သန ၅၆.၄၄: ကူဋာဂါရသုတ္

၁၁၁၄။ ရဟန္းတို႔ ”ငါသည္ ဆင္းရဲျဖစ္ေသာအရိယာတို႔၏ အမွန္တရားကိုဟုတ္တိုင္းမွန္စြာမသိမူ၍။ပ။ ဆင္းရဲခ်ဳပ္ရာ (နိဗၺာန္) သို႔ ေရာက္ေၾကာင္းအက်င့္ျဖစ္ေသာအရိယာတို႔၏ အမွန္တရားကိုဟုတ္တိုင္း မွန္စြာ မသိမူ၍ ေကာင္းစြာ ဆင္းရဲ၏ အဆံုးကို ျပဳအံ့”ဟု ေျပာဆိုႏိုင္ရာေသာအေၾကာင္းမရွိ။

ရဟန္းတို႔ ဥပမာေသာ္ကား ”ငါသည္ ျပာသာဒ္ေဆာင္တပ္ေသာအိမ္၏ ေအာက္ပိုင္းကို မေဆာက္လုပ္ေသးမူ၍ အထက္ပိုင္းကို တင္အံ့”ဟု ေျပာဆိုႏိုင္ရာေသာအေၾကာင္းသည္ မရွိ။ ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္ ”ငါသည္ ဆင္းရဲျဖစ္ေသာအရိယာတို႔၏ အမွန္တရားကိုဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ မသိမူ၍။ပ။

ဆင္းရဲခ်ဳပ္ရာ (နိဗၺာန္) သို႔ ေရာက္ေၾကာင္းအက်င့္ျဖစ္ေသာအရိယာတို႔၏ အမွန္တရားကိုဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ မသိမူ၍ ေကာင္းစြာ ဆင္းရဲ၏ အဆံုးကို ျပဳအံ့”ဟု ေျပာဆိုႏိုင္ရာေသာအေၾကာင္း မရွိ။

ရဟန္းတို႔ ”ငါသည္ ဆင္းရဲျဖစ္ေသာအရိယာတို႔၏ အမွန္တရားကို သိ၍။ပ။ ဆင္းရဲခ်ဳပ္ရာ (နိဗၺာန္) သို႔ ေရာက္ေၾကာင္းအက်င့္ျဖစ္ေသာအရိယာတို႔၏ အမွန္တရားကို သိ၍ ေကာင္းစြာ ဆင္းရဲ၏့အဆံုးကို ျပဳအံ့”ဟု ေျပာဆိုႏိုင္ရာေသာအေၾကာင္းသည္ ရွိ၏။

ရဟန္းတို႔ ဥပမာေသာ္ကား ”ငါသည္ ျပာသာဒ္ေဆာင္တပ္ေသာအိမ္၏ ေအာက္ပိုင္းကို ေဆာက္လုပ္ၿပီး၍ အထက္ပိုင္းကို တင္အံ့”ဟု ေျပာဆိုႏိုင္ရာေသာအေၾကာင္းသည္ ရွိ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္”ငါသည္ ဆင္းရဲျဖစ္ေသာအရိယာတို႔၏ အမွန္တရားကို သိ၍။ပ။ ဆင္းရဲခ်ဳပ္ရာ (နိဗၺာန္) သို႔ ေရာက္ေၾကာင္းအက်င့္ျဖစ္ေသာအရိယာတို႔၏ အမွန္တရားကို သိ၍ ေကာင္းစြာ ဆင္းရဲ၏ အဆံုးကို ျပဳအံ့”ဟုေျပာဆိုႏိုင္ရာေသာအေၾကာင္းသည္ ရွိ၏။

ရဟန္းတို႔ ထို႔ေၾကာင့္ ဤသာသနာေတာ္၌ ”ဤကား ဆင္းရဲတည္း”ဟု သိရန္ အားထုတ္ရမည္။ပ။

”ဤကား ဆင္းရဲခ်ဳပ္ရာ (နိဗၺာန္) သို႔ ေရာက္ေၾကာင္းအက်င့္တည္း”ဟု သိရန္ အားထုတ္ရမည္ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

စတုတၳသုတ္။