သန ၅၆.၉: ဝိဂၢါဟိကကထာသုတ္

၁ဝ၇၉။ ရဟန္းတို႔ ”သင္သည္ ဤဓမၼဝိနယကို မသိ၊ ငါသည္ ဤဓမၼဝိနယကို သိ၏၊ သင္သည္ဤဓမၼဝိနယကို အသို႔ သိႏိုင္အံ့နည္း။ သင္သည္ မွားေသာအက်င့္ရွိသူ ျဖစ္၏၊ ငါသည္ မွန္ေသာအက်င့္ရွိသူ ျဖစ္၏။ ငါ၏ စကားသည္ ေစ့စပ္၏၊ သင္၏ စကားသည္ မေစ့စပ္။ သင္သည္ ေရွးဦး ဆိုသင့္သည္ကို ေနာက္မွ ဆို၏၊ ေနာက္မွ ဆိုသင့္သည္ကို ေရွးဦး ဆို၏။ သင္၏ ၾကာျမင့္စြာ ေလ့လာထားေသာစကားသည္ (သင့္ထံသို႔) ျပန္လွည့္၍ တည္ေလၿပီ၊ သင့္အယူ၌ ရွိေသာအျပစ္ကို ငါ တင္ျပၿပီးၿပီ၊ သင္အေရးနိမ့္ၿပီ၊ (ငါ တင္ျပေသာ) အျပစ္မွ လြတ္ေျမာက္ရန္ ရွာၾကံေခ်ဦးေလာ့၊ အကယ္၍ စြမ္းႏိုင္လွ်င္လည္း (ယခုပင္) ေျဖရွင္းေလာ့”ဟု အခ်င္းခ်င္း အျငင္းစကားကို မေျပာဆိုကုန္ရာ။ ထိုသို႔ မေျပာဆိုသင့့္ျခင္းသည္ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း၊

ရဟန္းတို႔ ဤစကားသည္ အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ မစပ္၊ မဂ္တည္းဟူေသာအက်င့္ျမတ္၏ အစမဟုတ္၊ ၿငီးေငြ႕ရန္ တပ္ျခင္းကင္းရန္ ခ်ဳပ္ရန္ ၿငိမ္းရန္ ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ သိရန္ ကိုယ္တိုင္ သိရန္ တဏွာမွထြက္ေျမာက္ရန္ မျဖစ္။

ရဟန္းတို႔ သင္တို႔သည္ ေျပာဆိုလိုကုန္သည္ရွိေသာ္ ”ဤကား ဆင္းရဲတည္း”ဟု ေျပာဆိုကုန္ ရာ၏၊ ”ဤကား ဆင္းရဲျဖစ္ေပၚေၾကာင္းတည္း”ဟု ေျပာဆိုကုန္ရာ၏၊ ”ဤကား ဆင္းရဲခ်ဳပ္ရာ (နိဗၺာန္) တည္း”ဟု ေျပာဆိုကုန္ရာ၏၊ ”ဤကား ဆင္းရဲခ်ဳပ္ရာ (နိဗၺာန္) သို႔ ေရာက္ေၾကာင္းအက်င့္တည္း”ဟုေျပာ ဆိုကုန္ရာ၏။ပ။ သိရန္ အားထုတ္ရမည္ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

နဝမသုတ္။