အန ၄.၁၁၅: ဌာနသုတ္

၁၁၅။ ရဟန္းတို႔ အေၾကာင္းတို႔သည္ ဤေလးမ်ဳိးတို႔တည္း။ အဘယ္ေလးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ- ရဟန္းတို႔ မႏွစ္ၿခဳိက္ဖြယ္ကို ျပဳရန္ အေၾကာင္းသည္ ရွိ၏၊ ထို အေၾကာင္းကို ျပဳလုပ္ေသာ္ အက်ဳိးမဲ့ရန္လည္း ျဖစ္၏။ ရဟန္းတို႔ မႏွစ္ၿခဳိက္ဖြယ္ကို ျပဳရန္ အေၾကာင္းသည္ ရွိ၏၊ ထို အေၾကာင္းကို ျပဳလုပ္ ေသာ္ အက်ဳိးရွိရန္ကား ျဖစ္၏။ ရဟန္းတို႔ ႏွစ္ၿခဳိက္ဖြယ္ကို ျပဳရန္ အေၾကာင္းသည္ ရွိ၏၊ ထို အေၾကာင္းကို ျပဳလုပ္ေသာ္ အက်ဳိးမဲ့ရန္ သာ ျဖစ္၏။ ရဟန္းတို႔ ႏွစ္ၿခဳိက္ဖြယ္ကို ျပဳရန္ အေၾကာင္းသည္ ရွိ၏၊ ထို အေၾကာင္းကို ျပဳလုပ္ေသာ္ အက်ဳိးရွိရန္လည္း ျဖစ္၏။

ရဟန္းတို႔ ထို အေၾကာင္းေလးမ်ဳိးတို႔တြင္ အၾကင္ အေၾကာင္းသည္ မႏွစ္ၿခဳိက္ဖြယ္ကို ျပဳရန္ ျဖစ္၏၊ ထို အေၾကာင္းကို ျပဳလုပ္ေသာ္ အက်ဳိးမဲ့ရန္လည္း ျဖစ္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤအေၾကာင္းကို (ႏွစ္ၿခဳိက္ဖြယ္ မရွိျခင္း အက်ဳိးမဲ့ျခင္းဟု ဆိုအပ္ေသာ) ႏွစ္ပါးစံုေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ပင္ မျပဳလုပ္အပ္ဟူ၍ သိမွတ္ ႏိုင္၏၊ အၾကင္ အေၾကာင္းသည္ မႏွစ္ၿခဳိက္ဖြယ္ကို ျပဳရန္ ျဖစ္၏၊ ထို အေၾကာင္းကို ဤႏွစ္ၿခဳိက္ဖြယ္ မရွိျခင္းဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း မျပဳအပ္ဟူ၍ သိမွတ္ႏိုင္၏၊ အၾကင္ အေၾကာင္းကို ျပဳအပ္သည္ ရွိေသာ္ အက်ဳိးမဲ့ရန္ ျဖစ္၏၊ ထို ိုအေၾကာင္းကို ဤ(အက်ဳိးမဲ့ျခင္းဟူေသာ) အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း မျပဳအပ္ဟူ၍ သိမွတ္ႏိုင္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤအေၾကာင္းကို ႏွစ္ပါးစံုေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ပင္ မျပဳအပ္ဟူ၍ သိမွတ္ႏိုင္၏။

ရဟန္းတို႔ ထို အေၾကာင္းေလးမ်ဳိးတို႔တြင္ အၾကင္ အေၾကာင္းသည္ မႏွစ္ၿခဳိက္ဖြယ္ကို ျပဳရန္ ျဖစ္၏၊ ထို အေၾကာင္းကို ျပဳလုပ္ေသာ္ အက်ဳိးရွိရန္ကား ျဖစ္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤအေၾကာင္း၌ ေယာက်္ား၏ ဉာဏ္အစြမ္း ေယာက်္ား၏ လုံ႔လ ေယာက်္ား၏ အားထုတ္ျခင္းေၾကာင့္ သူမိုက္ကိုလည္းေကာင္း၊ ပညာရွိ ကိုလည္းေကာင္း ခြဲျခား သိအပ္၏။ ရဟန္းတို႔ သူမိုက္သည္ ”ဤအေၾကာင္းသည္ ႏွစ္ၿခဳိက္ဖြယ္ မရွိသည္ ကို ျပဳရန္ကား ျဖစ္ေပ၏၊ သို႔ပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဤအေၾကာင္းကို ျပဳလုပ္ေသာ္ အက်ဳိးရွိရန္ကား ျဖစ္၏”ဟု မဆင္ျခင္တတ္၊ ထိုသူသည္ ထို အေၾကာင္းကို မျပဳ၊ ထို အေၾကာင္းကို မျပဳလုပ္ေသာ္ ထိုသူအား အက်ဳိးမဲ့ရန္ ျဖစ္၏။ ရဟန္းတို႔ ပညာရွိွိသည္ ”ဤအေၾကာင္းသည္ မႏွစ္ၿခဳိက္ဖြယ္ကို ျပဳရန္ကား ျဖစ္ေပ၏၊ သို႔ပင္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ဤအေၾကာင္းကို ျပဳလုပ္ေသာ္ အက်ဳိးရွိရန္ ျဖစ္၏”ဟု ဆင္ျခင္ တတ္၏၊ ထိုသူသည္ ထို အေၾကာင္းကို ျပဳ၏၊ ထို အေၾကာင္းကို ျပဳလုပ္ေသာ္ ထိုသူအား အက်ဳိးရွိရန္ ျဖစ္၏။

ရဟန္းတို႔ ထို အေၾကာင္းေလးမ်ဳိးတို႔တြင္ အၾကင္ အေၾကာင္းသည္ ႏွစ္ၿခဳိက္ဖြယ္ကို ျပဳရန္ ျဖစ္၏၊ ထို အေၾကာင္းကို ျပဳလုပ္ေသာ္ အက်ဳိးမဲ့ရန္သာ ျဖစ္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤအေၾကာင္း၌ ေယာက်္ား၏ ဉာဏ္ အစြမ္း ေယာက်္ား၏ လုံ႔လ ေယာက်္ား၏ အားထုတ္ျခင္းေၾကာင့္ သူမိုက္ကိုလည္းေကာင္း၊ ပညာရွိကို့လည္းေကာင္း ခြဲျခား သိအပ္၏။ ရဟန္းတို႔ သူမိုက္သည္ ”ဤအေၾကာင္းသည္ ႏွစ္ၿခဳိက္ဖြယ္ကို ျပဳရန္ ကား ျဖစ္ေပ၏၊ သို႔ပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဤအေၾကာင္းကို ျပဳလုပ္ေသာ္ အက်ဳိးမဲ့ရန္သာ ျဖစ္၏”ဟု မဆင္ျခင္တတ္၊ ထိုသူသည္ ထို အေၾကာင္းကို ျပဳ၏၊ ထို အေၾကာင္းကို ျပဳလုပ္ေသာ္ ထိုသူအား အက်ဳိး မဲ့ရန္ ျဖစ္၏။ ရဟန္းတို႔ ပညာရွိသူသည္ ”ဤအေၾကာင္းသည္ ႏွစ္ၿခဳိက္ဖြယ္ကို ျပဳရန္ကား ျဖစ္ေပ၏၊ သို႔ပင္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ဤအေၾကာင္းကို ျပဳလုပ္ေသာ္ အက်ဳိးမဲ့ရန္ ျဖစ္၏”ဟု ဆင္ျခင္တတ္၏၊ ထိုသူသည္ ထို အေၾကာင္းကို မျပဳ၊ ထို အေၾကာင္းကို မျပဳလုပ္ေသာ္ ထိုသူအား အက်ဳိးရွိရန္ ျဖစ္၏။

ရဟန္းတို႔ ထို အေၾကာင္း ေလးမ်ဳိးတို႔တြင္ အၾကင္ အေၾကာင္းသည္ ႏွစ္ၿခဳိက္ဖြယ္ကို ျပဳရန္ ျဖစ္၏၊ ထို အေၾကာင္းကို ျပဳလုပ္ေသာ္ အက်ဳိးရွိရန္လည္း ျဖစ္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤအေၾကာင္းကို ႏွစ္ပါးစံုေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ပင္ ျပဳအပ္၏ဟူ၍ သိမွတ္ႏိုင္၏။ ရဟန္းတို႔ အၾကင္ အေၾကာင္းသည္ ႏွစ္ၿခဳိက္ဖြယ္ကို ျပဳရန္ျဖစ္၏၊ ဤ(ႏွစ္ၿခဳိက္ဖြယ္) အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ထို အေၾကာင္းကို ျပဳအပ္၏ဟူ၍ သိမွတ္ႏိုင္၏၊ ဤအေၾကာင္းကို ျပဳအပ္သည္ရွိေသာ္ အက်ဳိးရွိရန္ ျဖစ္၏၊ ဤ(အက်ဳိးရွိျခင္းတည္းဟူေသာ) အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ထို အေၾကာင္းကို ျပဳအပ္၏ဟုသိမွတ္ႏိုင္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤႏွစ္ပါးစံုေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ သာလွ်င္ ျပဳအပ္၏ဟု သိမွတ္ႏိုင္၏။ ရဟန္းတို႔ အေၾကာင္းတို႔သည္ ဤေလးမ်ဳိးတို႔တည္းဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ပၪၥမသုတ္။