သန ၅၆.၃၅: သတၱိသတသုတ္

၁၁ဝ၅။ ရဟန္းတို႔ ဥပမာေသာ္ကား ေယာက္်ားသည္ အသက္ အႏွစ္တစ္ရာရွိ၏၊ အႏွစ္တစ္ရာအသက္ရွည္၏၊ ထိုသူ႕ကို ”အေမာင္ေယာက္်ား လာေလာ့၊ နံနက္အခါ၌ သင့္ကို လွံခ်က္တစ္ရာျဖင့္ ညႇဥ္း့ပန္းကုန္လတၱံ႕၊ မြန္းတည့္အခါ၌ လွံခ်က္တစ္ရာျဖင့္ ညႇဥ္းပန္းကုန္လတၱံ႕၊ ညေနခ်မ္းအခါ၌ လွံခ်က္တစ္ရာျဖင့္ ညႇဥ္းပန္းကုန္လတၱံ႕၊ အေမာင္ေယာက္်ား ေန႔တိုင္းေန႔တိုင္း လွံခ်က္ သံုးရာသံုးရာတို႔ျဖင့္ ညႇဥ္းပန္းခံရေသာ သင္သည္ အသက္ အႏွစ္တစ္ရာရွိသည္ ျဖစ္၍ အႏွစ္တစ္ရာ အသက္ရွည္သည္ ျဖစ္၍ အႏွစ္တစ္ရာ ကုန္လြန္ေသာအခါ ထိုးထြင္းမသိရေသးေသာအရိယာတို႔၏ အမွန္တရားေလးပါးတို႔ကိုထိုးထြင္း သိရလိမ့္မည္”ဟု ဤသို႔ ေျပာရာ၏။

ရဟန္းတို႔ အက်ဳိးလိုလားေသာအမ်ိဳးေကာင္းသားသည္ အညႇဥ္းပန္းခံရန္ ကပ္ေရာက္ထိုက္၏။ ထိုသို႔ျဖစ္ျခင္းသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤသံသရာ၏ အစကို မသိႏိုင္ရကား လွံထိုးခံရသူသန္လ်က္ျဖတ္ခံရသူ ၿမားပစ္ခံရသူ ပုဆိန္ေပါက္ခံရသူတို႔၏ ေရွးအစြန္းသည္ မထင္ေသာေၾကာင့္တည္း။

ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ လွံထိုး သန္လ်က္ျဖတ္ ၿမားပစ္ ပုဆိန္ေပါက္ ခံရ၍ သစၥာေလးပါးကို သိခဲ့မူအရိယသစၥာေလးပါး သိမႈကို ဆင္းရဲျခင္း ႏွလံုးမသာျခင္းႏွင့္ တကြ ျဖစ္၏ဟု ငါ မဆို၊ ရဟန္းတို႔စင္စစ္ေသာ္ကား အရိယသစၥာေလးပါး သိမႈကို ခ်မ္းသာျခင္း ဝမ္းေျမာက္ျခင္းႏွင့္ တကြသာ ျဖစ္၏ဟု ငါဆို၏။ အဘယ္ေလးပါးတို႔နည္း –

ဆင္းရဲျဖစ္ေသာအရိယာတို႔၏ အမွန္တရား။ပ။ ဆင္းရဲခ်ဳပ္ရာ (နိဗၺာန္) သို႔ ေရာက္ေၾကာင္းအက်င့္ျဖစ္ေသာအရိယာတို႔၏ အမွန္တရားတို႔တည္း။

ရဟန္းတို႔ ထို႔ေၾကာင့္ ဤသာသနာေတာ္၌ ”ဤကား ဆင္းရဲတည္း”ဟု သိရန္ အားထုတ္ရမည္။ပ။

”ဤကား ဆင္းရဲခ်ဳပ္ရာ (နိဗၺာန္) သို႔ ေရာက္ေၾကာင္းအက်င့္တည္း”ဟု သိရန္ အားထုတ္ရမည္ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ပၪၥမသုတ္။