အန ၄.၁၁၁: ေကသိသုတ္

၁၁၁။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားအထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ရွိခိုးၿပီးလွ်င္ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနေသာ ေကသီမည္ေသာ ျမင္းဆရာအား ျမတ္စြာဘုရားသည္ ”ေကသိ သင္သည္ကား ျမင္းဆရာဟု ထင္ရွား၏၊ အဘယ္သို႔လွ်င္ သင္သည္ ျမင္း႐ိုင္းကို ဆံုးမသနည္း”ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္သည္ ျမင္း႐ိုင္းကို အႏုအားျဖင့္လည္း ဆံုးမပါ၏၊ အၾကမ္းအားျဖင့္လည္း ဆံုးမပါ၏၊ အႏု အၾကမ္းအားျဖင့္လည္း ဆံုးမပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။ ေကသိ အကယ္၍ သင္၏ ျမင္း႐ိုင္းသည္ အႏုအားျဖင့္လည္း အဆံုး အမ မခံ၊ အၾကမ္းအားျဖင့္လည္း အဆံုးအမ မခံ၊ အႏု အၾကမ္းအားျဖင့္လည္း အဆံုးအမ မခံလွ်င္ ထို ျမင္း႐ိုင္းကို အဘယ္သို႔ျပဳသနည္းဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏ္ုပ္၏ ျမင္း႐ိုင္းသည္ အကယ္၍ အႏုအားျဖင့္လည္း အဆံုးအမ မခံ၊ အၾကမ္းအားျဖင့္လည္း အဆံုးအမ မခံ၊ အႏု အၾကမ္း အားျဖင့္လည္း အဆံုးအမ မခံခဲ့လွ်င္ ထို ျမင္း႐ိုင္းကို သတ္ပစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ သတ္ျခင္းသည္ အဘယ္ေၾကာင့္နည္းဟူမူ- အကြၽႏု္ပ္၏ ဆရာအမ်ဳိးအႏြယ္အား ဂုဏ္ေက်းဇူးမဲ့ မျဖစ္ေစလိုေသာေၾကာင့္ပါတည္း”ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

အသွ်င္ဘုရား ျမတ္စြာဘုရားသည္ကား ဆံုးမထိုက္သူတို႔ကို ဆံုးမတတ္သည့္ အတုမဲ့ပုဂၢဳိလ္ျဖစ္ေတာ္မူပါ၏၊ အသွ်င္ဘုရား အဘယ္သို႔လွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဆံုးမထိုက္ေသာ သူကို ဆံုးမေတာ္မူပါ သနည္းဟု (ေလွ်ာက္၏)။ ေကသိ ငါသည္ကား ဆံုးမထိုက္ေသာ သူတို႔ကို အႏုအားျဖင့္လည္း ဆံုးမ၏၊ အၾကမ္းအားျဖင့္လည္း ဆံုးမ၏၊ အႏု အၾကမ္းအားျဖင့္လည္း ဆံုးမ၏၊

ေကသိ ထိုသို႔ဆံုးမရာ၌ ဤကား အႏုအားျဖင့္ ဆံုးမပံုတည္း- ဤကား ကာယသုစ႐ိုက္တည္း၊ ဤကား ကာယသုစ႐ိုက္၏ အက်ဳိးတည္း၊ ဤကား ဝစီသုစ႐ိုက္တည္း၊ ဤကား ဝစီသုစ႐ိုက္၏ အက်ဳိးတည္း၊ ဤကား မေနာသုစ႐ိုက္တည္း၊ ဤကား မေနာသုစ႐ိုက္၏ အက်ဳိးတည္း၊ ဤကား နတ္တို႔တည္း၊ ဤကား လူတို႔တည္းဟု ဆံုးမ၏။

ေကသိ ထိုသို႔ ဆံုးမရာ၌ ဤကား အၾကမ္းအားျဖင့္ ဆံုးမပံုတည္း- ဤကား ကာယဒုစ႐ိုက္တည္း၊ ဤကား ကာယဒုစ႐ိုက္၏ အက်ဳိးတည္း၊ ဤကား ဝစီဒုစ႐ိုက္တည္း၊ ဤကား ဝစီဒုစ႐ိုက္၏ အက်ဳိးတည္း၊ ဤကား မေနာဒုစ႐ိုက္တည္း၊ ဤကား မေနာဒုစ႐ိုက္၏ အက်ဳိးတည္း၊ ဤကား ငရဲတည္း၊ ဤကား တိရစၧာန္မ်ဳိးတည္း။ ဤကား ၿပိတၱာဘံုတည္းဟု ဆံုးမ၏။

ေကသိ ထိုသို႔ ဆံုးမရာ၌ ဤသည္ကား အႏု အၾကမ္းအားျဖင့္ ဆံုးမပံုတည္း- ဤကား ကာယ သုစ႐ိုက္တည္း၊ ဤကား ကာယသုစ႐ိုက္၏ အက်ဳိးတည္း၊ ဤကား ကာယဒုစ႐ိုက္တည္း၊ ဤကား ကာယဒုစ႐ိုက္၏ အက်ဳိးတည္း၊ ဤကား ဝစီသုစ႐ိုက္တည္း၊ ဤကား ဝစီသုစ႐ိုက္၏ အက်ဳိးတည္း၊ ဤကား ဝစီဒုစ႐ိုက္တည္း၊ ဤကား ဝစီဒုစ႐ိုက္၏ အက်ဳိးတည္း၊ ဤကား မေနာသုစ႐ိုက္တည္း၊ ဤကား မေနာသုစ႐ိုက္၏ အက်ဳိးတည္း၊ ဤကား မေနာဒုစ႐ိုက္တည္း၊ ဤကား မေနာဒုစ႐ိုက္၏ အက်ဳိးတည္း၊ ဤကား နတ္တို႔တည္း၊ ဤကား လူတို႔တည္း၊ ဤကား ငရဲတို႔တည္း၊ ဤကား တိရစၧာန္မ်ဳိးတည္း၊ ဤကား ၿပိတၱာဘံုတည္းဟု ဆံုးမ၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား အကယ္၍ အသွ်င္ဘုရား၏ ဆံုးမထိုက္သူသည္ အႏုအားျဖင့္လည္း အဆံုးအမ မခံ၊ အၾကမ္းအားျဖင့္လည္း အဆံုးအမ မခံ၊ အႏုအၾကမ္းအားျဖင့္လည္း အဆံုးအမ မခံခဲ့လွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ထိုသူကို အဘယ္သို႔လွ်င္ ျပဳလုပ္ပါသနည္းဟု (ေလွ်ာက္၏)။ ေကသိ ငါ၏ ဆုံးမထိုက္သူသည္ အကယ္၍ အႏုအားျဖင့္လည္း အဆံုးအမ မခံ၊ အၾကမ္းအားျဖင့္လည္း အဆံုးအမ မခံ၊ အႏု အၾကမ္း အားျဖင့္လည္း အဆံုးအမ မခံခဲ့လွ်င္ ထိုသူကို ငါသည္ သတ္ပစ္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ဘုရား ျမတ္စြာဘုရားအား သူ႕အသက္သတ္ျခင္းသည္ မအပ္သည္သာ မဟုတ္ပါေလာ၊ ထိုသို႔ ျဖစ္ပါလ်က္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ”ေကသိ ထိုသူကို ငါသည္ သတ္ပစ္၏”ဟု မိန္႔ေတာ္မူဘိ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ေကသိ မွန္ေပ၏၊ ျမတ္စြာဘုရားအား သူ႕အသက္ကို သတ္ျခင္းသည္ မအပ္သည္သာတည္း၊ စင္စစ္ေသာ္ ကား ထို ဆံုးမထိုက္သူသည္ အကယ္၍ အႏုအားျဖင့္လည္း အဆံုးအမ မခံ၊ အၾကမ္းအားျဖင့္လည္း့အဆံုးအမ မခံ၊ အႏုအၾကမ္းအားျဖင့္လည္း အဆံုးအမ မခံခဲ့လွ်င္ ထိုသူကို ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေျပာဆို ဆံုးမထိုက္သူဟူ၍ အသိအမွတ္ မျပဳေတာ့ေပ၊ ပညာရွိ သီတင္းသံုးေဖာ္တို႔ကလည္း ေျပာဆို ဆံုးမထိုက္သူဟူ၍ အသိအမွတ္ မျပဳၾကကုန္။ ယင္းသို႔ အသိအမွတ္ မျပဳၾကျခင္းသည္ပင္ ျမတ္စြာဘုရား အဆုံးအမ ေတာ္၌ သတ္ပစ္လိုက္သည္ မည္ေပ၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား ျမတ္စြာဘုရားက ေျပာဆိုဆံုးမထိုက္သူဟူ၍ အသိအမွတ္ မျပဳ၊ ပညာရွိ သီတင္း သံုးေဖာ္တို႔ကလည္း ေျပာဆိုဆံုးမထိုက္သူဟူ၍ အသိအမွတ္ မျပဳၾကျခင္းသည္ပင္ စင္စစ္ ေကာင္းစြာ သတ္ပစ္လိုက္သည္ မည္ပါေပ၏။ အသွ်င္ဘုရား (တရားေတာ္သည္) အလြန္ႏွစ္သက္ဖြယ္ ရွိပါေပ၏၊ (တရားေတာ္သည္) အလြန္ႏွစ္သက္ဖြယ္ ရွိပါေပ၏။ပ။ အသွ်င္ဘုရား ျမတ္စြာဘုရားသည္ အကြၽႏု္ပ္ကို ယေန႔မွစ၍ အသက္ထက္ဆံုး ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ေသာ ဥပါသကာဟု မွတ္ေတာ္မူပါဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ပဌမသုတ္။