အန ၄.၁၈၄: အဘယသုတ္

၁၈၄။ ထိုအခါ ဇာဏုေႆာဏိပုဏၰားသည္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္ အတူ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ႏႈတ္ဆက္ေျပာဆို၏၊ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ အမွတ္ရဖြယ္ စကားကို ၿပီးဆံုးေစ၍ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္လ်က္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤစကားကို ေလွ်ာက္၏-

အသွ်င္ေဂါတမ ”ေသျခင္းသေဘာရွိသည္ ျဖစ္ပါလ်က္ ေသျခင္းမွ မေၾကာက္ေသာ ထိတ္လန္႔ျခင္းသို႔ မေရာက္ေသာ သူမည္သည္ မရွိႏိုင္”ဟု အကြၽႏု္ပ္ ဤသို႔ ဝါဒရွိပါသည္ ဤသို႔ အယူရွိပါသည္ဟု (ေလွ်ာက္၏)။ ပုဏၰား ေသျခင္းသေဘာရွိသည္ ျဖစ္လ်က္ ေသျခင္းမွ ေၾကာက္ေသာ ထိတ္လန္႔ျခင္းသို႔ ေရာက္ေသာ သူလည္း ရွိ၏။ ပုဏၰား ေသျခင္းသေဘာရွိသည္ ျဖစ္လ်က္ ေသျခင္းမွ မေၾကာက္ေသာ ထိတ္လန္႔ျခင္းသို႔ မေရာက္ေသာ သူလည္း ရွိ၏။

ပုဏၰား ေသျခင္းသေဘာရွိသည္ျဖစ္လ်က္ ေသျခင္းမွ ေၾကာက္ေသာ ထိတ္လန္႔ျခင္းသို႔ ေရာက္ေသာ သူဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ ပုဏၰား ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ သူသည္ ကာမဂုဏ္တို႔၌ မကင္းေသာ ရာဂ ရွိ၏၊ မကင္းေသာ ဆႏၵရွိ၏၊ မကင္းေသာ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးျခင္းရွိ၏၊ မကင္းေသာ မြတ္သိပ္ျခင္းရွိ၏၊ မကင္းေသာ ပူပန္ျခင္းရွိ၏၊ မကင္းေသာ တဏွာ ရွိ၏၊ ထိုသူသို႔ ျပင္းျပေသာ ေရာဂါအနာ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးက် ေရာက္၏၊ ျပင္းျပေသာ ေရာဂါအနာ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိး က်ေရာက္သူအား ”ခ်စ္ခင္ဖြယ္ရာ ကာမဂုဏ္တို႔သည္ ငါ့ကို ဧကန္စြန္႔ၾကလိမ့္မည္၊ ငါသည္လည္း ခ်စ္ခင္ဖြယ္ရာ ကာမဂုဏ္တို႔ကို စြန္႔ရေတာ့မည္”ဟု အၾကံ ျဖစ္၏။ ထိုသူသည္ စိုးရိမ္၏၊ ပင္ပန္း၏၊ ငိုေႂကြး၏၊ ရင္ဘတ္စည္တီး ျမည္တမ္း၏၊ ျပင္းစြာေတြေဝ့ျခင္းသို႔ ေရာက္၏။ ပုဏၰား ေသျခင္းသေဘာရွိသည္ ျဖစ္လ်က္ ေသျခင္းမွ ေၾကာက္ေသာ ထိတ္လန္႔ျခင္းသို႔ ေရာက္ေသာ သူဟူသည္ ဤသူပင္တည္း။

ပုဏၰား ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ သူသည္ ကိုယ္၌ မကင္းေသာ ရာဂရွိ၏၊ မကင္းေသာ ဆႏၵရွိ၏၊ မကင္းေသာ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးျခင္းရွိ၏၊ မကင္းေသာ မြတ္သိပ္ျခင္းရွိ၏၊ မကင္းေသာ ပူပန္ျခင္းရွိ၏၊ မကင္းေသာ တဏွာရွိ၏၊ ထိုသူသို႔ ျပင္းျပေသာေရာဂါ အနာတစ္မ်ဳိးမ်ဳိး က်ေရာက္၏၊ ျပင္းျပေသာ ေရာဂါအနာတစ္မ်ဳိးမ်ဳိး က်ေရာက္သူအား ”ခ်စ္ခင္ဖြယ္ရာ ကိုယ္သည္ ငါ့ကို ဧကန္စြန္႔လိမ့္ မည္၊ ငါသည္လည္း ခ်စ္ခင္ဖြယ္ရာ ကိုယ္ကို စြန္႔ရေတာ့မည္”ဟု အၾကံျဖစ္၏။ ထိုသူသည္ စိုးရိမ္၏၊ ပင္ပန္း၏၊ ငိုေႂကြး၏၊ ရင္ဘတ္စည္တီး ျမည္တမ္း၏၊ ျပင္းစြာ ေတြေဝျခင္းသို႔ ေရာက္၏။ ပုဏၰား ေသျခင္းသေဘာရွိသည္ျဖစ္လ်က္ ေသျခင္းမွ ေၾကာက္ေသာ ထိတ္လန္႔ျခင္းသို႔ ေရာက္ေသာ သူဟူသည္ ဤသူပင္တည္း။

ပုဏၰား ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ သူသည္ ေကာင္းမႈကို မျပဳရေသး၊ ကုသိုလ္ကို မျပဳရေသး၊ ေၾကာက္မက္ဖြယ္မွ တားျမစ္ေရးကို မျပဳရေသး၊ မေကာင္းမႈကို ျပဳၿပီးျဖစ္ေန၏၊ ၾကမ္းၾကဳတ္မႈကို ျပဳၿပီးျဖစ္ေန၏၊ ညစ္ႏြမ္းမႈ (အကုသိုလ္) ကို ျပဳၿပီးျဖစ္ေန၏၊ ထိုသူသို႔ ျပင္းျပေသာ ေရာဂါအနာ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိး က်ေရာက္၏၊ ျပင္းျပေသာ ေရာဂါအနာ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိး က်ေရာက္သူအား ”ငါသည္ ေကာင္းမႈကို မျပဳမိေလစြတကား၊ ကုသိုလ္ကို မျပဳမိေလစြတကား၊ ေၾကာက္မက္ဖြယ္မွ တားျမစ္ ေရးကို မျပဳမိေလစြတကား၊ မေကာင္းမႈကို ျပဳမိခဲ့ၿပီတကား၊ ၾကမ္းၾကဳတ္မႈကို ျပဳမိခဲ့ၿပီတကား၊ ညစ္ႏြမ္းမႈကို ျပဳမိခဲ့ၿပီတကား၊ အခ်င္းတို႔ ေကာင္းမႈကို မျပဳရေသးေသာ ကုသိုလ္ကို မျပဳရေသးေသာ ေၾကာက္မက္ ဖြယ္မွ တားျမစ္ေရးကို မျပဳရေသးေသာ မေကာင္းမႈကို ျပဳၿပီးျဖစ္ေနေသာ ၾကမ္းၾကဳတ္မႈကို ျပဳၿပီး ျဖစ္ေနေသာ ညစ္ႏြမ္းမႈကို ျပဳၿပီးျဖစ္ေနေသာ ပုဂၢဳိလ္တို႔၏ လားရာ ‘ဂတိ’ဟူသမွ်သို႔ ဘဝေနာင္အခါ ငါ လားရေတာ့အံ့တကား”ဟု ဤသို႔ အၾကံျဖစ္၏။ ထိုသူသည္ ပူေဆြး၏၊ ပင္ပန္း၏၊ ငိုေႂကြး၏၊ ရင္ဘတ္စည္တီး ျမည္တမ္း၏၊ ျပင္းစြာ ေတြေဝျခင္းသို႔ ေရာက္၏။ ပုဏၰား ေသျခင္း သေဘာရွိသည္ ျဖစ္လ်က္ ေသျခင္းမွ ေၾကာက္ေသာ ထိတ္လန္႔ျခင္းသို႔ ေရာက္ေသာ သူဟူသည္ ဤသူပင္တည္း။

ပုဏၰား ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ သူသည္ သူေတာ္ေကာင္းတရား၌ ယံုမွား၏၊ မေဝခြဲႏိုင္၊ ဆံုးျဖတ္ျခင္းသို႔ မေရာက္ႏိုင္၊ ထိုသူသို႔ ျပင္းျပေသာ ေရာဂါအနာ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိး က်ေရာက္၏၊ ျပင္းျပေသာ ေရာဂါအနာ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိး က်ေရာက္သူအား ”စင္စစ္ ငါသည္ သူေတာ္ေကာင္းတရား၌ ယံုမွားခဲ့စြတကား၊ မေဝခြဲႏိုင္ခဲ့စြတကား၊ မဆံုးျဖတ္ႏိုင္ခဲ့စြတကား”ဟု အၾကံျဖစ္၏။ ထိုသူသည္ စိုးရိမ္၏၊ ပင္ပန္း၏၊ ငိုေႂကြး၏၊ ရင္ဘတ္စည္တီး ျမည္တမ္း၏၊ ျပင္းစြာေတြေဝျခင္းသို႔ ေရာက္၏။ ပုဏၰား ေသျခင္းသေဘာ ရွိသည္ ျဖစ္လ်က္ ေသျခင္းမွ ေၾကာက္ေသာ ထိတ္လန္႔ျခင္းသို႔ ေရာက္ေသာ သူဟူသည္ ဤသူပင္တည္း။ ပုဏၰား ေသျခင္းသေဘာရွိသည္ ျဖစ္လ်က္ ေသျခင္းမွ ေၾကာက္ေသာ သူတို႔သည္ ဤေလးမ်ဳိးတို႔တည္း။

ပုဏၰား ေသျခင္းသေဘာ ရွိသည္ျဖစ္လ်က္ ေသျခင္းမွ မေၾကာက္ေသာ ထိတ္လန္႔ျခင္းသို႔ မေရာက္ ေသာ သူဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ ပုဏၰား ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာသူသည္ ကာမဂုဏ္တို႔၌ ရာဂကင္း၏၊ ဆႏၵကင္း၏၊ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးျခင္း ကင္း၏၊ မြတ္သိပ္ျခင္း ကင္း၏၊ ပူပန္ျခင္း ကင္း၏၊ တဏွာကင္း၏၊ ထိုသူသို႔ ျပင္းျပေသာ ေရာဂါအနာ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိး က်ေရာက္၏၊ ျပင္းျပေသာ ေရာဂါအနာ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိး က်ေရာက္သူအား ”ခ်စ္ခင္ဖြယ္ရာ ကာမဂုဏ္တို႔သည္ ငါ့ကို ဧကန္ စြန္႔ၾကလိမ့္မည္၊ ငါသည္လည္း ခ်စ္ခင္ဖြယ္ရာ ကာမဂုဏ္တို႔ကို စြန္႔ရေတာ့မည္”ဟု အၾကံမျဖစ္။ ထိုသူသည္ မစိုးရိမ္၊ မပင္ပန္း၊ မငိုေႂကြး၊ ရင္ဘတ္စည္တီး မျမည္တမ္း၊ ျပင္းစြာ ေတြေဝျခင္းသို႔ မေရာက္။ ပုဏၰား ေသျခင္းသေဘာ့ရွိသည္ ျဖစ္လ်က္ ေသျခင္းမွ မေၾကာက္ေသာ ထိတ္လန္႔ျခင္းသို႔ မေရာက္ေသာ သူဟူသည္ ဤသူပင္တည္း။

ပုဏၰား ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ သူသည္ ကိုယ္၌ ရာဂကင္း၏၊ ဆႏၵကင္း၏၊ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးျခင္း ကင္း၏၊ မြတ္သိပ္ျခင္း ကင္း၏၊ ပူပန္ျခင္း ကင္း၏၊ တဏွာကင္း၏၊ ထိုသူသို႔ ျပင္းျပေသာ ေရာဂါအနာ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိး က်ေရာက္၏၊ ျပင္းျပေသာ ေရာဂါအနာ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိး က်ေရာက္ သူအား ”ခ်စ္ခင္ဖြယ္ရာ ကိုယ္သည္ ငါ့ကို ဧကန္ စြန္႔လိမ့္မည္၊ ငါသည္လည္း ခ်စ္ခင္ဖြယ္ရာ ကိုယ္ကို စြန္႔ရေတာ့မည္”ဟု အၾကံမျဖစ္။ ထိုသူသည္ မစိုးရိမ္၊ မပင္ပန္း၊ မငိုေႂကြး၊ ရင္ဘတ္စည္တီး မျမည္တမ္း၊ ျပင္းစြာေတြေဝျခင္းသို႔ မေရာက္။ ပုဏၰား ေသျခင္းသေဘာရွိသည္ ျဖစ္လ်က္ ေသျခင္းမွ မေၾကာက္ေသာ ထိတ္လန္႔ျခင္းသို႔ မေရာက္ေသာ သူဟူသည္ ဤသူပင္တည္း။

ပုဏၰား ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ သူသည္ မေကာင္းမႈကို မျပဳ၊ ၾကမ္း ၾကဳတ္မႈကို မျပဳ၊ ညစ္ႏြမ္းမႈ (အကုသိုလ္) ကို မျပဳ၊ ေကာင္းမႈကို ျပဳၿပီးျဖစ္၏၊ ကုသိုလ္ကို ျပဳၿပီးျဖစ္၏၊ ေၾကာက္မက္ဖြယ္မွ တားျမစ္ေရးကို ျပဳၿပီးျဖစ္၏၊ ထိုသူသို႔ ျပင္းျပေသာ ေရာဂါအနာ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိး က်ေရာက္၏၊ ျပင္းျပေသာ ေရာဂါအနာ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိး က်ေရာက္သူအား ”ငါသည္ မေကာင္းမႈကို မျပဳ၊ ၾကမ္းၾကဳတ္မႈကို မျပဳ၊ ညစ္ႏြမ္းမႈကို မျပဳ၊ ေကာင္းမႈကို ျပဳၿပီးၿပီ၊ ကုသိုလ္ကို ျပဳၿပီးၿပီ၊ ေၾကာက္ မက္ဖြယ္မွ တားျမစ္ေရးကို ျပဳၿပီးၿပီ၊ အခ်င္းတို႔ စင္စစ္ မေကာင္းမႈကို မျပဳေသာ ၾကမ္းၾကဳတ္မႈကို မျပဳေသာ ညစ္ႏြမ္းမူကို မျပဳေသာ ေကာင္းမႈကို ျပဳၿပီးေသာ ေၾကာက္မက္ဖြယ္မွ တားျမစ္ေရးကို ျပဳၿပီးေသာ သူတို႔၏ လားရာ ဂတိဟူသမွ်သို႔ ဘဝေနာင္ခါ ငါလားရေတာ့အံ့ တကား”ဟု အၾကံျဖစ္၏။ ထိုသူသည္ မစိုးရိမ္၊ မပင္ပန္း၊ မငိုေႂကြး၊ ရင္ဘတ္စည္တီး မျမည္တမ္း၊ ျပင္းစြာ ေတြေဝျခင္းသို႔ မေရာက္။ ပုဏၰား ေသျခင္းသေဘာရွိသည္ ျဖစ္လ်က္ ေသျခင္းမွ မေၾကာက္ေသာ ထိတ္လန္႔ျခင္းသို႔ မေရာက္ေသာ သူဟူသည္ ဤသူပင္တည္း။

ပုဏၰား ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ သူသည္ သူေတာ္ေကာင္းတရား၌ မယံုမွား၊ ေဝခြဲႏိုင္၏၊ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္၏၊ ထိုသူသို႔ ျပင္းျပေသာ ေရာဂါအနာ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိး က်ေရာက္၏၊ ျပင္းျပေသာ ေရာဂါအနာ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိး က်ေရာက္သူအား ”ငါသည္ စင္စစ္ သူေတာ္ေကာင္းတရား၌ မယံုမွား၊ ေဝခြဲ ႏိုင္၏၊ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္၏”ဟု အၾကံျဖစ္၏။ ထိုသူသည္ မစိုးရိမ္၊ မပင္ပန္း၊ မငိုေႂကြး၊ ရင္ဘတ္စည္တီး မျမည္တမ္း၊ ျပင္းစြာ ေတြေဝျခင္းသို႔ မေရာက္။ ပုဏၰား ေသျခင္းသေဘာရွိသည္ ျဖစ္လ်က္ ေသျခင္းမွ မေၾကာက္ေသာ ထိတ္လန္႔ျခင္းသို႔ မေရာက္ေသာ သူဟူသည္ ဤသူပင္တည္း။ ပုဏၰား ေသျခင္း သေဘာရွိသည္ ျဖစ္လ်က္ ေသျခင္းမွ မေၾကာက္ေသာ ထိတ္လန္႔ျခင္းသို႔ မေရာက္ေသာ သူတို႔သည္ ဤေလးမ်ဳိးတို႔တည္းဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ေဂါတမ (တရားေတာ္သည္) အလြန္ႏွစ္သက္ဖြယ္ ရွိပါေပစြတကား၊ အသွ်င္ေဂါတမ (တရား ေတာ္သည္) အလြန္ႏွစ္သက္ဖြယ္ ရွိပါေပစြတကား။ပ။ အသွ်င္ေဂါတမသည္ အကြၽႏု္ပ္ကို ယေန႔မွ စ၍ အသက္ထက္ဆံုး (ရတနာသုံးပါးကို) ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ျခင္းသို႔ ေရာက္ေသာ ဥပါသကာဟု မွတ္ေတာ္မူပါဟု (ေလွ်ာက္၏)။

စတုတၳသုတ္။