အန ၄.၁၂၆: ဒုတိယ ေမတၱာသုတ္

၁၂၆။ ရဟန္းတို႔ ဤပုဂၢဳိလ္ေလးမ်ဳိးတို႔သည္ ေလာက၌ ထင္ရွား ရွိကုန္၏။ အဘယ္ေလးမ်ဳိး တို႔နည္းဟူမူ- ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢဳိလ္သည္ ေမတၱာႏွင့္ယွဥ္ေသာ စိတ္ျဖင့္ တစ္ခုေသာ အရပ္ကို ပ်ံ႕ႏွံ႕ေစ၍ ေန၏၊ ထို႔အတူ ႏွစ္ခုေျမာက္ အရပ္ကို။ သံုးခုေျမာက္ အရပ္ကို။ ေလးခုေျမာက္ အရပ္ကို ပ်ံ႕ႏွံ႕ေစ၍ ေန၏၊ ဤနည္းအားျဖင့္ အထက္ ေအာက္ ဖီလာ အလံုးစံုေသာအရပ္ အလံုးစံုေသာ သတၱဝါတို႔၌ မိမိႏွင့္အတူျပဳ၍ သတၱဝါအားလံုးပါဝင္ေသာ သတၱေလာကကို ျပန္႔ေျပာေသာ ျမတ္ေသာ အပိုင္းအျခားမရွိေသာ ရန္မရွိေသာေၾကာင့္ၾကမရွိေသာ ေမတၱာႏွင့္ယွဥ္ေသာ စိတ္ျဖင့္ ပ်ံ႕ႏွံ႕ေစ၍ ေန၏။ ထို ပုဂၢဳိလ္သည္ ထို ဘံု၌ရွိေသာ ႐ုပ္ ေဝဒနာ သညာ သခၤါရ ဝိညာဏ္တရားတို႔ကို အျမဲမရွိေသာ အားျဖင့္ ဆင္းရဲေသာအားျဖင့္ ေရာဂါႏွင့္တူေသာအားျဖင့္ အိုင္းအမာႏွင့္ တူေသာအားျဖင့္ ေျငာင့္ႏွင့္တူေသာ အားျဖင့္ ဆင္းရဲကိုျဖစ္ေစေသာအားျဖင့္ အနာႏွင့္တူေသာအားျဖင့္ သူစိမ္းျပင္ပႏွင့္ တူေသာအားျဖင့္ ပ်က္စီးတတ္ေသာအားျဖင့္ (သတၱ ဇီဝမွ) ဆိတ္သုဥ္းေသာအားျဖင့္ အတၱမဟုတ္ေသာ အားျဖင့္ ဉာဏ္ျဖင့္ ေကာင္းစြာ ႐ႈ၏။ ထို ပုဂၢဳိလ္သည္ ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ သုဒၶါဝါသဘံု၌ ျဖစ္ေသာ ျဗဟၼာတို႔၏ အသင္းဝင္အျဖစ္သို႔ ေရာက္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသုဒၶါဝါသဘံု၌ ျဖစ္ရျခင္းသည္ ပုထုဇဥ္တို႔ႏွင့္ မဆက္ဆံ။

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ဤသာသနာေတာ္၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢဳိလ္သည္ က႐ုဏာႏွင့္ ယွဥ္ေသာ စိတ္ျဖင့္။ပ။ မုဒိတာႏွင့္ယွဥ္ေသာ စိတ္ျဖင့္။ပ။ ဥေပကၡာႏွင့္ယွဥ္ေသာ စိတ္ျဖင့္ တစ္ခုေသာ အရပ္ကို့ပ်ံ႕ႏွံ႕ေစ၍ ေန၏။ ထို႔အတူ ႏွစ္ခုေျမာက္ အရပ္ကို။ သံုးခုေျမာက္ အရပ္ကို။ ေလးခုေျမာက္ အရပ္ကို ပ်ံ႕ႏွံ႕ေစ၍ ေန၏၊ ဤနည္းအားျဖင့္ အထက္ ေအာက္ ဖီလာ အလံုးစံုေသာအရပ္ အလံုးစံုေသာ သတၱဝါတို႔၌ မိမိႏွင့္အတူျပဳ၍ သတၱဝါအားလံုးပါဝင္ေသာ သတၱေလာကကို ျပန္႔ေျပာေသာ ျမတ္ေသာ အပိုင္းအျခား မရွိေသာ ရန္မရွိေသာေၾကာင့္ၾက မရွိေသာ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္း ‘ဥေပကၡာ’ ႏွင့္ယွဥ္ေသာ စိတ္ျဖင့္ ပ်ံ႕ႏွံ႕ေစ၍ ေန၏။ ထို ပုဂၢဳိလ္သည္ ထို ဘံု၌ရွိေသာ ႐ုပ္ ေဝဒနာ သညာ သခၤါရ ဝိညာဏ္တရားတို႔ကို အျမဲမရွိေသာ အားျဖင့္ ဆင္းရဲေသာအားျဖင့္ ေရာဂါႏွင့္တူေသာအားျဖင့္ အိုင္းအမာႏွင့္တူေသာအားျဖင့္ ေျငာင့္ႏွင့္တူေသာ အားျဖင့္ ဆင္းရဲကို ျဖစ္ေစေသာအားျဖင့္ အနာႏွင့္တူေသာအားျဖင့္ သူစိမ္းျပင္ပႏွင့္ တူေသာအားျဖင့္ ပ်က္စီးတတ္ေသာအားျဖင့္ (သတၱဇီဝမွ) ဆိတ္သုဥ္းေသာအားျဖင့္ အတၱမဟုတ္ေသာ အားျဖင့္ ေကာင္းစြာ ႐ႈ၏။ ထို ပုဂၢဳိလ္သည္ ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ သုဒၶါဝါသဘံု၌ ျဖစ္ေသာ ျဗဟၼာတို႔၏ အသင္းဝင္အျဖစ္သို႔ ေရာက္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသုဒၶါဝါသဘံု၌ ျဖစ္ျခင္းသည္ ပုထုဇဥ္တို႔ႏွင့္ မဆက္ဆံ။ ရဟန္းတို႔ ဤပုဂၢဳိလ္ေလးမ်ဳိးတို႔သည္ ေလာက၌ ထင္ရွားရွိကုန္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ဆ႒သုတ္။