ျဖစ္ေသာ သတိသည္ လြတ္သည္သာတည္း၊ သံဃာကိုအာ႐ံုျပဳ၍ ျဖစ္ေသာ သတိသည္ လြတ္သည္သာတည္း၊ အသွ်င္ဘုရား ထိုအကြၽႏု္ပ္အား ‘ငါသည္ဤအခ်ိန္၌ ေသမူ ငါ၏ လားေရာက္ရာ ‘ဂတိ’ ကား အဘယ္နည္း၊ ငါ၏ တမလြန္ဘဝကားအဘယ္နည္း’ဟု ဤသို႔ အၾကံ ျဖစ္ပါ၏”ဟု (ေလွ်ာက္ထား၏)။

မဟာနာမ္ မေၾကာက္လင့္၊ မဟာနာမ္ မေၾကာက္လင့္၊ သင့္အား မယုတ္ညံ့ေသာ ေသျခင္းျဖစ္လတၱံ႕၊ သင့္အား မယုတ္ညံ့ေသာ ကြယ္လြန္ျခင္းျဖစ္လတၱံ႕။ မဟာနာမ္ ရွည္ျမင့္စြာေသာ ကာလပတ္လံုး သဒၶါျဖင့္ထံုအပ္ေသာစိတ္, သီလျဖင့္ ထံုအပ္ေသာစိတ္, အၾကားအျမင္ျဖင့္ ထံုအပ္ေသာစိတ္, စြန္႔ၾကဲျခင္းျဖင့္ထံုအပ္ေသာစိတ္, ပညာျဖင့္ ထံုအပ္ေသာစိတ္ရွိသူ တစ္စံုတစ္ေယာက္၏ ကိုယ္သည္ ႐ုပ္ရွိ၏၊ မဟာဘုတ္ေလးပါး အစုအေဝးျဖစ္၏၊ မိဖတို႔မွ ေပါက္ဖြား၏၊ ထမင္းမုန္႔တို႔ျဖင့္ ႀကီးပြားရ၏၊ မျမဲျခင္း ပြတ္သပ္ေပးရျခင္း ဆုပ္နယ္ေပးရျခင္း ၿပိဳကြဲပ်က္စီးျခင္းသေဘာရွိ၏။ ဤအရပ္၌ပင္ ထိုကိုယ္ကို က်ီးတို႔လည္းထိုးဆိတ္ကုန္၏၊ လင္းတတို႔လည္း ထိုးဆိတ္ကုန္၏၊ သိန္းစြန္တို႔လည္း ထိုးဆိတ္ကုန္၏၊ အိမ္ေခြးတို႔လည္း ခဲစားကုန္၏၊ ေတာေခြးတို႔လည္း ခဲစားကုန္၏၊ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ပိုးသတၱဝါတို႔လည္း ခဲစားကုန္၏။ ထိုသူ၏ ရွည္ျမင့္စြာေသာ ကာလပတ္လံုး သဒၶါျဖင့္ ထံုအပ္ေသာ။ပ။ ပညာျဖင့္ ထံုအပ္ေသာ စိတ္သည္အထက္သို႔သာ တက္ေလ့ရွိ၏၊ ထူးျခားစြာ သြားေလ့ရွိ၏။

မဟာနာမ္ ဥပမာေသာ္ကား ေယာက်္ားသည္ ေထာပတ္အိုးကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဆီအိုးကိုေသာ္လည္းေကာင္း နက္ေသာ ေရအိုင္၌ ဆင္း၍ ခြဲျငားအံ့။ ထိုေရအိုင္၌ ထိုအိုး၏ အိုးျခမ္းကြဲ ႀကီးငယ္သည္ေအာက္သို႔ က်ဆင္း၍ ေထာပတ္သည္လည္းေကာင္း၊ ဆီသည္လည္းေကာင္း အထက္သို႔သာ တက္ရာ၏၊ ထူးျခားစြာ သြားရာ၏။

မဟာနာမ္ ဤအတူပင္ ရွည္ျမင့္စြာေသာ ကာလပတ္လံုး သဒၶါျဖင့္ ထံုအပ္ေသာစိတ္။ပ။ ပညာျဖင့္ထံုအပ္ေသာစိတ္ရွိသူ တစ္စံုတစ္ေယာက္၏ ကိုယ္သည္ ႐ုပ္ရွိ၏၊ မဟာဘုတ္ေလးပါး အစုအေဝးျဖစ္၏၊ မိဖတို႔မွ ေပါက္ဖြား၏၊ ထမင္းမုံ႔တို႔ျဖင့္ ႀကီးပြားရ၏၊ မျမဲျခင္း ပြတ္သပ္ေပးရျခင္း ဆုပ္နယ္ေပးရျခင္းၿပိဳကြဲပ်က္စီးျခင္းသေဘာရွိ၏။ ဤအရပ္၌ပင္ ထိုကိုယ္ကို က်ီးတို႔လည္း ထိုးဆိတ္ကုန္၏၊ လင္းတတို႔လည္း ထိုးဆိတ္ကုန္၏၊ သိန္းစြန္တို႔လည္း ထိုးဆိတ္ကုန္၏၊ အိမ္ေခြးတို႔လည္း ခဲစားကုန္၏၊ ေတာေခြးတို႔လည္း ခဲစားကုန္၏၊ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ပိုးသတၱဝါတို႔လည္း ခဲစားကုန္၏။ ထိုသူ၏ ရွည္ျမင့္စြာေသာကာလပတ္လံုး သဒၶါျဖင့္ ထံုအပ္ေသာ။ပ။ ပညာျဖင့္ ထံုအပ္ေသာ စိတ္သည္ အထက္သို႔သာ တက္ေလ့ရွိ၏၊ ထူးျခားစြာ သြားေလ့ရွိ၏။

မဟာနာမ္ သင္သည္ ရွည္ျမင့္စြာေသာ ကာလပတ္လံုး သဒၶါျဖင့္ ထံုအပ္ေသာ စိတ္။ပ။ ပညာျဖင့္ထံုအပ္ေသာ စိတ္ရွိ၏။ မဟာနာမ္ မေၾကာက္လင့္၊ မဟာနာမ္ မေၾကာက္လင့္၊ သင့္အား မယုတ္ညံ့ေသာေသျခင္းျဖစ္လတၱံ႕၊ သင့္အား မယုတ္ညံ့ေသာ ကြယ္လြန္ျခင္းျဖစ္လတၱံ႕ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ပဌမသုတ္။