အန ၄.၁၄၄: ၾသဘာသသုတ္

၁၄၄။ ရဟန္းတို႔ အလင္းေရာင္တို႔သည္ ဤေလးမ်ဳိးတို႔တည္း။ အဘယ္ေလးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ- လအလင္းေရာင္၊ ေနအလင္းေရာင္၊ မီးအလင္းေရာင္၊ ပညာအလင္းေရာင္တို႔တည္း။ ရဟန္းတို႔ အလင္းေရာင္တို႔သည္ ဤေလးမ်ဳိးတို႔တည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤအလင္းေရာင္ေလးမ်ဳိးတို႔တြင္ ပညာ အလင္းေရာင္သည္ အျမတ္ဆံုးတည္းဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

စတုတၳသုတ္။