သန ၅၆.၃၆: ပါဏသုတ္

၁၁ဝ၆။ ရဟန္းတို႔ ဥပမာေသာ္ကား ေယာက္်ားသည္ ဤဇမၺဴဒိပ္ကြၽန္း၌ ျမက္ သစ္သား သစ္ခက္သစ္ရြက္တို႔ကို ျဖတ္ေတာက္ ခုတ္ေရြ၍ တေပါင္းတည္း စုပံုရာ၏၊ တေပါင္းတည္း စုပံု၍ တံစို႔လုပ္ရာ၏၊ တံစို႔ လုပ္၍ မဟာသမုဒၵရာ၌ ရွိေသာ သတၱဝါႀကီးတို႔ကို တံစို႔ႀကီးတို႔၌ သီရာ၏၊ မဟာသမုဒၵရာ၌ ရွိေသာ သတၱဝါလတ္တို႔ကို တံစို႔လတ္တို႔၌ သီရာ၏၊ မဟာသမုဒၵရာ၌ ရွိေသာသတၱဝါငယ္တို႔ကို တံစို႔ငယ္တို႔၌ သီရာ၏၊ ရဟန္းတို႔ စင္စစ္ေသာ္ကား ဤဇမၺဴဒိပ္ကြၽန္း၌ ျမက္သစ္သား သစ္ခက္ သစ္ရြက္သည္ ကုန္ ေသာ္ ကုန္ရာ၏၊ မဟာသမုဒၵရာ၌ (တံစို႔သီႏိုင္ေလာက္ေအာင္) ႀကီးေသာ သတၱဝါတို႔သည္ကား မကုန္ႏိုင္ ရာ၊ ရဟန္းတို႔ မဟာသမုဒၵရာ၌ တံစို႔မသီႏိုင္ေလာက္ေအာင္ပင္ ေသးမႊားေသာ သတၱဝါတို႔သည္ ထို႔ ထက္ပင္ မ်ားျပားကုန္ေသး၏။ ထိုသို႔ၿဖစ္ၿခင္းသည္ အဘယ္႕ေႀကာင္႕နည္း၊ ရဟန္းတို႔ အတၱေဘာ၏ သိမ္ေမြ႕ျခင္းေၾကာင့္တည္း။

ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ အပါယ္သတၱဝါသည္ မ်ားျပား၏၊ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ မ်ားျပားေသာအပါယ္သတၱဝါမွ လြတ္ေျမာက္ၿပီးေသာအျမင္မွန္ (မဂ္ပညာ) ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ပုဂၢဳိလ္သည္ ”ဤကား ဆင္းရဲတည္း”ဟုဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ သိ၏။ပ။ ”ဤကား ဆင္းရဲခ်ဳပ္ရာ (နိဗၺာန္) သို႔ ေရာက္ေၾကာင္းအက်င့္တည္း”ဟုဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ သိ၏။

ရဟန္းတို႔ ထို႔ေၾကာင့္ ဤသာသနာေတာ္၌ ”ဤကား ဆင္းရဲတည္း”ဟု သိရန္ အားထုတ္ရမည္။ပ။

”ဤကား ဆင္းရဲခ်ဳပ္ရာ (နိဗၺာန္) သို႔ ေရာက္ေၾကာင္းအက်င့္တည္း”ဟု သိရန္ အားထုတ္ရမည္ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ဆ႒သုတ္။