သန ၅၆.၄၆: အႏၶကာရသုတ္

၁၁၁၆။ ရဟန္းတို႔ ဆင္းရဲ၍ အပိတ္အပင္မရွိ ဟင္းလင္းပြင့္လ်က္ အမိုက္ေမွာင္အတိ ျဖစ္ကုန္ေသာေလာကႏၲရိတ္ငရဲတို႔သည္ ရွိကုန္၏၊ ယင္းငရဲ၌ ဤမွ်တန္ခိုးအာႏုေဘာ္ႀကီးကုန္ေသာ လေနတို႔၏အေရာင္ ကို မခံစားရကုန္ဟု မိန္႔ေတာ္မူလတ္ေသာ္ ရဟန္းတစ္ပါးသည္ ျမတ္စြာဘုရားအား”အသွ်င္ဘုရား ထို အေမွာင္သည္ ႀကီးေပစြတကား၊ အသွ်င္ဘုရား ထိုအေမွာင္သည္အလြန္ႀကီးေပစြတကား၊ အသွ်င္ဘုရား ထိုအေမွာင္ထက္ ပို၍လည္း ႀကီးေသာ ပို၍လည္းေၾကာက္ဖြယ္ေကာင္းေသာအျခားေသာအေမွာင္သည္ ရွိပါေသးသေလာ”ဟု ေလွ်ာက္၏။ ရဟန္းထိုအေမွာင္ထက္ ပို၍လည္း ႀကီးေသာ ပို၍လည္း ေၾကာက္ဖြယ္ ေကာင္းေသာအျခားေသာအေမွာင္သည္ ရွိေသး၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား ထိုအေမွာင္ထက္ ပို၍လည္း ႀကီးေသာ ပို၍လည္း ေၾကာက္ဖြယ္ေကာင္းေသာအျခားေသာအေမွာင္ဟူသည္ အဘယ္ပါနည္းဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ရဟန္း ”ဤကား ဆင္းရဲတည္း”ဟုဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ မသိၾကသူ။ပ။ ”ဤကား ဆင္းရဲခ်ဳပ္ရာ (နိဗၺာန္) သို႔ ေရာက္ေၾကာင္းအက်င့္တည္း”ဟုဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ မသိၾကသူ သမဏျဗာဟၼဏဟူသမွ်တိုသည္ပဋိသေႏၶေနမႈကို ျဖစ္ေစတတ္ကုန္ေသာ ကံ ‘သခၤါရ’ တို႔၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ကုန္၏။ပ။

ေမြ႕ေလ်ာ္ကုန္သည္ျဖစ္၍။ပ။ ျပဳစီရင္ကုန္၏။ပ။ ျပဳစီရင္ကုန္သည္ျဖစ္၍ ပဋိသေႏၶေနမႈ အေမွာင္၌လည္းက်ကုန္၏၊ အိုမႈ အေမွာင္၌လည္း က်ကုန္၏၊ ေသမႈ အေမွာင္၌လည္း က်ကုန္၏၊ စိုးရိမ္မႈ ငိုေႂကြးမႈကိုယ္ဆင္းရဲမႈ စိတ္ဆင္းရဲမႈ (ႏွလံုး မသာမႈ) ျပင္းစြာ ပင္ပန္းမႈ အေမွာင္၌လည္း က်ကုန္၏။ ထိုသူတို႔သည္ ပဋိသေႏၶေနမႈ အိုမႈ ေသမႈ စိုးရိမ္ မႈ ငိုေႂကြးမႈ ကိုယ္ဆင္းရဲမႈ စိတ္ဆင္းရဲမႈ (ႏွလံုးမသာမႈ) ျပင္းစြာ ပင္ပန္းမႈဟူေသာ ဆင္းရဲမွ မလြတ္ရ ကုန္ဟု ငါ ဆို၏။

ရဟန္းတို႔ ”ဤကား ဆင္းရဲတည္း”ဟုဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ သိၾကသူ။ပ။ ”ဤကား ဆင္းရဲခ်ဳပ္ရာ (နိဗၺာန္) သို႔ ေရာက္ေၾကာင္းအက်င့္တည္း”ဟုဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ သိၾကသူ ထိုသမဏျဗာဟၼဏ ဟူသမွ်တို႔သည္ ပဋိသေႏၶေနမႈကို ျဖစ္ေစတတ္ကုန္ေသာ ျပဳစီရင္မႈ ကံ ‘သခၤါရ’တို႔၌ မေမြ႕ေလ်ာ္ကုန္။ပ။ မေမြ႕ေလ်ာ္ကုန္သည္ ျဖစ္၍ မျပဳစီရင္ကုန္။ပ။ မျပဳစီရင္ကုန္သည္ ျဖစ္၍ ပဋိသေႏၶေနမႈ အေမွာင္၌လည္း မက်ကုန္၊ အိုမႈ အေမွာင္၌လည္း မက်ကုန္၊ ေသမႈ အေမွာင္၌လည္း မက်ကုန္၊ စိုးရိမ္မႈ ငိုေႂကြးမႈ ကိုယ္ဆင္းရဲမႈ စိတ္ဆင္းရဲမႈ (ႏွလံုးမသာမႈ) ျပင္းစြာ ပင္ပန္းမႈ အေမွာင္တို႔၌လည္း မက်ကုန္။ ထိုသူတို႔သည္ ပဋိသေႏၶေနမႈအိုမႈ ေသမႈ စိုးရိမ္မႈ ငိုေႂကြးမႈ ကိုယ္ဆင္းရဲမႈ စိတ္ဆင္းရဲမႈ (ႏွလံုးမသာမႈ) ျပင္းစြာ ပင္ပန္းမႈ ဟူေသာဆင္းရဲမွ လြတ္ကုန္၏ဟု ငါ ဆို၏။

ရဟန္းတို႔ ထို႔ေၾကာင့္ ဤသာသနာေတာ္၌ ”ဤကား ဆင္းရဲတည္း”ဟု သိရန္ အားထုတ္ရမည္။ပ။

”ဤကား ဆင္းရဲခ်ဳပ္ရာ (နိဗၺာန္) သို႔ ေရာက္ေၾကာင္းအက်င့္တည္း”ဟု သိရန္ အားထုတ္ရမည္ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ဆ႒သုတ္။