သန ၅၅.၂၄: ပဌမ သရဏာနိသကၠသုတ္

ဝ၂ဝ။ ကပိလဝတ္နိဒါန္း။ ထိုအခါ သရဏာနိသာကီဝင္သည္ ကြယ္လြန္ခဲ့၏၊ ကြယ္လြန္ခဲ့ေသာထိုသရဏာနိသာကီဝင္ကို ျမတ္စြာဘုရားသည္ ”ပ်က္စီးက်ေရာက္ျခင္းသေဘာ မရွိေသာ ကိန္းေသျမဲေသာအထက္မဂ္သံုးပါးလွ်င္ လဲေလ်ာင္းရာရွိေသာ ေသာတာပန္”ဟု မိန္႔ၾကားေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ မ်ားစြာကုန္ေသာ သာကီဝင္တို႔သည္ ေပါင္းဆံုစုေဝး၍ ”အခ်င္းတို႔ အံ့ဖြယ္ျဖစ္စြတကား၊ အခ်င္းတို႔ မျဖစ္ဖူးျမဲျဖစ္စြတကား၊ အက်င့္၌ အားနည္း၍ ေသရည္ေသရက္ကို ေသာက္ေလ့ရွိေသာ ကြယ္လြန္ၿပီးေသာ ထိုသရဏာနိသာကီဝင္ကိုပင္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ‘ပ်က္စီးက်ေရာက္ျခင္းသေဘာ မရွိေသာ ကိန္းေသျမဲေသာအထက္မဂ္သံုးပါးလွ်င္ လဲေလ်ာင္းရာရွိေသာ ေသာတာပန္’ဟု မိန္႔ၾကားေတာ္မူဘိေသး၏၊ ယခု အဘယ္သူသည္ေသာတာပန္ မျဖစ္ဘဲရွိအံ့နည္း”ဟု ကဲ့ရဲ႕႐ႈတ္ခ် ျပစ္တင္ေျပာဆိုၾကကုန္၏။

ထိုအခါ မဟာနာမ္သာကီဝင္မင္းသည္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုးလ်က္တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနၿပီးေသာ္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤစကားကို ေလွ်ာက္၏- အသွ်င္ဘုရားကြယ္ လြန္ခဲ့ၿပီးေသာ ထိုသရဏာနိသာကီဝင္ကို ျမတ္စြာဘုရားသည္ ‘ပ်က္စီးက်ေရာက္ျခင္းသေဘာ့မရွိေသာ ကိန္းေသျမဲေသာအထက္မဂ္သံုးပါးလွ်င္ လဲေလ်ာင္းရာရွိေသာ ေသာတာပန္’ဟုမိန္႔ၾကားေတာ္မူ၏၊ အသွ်င္ဘုရား ထိုအခါ မ်ားစြာကုန္ေသာ သာကီဝင္တို႔သည္ ေပါင္းဆံုစုေဝး၍”အခ်င္းတို႔ အံ့ဖြယ္ျဖစ္စြ တကား၊ အခ်င္းတို႔ မျဖစ္ဖူးျမဲျဖစ္စြတကား၊ အက်င့္၌ အားနည္း၍ေသရည္ေသရက္ကို ေသာက္ေလ့ရွိ ေသာ ကြယ္လြန္ၿပီးေသာ ထိုသရဏာနိသာကီဝင္ကိုပင္ျမတ္စြာဘုရားသည္ ‘ပ်က္စီးက်ေရာက္ျခင္းသေဘာ မရွိေသာ ကိန္းေသျမဲေသာအထက္မဂ္သံုးပါးလွ်င္လဲေလ်ာင္းရာရွိေသာ ေသာတာပန္’ဟု မိန္႔ၾကားေတာ္မူ ဘိေသး၏၊ ယခု အဘယ္သူသည္ ေသာတာပန္မျဖစ္ဘဲ ရွိအံ့နည္း”ဟု ကဲ့ရဲ႕႐ႈတ္ခ် ျပစ္တင္ေျပာဆိုၾက ကုန္၏ဟု ေလွ်ာက္၏။

မဟာနာမ္ အၾကင္ဥပါသကာသည္ ရွည္ျမင့္စြာေသာ ကာလပတ္လံုး ဘုရားကို ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ ၏၊ တရားကို ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္၏၊ သံဃာကို ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္၏၊ ထိုသူသည္ အဘယ္မွာ ပ်က္စီးက်ေရာက္ျခင္းသို႔ ေရာက္ရာအံ့နည္း။ မဟာနာမ္ ေကာင္းစြာ ေျပာဆိုလိုသူသည္ ”ရွည္ျမင့္စြာေသာကာလ ပတ္လံုး ဥပါသကာသည္ ဘုရားကို ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္၏၊ တရားကို ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္၏၊ သံဃာကို ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္၏”ဟု ေျပာဆိုျငားအံ့၊ သရဏာနိသာကီဝင္ကိုသာ ေျပာဆိုရာ၏။ မဟာနာမ္သရဏာနိ သာကီဝင္သည္ ရွည္ျမင့္စြာေသာ ကာလပတ္လံုး ဘုရားကို ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္၏၊ တရားကိုကိုးကြယ္ ဆည္းကပ္၏၊ သံဃာကို ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္၏၊ ထိုသရဏာနိသာကီဝင္သည္ အဘယ္မွာပ်က္စီးက်ေရာက္ ျခင္းသို႔ ေရာက္ႏိုင္ပါအံ့နည္း။

မဟာနာမ္ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ”ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာအေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘အရဟံ’မည္ေတာ္မူ၏။ပ။ နတ္လူတို႔၏ ဆရာျဖစ္ေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ လည္း ‘သတၳာ ေဒဝမႏုႆာနံ’မည္ေတာ္မူ၏၊ (သစၥာေလးပါးတရားတို႔ကို) သိေစေတာ္မူေသာ အေၾကာင္း ေၾကာင့္လည္း ‘ဗုဒၶ’မည္ေတာ္မူ၏၊ ဘုန္းတန္ခိုးႀကီးေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘ဘဂဝါ’မည္ေတာ္ မူ၏”ဟု ျမတ္စြာဘုရား၌ မတုန္မလႈပ္ ၾကည္ညိဳျခင္းႏွင့္ျပည့္စံု၏၊ တရားေတာ္၌။ပ။ သံဃာေတာ္၌။ပ။ (မတုန္မလႈပ္ ၾကည္ညိဳျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံု၏)၊ ရႊင္ေသာပညာရွိ၏၊ လ်င္ျမန္ေသာ ပညာရွိ၏၊ (ကိေလသာမွ) လြတ္ေျမာက္မႈ ‘ဝိမုတၱိ’ ႏွင့္လည္း ျပည့္စံု၏၊ ထိုသူသည္ အာသဝကုန္ျခင္းေၾကာင့္ အာသဝကင္း၍ (ကိေလ သာမွ) လြတ္ေျမာက္ေသာ (အရဟတၱဖိုလ္) စိတ္ႏွင့္ လြတ္ေျမာက္ေသာ (အရဟတၱဖိုလ္) ပညာကို ယခုဘဝ၌ ပင္ ကိုယ္တိုင္ ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ မ်က္ေမွာက္ျပဳလ်က္ ေရာက္၍ ေနေသာ ရဟႏၲာျဖစ္၏။ မဟာနာမ္ ဤပုဂၢိဳလ္သည္လည္းငရဲမွ လြတ္၏၊ တိရ စၧာန္ဘဝမွ လြတ္၏၊ ၿပိတၱာဘဝမွ လြတ္၏၊ မေကာင္းေသာ သူတို႔၏ လားေရာက္ရာပ်က္စီးက်ေရာက္ရာ ဒုဂၢတိဘဝမွ လြတ္၏။

မဟာနာမ္ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ”ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာအေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘အရဟံ’မည္ေတာ္မူ၏။ပ။ နတ္လူတို႔၏ ဆရာျဖစ္ေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ လည္း ‘သတၳာ ေဒဝမႏုႆာနံ’မည္ေတာ္မူ၏၊ (သစၥာေလးပါးတရားတို႔ကို) သိေစေတာ္မူေသာ အေၾကာင္း ေၾကာင့္လည္း ‘ဗုဒၶ’မည္ေတာ္မူ၏၊ ဘုန္းတန္ခိုးႀကီးေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘ဘဂဝါ’မည္ေတာ္ မူ၏”ဟု ျမတ္စြာဘုရား၌ မတုန္မလႈပ္ ၾကည္ညိဳျခင္းႏွင့္ျပည့္စံု၏၊ တရားေတာ္၌။ပ။ သံဃာေတာ္၌။ပ။ (မတုန္မလႈပ္ ၾကည္ညိဳျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံု၏)၊ ရႊင္ေသာပညာရွိ၏၊ လ်င္ျမန္ေသာ ပညာရွိ၏၊ (ကိေလသာမွ) လြတ္ေျမာက္မႈ ‘ဝိမုတၱိ’ ႏွင့္ကား မျပည့္စံု၊ ထိုသူသည္ေအာက္ပိုင္းသံေယာဇဥ္ငါးပါးတို႔ ကုန္ျခင္းေၾကာင့္ ျဗဟၼာ့ဘံု၌ ဥပပတ္ပဋိသေႏၶ ေန၍ ထိုဘံုမွျပန္လာျခင္းသေဘာ မရွိေသာ ထိုျဗဟၼာ့ဘံု၌ ပရိနိဗၺာန္ျပဳမည့္ အနာဂါမ္ျဖစ္၏။ မဟာနာမ္ဤပုဂၢိဳလ္သည္လည္း ငရဲမွ လြတ္၏၊ တိရ စၧာန္ဘဝမွ လြတ္၏၊ ၿပိတၱာဘဝမွ လြတ္၏၊ မေကာင္းေသာသူတို႔၏ လားေရာက္ရာ ပ်က္စီးက်ေရာက္ရာ ဒုဂၢတိဘဝမွ လြတ္၏။

မဟာနာမ္ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ”ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာအေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘အရဟံ’မည္ေတာ္မူ၏။ပ။ နတ္လူတို႔၏ ဆရာျဖစ္ေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ လည္း ‘သတၳာ ေဒဝမႏုႆာနံ’မည္ေတာ္မူ၏၊ (သစၥာေလးပါးတရားတို႔ကို) သိေစေတာ္မူေသာ အေၾကာင္း ေၾကာင့္လည္း ‘ဗုဒၶ’မည္ေတာ္မူ၏၊ ဘုန္းတန္ခိုးႀကီးေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘ဘဂဝါ’မည္ေတာ္ မူ၏”ဟု ျမတ္စြာဘုရား၌ မတုန္မလႈပ္ ၾကည္ညိဳျခင္းႏွင့္ျပည့္စံု၏၊ တရားေတာ္၌။ပ။ သံဃာေတာ္၌။ပ။ (မတုန္မလႈပ္ ၾကည္ညိဳျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံု၏)၊ ရႊင္ေသာပညာမရွိ၊ လ်င္ျမန္ေသာပညာ မရွိ၊ (ကိေလသာမွ) လြတ္ေျမာက္မႈ ‘ဝိမုတၱိ’ ႏွင့္လည္း မျပည့္စံု၊ ထိုသူသည္သံေယာဇဥ္သံုးပါးတို႔ ကုန္သည့္ျပင္ စြဲမက္မႈ ‘ရာဂ’၊ အမ်က္ထြက္မႈ ‘ေဒါသ’၊ ေတြေဝမႈ ‘ေမာဟ’ တို႔ေခါင္းပါးျခင္းေၾကာင့္ ဤကာမဘံုသို႔ တစ္ႀကိမ္သာ ျပန္ လာ၍ ဆင္းရဲ၏ အဆံုးကို ျပဳမည့္သကဒါဂါမ္ျဖစ္၏။ မဟာနာမ္ ဤပုဂၢိဳလ္သည္လည္း ငရဲမွ လြတ္၏၊ တိရ စၧာန္ဘဝမွ လြတ္၏၊ ၿပိတၱာဘဝမွ လြတ္၏၊ မေကာင္းေသာ သူတို႔၏ လားေရာက္ရာ ပ်က္စီးက် ေရာက္ရာ ဒုဂၢတိဘဝမွလြတ္၏။

မဟာနာမ္ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ”ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာအေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘အရဟံ’မည္ေတာ္မူ၏။ပ။ နတ္လူတို႔၏ ဆရာျဖစ္ေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ လည္း ‘သတၳာ ေဒဝမႏုႆာနံ’မည္ေတာ္မူ၏၊ (သစၥာေလးပါးတရားတို႔ကို) သိေစေတာ္မူေသာ အေၾကာင္း ေၾကာင့္လည္း ‘ဗုဒၶ’မည္ေတာ္မူ၏၊ ဘုန္းတန္ခိုးႀကီးေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘ဘဂဝါ’မည္ေတာ္ မူ၏”ဟု ျမတ္စြာဘုရား၌ မတုန္မလႈပ္ ၾကည္ညိဳျခင္းႏွင့္ျပည့္စံု၏၊ တရားေတာ္၌။ပ။ သံဃာေတာ္၌။ပ။ (မတုန္မလႈပ္ ၾကည္ညိဳျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံု၏)၊ ရႊင္ေသာပညာမရွိ၊ လ်င္ျမန္ေသာပညာ မရွိ၊ (ကိေလသာမွ) လြတ္ေျမာက္မႈ ‘ဝိမုတၱိ’ႏွင့္လည္း မျပည့္စံု၊ ထိုသူသည္သံေယာဇဥ္သံုးပါးတို႔ ကုန္ျခင္းေၾကာင့္ ပ်က္စီးက် ေရာက္ျခင္းသေဘာ မရွိေသာ ကိန္းေသျမဲေသာအထက္မဂ္သံုးပါးလွ်င္ လဲေလ်ာင္းရာရွိေသာ ေသာတာပန္ ျဖစ္၏။ မဟာနာမ္ ဤပုဂၢိဳလ္သည္လည္း ငရဲမွလြတ္၏၊ တိရ စၧာန္ဘဝမွ လြတ္၏၊ ၿပိတၱာဘဝမွ လြတ္၏၊ မေကာင္းေသာ သူတို႔၏ လားေရာက္ရာပ်က္စီးက်ေရာက္ရာ ဒုဂၢတိဘဝမွ လြတ္၏။

မဟာနာမ္ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ကား ျမတ္စြာဘုရား၌ မတုန္မလႈပ္ ၾကည္ညိဳျခင္းႏွင့္ မျပည့္စံု၊ တရားေတာ္၌။ပ။ သံဃာေတာ္၌္။ပ။ (မတုန္မလႈပ္ ၾကည္ညိဳျခင္းႏွင့္ မျပည့္စံု)၊ ရႊင္ေသာပညာ မရွိ၊ လ်င္ျမန္ေသာပညာ မရွိ၊ (ကိေလသာမွ) လြတ္ေျမာက္မႈ ‘ဝိမုတၱိ’ ႏွင့္လည္း မျပည့္စံု။ သို႔ရာတြင္ ထိုသူ႕အားသဒၶိေႁႏၵ၊ ဝီရိယိေႁႏၵ၊ သတိေႁႏၵ၊ သမာဓိေႁႏၵ၊ ပညိေျနၵဟူေသာ ဤတရားတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္၏။ ထိုသူသည္ျမတ္စြာဘုရား သိေစေတာ္မူေသာ တရားတို႔ကိုလည္း ပညာျဖင့္ ႏႈိင္းဆ႐ႈၾကည့္ႏိုင္၏။ မဟာနာမ္ ဤပုဂၢိဳလ္သည္လည္း ငရဲသို႔ မေရာက္၊ တိရ စၧာန္ဘဝသို႔ မေရာက္၊ ၿပိတၱာဘဝသို႔ မေရာက္၊ မေကာင္းေသာသူတို႔၏ လားေရာက္ရာ ပ်က္စီးက်ေရာက္ရာ ဒုဂၢတိဘဝသို႔ မေရာက္။

မဟာနာမ္ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ကား ျမတ္စြာဘုရား၌ မတုန္မလႈပ္ ၾကည္ညိဳျခင္းႏွင့္ မျပည့္စံု၊ တရားေတာ္၌။ပ။ သံဃာေတာ္၌။ပ။ (မတုန္မလႈပ္ ၾကည္ညိဳျခင္းႏွင့္ မျပည့္စံု)၊ ရႊင္ေသာပညာ မရွိ၊ လ်င္ျမန္ေသာပညာ မရွိ၊ (ကိေလသာမွ) လြတ္ေျမာက္မႈ ‘ဝိမုတၱိ’ႏွင့္လည္း မျပည့္စံု။ သို႔ရာတြင္ ထိုသူ႕အားသဒၶိေႁႏၵ။ပ။ ပညိေႁႏၵဟူေသာ ဤတရားတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္၏။ ထိုသူအား ျမတ္စြာဘုရား၌ ယံုၾကည္ျခင္းမွ်ခ်စ္ျခင္းမွ်သည္သာ ျဖစ္၏။ မဟာနာမ္ ဤပုဂၢိဳလ္သည္လည္း ငရဲသို႔ မေရာက္၊ တိရ စၧာန္ဘဝသို႔ မေရာက္၊ ၿပိတၱာဘဝသို႔ မေရာက္၊ မေကာင္းေသာ သူတို႔၏ လားေရာက္ရာ ပ်က္စီးက်ေရာက္ရာ ဒုဂၢတိဘဝသို႔ မေရာက္။

မဟာနာမ္ အကယ္၍ ဤအႏွစ္ရွိေသာ သစ္ပင္ႀကီးတို႔သည္ ေကာင္းေသာ စကား မေကာင္းေသာ စကားကို သိႏိုင္ကုန္ျငားအံ့၊ ငါသည္ ဤအႏွစ္ရွိေသာ သစ္ပင္ႀကီးတို႔ကို ‘ပ်က္စီးက်ေရာက္ျခင္းသေဘာမရွိေသာ ကိန္းေသျမဲေသာအထက္မဂ္သံုးပါးလွ်င္ လဲေလ်ာင္းရာရွိေသာ ေသာတာပန္တို႔’ဟု ေျပာၾကားရာ၏၊ သရဏာနိသာကီဝင္ကိုကား အဘယ္ဆိုဖြယ္ရာ ရွိအံ့နည္း၊ မဟာနာမ္ သရဏာနိသာကီဝင္သည္ေသခါနီး၌ အက်င့္ ‘သိကၡာ’ကို ေဆာက္တည္ၿပီးသူ ျဖစ္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

စတုတၳသုတ္။