အန ၄.၁၁၃: ပေတာဒသုတ္

၁၁၃။ ရဟန္းတို႔ ေလာက၌ အာဇာနည္ျမင္းေကာင္း ေလးမ်ဳိးတို႔သည္ ထင္ရွားရွိကုန္၏။ အဘယ္ ေလးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ- ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ အာဇာနည္ျမင္းေကာင္းသည္ ႏွင္တံရိပ္ကို ျမင္၍ ”ငါ့ကို ယေန႔ ျမင္းထိန္းသည္ အဘယ္အေၾကာင္းကိစၥကို ျပဳေစလိမ့္မည္နည္း၊ ငါသည္ ထို ျမင္းထိန္းအတြက္ အဘယ္ကို ျပဳရပါအံ့နည္း”ဟု ထိတ္လန္႔၏၊ တုန္လႈပ္ျခင္းသို႔ ေရာက္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ ဤသို႔ သေဘာရွိေသာ အခ်ဳိ႕ေသာ အာဇာနည္ျမင္းေကာင္းလည္း ရွိတတ္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤပဌမအာဇာနည္ ျမင္းေကာင္းမ်ဳိးသည္ ေလာက၌ ထင္ရွားရွိ၏။

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ အာဇာနည္ျမင္းေကာင္းသည္ ႏွင္တံရိပ္ကို ျမင္၍ မထိတ္လန္႔၊ တုန္လႈပ္ျခင္းသို႔ မေရာက္၊ စင္စစ္ေသာ္ကား အေမြး၌ ႏွင္တံျဖင့္ ထိုးအပ္သည္ရွိေသာ္ ”ယေန႔ ငါ့ကို ျမင္းထိန္းသည္ အဘယ္အေၾကာင္းကိစၥကို ျပဳေစလိမ့္မည္နည္း၊ ငါသည့္ျမင္းထိန္းအတြက္ အဘယ္ကို ျပဳရပါအံ့နည္း”ဟု ထိတ္လန္႔၏၊ တုန္လႈပ္ျခင္းသို႔ ေရာက္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ ဤသို႔ သေဘာရွိေသာ အခ်ဳိ႕ေသာ အာဇာနည္ျမင္းေကာင္းလည္း ရွိတတ္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤဒုတိယအာဇာနည္ျမင္းေကာင္းမ်ဳိးသည္ ေလာက၌ ထင္ရွားရွိ၏။

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ အာဇာနည္ျမင္းေကာင္းသည္ ႏွင္တံရိပ္ကို ျမင္၍လည္း မထိတ္လန္႔၊ တုန္လႈပ္ျခင္းသို႔ မေရာက္၊ အေမြး၌ ႏွင္တံျဖင့္ ထိုးအပ္ေသာ္လည္း မထိတ္ လန္႔၊ တုန္လႈပ္ျခင္းသို႔ မေရာက္၊ စင္စစ္ေသာ္ကား အေရ၌ ႏွင္တံျဖင့္ ထိုးအပ္သည္ရွိေသာ္ ”ယေန႔ ငါ့ကို ျမင္းထိန္းသည္ အဘယ္အေၾကာင္းကိစၥကို ျပဳေစလိမ့္မည္နည္း၊ ငါသည္ ျမင္းထိန္းအတြက္ အဘယ္ ကို ျပဳရပါအံ့နည္း”ဟု ထိတ္လန္႔၏၊ တုန္လႈပ္ျခင္းသို႔ ေရာက္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ ဤသို႔ သေဘာရွိေသာ အခ်ဳိ႕ေသာ အာဇာနည္ျမင္းေကာင္းလည္း ရွိတတ္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤတတိယ အာဇာနည္ ျမင္းေကာင္းမ်ဳိးသည္ ေလာက၌ ထင္ရွားရွိ၏။

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ အာဇာနည္ျမင္းေကာင္းသည္ ႏွင္တံရိပ္ကို ျမင္၍လည္း မထိတ္လန္႔၊ တုန္လႈပ္ျခင္းသို႔ မေရာက္၊ အေမြး၌ ႏွင္တံျဖင့္ ထိုးအပ္ေသာ္လည္း မထိတ္ လန္႔၊ တုန္လႈပ္ျခင္းသို႔ မေရာက္၊ အေရ၌ ႏွင္တံျဖင့္ ထိုးအပ္ေသာ္လည္း မထိတ္လန္႔၊ တုန္လႈပ္ျခင္း သို႔ မေရာက္၊ စင္စစ္ေသာ္ကား ႏွင္တံျဖင့္ အ႐ိုးကို ထိုးအပ္သည္ရွိေသာ္ ”ယေန႔ ငါ့ကို ျမင္းထိန္းသည္ အဘယ္အေၾကာင္းကိစၥကို ျပဳေစလိမ့္မည္နည္း၊ ငါသည္ ျမင္းထိန္းအတြက္ အဘယ္ကို ျပဳရပါအံ့နည္း”ဟု ထိတ္လန္႔၏၊ တုန္လႈပ္ျခင္းသို႔ ေရာက္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ ဤသို႔သေဘာရွိေသာ အခ်ဳိ႕ေသာ အာဇာနည္ျမင္းေကာင္းလည္း ရွိတတ္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤစတုတၳအာဇာနည္ျမင္းေကာင္းမ်ဳိးသည္ ေလာက၌ ထင္ရွားရွိ၏။

ရဟန္းတို႔ ေလာက၌ ဤအာဇာနည္ျမင္းေကာင္း ေလးမ်ဳိးတို႔သည္ ထင္ရွား ရွိကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤအတူသာလွ်င္ ေလာက၌ ဤအာဇာနည္ေယာက်္ားေကာင္း ေလးမ်ဳိးတို႔သည္ ထင္ရွားရွိကုန္၏။ အဘယ္ေလးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ- ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ အာဇာနည္ေယာက်္ားေကာင္းသည္ ”ဤမည္ေသာ ရြာ၌ေသာ္လည္းေကာင္း၊ နိဂံုး၌ေသာ္လည္းေကာင္း မိန္းမျဖစ္ေစ ေယာက်္ားျဖစ္ေစ ဆင္းရဲျခင္းသို႔ ေရာက္၏၊ သို႔မဟုတ္ ေသ၏”ဟူ၍ ၾကား၏၊ ထိုသူသည္ ထိုသို႔ၾကားျခင္းေၾကာင့္ ထိတ္လန္႔၏၊ တုန္လႈပ္ျခင္းသို႔ ေရာက္၏၊ ထိတ္လန္႔၍ အသင့္အားျဖင့္ အားထုတ္၏၊ နိဗၺာန္သို႔ ေစလႊတ္ထားေသာ စိတ္ရွိသည္ ျဖစ္၍ နာမကာယျဖင့္လည္း မေဖာက္မျပန္ ျမတ္ေသာ အမွန္တရား (နိဗၺာန္)ကို မ်က္ေမွာက္ ျပဳ၏၊ ပညာျဖင့္လည္း ထိုးထြင္း၍ သိျမင္၏။ ရဟန္းတို႔ ထို အာဇာနည္ျမင္းေကာင္းသည္ ႏွင္တံရိပ္ကို ျမင္၍ ထိတ္လန္႔သကဲ့သို႔ တုန္လႈပ္ျခင္းသို႔ ေရာက္သကဲ့သို႔ ရဟန္းတို႔ ဤအာဇာနည္ ေယာက်္ားေကာင္း ကိုလည္း အာဇာနည္ျမင္းေကာင္းႏွင့္ တူ၏ဟု ငါဆို၏။ ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ ဤသို႔ သေဘာရွိေသာ အခ်ဳိ႕ေသာ အာဇာနည္ေယာက်္ားေကာင္းလည္း ရွိတတ္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤပဌမ အာဇာနည္ေယာက်္ား ေကာင္းမ်ဳိးသည္ ေလာက၌ ထင္ရွားရွိ၏။

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ အာဇာနည္ေယာက်္ားေကာင္းသည္ ”ဤမည္ေသာ ရြာ၌ေသာ္လည္းေကာင္း၊ နိဂံုး၌ေသာ္လည္းေကာင္း မိန္းမျဖစ္ေစ ေယာက်္ားျဖစ္ေစ ဆင္းရဲျခင္းသို႔ ေရာက္၏။ သို႔မဟုတ္ ေသ၏”ဟူ၍ မၾကား၊ စင္စစ္ေသာ္ကား ဆင္းရဲျခင္းသို႔ ေရာက္ေန ေသာ၊ သို႔မဟုတ္ ေသေနေသာ မိန္းမကို ျဖစ္ေစ ေယာက်္ားကို ျဖစ္ေစ ကိုယ္တိုင္ ျမင္၏၊ ထိုသူသည္ ထိုသို႔ ျမင္ျခင္းေၾကာင့္ ထိတ္လန္႔၏၊ တုန္လႈပ္ျခင္းသို႔ ေရာက္၏၊ ထိတ္လန္႔၍ အသင့္အားျဖင့္ အားထုတ္၏၊ နိဗၺာန္သို႔ ေစလႊတ္ထားေသာ စိတ္ရွိသည္ျဖစ္၍ နာမကာယျဖင့္ မေဖာက္မျပန္ျမတ္ေသာ အမွန္တရား (နိဗၺာန္)ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳ၏၊ ပညာျဖင့္လည္း ထိုးထြင္း၍ သိျမင္၏။ ရဟန္းတို႔ ထို အာဇာနည္ျမင္းေကာင္းသည္ ႏွင္တံျဖင့္ အေမြးကို ထိုးသည္ ျဖစ္၍့ထိတ္လန္႔သကဲ့သို႔ တုန္လႈပ္ျခင္းသို႔ ေရာက္သကဲ့သို႔ ရဟန္းတို႔ ဤအာဇာနည္ေယာက်္ားေကာင္းကိုလည္း ထို အာဇာနည္ျမင္းေကာင္းႏွင့္ တူ၏ဟု ငါဆို၏။ ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ ဤသို႔ သေဘာရွိေသာ အခ်ဳိ႕ေသာ အာဇာနည္ေယာက်္ားေကာင္းလည္း ရွိတတ္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤဒုတိယအာဇာနည္ ေယာက်္ားေကာင္းမ်ဳိးသည္ ေလာက၌ ထင္ရွားရွိ၏။

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ အာဇာနည္ေယာက်္ားေကာင္းသည္ ”ဤမည္ေသာ ရြာ၌ေသာ္လည္းေကာင္း၊ နိဂံုး၌ေသာ္လည္းေကာင္း မိန္းမျဖစ္ေစ ေယာက်္ားျဖစ္ေစ ဆင္းရဲျခင္းသို႔ ေရာက္၏၊ သို႔မဟုတ္ ေသ၏”ဟူ၍ မၾကား၊ ဆင္းရဲျခင္းသို႔ ေရာက္ေနေသာ၊ သို႔မဟုတ္ ေသေနေသာ မိန္းမကို ျဖစ္ေစ ေယာက်္ားကို ျဖစ္ေစ ကိုယ္တိုင္ မျမင္၊ စင္စစ္ေသာ္ကား ထိုသူ၏ ေဆြမ်ဳိးျဖစ္ေစ သားခ်င္းျဖစ္ေစ ဆင္းရဲျခင္းသို႔ ေရာက္၏၊ သို႔မဟုတ္ ေသ၏၊ ထိုသူသည္ ထို အေၾကာင္းေၾကာင့္ ထိတ္လန္႔၏၊ တုန္လႈပ္ျခင္းသို႔ ေရာက္၏၊ ထိတ္လန္႔၍ အသင့္အားျဖင့္ အားထုတ္၏၊ နိဗၺာန္သို႔ ေစလႊတ္ထားေသာ စိတ္ရွိသည္ျဖစ္၍ နာမကာယျဖင့္ မေဖာက္မျပန္ ျမတ္ေသာ အမွန္တရား (နိဗၺာန္)ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳ၏၊ ပညာျဖင့္လည္း ထိုးထြင္း၍ ျမင္၏။ ရဟန္းတို႔ အာဇာနည္ျမင္းေကာင္းသည္ ႏွင္တံျဖင့္ အေရကို ထိုးသည္ရွိေသာ္ ထိတ္လန္႔သကဲ့သို႔ တုန္လႈပ္ျခင္းသို႔ ေရာက္သကဲ့သို႔ ရဟန္းတို႔ ဤအာဇာနည္ ေယာက်္ားေကာင္းကိုလည္း ထို အာဇာနည္ ျမင္းေကာင္းႏွင့္ တူ၏ဟု ငါဆို၏။ ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ ဤသို႔သေဘာရွိေသာ အခ်ဳိ႕ေသာ အာဇာနည္ေယာက်္ားေကာင္းလည္း ရွိတတ္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤတတိယ အာဇာနည္ေယာက်္ားေကာင္းမ်ဳိးသည္ ေလာက၌ ထင္ရွားရွိ၏။

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ အာဇာနည္ေယာက်္ားေကာင္းသည္ ”ဤမည္ေသာ ရြာ၌ေသာ္လည္းေကာင္း၊ နိဂံုး၌ေသာ္လည္းေကာင္း မိန္းမျဖစ္ေစ ေယာက်္ားျဖစ္ေစ ဆင္းရဲျခင္းသို႔ ေရာက္၏၊ သို႔မဟုတ္ ေသ၏”ဟူ၍ မၾကား၊ ဆင္းရဲျခင္းသို႔ ေရာက္ေနေသာ၊ သို႔မဟုတ္ ေသေနေသာ မိန္းမကို ျဖစ္ေစ ေယာက်္ားကို ျဖစ္ေစ ကိုယ္တိုင္လည္း မျမင္၊ ထိုသူ၏ ေဆြမ်ဳိးျဖစ္ေစ သားခ်င္းျဖစ္ေစ ဆင္းရဲျခင္းသို႔ မေရာက္၊ သို႔မဟုတ္ မေသ၊ စင္စစ္ေသာ္ကား ကိုယ္တိုင္ပင္လွ်င္ ကိုယ္၌ ျဖစ္ေသာ ျပင္းထန္ ၾကမ္းၾကဳတ္ စပ္ရွား က်င္နာ မသာယာဖြယ္ မႏွစ္သက္ဖြယ္ျဖစ္ေသာ ေသေလာက္ ေသာ ဆင္းရဲေဝဒနာတို႔ကို ေတြ႕ထိခံစားရ၏။ ထိုသူသည္ ထို အေၾကာင္းေၾကာင့္ ထိတ္လန္႔၏၊ တုန္လႈပ္ျခင္းသို႔ ေရာက္၏၊ ထိတ္လန္႔၍ အသင့္အားျဖင့္ အားထုတ္၏၊ နိဗၺာန္သို႔ ေစလႊတ္ထားေသာ စိတ္ရွိသည္ ျဖစ္၍ နာမကာယျဖင့္ မေဖာက္မျပန္ျမတ္ေသာ အမွန္တရား (နိဗၺာန္) ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳ၏၊ ပညာ ျဖင့္လည္း ထိုးထြင္း၍ျမင္၏။ ရဟန္းတို႔ ထို အာဇာနည္ျမင္းေကာင္းသည္ ႏွင္တံျဖင့္ အ႐ိုးကို ထိုးသည္ ရွိေသာ္ ထိတ္လန္႔သကဲ့သို႔ တုန္လႈပ္ျခင္းသို႔ေရာက္သကဲ့သို႔ ရဟန္းတို႔ ဤအာဇာနည္ ေယာက်္ားေကာင္း ကိုလည္း ထို အာဇာနည္ျမင္းေကာင္းႏွင့္ တူ၏ဟု ငါဆို၏။ ရဟန္းတို႔ ေလာက၌ ဤသို႔ သေဘာရွိေသာ အခ်ဳိ႕ေသာ အာဇာနည္ ေယာက်္ားေကာင္းလည္း ရွိတတ္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤစတုတၳ အာဇာနည္ ေယာက်္ားေကာင္းမ်ဳိးသည္ ေလာက၌ ထင္ရွားရွိ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤအာဇာနည္ေယာက်္ားေကာင္း ေလးမ်ဳိးတို႔သည္ ေလာက၌ ထင္ရွားရွိကုန္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

တတိယသုတ္။