အန ၄.၁၂၅: ပဌမ ေမတၱာသုတ္

၁၂၅။ ရဟန္းတို႔ ဤပုဂၢဳိလ္ေလးမ်ဳိးတို႔သည္ ေလာက၌ ထင္ရွား ရွိကုန္၏။ အဘယ္ေလးမ်ဳိး တို႔နည္းဟူမူ- ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢဳိလ္သည္ ေမတၱာႏွင့္ယွဥ္ေသာ စိတ္ျဖင့္ တစ္ခုေသာ အရပ္ကို ပ်ံ႕ႏွံ႕ေစ၍ ေန၏၊ ထို႔အတူ ႏွစ္ခုေျမာက္ေသာ အရပ္ကို။ သံုးခုေျမာက္ေသာ အရပ္ကို။ ေလးခုေျမာက္ေသာ အရပ္ကို ပ်ံ႕ႏွံ႕ေစ၍ ေန၏၊ ဤနည္းအားျဖင့္ အထက္ ေအာက္ ဖီလာ အလံုးစံုေသာအရပ္ အလံုးစံုေသာ သတၱဝါတို႔၌ မိမိႏွင့္ အတူျပဳ၍ သတၱဝါအားလံုးပါဝင္ေသာ သတၱ ေလာကကို ျပန္႔ေျပာေသာ ျမတ္ေသာ အပိုင္းအျခား မရွိေသာ ရန္မရွိေသာေၾကာင့္ၾကမရွိေသာ ေမတၱာႏွင့္ ယွဥ္ေသာ စိတ္ျဖင့္ ပ်ံ႕ႏွံ႕ေစ၍ ေန၏။ ထို ပုဂၢဳိလ္သည္ ထို (ေမတၱာ) စ်ာန္ကို သာယာ၏၊ ထို ေမတၱာ စ်ာန္ကို အလိုရွိ၏၊ ထို ေမတၱာစ်ာန္ျဖင့္လည္း ႏွစ္သက္ျခင္းသို႔ ေရာက္၏၊ ထို ေမတၱာစ်ာန္၌ တည္သည္ ျဖစ္၍ ထို ေမတၱာစ်ာန္ကို ႏွလံုးသြင္းသည္ ျဖစ္၍ ထို ေမတၱာစ်ာန္ျဖင့္ အႀကိမ္မ်ားစြာ ေနေလ့ရွိသည္ျဖစ္၍ မယုတ္ေသာ စ်ာန္ရွိသည္ျဖစ္၍ ေသျခင္းကို ျပဳေသာ္ ပဌမစ်ာန္ဘံု၌ ျဗဟၼာတို႔၏ အသင္းဝင္အျဖစ္သို႔ ေရာက္၏။ ရဟန္းတို႔ (ပဌမစ်ာန္ဘံုံု) ျဗဟၼာတို႔၏ အသက္အတိုင္း အရွည္သည္ (မဟာကပ္) တစ္ကပ္ ျဖစ္၏၊ ထို ပဌမစ်ာန္ဘံုံုံု၌ ပုထုဇဥ္သည္ အသက္အပိုင္းအျခားရွိသေလာက္ တည္ေန၍ ထို ျဗဟၼာတို႔၏ အသက္ အတိုင္းအရွည္ရွိသမွ် အလံုးစံုကို ကုန္ေစၿပီးလွ်င္ ငရဲဘံုသို႔လည္း ေရာက္၏၊ တိရစၧာန္မ်ဳိးသို႔လည္း ေရာက္၏၊ ၿပိတၱာဘုံသို႔လည္း ေရာက္၏၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သည္ကား ထို ဘံု၌ အသက္ အပိုင္းအျခား ရွိသေလာက္ တည္ေန၍ ထို ျဗဟၼာတို႔၏ အသက္အတိုင္းအရွည္ရွိသမွ် အလံုးစံုကို ကုန္ေစ ၿပီးလွ်င္ ထို ျဗဟၼာ့ဘုံ၌ပင္ ပရိနိဗၺာန္ ျပဳ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤလားရာ ‘ဂတိ’ ျဖစ္ျခင္း ‘ပဋိသေႏၶ’၏ ရွိျခင္း, မရွိျခင္းသည္ပင္ အၾကားအျမင္မရွိေသာ ပုထုဇဥ္ႏွင့္ အၾကားအျမင္ရွိေသာ အရိယာသာဝက၏ အထူးတည္း၊ ဤသည္ပင္ လြန္ကဲေသာ အမူအရာတည္း၊ ဤသည္ပင္ ကြဲလြဲျခင္းတည္း။

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ဤသာသနာေတာ္၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢဳိလ္သည္ က႐ုဏာႏွင့္ ယွဥ္ ေသာ စိတ္ျဖင့္။ပ။ မုဒိတာႏွင့္ယွဥ္ေသာ စိတ္ျဖင့္။ပ။ ဥေပကၡာႏွင့္ ယွဥ္ေသာ စိတ္ျဖင့္ တစ္ခုေသာ အရပ္ကို ပ်ံ႕ႏွံ႕ေစ၍ ေန၏၊ ထို႔အတူ ႏွစ္ခုေျမာက္အရပ္ကို။ သံုးခုေျမာက္ အရပ္ကို။ ေလးခုေျမာက္ အရပ္ကို့ပ်ံ႕ႏွံ႕ေစ၍ ေန၏၊ ဤနည္းအားျဖင့္ အထက္ ေအာက္ ဖီလာ အလံုးစံုေသာအရပ္ အလံုးစံုေသာ သတၱဝါတို႔၌ မိမိႏွင့္ အတူျပဳ၍ သတၱဝါအားလံုးပါဝင္ေသာ သတၱေလာကကို ျပန္႔ေျပာေသာ ျမတ္ေသာ အပိုင္း အျခားမရွိေသာ ရန္မရွိေသာေၾကာင့္ၾကမရွိေသာ ဥေပကၡာႏွင့္ယွဥ္ေသာ စိတ္ျဖင့္ ပ်ံ႕ႏွံ႕ေစ၍ ေန၏။ ထို ပုဂၢဳိလ္သည္ ထို (ဥေပကၡာ) စ်ာန္ကို သာယာ၏၊ ထို ဥေပကၡာစ်ာန္ကို အလိုရွိ၏၊ ထို ဥေပကၡာ စ်ာန္ျဖင့္လည္း ႏွစ္သက္ျခင္းသို႔ ေရာက္၏၊ ထို ဥေပကၡာစ်ာန္၌ တည္သည္ျဖစ္၍ ထို ဥေပကၡာစ်ာန္ကို ႏွလံုးသြင္းသည္ျဖစ္၍ ထို ဥေပကၡာစ်ာန္၌ အႀကိမ္မ်ားစြာေနသည္ျဖစ္၍ ထို ဥေပကၡာစ်ာန္မွ မယုတ္သည္ျဖစ္၍ ေသျခင္းကို ျပဳေသာ္ အာဘႆရာဘံု၌ ျဖစ္ေသာ ျဗဟၼာတို႔၏ အသင္းဝင္အျဖစ္သို႔ ေရာက္၏။ ရဟန္းတို႔ အာဘႆရာဘံု၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ ျဗဟၼာတို႔၏ အသက္အတိုင္းအရွည္သည္ (မဟာကပ္) ႏွစ္ကပ္ျဖစ္၏။ပ။ သုဘကိဏွဘံု၌ျဖစ္ေသာ ျဗဟၼာတို႔၏ အသင္းဝင္အျဖစ္သို႔ ေရာက္၏။ ရဟန္းတို႔ သုဘကိဏွ ဘံု၌ ျဖစ္ေသာ ျဗဟၼာတို႔၏ အသက္အတိုင္းအရွည္သည္ (မဟာကပ္) ေလးကပ္ ျဖစ္၏။ပ။ ေဝဟပၹဳိလ္ဘံု၌ ျဖစ္ေသာ ျဗဟၼာတို႔၏ အသင္းဝင္အျဖစ္သို႔ ေရာက္၏။ ရဟန္းတို႔ ေဝဟပၹဳိလ္ဘံု၌ ျဖစ္ေသာ ျဗဟၼာတို႔၏ အသက္ အတိုင္းအရွည္သည္ မဟာကပ္ငါးရာျဖစ္၏။ ထို ေဝဟပၹဳိလ္ဘံုံုံု၌ ပုထုဇဥ္သည္ အသက္အပိုင္း အျခား ရွိသေလာက္ တည္ေန၍ ထို ျဗဟၼာတို႔၏ အသက္အတိုင္းအရွည္ရွိသမွ် အလံုးစံုကို ကုန္ေစၿပီးလွ်င္ ငရဲသို႔လည္း ေရာက္၏၊ တိရစၧာန္မ်ဳိးသို႔လည္း ေရာက္၏၊ ၿပိတၱာဘုံသို႔လည္း ေရာက္၏၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သည္ကား ထို ေဝဟပၹဳိလ္ဘံု၌ အသက္အပိုင္းအျခားရွိသေလာက္ တည္ေန၍ ထို ျဗဟၼာတို႔၏ အသက္အတိုင္းအရွည္ရွိသမွ် အလံုးစံုကို ကုန္ေစၿပီးလွ်င္ ထို ေဝဟပၹဳိလ္ဘုံ၌ပင္ ပရိနိဗၺာန္ျပဳ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤလားရာ ‘ဂတိ’ ျဖစ္ျခင္း’ပဋိသေႏၶ’၏ ရွိျခင္း, မရွိျခင္းသည္ပင္ အၾကားအျမင္မရွိေသာ ပုထုဇဥ္ႏွင့္ အၾကားအျမင္ရွိေသာ အရိယာသာဝက၏ အထူးတည္း၊ ဤသည္ပင္ လြန္ကဲေသာ အမူအရာတည္း၊ ဤသည္ပင္ ကြဲလြဲျခင္းတည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤပုဂၢဳိလ္ေလးမ်ဳိးတို႔သည္ ေလာက၌ ထင္ရွားရွိကုန္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ပၪၥမသုတ္။