အန ၄.၁၆၃: အသုဘသုတ္

၁၆၃။ ရဟန္းတို႔ အက်င့္တို႔သည္ ဤေလးမ်ဳိးတို႔တည္း။ အဘယ္ေလးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ- ဆင္းရဲ ၿငဳိျငင္စြာ က်င့္ရ၍ ႏုံ႔ေႏွးေသာ အသိဉာဏ္ရွိေသာ အက်င့္၊ ဆင္းရဲၿငဳိျငင္စြာ က်င့္ရ၍ လ်င္ျမန္ေသာ အသိဉာဏ္ရွိေသာ အက်င့္၊ ခ်မ္းသာလြယ္ကူစြာ က်င့္ရ၍ ႏုံ႔ေႏွးေသာ အသိဉာဏ္ရွိေသာ အက်င့္၊ ခ်မ္းသာလြယ္ကူစြာ က်င့္ရ၍ လ်င္ျမန္ေသာ အသိဉာဏ္ရွိေသာ အက်င့္တို႔တည္း။

ရဟန္းတို႔ ဆင္းရဲၿငဳိျငင္စြာ က်င့္ရ၍ ႏုံ႔ေႏွးေသာ အသိဉာဏ္ရွိေသာ အက်င့္ဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ (မိမိ) ကိုယ္၌ မတင့္တယ္ဟု အဖန္တလဲလဲ ႐ႈ၍ ေန၏၊ (သံုးေဆာင္အပ္ေသာ) အာဟာရ၌ စက္ဆုပ္ဖြယ္ဟု အမွတ္ရွိသည္, အလံုးစံုေသာ ေလာက၌ မေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ဟု အမွတ္ရွိသည္, အလံုးစံုေသာ သခၤါရတရားတို႔၌ အျမဲမရွိဟု အဖန္တလဲလဲ ႐ႈေလ့ရွိသည္ ျဖစ္၍ ေန၏။ ထို ပုဂၢဳိလ္အား ေသျခင္းကို အာ႐ံုျပဳ၍ျဖစ္ေသာ အမွတ္ ‘သညာ’သည္ မိမိသႏၲာန္၌ ေကာင္းစြာ ကပ္၍ တည္၏၊ ထို ပုဂၢဳိလ္သည္ သဒၶါဗိုလ္ ဟိရီဗိုလ္ ၾသတၱပၸဗိုလ္ ဝီရိယဗိုလ္ ပညာဗိုလ္ အားျဖင့္ ဤေသကၡဗိုလ္ငါးပါးတို႔ကို အမွီျပဳ၍ ေန၏။ ထို ပုဂၢဳိလ္အား သဒၶိေႁႏၵ ဝီရိယေႁႏၵ သတိေႁႏၵ သမာဓိေႁႏၵ ပညိေႁႏၵအားျဖင့္ ဤႏုံ႔ကုန္ေသာ ဣေႁႏၵငါးပါးတို႔သည္ ထင္ရွားျဖစ္ကုန္၏။ ထို ပုဂၢဳိလ္သည္ ထို ဣေႁႏၵငါးပါးတို႔၏ ႏုံ႔ျခင္းေၾကာင့္ အာသေဝါတရားတို႔ ကုန္ျခင္းငွါ မိမိ၏ (အျခားမဲ့၌ အက်ဳိးေပးတတ္ ေသာ) မဂ္သမာဓိသို႔ ႏုံ႔ေႏွးစြာ ေရာက္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤအက်င့္ကို ဆင္းရဲၿငဳိျငင္စြာ က်င့္ရ၍ ႏုံ႔ေႏွးေသာ အသိဉာဏ္ရွိေသာ အက်င့္ဟု ဆိုအပ္၏။

ရဟန္းတို႔ ဆင္းရဲၿငဳိျငင္စြာ က်င့္ရ၍ လ်င္ျမန္ေသာ အသိဉာဏ္ရွိေသာ အက်င့္ဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ မိမိကိုယ္၌ မတင့္တယ္ဟု အဖန္တလဲလဲ ႐ႈ၍ ေန၏၊ (သံုးေဆာင္အပ္ေသာ) အာဟာရ၌ စက္ဆုပ္ဖြယ္ဟု အမွတ္ရွိသည္, အလံုးစံုေသာ ေလာက၌ မေမြ႕ေလ်ာ္ ဖြယ္ဟု အမွတ္ရွိသည္, အလံုးစံုေသာ သခၤါရတရားတို႔၌ အျမဲမရွိဟု အဖန္တလဲလဲ ႐ႈေလ့ရွိသည္ျဖစ္၍ ေန၏။ ထို ပုဂၢဳိလ္အား ေသျခင္းကို အာ႐ံုျပဳ၍ ျဖစ္ေသာ အမွတ္ ‘သညာ’သည္ မိမိသႏၲာန္၌ ေကာင္းစြာ ကပ္၍ တည္၏၊ ထို ပုဂၢဳိလ္သည္ သဒၶါဗိုလ္။ပ။ ပညာဗိုလ္အားျဖင့္ ဤေသကၡဗိုလ္ငါးပါးတို႔ကို အမွီျပဳ၍ ေန၏။ ထို ပုဂၢဳိလ္အား သဒၶိၶိေႁႏၵ။ပ။ ပညိေႁႏၵအားျဖင့္ ဤလြန္ကဲေသာ ဣေႁႏၵငါးပါးတို႔သည္ ထင္ရွားျဖစ္ကုန္၏။ ထို ပုဂၢဳိလ္သည္ ဤဣေႁႏၵငါးပါးတို႔၏ လြန္ကဲျခင္းေၾကာင့္ အာသေဝါတရားတို႔ ကုန္ျခင္းငွါ မိမိ၏ (အျခားမဲ့၌ အက်ဳိးေပးတတ္ေသာ) မဂ္သမာဓိသို႔ လ်င္ျမန္စြာ ေရာက္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤအက်င့္ကို ဆင္းရဲၿငဳိျငင္စြာ က်င့္ရ၍ လ်င္ျမန္ေသာ အသိဉာဏ္ရွိေသာ အက်င့္ဟု ဆိုအပ္၏။

ရဟန္းတို႔ ခ်မ္းသာလြယ္ကူစြာ က်င့္ရ၍ ႏုံ႔ေႏွးေသာ အသိဉာဏ္ရွိေသာ အက်င့္ဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ကာမတို႔မွ ကင္းဆိတ္၍သာလွ်င္ အကုသိုလ္တရားတို႔မွ ကင္းဆိတ္၍သာလွ်င္ ၾကံစည္ျခင္း ‘ဝိတက္’ ႏွင့္ တကြျဖစ္ေသာ၊ သံုးသပ္ျခင္း ‘ဝိစာရ’ႏွင့္ တကြ ျဖစ္ေသာ၊ (နီဝရဏ) ကင္းျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ၊ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း ‘ပီတိ’ ခ်မ္းသာျခင္း ‘သုခ’ ရွိေသာ ပဌမစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ ၾကံစည္ျခင္း ‘ဝိတက္’ သံုးသပ္ျခင္း ‘ဝိစာရ’တို႔၏ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ မိမိ သႏၲာန္၌ စိတ္ကို ၾကည္လင္ေစတတ္ေသာ၊ စိတ္၏ တည္ၾကည္ျခင္း ‘သမာဓိ’ ကို ျဖစ္ပြါးေစတတ္ေသာ၊ ၾကံစည္ျခင္း ‘ဝိတက္’ မရွိေသာ၊ သံုးသပ္ျခင္း ‘ဝိစာရ’ မရွိေသာ၊ တည္ၾကည္ျခင္း ‘သမာဓိ’ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ၊ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း ‘ပီတိ’ ခ်မ္းသာျခင္း ‘သုခ’ ရွိေသာ ဒုတိယစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း ‘ပီတိ’ ကိုလည္း မစဲြမက္ျခင္းေၾကာင့္ ေအာက္ေမ့ျခင္း ‘သတိ’, ဆင္ျခင္ဉာဏ္ ‘သမၸဇဥ္’ႏွင့္ ျပည့္စံုသည္ ျဖစ္၍ လ်စ္လ်ဴ႐ႈလ်က္ ေန၏၊ ခ်မ္းသာျခင္း ‘သုခ’ ကိုလည္း ကိုယ္ျဖင့္ ခံစား၏၊ အရိယာပုဂၢၢဳိလ္တို႔သည္ အၾကင္ (တတိယစ်ာန္)ေၾကာင့္ ထိုသူကို ”လ်စ္လ်ဴ႐ႈသူ သတိရွိသူ ခ်မ္းသာစြာ ေနေလ့ရွိသူ”ဟု ေျပာၾကား ကုန္၏၊ ထို တတိယစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ ခ်မ္းသာျခင္း ‘သုခ’ ကိုလည္း ပယ္ျခင္းေၾကာင့္ ဆင္းရဲျခင္း ‘ဒုကၡ’ကိုလည္း ပယ္ျခင္းေၾကာင့္ ေရွးဦးကပင္လွ်င္ ဝမ္းသာျခင္း ‘ေသာမနႆ’ ႏွလံုးမသာျခင္း ‘ေဒါမနႆ’တို႔၏ ခ်ဳပ္ႏွင့္ျခင္းေၾကာင့္ ဆင္းရဲလည္းမဟုတ္ ခ်မ္းသာလည္းမဟုတ္ေသာ လ်စ္လ်ဴ႐ႈမႈ ‘ဥေပကၡာ’ေၾကာင့္ ျဖစ္သည့္ သတိ၏ စင္ၾကယ္ျခင္းရွိေသာ စတုတၳစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ ထို ပုဂၢဳိလ္သည္ သဒၶါဗိုလ္။ပ။ ပညာဗိုလ္အားျဖင့္ ဤေသကၡဗိုလ္ငါးပါးတို႔ကို အမွီျပဳ၍ ေန၏။ ထို ပုဂၢဳိလ္အား သဒၶိေႁႏၵ။ပ။ ပညိေႁႏၵ အားျဖင့္ ဤႏုံ႔ေသာ ဣေႁႏၵငါးပါးတို႔သည္ ထင္ရွားျဖစ္ကုန္၏။ ထို ပုဂၢဳိလ္သည္ ဤဣေႁႏၵငါးပါးတို႔၏ ႏုံ႔ျခင္းေၾကာင့္ အာသေဝါတရားတို႔ ကုန္ျခင္းငွါ မိမိ၏ (အျခားမဲ့၌ အက်ဳိးေပးတတ္ေသာ) မဂ္သမာဓိသို႔ ႏုံ႔ေႏွးစြာ ေရာက္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤအက်င့္ကို ခ်မ္းသာလြယ္ကူစြာ့က်င့္ရ၍ ႏုံ႔ေႏွးေသာ အသိဉာဏ္ ရွိေသာ အက်င့္ဟု ဆိုအပ္၏။

ရဟန္းတို႔ ခ်မ္းသာလြယ္ကူစြာ က်င့္ရ၍ လ်င္ျမန္ေသာ အသိဉာဏ္ရွိေသာ အက်င့္ဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ကာမတို႔မွ ကင္းဆိတ္၍သာလွ်င္ အကုသိုလ္တရားတို႔မွ ကင္းဆိတ္၍သာလွ်င္ ၾကံစည္ျခင္း ‘ဝိတက္’ ႏွင့္တကြျဖစ္ေသာ၊ သံုးသပ္ျခင္း ‘ဝိစာရ’ ႏွင့္တကြ ျဖစ္ေသာ၊ (နီဝရဏ) ကင္းျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ၊ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း ‘ပီတိ’ ခ်မ္းသာျခင္း ‘သုခ’ ရွိေသာ ပဌမ စ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ပ။ ဒုတိယစ်ာန္သို႔။ပ။ တတိယစ်ာန္သို႔။ပ။ စတုတၳစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ ထို ပုဂၢဳိလ္သည္ သဒၶါဗိုလ္ ဟိရီဗိုလ္ ၾသတၱပၸဗိုလ္ ဝီရိယဗိုလ္ ပညာဗိုလ္အားျဖင့္ ဤေသကၡဗိုလ္ ငါးပါးတို႔ကို အမွီျပဳ၍ ေန၏။ ထို ပုဂၢဳိလ္အား သဒၶိေႁႏၵ ဝီရိယိေႁႏၵ သတိေႁႏၵ သမာဓိေႁႏၵ ပညိေႁႏၵအားျဖင့္ လြန္ကဲေသာ ဤဣေႁႏၵငါးပါးတို႔သည္ ထင္ရွားျဖစ္ကုန္၏။ ထို ပုဂၢဳိလ္သည္ ဤဣေႁႏၵငါးပါးတို႔၏ လြန္ကဲျခင္းေၾကာင့္ အာသေဝါတရားတို႔ ကုန္ျခင္းငွါ မိမိ၏ (အျခားမဲ့၌ အက်ဳိးေပးတတ္ေသာ) မဂ္သမာဓိသို႔ လ်င္ျမန္စြာ ေရာက္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤအက်င့္ကို ခ်မ္းသာလြယ္ကူစြာ က်င့္ရ၍ လ်င္ျမန္ေသာ အသိ ဉာဏ္ရွိေသာ အက်င့္ဟု ဆိုအပ္၏။ ရဟန္းတို႔ အက်င့္တို႔သည္ ဤေလးမ်ဳိးတို႔တည္းဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

တတိယသုတ္။