သန ၅၆.၂၀: တထသုတ္

၁ဝ၉ဝ။ ရဟန္းတို႔ ဤတရားေလးပါးတို႔သည္ မွန္ကုန္၏၊ မခြၽတ္ယြင္းကုန္၊ တစ္ပါးေသာအျခင္းအရာအားျဖင့္ မျဖစ္ကုန္။ အဘယ္ေလးပါးတို႔နည္း –

ရဟန္းတို႔ ဤဆင္းရဲတရားသည္ မွန္၏၊ မခြၽတ္မယြင္း၊ တစ္ပါးေသာအျခင္းအရာအားျဖင့္ မျဖစ္။ ဤဆင္းရဲျဖစ္ေပၚေၾကာင္း တရားသည္ မွန္၏၊ မခြၽတ္မယြင္း၊ တစ္ပါးေသာအျခင္းအရာအားျဖင့္ မျဖစ္။ ဤဆင္းရဲခ်ဳပ္ရာ (နိဗၺာန္) တရားသည္ မွန္၏၊ မခြၽတ္မယြင္း၊ တစ္ပါးေသာအျခင္းအရာအားျဖင့္ မျဖစ။ ဤဆင္းရဲခ်ဳပ္ရာ (နိဗၺာန္) သို႔ ေရာက္ေၾကာင္းအက်င့္တရားသည္ မွန္၏၊ မခြၽတ္မယြင္း၊ တစ္ပါးေသာအျခင္း အရာအားျဖင့္ မျဖစ္။

ရဟန္းတို႔ ဤတရားေလးပါးတို႔သည္ မွန္ကုန္၏၊ မခြၽတ္မယြင္းကုန္၊ တစ္ပါးေသာအျခင္းအရာအားျဖင့္ မျဖစ္ကုန္။

ရဟန္းတို႔ ထို႔ေၾကာင့္ ဤသာသနာေတာ္၌ ”ဤကား ဆင္းရဲတည္း”ဟု သိရန္ အားထုတ္ရမည္။ပ။

”ဤကား ဆင္းရဲခ်ဳပ္ရာ (နိဗၺာန္) သို႔ ေရာက္ေၾကာင္းအက်င့္တည္း”ဟု သိရန္ အားထုတ္ရမည္ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ဒသမသုတ္။

ႏွစ္ခုေျမာက္ ဓမၼစကၠပၸဝတၱနဝဂ္ ၿပီး၏။