သန ၅၆.၂၂: ဒုတိယ ေကာဋိဂါမသုတ္

၁ဝ၉၂။ ရဟန္းတို႔ ”ဤကား ဆင္းရဲ”ဟုဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ မသိၾကသူ၊ ”ဤကား ဆင္းရဲျဖစ္ေပၚေၾကာင္း”ဟုဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ မသိၾကသူ၊ ”ဤကား ဆင္းရဲခ်ဳပ္ရာ (နိဗၺာန္)”ဟုဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ မသိၾကသူ၊ ”ဤကား ဆင္းရဲခ်ဳပ္ရာ (နိဗၺာန္) သို႔ ေရာက္ေၾကာင္းအက်င့္”ဟုဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ မသိၾကသူသမဏျဗာဟၼဏဟူသမွ်တို႔ကို သမဏတို႔တြင္လည္း သမဏဟု မသမုတ္အပ္ကုန္၊ ျဗာဟၼဏတို႔တြင္လည္းျဗာဟၼဏဟု မသမုတ္အပ္ကုန္။ ထိုအသွ်င္တို႔သည္ သမဏျဖစ္က်ဳိးကိုလည္းေကာင္း၊ ျဗာဟၼဏျဖစ္က်ဳိးကိုလည္းေကာင္း မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ပင္ ကိုယ္တိုင္ ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ မ်က္ေမွာက္ျပဳလ်က္ ေရာက္၍ မေနၾကရကုန္။

ရဟန္းတို႔ ”ဤကား ဆင္းရဲ”ဟုဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ သိၾကသူ၊ ”ဤကား ဆင္းရဲျဖစ္ေပၚေၾကာင္း”ဟုဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ သိၾကသူ၊ ”ဤကား ဆင္းရဲခ်ဳပ္ရာ (နိဗၺာန္)”ဟုဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ သိၾကသူ၊ ”ဤကားဆင္းရဲခ်ဳပ္ရာ (နိဗၺာန္) သို႔ ေရာက္ေၾကာင္းအက်င့္”ဟုဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ သိၾကသူ ထိုသမဏျဗာဟၼဏတို႔ကိုသမဏတို႔တြင္လည္း သမဏဟု သမုတ္အပ္ကုန္၏၊ ျဗာဟၼဏတို႔တြင္လည္း ျဗာဟၼဏဟု သမုတ္အပ္ကုန္၏။ ထိုအသွ်င္တို႔သည္ သမဏျဖစ္က်ဳိးကိုလည္းေကာင္း၊ ျဗာဟၼဏျဖစ္က်ဳိးကိုလည္းေကာင္း မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ပင္ ကိုယ္တိုင္ ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ မ်က္ေမွာက္ျပဳလ်က္ ေရာက္၍ ေနၾကရကုန္၏ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤတရားစကားကို ေဟာေတာ္မူၿပီးေနာက္ ဤဂါထာကို မိန္႔ေတာ္မူျပန္၏-

”ဆင္းရဲကိုလည္းေကာင္း၊ ဆင္းရဲျဖစ္ေပၚေၾကာင္းကိုလည္းေကာင္း၊ အခ်င္းခပ္ သိမ္း အႂကြင္းမဲ့ဆင္းရဲခ်ဳပ္ရာ နိဗၺာန္ကိုလည္းေကာင္း၊ ဆင္းရဲၿငိမ္းေအးရာသို႔ ေရာက္ေၾကာင္း မဂ္ကိုလည္းေကာင္း မသိၾကသူတို႔သည္ (ကိေလသာမွ) လြတ္ ေျမာက္ေသာ (အရဟတၱဖိုလ္) စိတ္ႏွင့္ (ကိေလသာမွ) လြတ္ေျမာက္ေသာ (အရဟ တၱဖိုလ္) ပညာမွ ဆုတ္ယုတ္ကုန္၏၊ ထိုသူတို႔သည္ ဘဝ၏ အဆံုးကိုျပဳလုပ္ရန္ မထိုက္တန္ကုန္၊ အမွန္စင္စစ္ ပဋိသေႏၶေနရျခင္း အိုရျခင္းသို႔ ကပ္ေရာက္ရကုန္၏။

”ဆင္းရဲကိုလည္းေကာင္း၊ ဆင္းရဲျဖစ္ေပၚေၾကာင္းကိုလည္းေကာင္း၊ အခ်င္းခပ္ သိမ္း အႂကြင္းမဲ့ဆင္းရဲခ်ဳပ္ရာ နိဗၺာန္ကိုလည္းေကာင္း၊ ဆင္းရဲၿငိမ္းေအးရာ (နိဗၺာန္) သို႔ ေရာက္ေၾကာင္းမဂ္ကိုလည္းေကာင္း သိၾကသူတို႔သည္ (ကိေလသာမွ) လြတ္ေျမာက္ေသာ (အရဟတၱဖိုလ္) စိတ္ႏွင့့္ (ကိေလသာမွ) လြတ္ေျမာက္ေသာ (အရဟတၱဖိုလ္) ပညာႏွင့္ ျပည့္စံု ကုန္၏၊ ထိုသူတို႔သည္ ဘဝ၏အဆံုးကို ျပဳလုပ္ရန္ ထိုက္တန္ကုန္၏၊ ပဋိသေႏၶေနရျခင္း အိုရျခင္းသို႔ မကပ္ေရာက္ရကုန္”ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ဒုတိယသုတ္။