အန ၄.၁၂၄: ဒုတိယ နာနာကရဏသုတ္

၁၂၄။ ရဟန္းတို႔ ေလာက၌ ဤပုဂၢဳိလ္ေလးမ်ဳိးတို႔သည္ ထင္ရွား ရွိကုန္၏။ အဘယ္ေလးမ်ဳိး တို႔နည္းဟူမူ- ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢဳိလ္သည္ ကာမတို႔မွ ကင္းဆိတ္၍ သာလွ်င္။ပ။ ပဌမစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏၊ ထို ပုဂၢဳိလ္သည္ ထို ပဌမစ်ာန္ဘံု၌ရွိေသာ ႐ုပ္ ေဝဒနာ သညာ သခၤါရ ဝိညာဏ္တရားတို႔ကို အျမဲမရွိေသာအားျဖင့္ ဆင္းရဲေသာအားျဖင့္ ေရာဂါႏွင့္တူေသာအားျဖင့္ အိုင္းအမာႏွင့္တူေသာအားျဖင့္ ေျငာင့္ႏွင့္တူေသာ အားျဖင့္ ဆင္းရဲကိုျဖစ္ေစတတ္ေသာအားျဖင့္ အနာႏွင့္ တူေသာအားျဖင့္ သူစိမ္းျပင္ပႏွင့္တူေသာအားျဖင့္ ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ သေဘာအားျဖင့္ (သတၱဇီဝမွ) ဆိတ္သုဥ္းေသာအားျဖင့္ အတၱမဟုတ္ေသာအားျဖင့့္ဉာဏ္ျဖင့္ ေကာင္းစြာ ႐ႈ၏။ ထို ပုဂၢဳိလ္သည္ ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ သုဒၶါဝါသဘံု၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ ျဗဟၼာတို႔၏ အသင္းဝင္ အျဖစ္သို႔ ေရာက္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသုဒၶါဝါသဘံု၌ ျဖစ္ရျခင္းသည္ ပုထုဇဥ္တို႔ႏွင့္ မဆက္ဆံ။

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ဤသာသနာေတာ္၌ အခ်ဳိ႕ေသာသူသည္ ၾကံစည္ျခင္း ‘ဝိတက္’ သံုးသပ္ဆင္ျခင္ျခင္း ‘ဝိစာရ’ တို႔၏ ၿငိမ္းျခင္းေၾကာင့္။ပ။ ဒုတိယစ်ာန္သို႔။ပ။ တတိယစ်ာန္သို႔။ပ။ စတုတၳစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏၊ ထို ပုဂၢဳိလ္သည္ စတုတၳစ်ာန္ဘံု၌ ရွိေသာ ႐ုပ္ ေဝဒနာ သညာ သခၤါရ ဝိညာဏ္တရားတို႔ကို အျမဲမရွိေသာ အားျဖင့္ ဆင္းရဲေသာအားျဖင့္ ေရာဂါႏွင့္တူေသာအားျဖင့္ အိုင္းအမာ ႏွင့္တူေသာအားျဖင့္ ေျငာင့္ႏွင့္တူေသာအားျဖင့္ ဆင္းရဲကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာအားျဖင့္ အနာႏွင့္တူေသာ အားျဖင့္ သူစိမ္းျပင္ပႏွင့္ တူေသာအားျဖင့္ ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ သေဘာအားျဖင့္ (သတၱဇီဝမွ) ဆိတ္သုဥ္းေသာအားျဖင့္ အတၱမဟုတ္ေသာအားျဖင့္ ဉာဏ္ျဖင့္ ေကာင္းစြာ ႐ႈ၏။ ထို ပုဂၢဳိလ္သည္ ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ သုဒၶါဝါသဘံု၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ ျဗဟၼာတို႔၏ အသင္းဝင္ အျဖစ္သို႔ ေရာက္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသုဒၶါဝါသဘံု၌ ျဖစ္ရျခင္းသည္ ပုထုဇဥ္တို႔ႏွင့္ မဆက္ဆံ။ ရဟန္းတို႔ ဤပုဂၢဳိလ္ ေလးမ်ဳိးတို႔သည္ ေလာက၌ ထင္ရွားရွိကုန္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

စတုတၳသုတ္။