အန ၄.၁၈၃: သုတသုတ္

၁၈၃။ အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရာဇၿဂဳိဟ္ျပည္ ရွဥ့္နက္တို႔အား အစာေကြၽးရာ ေဝဠဳဝန္ ေက်ာင္း၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ မဂဓမင္း၏ အမတ္ႀကီးျဖစ္ေသာ ဝႆကာရပုဏၰားသည္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္ အတူ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ (ႏႈတ္ဆက္) ေျပာ ဆို၏၊ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ အမွတ္ရဖြယ္ စကားကို ၿပီးဆံုးေစ၍ တစ္ခုေသာေနရာ၌ ထိုင္လ်က္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤစကားကို ေလွ်ာက္၏-

အသွ်င္ေဂါတမ ”မည္သူမဆို ျမင္သည္ကို ‘ဤသို႔ ငါျမင္၏’ဟု ေျပာဆိုခဲ့မူ ထို ေျပာဆိုရာ၌ အျပစ္မရွိ၊ မည္သူမဆို ၾကားသည္ကို ‘ဤသို႔ ငါၾကား၏’ဟု ေျပာဆိုခဲ့မူ ထို ေျပာဆိုရာ၌ အျပစ္မရွိ။ မည္သူမဆို ေတြ႕သည္ကို ‘ဤသို႔ ငါေတြ႕၏’ဟု ေျပာဆိုခဲ့မူ ထိုသို႔ ေျပာဆိုရာ၌ အျပစ္မရွိ။ မည္သူမဆို သိသည္ကို ‘ဤသို႔ ငါသိ၏’ဟု ေျပာဆိုခဲ့မူ၊ ထို ေျပာဆိုရာ၌ အျပစ္မရွိ”ဟု အကြၽႏု္ပ္ ဤသို႔ ဝါဒရွိပါသည္၊ ဤသို႔ အယူရွိပါသည္ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ပုဏၰား ျမင္ရသမွ်ကို ”ေျပာဆိုအပ္၏”ဟူ၍ ငါမဆို၊ ပုဏၰား ျမင္ရသမွ်ကို ”မေျပာဆိုအပ္”ဟူ၍လည္း ငါမဆို၊ ပုဏၰား ၾကားရသမွ်ကို ”ေျပာဆိုအပ္၏”ဟူ၍ ငါမဆို၊ ပုဏၰား ၾကားရသမွ်ကို ”မေျပာဆိုအပ္”ဟူ၍လည္း ငါမဆို။ ပုဏၰား ေတြ႕ရသမွ်ကို ”ေျပာဆိုအပ္၏”ဟူ၍ ငါမဆို၊ ပုဏၰား့ေတြ႕ရသမွ်ကို ”မေျပာဆိုအပ္”ဟူ၍လည္း ငါမဆို၊ ပုဏၰား သိရသမွ်ကို ”ေျပာဆိုအပ္၏”ဟူ၍ ငါမဆို၊ ပုဏၰား သိရသမွ်ကို ”မေျပာဆိုအပ္”ဟူ၍လည္း ငါမဆို။

ပုဏၰား အေၾကာင္းမူကား ျမင္ရသည္ကို ေျပာဆိုေသာသူအား အကုသိုလ္တရားတို႔ တိုးပြါး၍ ကုသိုလ္တရားတို႔ ဆုတ္ယုတ္ကုန္မူ ဤသို႔ေသာ ျမင္ျခင္းကို ”မေျပာဆိုအပ္”ဟု ငါဆို၏။ ပုဏၰား ျမင္ရသည္ကို မေျပာဆိုေသာသူအား ကုသိုလ္တရားတို႔ ဆုတ္ယုတ္၍ အကုသိုလ္တရားတို႔ တိုးပြါးကုန္မူ ဤသို႔ေသာ ျမင္ျခင္းကို ”ေျပာဆိုအပ္၏”ဟု ငါဆို၏။

ပုဏၰား ၾကားရသည္ကို ေျပာဆိုေသာသူအား အကုသိုလ္တရားတို႔ တိုးပြါး၍ ကုသိုလ္တရားတို႔ ဆုတ္ယုတ္ကုန္မူ ဤသို႔ေသာ ၾကားျခင္းကို ”မေျပာဆိုအပ္”ဟု ငါဆို၏။ ပုဏၰား ၾကားရသည္ကို မေျပာဆိုေသာ သူအား ကုသိုလ္တရားတို႔ ဆုတ္ယုတ္၍ အကုသိုလ္တရားတို႔ တိုးပြါးကုန္မူ ဤသို႔ေသာ ၾကားျခင္းကို ”ေျပာဆိုအပ္၏”ဟု ငါဆို၏။

ပုဏၰား ေတြ႕သည္ကို ေျပာဆိုေသာသူအား အကုသိုလ္တရားတို႔ တိုးပြါး၍ ကုသိုလ္တရားတို႔ ဆုတ္ယုတ္ကုန္မူ ဤသို႔ေသာ ေတြ႕ျခင္းကို ”မေျပာဆိုအပ္”ဟု ငါဆို၏။ ပုဏၰား ေတြ႕ရသည္ကို မေျပာဆို ေသာ သူအား ကုသိုလ္တရားတို႔ ဆုတ္ယုတ္၍ အကုသိုလ္တရားတို႔ တိုးပြါးကုန္မူ ဤသို႔ေသာေတြ႕ျခင္းကို ”ေျပာဆိုအပ္၏”ဟု ငါဆို၏။

ပုဏၰား သိရသည္ကို ေျပာဆိုေသာသူအား အကုသိုလ္တရားတို႔ တိုးပြါး၍ ကုသိုလ္တရားတို႔ ဆုတ္ယုတ္ကုန္မူ ဤသို႔ေသာ သိျခင္းကို ”မေျပာဆိုအပ္”ဟု ငါဆို၏။ ပုဏၰား သိရသည္ကို မေျပာဆို ေသာ သူအား ကုသိုလ္တရားတို႔ ဆုတ္ယုတ္၍ အကုသိုလ္တရားတို႔ တိုးပြါးကုန္မူ ဤသို႔ေသာ သိျခင္းကို ”ေျပာဆိုအပ္၏”ဟု ငါဆို၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ ထိုအခါ မဂဓမင္း၏ အမတ္ႀကီးျဖစ္ေသာ ဝႆကာရ ပုဏၰားသည္ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူေသာ တရားစကားကို အလြန္ႏွစ္သက္ ဝမ္းေျမာက္လ်က္ ေနရာမွ ထကာ ဖဲသြားေလသတည္း။

တတိယသုတ္။