သန ၅၆.၄၂: ပပါတသုတ္

၁၁၁၂။ အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္ ဂိဇၩကုဋ္ေတာင္၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏၊ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ”ရဟန္းတို႔ ေန႔သန္႔စင္ရန္ ပဋိဘာနေတာင္ထြတ္သို႔ သြားၾကကုန္အံ့”ဟု ရဟန္းတို႔ကို မိန္႔ေတာ္မူလတ္ေသာ္ ”ေကာင္းပါၿပီ အသွ်င္ဘုရား”ဟု ထိုရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာ့ဘုရားအား ျပန္ႀကားေလွ်ာက္ၾကကုန္၏၊ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ မ်ားစြာကုန္ေသာ ရဟန္းတို႔ႏွင့္အတူ ပဋိဘာနေတာင္ထြတ္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္ေတာ္မူ၏၊ ရဟန္းတစ္ပါးသည္ ပဋိဘာနေတာင္ထြတ္၌ ႀကီးစြာေသာ ေခ်ာက္ကမ္းပါးကို ျမင္ရ၍ ျမတ္စြာဘုရားအား ”အသွ်င္ဘုရား ဤေခ်ာက္ကမ္းပါးသည္ႀကီးေလစြ၊ အသွ်င္ဘုရား ဤေခ်ာက္ကမ္းပါးသည္ အလြန္ေၾကာက္မက္ဖြယ္ ေကာင္းေလစြ၊ အသွ်င္ဘုရား ဤေခ်ာက္ ကမ္းပါးထက္ ပို၍လည္း ႀကီးေသာ ပို၍လည္း ေၾကာက္မက္ဖြယ္ ေကာင္းေသာအျခားေသာ ေခ်ာက္ ကမ္းပါးသည္ ရွိပါေသးသေလာ”ဟု ဤစကားကို ေလွ်ာက္၏၊ ရဟန္းဤေခ်ာက္ကမ္းပါးထက္ ပို၍လည္း ႀကီးေသာ ပို၍လည္း ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္းေသာအျခားေသာေခ်ာက္ကမ္းပါးသည္ ရွိေသး၏ဟု မိန္႔ ေတာ္မူ၏။

အသွ်င္ဘုရား ဤေခ်ာက္ကမ္းပါးထက္ ပို၍လည္း ႀကီးေသာ ပို၍လည္း ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္း ေသာအျခားေသာ ေခ်ာက္ကမ္းပါးသည္ အဘယ္ပါနည္းဟု ေလွ်ာက္၏။

ရဟန္း ”ဤကား ဆင္းရဲတည္း”ဟုဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ မသိၾကသူ၊ ”ဤကား ဆင္းရဲျဖစ္ေပၚေၾကာင္းတည္း”ဟုဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ မသိၾကသူ၊ ”ဤကား ဆင္းရဲခ်ဳပ္ရာ နိဗၺာန္တည္း”ဟုဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ မသိၾကသူ၊ ”ဤကား ဆင္းရဲဲခ်ဳပ္ရာ (နိဗၺာန္) သို႔ ေရာက္ေၾကာင္းအက်င့္တည္း”ဟုဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ မသိၾကသူ ထိုသမဏျဗာဟၼဏ ဟူသမွ်တို႔သည္ ပဋိသေႏၶေနမႈ ‘ဇာတိ’ကို ျဖစ္ေစတတ္ကုန္ေသာျပဳစီရင္မႈ ‘သခၤါရ’တို႔၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ကုန္၏၊ အိုမႈ ‘ဇရာ’ကို ျဖစ္ေစတတ္ကုန္ေသာ ျပဳစီရင္မႈ ‘သခၤါရ’တို႔၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ကုန္၏၊ ေသမႈ ‘မရဏ’ကို ျဖစ္ေစတတ္ကုန္ေသာ ျပဳစီရင္မႈ ‘သခၤါရ’တို႔၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ကုန္၏၊ ပူေဆြးမႈငိုေႂကြးမႈ ကိုယ္ဆင္းရဲမႈ စိတ္ဆင္းရဲမႈ (ႏွလံုးမသာမႈ) ျပင္းစြာ ပင္ပန္းမႈတို႔ကို ျဖစ္ေစတတ္ကုန္ေသာျပဳစီရင္မႈ ‘သခၤါရ’တို႔၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ကုန္၏။

ထိုသမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ပဋိသေႏၶေနမႈ ‘ဇာတိ’ကို ျဖစ္ေစတတ္ကုန္ေသာ သခၤါရတို႔၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ကုန္ေသာေၾကာင့္ အိုမႈ ‘ဇရာ’ကို ျဖစ္ေစတတ္ကုန္ေသာ သခၤါရတို႔၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ကုန္ေသာေၾကာင့္ ေသမႈ ‘မရဏ’ကို ျဖစ္ေစတတ္ကုန္ေသာ သခၤါရတို႔၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ကုန္ေသာေၾကာင့္ ပူေဆြးမႈ ငိုေႂကြးမႈကိုယ္ဆင္းရဲ မႈ စိတ္ဆင္းရဲမႈ (ႏွလံုးမသာမႈ) ျပင္းစြာ ပင္ပန္းမႈတို႔ကို ျဖစ္ေစတတ္ကုန္ေသာ သခၤါရတို႔၌ေမြ႕ေလ်ာ္ ကုန္ေသာေၾကာင့္ ပဋိသေႏၶေနမႈ ‘ဇာတိ’ကို ျဖစ္ေစတတ္ကုန္ေသာ သခၤါရတို႔ကိုလည္းျပဳစီရင္ကုန္၏၊ အိုမႈ ‘ဇရာ’ကို ျဖစ္ေစတတ္ကုန္ေသာ သခၤါရတို႔ကိုလည္း ျပဳစီရင္ကုန္၏၊ ေသမႈ ‘မရဏ’ကို ျဖစ္ေစတတ္ကုန္ ေသာ သခၤါရတို႔ကိုလည္း ျပဳစီရင္ကုန္၏၊ စိုးရိမ္မႈ ငိုေႂကြးမႈကိုယ္ဆင္းရဲမႈ စိတ္ဆင္းရဲမႈ (ႏွလံုးမသာမႈ) ျပင္းစြာ ပင္ပန္းမႈတို႔ကို ျဖစ္ေစတတ္ကုန္ေသာသခၤါရတို႔ကိုလည္း ျပဳစီရင္ကုန္၏။

ထိုသူတို႔သည္ ပဋိသေႏၶေနမႈ ‘ဇာတိ’ကို ျဖစ္ေစတတ္ကုန္ေသာ ကံသခၤါရတို႔ကိုလည္း ျပဳစီရင္၍အိုမႈ ‘ဇရာ’ကို ျဖစ္ေစတတ္ကုန္ေသာ ကံသခၤါရတို႔ကိုလည္း ျပဳစီရင္၍ ေသမႈ ‘မရဏ’ကို ျဖစ္ေစတတ္ကုန္ေသာ ကံသခၤါရတို႔ကိုလည္း ျပဳစီရင္၍ စိုးရိမ္မႈ ငိုေႂကြးမႈ ကိုယ္ဆင္းရဲမႈ စိတ္ဆင္းရဲမႈ (ႏွလံုးမသာမႈ) ျပင္းစြာ ပင္ပန္းမႈတို႔ကို ျဖစ္ေစတတ္ကုန္ေသာ ကံသခၤါရတို႔ကိုလည္း ျပဳစီရင္၍ ပဋိသေႏၶေနမႈ ‘ဇာတိ’ေခ်ာက္ကမ္းပါးသို႔လည္း က်ရကုန္၏၊ အိုမႈ ‘ဇရာ’ေခ်ာက္ကမ္းပါးသို႔လည္း က်ရကုန္၏၊ ေသမႈ ‘မရဏ’ေခ်ာက္ကမ္းပါးသို႔လည္း က်ရကုန္၏၊ စိုးရိမ္မႈ ငိုေႂကြးမႈ ကိုယ္ဆင္းရဲမႈ စိတ္ဆင္းရဲမႈ (ႏွလံုးမသာမႈ) ျပင္းစြာ ပင္ပန္းမႈ ေခ်ာက္ကမ္းပါးသို႔လည္း က်ရကုန္၏၊ ထိုသူတို႔သည္ ပဋိသေႏၶေနမႈ အိုမႈ ေသမႈစိုးရိမ္မႈ ငိုေႂကြးမႈ ကိုယ္ဆင္းရဲမႈ စိတ္ဆင္းရဲမႈ (ႏွလံုးမသာမႈ) ျပင္းစြာ ပင္ပန္းမႈဟူေသာ ဆင္းရဲအေပါင္းမွ မလြတ္ကုန္ဟု ငါ ဆို၏။

ရဟန္းတို႔ ”ဤကား ဆင္းရဲတည္း”ဟုဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ သိၾကသူ။ပ။ ”ဤကား ဆင္းရဲခ်ဳပ္ရာ (နိဗၺာန္) သို႔ ေရာက္ေၾကာင္းအက်င့္တည္း”ဟုဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ သိၾကသူ သမဏျဗာဟၼဏ ဟူသမွ်တို႔့သည္ ပဋိသေႏၶေနမႈ ‘ဇာတိ’ကို ျဖစ္ေစတတ္ကုန္ေသာ ကံသခၤါရတို႔၌ မေမြ႕ေလ်ာ္ကုန္၊ အိုမႈ ‘ဇရာ’ကို ျဖစ္ေစတတ္ကုန္ေသာ ကံသခၤါရတို႔၌ မေမြ႕ေလ်ာ္ကုန္၊ ေသမႈ ‘မရဏ’ကို ျဖစ္ေစတတ္ကုန္ေသာ ကံသခၤါရတို႔၌မေမြ႕ေလ်ာ္ကုန္၊ စိုးရိမ္မႈ ငိုေႂကြးမႈ ကိုယ္ဆင္းရဲမႈ စိတ္ဆင္းရဲမႈ (ႏွလံုးမသာမႈ) ျပင္းစြာ ပင္ပန္းမႈတို႔ကိုျဖစ္ေစတတ္ကုန္ေသာ ကံသခၤါရတို႔၌ မေမြ႕ေလ်ာ္ကုန္။

ထိုသမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ပဋိသေႏၶေနမႈကို ျဖစ္ေစတတ္ကုန္ေသာ ကံသခၤါရတို႔၌ မေမြ႕ေလ်ာ္ကုန္ေသာေၾကာင့္ အိုမႈကို ျဖစ္ေစတတ္ကုန္ေသာ ကံသခၤါရတို႔၌ မေမြ႕ေလ်ာ္ကုန္ေသာေၾကာင့္ ေသမႈကို ျဖစ္ေစတတ္ကုန္ေသာ ကံသခၤါရတို႔၌ မေမြ႕ေလ်ာ္ကုန္ေသာေၾကာင့္ စိုးရိမ္မႈ ငိုေႂကြးမႈ ကိုယ္ဆင္းရဲမႈ စိတ္ဆင္းရဲမႈ (ႏွလံုးမသာမႈ) ျပင္းစြာ ပင္ပန္းမႈတို႔ကို ျဖစ္ေစတတ္ကုန္ေသာ ကံသခၤါရတို႔၌ မေမြ႕ေလ်ာ္ကုန္ေသာေၾကာင့္ ပဋိသေႏၶေနမႈကို ျဖစ္ေစတတ္ကုန္ေသာ ကံသခၤါရတို႔ကိုလည္း မျပဳစီရင္ကုန္၊ အိုမႈကို ျဖစ္ေစတတ္ကုန္ေသာ ကံသခၤါရတို႔ကိုလည္း မျပဳစီရင္ကုန္၊ ေသမႈကို ျဖစ္ေစတတ္ကုန္ေသာ ကံသခၤါရတို႔ကိုလည္း မျပဳစီရင္ကုန္၊ စိုးရိမ္မႈ ငိုေႂကြးမႈ ကိုယ္ဆင္းရဲမႈ စိတ္ဆင္းရဲမႈ (ႏွလံုးမသာမႈ) ျပင္းစြာ ပင္ပန္းမႈတို႔ကို ျဖစ္ေစတတ္ကုန္ေသာ ကံသခၤါရတို႔ကိုလည္း မျပဳစီရင္ကုန္။

ထိုသူတို႔သည္ ပဋိသေႏၶေနမႈကို ျဖစ္ေစတတ္ကုန္ေသာ ကံသခၤါရတို႔ကိုလည္း မျပဳစီရင္ေသာေၾကာင့္အိုမႈကို ျဖစ္ေစတတ္ကုန္ေသာ ကံသခၤါရတို႔ကိုလည္း မျပဳစီရင္ေသာေၾကာင့္ ေသမႈကို ျဖစ္ေစတတ္ကုန္ေသာ ကံသခၤါရတို႔ကိုလည္း မျပဳစီရင္ေသာေၾကာင့္ စိုးရိမ္မႈ ငိုေႂကြးမႈ ကိုယ္ဆင္းရဲမႈ စိတ္ဆင္းရဲမႈ (ႏွလံုး မသာမႈ) ျပင္းစြာ ပင္ပန္းမႈတို႔ကို ျပဳစီရင္တတ္ကုန္ ေသာ ကံသခၤါရတို႔ကိုလည္းမျပဳစီရင္ေသာေၾကာင့္ ပဋိသေႏၶေနမႈ ေခ်ာက္ကမ္းပါး၌လည္း မက်ရကုန္၊ အိုမႈ ေခ်ာက္ကမ္းပါး၌လည္းမက်ရကုန္၊ ေသမႈ ေခ်ာက္ ကမ္းပါး၌လည္း မက်ရကုန္၊ စိုးရိမ္မႈ ငိုေႂကြးမႈ ကိုယ္ဆင္းရဲမႈ စိတ္ဆင္းရဲမႈ (ႏွလံုးမသာမႈ) ျပင္းစြာ ပင္ပန္းမႈ ေခ်ာက္ကမ္းပါး၌လည္း မက်ရကုန္။ ထိုသူတို႔သည္ ပဋိသေႏၶေနမႈ အိုမႈေသမႈ ပူေဆြးမႈ ငို ေႂကြးမႈ ကိုယ္ဆင္းရဲမႈ စိတ္ဆင္းရဲမႈ (ႏွလံုးမသာမႈ) ျပင္းစြာ ပင္ပန္းမႈဟူေသာဆင္းရဲအေပါင္းမွ လြတ္ရ ကုန္၏ဟု ငါ ေဟာ၏။

ရဟန္းတို႔ ထို႔ေၾကာင့္ ဤသာသနာေတာ္၌ ”ဤကား ဆင္းရဲတည္း”ဟု သိရန္ အားထုတ္ရမည္။ပ။

”ဤကား ဆင္းရဲခ်ဳပ္ရာ (နိဗၺာန္) သို႔ ေရာက္ေၾကာင္းအက်င့္တည္း”ဟု သိရန္ အားထုတ္ရမည္ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ဒုတိယသုတ္။