အန ၄.၁၇၃: မဟာေကာ႒ိကသုတ္

၁၇၃။ ထိုအခါ အသွ်င္မဟာေကာ႒ိကသည္ အသွ်င္သာရိပုၾတာထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ အသွ်င္ သာရိပုၾတာႏွင့္ အတူ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ႏႈတ္ဆက္ ေျပာဆို၏၊ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ အမွတ္ရဖြယ္ စကား ကို ၿပီးဆံုးေစၿပီး၍ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္လ်က္ အသွ်င္သာရိပုၾတာအား ဤစကားကို ဆို၏-

ငါ့သွ်င္ ေတြ႕ထိျခင္း၏တည္ရာ ‘ဖႆာယတန’ ေျခာက္ပါးတို႔၏ အႂကြင္းမဲ့ကင္းျခင္း ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ အျခား (ကိေလသာ) တစ္စံုတစ္ခုသည္ ရွိေလသေလာဟု ေလွ်ာက္၏။ ငါ့သွ်င္ ဤသို႔ မဆိုသင့္ပါ။ ငါ့သွ်င္ ေတြ႕ထိျခင္း၏ တည္ရာ ‘ဖႆာယတန’ ေျခာက္ပါးတို႔၏ အႂကြင္းမဲ့ ကင္းျခင္း ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ အျခား (ကိေလသာ) တစ္စံုတစ္ခုသည္ မရွိေလသေလာဟု (ေလွ်ာက္၏)။ ငါ့သွ်င္ ဤသို႔ မဆိုသင့္ပါ။ ငါ့သွ်င္ ေတြ႕ထိျခင္း၏ တည္ရာ ‘ဖႆာယတန’ ေျခာက္ပါးတို႔၏ အႂကြင္းမဲ့ ကင္းျခင္း ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ အျခား (ကိေလသာ) တစ္စံုတစ္ခုသည္ ရွိလည္းရွိ မရွိလည္းမရွိသေလာဟု (ေလွ်ာက္၏)။ ငါ့သွ်င္ ဤသို႔ မဆို သင့္ပါ။ ငါ့သွ်င္ ေတြ႕ထိျခင္း၏ တည္ရာ ‘ဖႆာ ယတန’ ေျခာက္ပါးတို႔၏ အႂကြင္းမဲ့ကင္းျခင္း ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ အျခား (ကိေလသာ) တစ္စံုတစ္ခုသည္ ရွိသည္လည္းမဟုတ္ မရွိသည္လည္း မဟုတ္သေလာဟု (ေလွ်ာက္၏)၊ ငါ့သွ်င္ ဤသို႔ မဆိုသင့္ပါ။

”ငါ့သွ်င္ ေတြ႕ထိျခင္း၏ တည္ရာ ‘ဖႆာ ယတန’ ေျခာက္ပါးတို႔၏ အႂကြင္းမဲ့ ကင္းျခင္း ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ အျခား (ကိေလသာ) တစ္စံုတစ္ခုသည္ ရွိေလသေလာ”ဟု (ငါ) ေမးအပ္ေသာ္ ”ငါ့သွ်င္ ဤသို႔ မဆိုသင့္ပါ”ဟု (သင္) ဆိုဘိ၏။ ”ငါ့သွ်င္ ေတြ႕ထိျခင္း၏ တည္ရာ ‘ဖႆာယတန’ ေျခာက္ပါးတို႔၏ အႂကြင္းမဲ့ ကင္းျခင္း ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ အျခား (ကိေလသာ) တစ္စံုတစ္ခုသည္ မရွိေလသေလာ”ဟု (ငါ) ေမးအပ္ေသာ္ ”ငါ့သွ်င္ ဤသို႔ မဆိုသင့္ပါ”ဟု (သင္) ဆိုဘိ၏။ ”ငါ့သွ်င္ ေတြ႕ထိျခင္း၏ တည္ရာ ‘ဖႆာ ယတန’ ေျခာက္ပါးတို႔၏ အႂကြင္းမဲ့ ကင္းျခင္း ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ အျခား (ကိေလသာ) တစ္စံုတစ္ခုသည္ ရွိလည္းရွိ မရွိလည္းမရွိေလသေလာ”ဟု (ငါ) ေမးအပ္ေသာ္ ”ငါ့သွ်င္ ဤသို႔ မဆိုသင့္ပါ”ဟု (သင္) ဆိုဘိ၏။ ”ငါ့သွ်င္ ေတြ႕ထိျခင္း၏ တည္ရာ ‘ဖႆာ ယတန’ ေျခာက္ပါးတို႔၏ အႂကြင္းမဲ့ ကင္းျခင္း ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ အျခား (ကိေလသာ) တစ္စံုတစ္ခုသည္ မရွိသည္လည္းမဟုတ္ ရွိသည္လည္း မဟုတ္ေလ သေလာ”ဟု (ငါ) ေမးအပ္ေသာ္ ”ငါ့သွ်င္ ဤသို႔ မဆိုသင့္ပါ”ဟု (သင္) ဆိုဘိ၏။ ငါ့သွ်င္ ေဟာဆို ေတာ္မူေသာ ဤတရား၏ အနက္ကို အဘယ္သို႔လွ်င္ မွတ္ရပါအံ့နည္းဟု ေလွ်ာက္၏။

ငါ့သွ်င္ ေတြ႕ထိျခင္း၏တည္ရာ ‘ဖႆာယတန’ ေျခာက္ပါးတို႔၏ အႂကြင္းမဲ့ ကင္းျခင္း ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ အျခား (ကိေလသာ) တစ္စံုတစ္ခုသည္ ရွိ၏”ဟု ဆိုေသာ သူသည္ မခ်ဲ႕သင့္ေသာ အရာကို ခ်ဲ႕၏။ ”ငါ့သွ်င္ ေတြ႕ထိျခင္း၏တည္ရာ ‘ဖႆာယတန’ ေျခာက္ပါးတို႔၏ အႂကြင္းမဲ့ ကင္းျခင္း ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ အျခား (ကိေလသာ) တစ္စံုတစ္ခုသည္ မရွိ”ဟု ဆိုေသာ သူသည္ မခ်ဲ႕သင့္ေသာ အရာကို ခ်ဲ႕၏။ ”ငါ့သွ်င္ ေတြ႕ထိျခင္း၏တည္ရာ ‘ဖႆာ ယတန’ ေျခာက္ပါးတို႔၏ အႂကြင္းမဲ့ ကင္းျခင္း ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ အျခား (ကိေလသာ) တစ္စံုတစ္ခုသည္ ရွိလည္း ရွိ၏၊ မရွိလည္းမရွိ”ဟု ဆိုေသာ သူသည္ မခ်ဲ႕သင့္ ေသာ အရာကို ခ်ဲ႕၏။ ”ငါ့သွ်င္ ေတြ႕ထိျခင္း၏ တည္ရာ ‘ဖႆာယတန’ေျခာက္ပါးတို႔၏ အႂကြင္းမဲ့ ကင္းျခင္း ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ အျခား (ကိေလသာ) တစ္စံုတစ္ခုသည္ ရွိသည္လည္းမဟုတ္ မရွိသည္လည္း မဟုတ္”ဟု ဆိုေသာ သူသည္ မခ်ဲ႕သင့္ေသာ အရာကို ခ်ဲ႕၏။ ငါ့သွ်င္ ေတြ႕ထိျခင္း၏ တည္ရာ ‘ဖႆာ ယတန’ ေျခာက္ပါးတို႔၏ ျဖစ္ျခင္းႏွင့္အမွ် (သံသရာကို ခ်ဲ႕တတ္ေသာ တဏွာ မာန ဒိ႒ိဟု ဆိုအပ္ေသာ) ပပၪၥတရား၏ ျဖစ္ျခင္းသည္ ရွိ၏၊ ပပၪၥတရား၏ ျဖစ္ျခင္းႏွင့္အမွ် ေတြ႕ထိျခင္း၏ တည္ရာ ‘ဖႆာ ယတန’ ေျခာက္ပါးတို႔၏ ျဖစ္ျခင္းသည္ ရွိ၏၊ ငါ့သွ်င္ ေတြ႕ထိျခင္း၏ တည္ရာ ‘ဖႆာယတန’ ေျခာက္ပါး တို႔၏ အႂကြင္းမဲ့ ကင္းျခင္း ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ (သံသရာကို ခ်ဲ႕တတ္ေသာ တဏွာ မာန ဒိ႒ိဟုဆိုအပ္ေသာ) ပပၪၥတရားတို႔၏ ခ်ဳပ္ျခင္းသည္ ျဖစ္၏၊ ပပၪၥတရားတို႔၏ ၿငိမ္းျခင္းသည္ ျဖစ္၏ဟု (မိန္႔ဆို၏)။

တတိယသုတ္။