အန ၄.၁၉၂: ဌာနသုတ္

၁၉၂။ ရဟန္းတို႔ ဤအေၾကာင္းေလးမ်ဳိးတို႔ကို အေၾကာင္းေလးမ်ဳိးတို႔ျဖင့္ သိအပ္ကုန္၏။ အဘယ္ ေလးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ-

ရဟန္းတို႔ အတူေနျခင္းျဖင့္ သီလကို သိႏိုင္၏၊ ထို သီလကိုလည္း ၾကာျမင့္မွသာ သိႏိုင္၏၊ ခဏတစ္ျဖဳတ္ျဖင့္ကား မသိႏိုင္၊ ႏွလံုးသြင္းသူသည္သာ သိႏိုင္၏၊ ႏွလံုးမသြင္းသူကား မသိႏိုင္၊ ပညာရွိသူသာ သိႏိုင္၏၊ ပညာမရွိသူကား မသိႏိုင္။

ရဟန္းတို႔အတူ ေျပာဆိုျခင္းျဖင့္ စင္ၾကယ္ျခင္းကို သိႏိုင္၏၊ ထို စင္ၾကယ္ျခင္းကိုလည္း ၾကာျမင့္မွသာ သိႏိုင္၏၊ ခဏတစ္ျဖဳတ္ျဖင့္ကား မသိႏိုင္၊ ႏွလံုးသြင္း သူသည္သာ သိႏိုင္၏၊ ႏွလံုးမသြင္းသူကား မသိႏိုင္၊ ပညာရွိသူသာ သိႏိုင္၏၊ ပညာမရွိသူကား မသိႏိုင္။

ရဟန္းတို႔ ေဘးရန္တို႔၌ အစြမ္းကို သိႏိုင္၏၊ ထို အစြမ္းကိုလည္း ၾကာျမင့္မွသာ သိႏိုင္၏၊ ခဏ တစ္ျဖဳတ္ျဖင့္ကား မသိႏိုင္၊ ႏွလံုးသြင္းသူသည္သာ သိႏိုင္၏၊ ႏွလံုးမသြင္းသူကား မသိႏိုင္၊ ပညာရွိ သူသာ သိႏိုင္၏၊ ပညာမရွိသူကား မသိႏိုင္။

ရဟန္းတို႔ ေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ ပညာကို သိႏိုင္၏၊ ထို ပညာကိုလည္း ၾကာျမင့္မွသာ သိႏိုင္၏၊ ခဏတစ္ျဖဳတ္ျဖင့္ကား မသိႏိုင္၊ ႏွလံုးသြင္းသူသည္သာ သိႏိုင္၏၊ ႏွလံုးမသြင္းသူကား မသိႏိုင္၊ ပညာရွိသူသာ သိႏိုင္၏၊ ပညာမရွိသူကား မသိႏိုင္။

 

သီလ

”ရဟန္းတို႔ အတူေနျခင္းျဖင့္ သီလကို သိႏိုင္၏၊ ထို သီလကိုလည္း ၾကာျမင့္မွသာ သိႏိုင္၏၊ ခဏ တစ္ျဖဳတ္ျဖင့္ကား မသိႏိုင္၊ ႏွလံုးသြင္းသူသည္သာ သိႏိုင္၏၊ ႏွလံုးမသြင္းသူကား မသိႏိုင္၊ ပညာရွိ သူသာ သိႏိုင္၏၊ ပညာမရွိသူကား မသိႏိုင္”ဟူေသာ ဤစကားကို အဘယ္အေၾကာင္းကို စြဲ၍ ဆိုအပ္ သနည္း၊

ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ ပုဂၢဳိလ္အခ်င္းခ်င္း အတူေနသည္ရွိေသာ္ ”ဤအသွ်င္သည္ ကာလ ၾကာျမင့္စြာ သီလတို႔၌ က်ဳိး ေပါက္ ေျပာက္ က်ားသည္ကို ျပဳေလ့ရွိ၏၊ ျမဲေအာင္ ျပဳေလ့မရွိ၊ သီလျဖင့္ အျမဲအသက္ေမြးေလ့ မရွိ၊ ဤအသွ်င္သည္ ဒုႆီလတည္း၊ ဤအသွ်င္သည္ သီလရွိသူ မဟုတ္”ဟု သိ၏။

ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ ပုဂၢဳိလ္အခ်င္းခ်င္း အတူေနသည္ရွိေသာ္ ”ဤအသွ်င္သည္ ကာလ ၾကာျမင့္စြာ သီလတို႔၌ က်ဳိး ေပါက္ ေျပာက္ က်ားသည္ကို ျပဳေလ့မရွိ၊ ျမဲေအာင္ ျပဳေလ့ရွိ၏၊ သီလျဖင့္ အျမဲအသက္ေမြးေလ့ ရွိ၏၊ ဤအသွ်င္သည္ သီလရွိ၏၊ ဤအသွ်င္သည္ ဒုႆီလမဟုတ္”ဟု သိ၏။

”ရဟန္းတို႔ အတူေနျခင္းျဖင့္ သီလကို သိႏိုင္၏၊ ထို သီလကိုလည္း ၾကာျမင့္မွသာ သိႏိုင္၏၊ ခဏ တစ္ျဖဳတ္ျဖင့္ကား မသိႏိုင္၊ ႏွလံုးသြင္းသူသည္သာ သိႏိုင္၏၊ ႏွလံုးမသြင္းသူကား မသိႏိုင္၊ ပညာရွိသူ သာ သိႏိုင္၏၊ ပညာမရွိသူကား မသိႏိုင္”ဟူေသာ ယင္းစကားကို ဤအေၾကာင္းကို စဲြ၍ ဆိုအပ္၏။ (၁)

 

စင္ၾကယ္ျခင္း

”ရဟန္းတို႔ အတူေျပာဆိုျခင္းျဖင့္ စင္ၾကယ္ျခင္းကို သိႏိုင္၏၊ ထို စင္ၾကယ္ျခင္းကိုလည္း ၾကာျမင့္မွသာ သိႏိုင္၏၊ ခဏတစ္ျဖဳတ္ျဖင့္ကား မသိႏိုင္၊ ႏွလံုးသြင္းသူသည္သာ သိႏိုင္၏၊ ႏွလံုးမသြင္းသူကား မသိႏိုင္၊ ပညာရွိသူသာ သိႏိုင္၏၊ ပညာမရွိသူကား မသိႏိုင္”ဟူေသာ ဤစကားကို အဘယ္အေၾကာင္းကို စြဲ၍ ဆိုအပ္သနည္း၊

ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ ပုဂၢဳိလ္အခ်င္းခ်င္း အတူေျပာဆိုသည္ရွိေသာ္ ”ဤအသွ်င္သည္ တစ္ေယာက္ခ်င္းခ်င္း တစ္မ်ဳိးေျပာ၏၊ ႏွစ္ေယာက္ေသာ သူတို႔ႏွင့္ တစ္မ်ဳိးေျပာျပန္၏၊ သံုးေယာက္ေသာ သူတို႔ႏွင့္ တစ္မ်ဳိးေျပာျပန္၏၊ မ်ားစြာေသာ သူတို႔ႏွင့္ တစ္မ်ဳိးေျပာျပန္၏၊ ဤအသွ်င္သည္ ေရွးစကားမွ ေနာက္စကားသို႔ ေျပာင္း၏၊ ဤအသွ်င္သည္ မစင္ၾကယ္ေသာ စကားရွိ၏၊ ဤအသွ်င္သည္ စင္ၾကယ္ေသာ စကားရွိသည္ မဟုတ္”ဟု သိ၏။

ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ ပုဂၢဳိလ္အခ်င္းခ်င္း အတူေျပာဆိုသည္ရွိေသာ္ ”ဤအသွ်င္သည္ တစ္ေယာက္ ခ်င္းခ်င္း ေျပာဆိုသကဲ့သို႔ပင္ ႏွစ္ေယာက္ေသာ သူႏွင့္လည္းနည္းတူ ေျပာဆို၏၊ သံုးေယာက္ေသာ သူတို႔ႏွင့္လည္းနည္းတူ ေျပာဆို၏၊ မ်ားစြာေသာ သူတို႔ႏွင့္လည္းနည္းတူ ေျပာဆို၏၊ ဤအသွ်င္သည္ ေရွးစကားမွ ေနာက္စကားသို႔ မေျပာင္း၊ ဤအသွ်င္သည္ စင္ၾကယ္ေသာ စကားရွိ၏၊ ဤအသွ်င္သည္ မစင္ၾကယ္ေသာ စကားရွိသည္ မဟုတ္”ဟု သိ၏။ ”ရဟန္းတို႔ အတူေျပာဆိုျခင္းျဖင့္ စင္ၾကယ္ျခင္းကို သိႏိုင္၏၊ ထို စင္ၾကယ္ျခင္းကိုလည္း ၾကာျမင့္မွသာ သိႏိုင္၏၊ ခဏတစ္ျဖဳတ္ျဖင့္ကား မသိႏိုင္၊ ႏွလံုးသြင္းသူသည္သာ သိႏိုင္၏၊ ႏွလံုးမသြင္းသူကား မသိႏိုင္၊ ပညာရွိသူသာ သိႏိုင္၏၊ ပညာမရွိသူကား မသိႏိုင္”ဟူေသာ ယင္းစကားကို ဤအေၾကာင္းကို စဲြ၍ ဆိုအပ္၏။ (၂)

 

အစြမ္း

”ရဟန္းတို႔ ေဘးရန္တို႔၌ အစြမ္းကို သိႏိုင္၏၊ ထို အစြမ္းကိုလည္း ၾကာျမင့္မွသာ သိႏိုင္၏၊ ခဏတစ္ျဖဳတ္ျဖင့္ကား မသိႏိုင္၊ ႏွလံုးသြင္းသူသည္သာ သိႏိုင္၏၊ ႏွလံုးမသြင္းသူကား မသိႏိုင္၊ ပညာရွိ သူသာ သိႏိုင္၏၊ ပညာမရွိသူကား မသိႏိုင္”ဟူေသာ ဤစကားကို အဘယ္အေၾကာင္းကို စြဲ၍ ဆိုအပ္ သနည္း၊

ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢဳိလ္သည္ ေဆြမ်ဳိးတို႔၏ ပ်က္စီးျခင္းျဖင့္ ေတြ႕ႀကဳံေသာ္လည္းေကာင္း၊ စည္းစိမ္ပ်က္စီးျခင္းျဖင့္ ေတြ႕ႀကဳံေသာ္လည္းေကာင္း၊ အနာေရာဂါဟူေသာ ပ်က္စီးျခင္းျဖင့္ ေတြ႕ႀကဳံေသာ္လည္းေကာင္း ”လာဘ္ရျခင္း လာဘ္မရျခင္း အၿခံအရံရွိျခင္း အၿခံအရံမရွိျခင္း ကဲ့့ရဲ႕ျခင္း ခ်ီးမြမ္းျခင္း ခ်မ္းသာျခင္း ဆင္းရဲျခင္းဟူေသာ ေလာကဓံတရားရွစ္ပါးတို႔သည္ ေလာကသို႔ အစဥ္လိုက္ ကုန္၍ ေလာကသည္လည္း ေလာကဓံတရားရွစ္ပါးသို႔ အစဥ္လိုက္ေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္သာလွ်င္ ေလာက၌ ေနထိုင္ရျခင္း အတၱေဘာကို ရျခင္းသည္ ျဖစ္ေန၏”ဟု မဆင္ျခင္။ ထိုသူသည္ ေဆြမ်ဳိးတို႔၏ ပ်က္စီးျခင္းျဖင့္ ေတြ႕ႀကဳံေသာ္လည္းေကာင္း၊ စည္းစိမ္ပ်က္စီးျခင္းျဖင့္ ေတြ႕ႀကဳံေသာ္လည္းေကာင္း၊ အနာေရာဂါဟူေသာ ပ်က္စီးျခင္းျဖင့္ ေတြ႕ႀကဳံေသာ္လည္းေကာင္း စိုးရိမ္၏၊ ပင္ပန္း၏၊ ငိုေႂကြး၏၊ ရင္ဘတ္စည္တီး ျမည္တမ္း၏၊ ျပင္းစြာ ေတြေဝျခင္းသို႔ ေရာက္၏။

ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢဳိလ္သည္ ေဆြမ်ဳိးတို႔၏ ပ်က္စီးျခင္းျဖင့္ ေတြ႕ႀကဳံေသာ္လည္းေကာင္း၊ စည္းစိမ္ပ်က္စီးျခင္းျဖင့္ ေတြ႕ႀကဳံေသာ္လည္းေကာင္း၊ အနာေရာဂါဟူေသာ ပ်က္စီးျခင္းျဖင့္ ေတြ႕ႀကဳံေသာ္လည္းေကာင္း ”လာဘ္ရျခင္း လာဘ္မရျခင္း အၿခံအရံရွိျခင္း အၿခံအရံမရွိျခင္း ကဲ့ရဲ႕ျခင္း ခ်ီးမြမ္းျခင္း ခ်မ္းသာျခင္း ဆင္းရဲျခင္းဟူေသာ ေလာကဓံတရားရွစ္ပါးတို႔သည္ ေလာကသို႔ အစဥ္လိုက္ ကုန္၍ ေလာကသည္လည္း ေလာကဓံတရားရွစ္ပါးသို႔ အစဥ္လိုက္ေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္သာလွ်င္ ေလာက၌ ေနထိုင္ရျခင္း အတၱေဘာကို ရျခင္းသည္ ျဖစ္ေန၏”ဟု ဆင္ျခင္၏။ ထို ပုဂၢဳိလ္သည္ ေဆြမ်ဳိးတို႔၏ ပ်က္စီးျခင္းျဖင့္ ေတြ႕ႀကဳံေသာ္လည္းေကာင္း၊ စည္းစိမ္ပ်က္စီးျခင္းျဖင့္ ေတြ႕ႀကဳံေသာ္လည္း့ေကာင္း၊ အနာေရာဂါဟူေသာ ပ်က္စီးျခင္းျဖင့္ ေတြ႕ႀကဳံေသာ္လည္းေကာင္း မစိုးရိမ္ မပင္ပန္း မငိုေႂကြး ရင္ဘတ္စည္တီး မျမည္တမ္း ျပင္းစြာ ေတြေဝျခင္းသို႔ မေရာက္။ ”ရဟန္းတို႔ ေဘးရန္တို႔၌ အစြမ္းကို သိႏိုင္၏၊ ထို အစြမ္းကိုလည္း ၾကာျမင့္မွသာ သိႏိုင္၏၊ ခဏတစ္ျဖဳတ္ျဖင့္ကား မသိႏိုင္၊ ႏွလံုးသြင္းသူသည္ သာ သိႏိုင္၏၊ ႏွလံုးမသြင္းသူကား မသိႏိုင္၊ ပညာရွိသူသာ သိႏိုင္၏၊ ပညာမရွိသူကား မသိႏိုင္”ဟူေသာ ယင္းစကားကို ဤအေၾကာင္းကို စဲြ၍ ဆိုအပ္၏။ (၃)

 

ပညာ

”ရဟန္းတို႔ ေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ ပညာကို သိႏိုင္၏၊ ထို ပညာကိုလည္း ၾကာျမင့္မွသာ သိႏိုင္၏၊ ခဏတစ္ျဖဳတ္ျဖင့္ကား မသိႏိုင္၊ ႏွလံုးသြင္းသူသည္သာ သိႏိုင္၏၊ ႏွလံုးမသြင္းသူကား မသိႏိုင္၊ ပညာရွိ သူသာ သိႏိုင္၏၊ ပညာမရွိသူကား မသိႏိုင္”ဟူေသာ ဤစကားကို အဘယ္အေၾကာင္းကို စြဲ၍ ဆိုအပ္ သနည္း၊

ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ ပုဂၢဳိလ္အခ်င္းခ်င္း ေဆြးေႏြးလတ္ေသာ္ ”ဤအသွ်င္၏ (ျပႆနာ) ေပၚလာပံု (ျပႆနာကို) ႏွလုံးသြင္းပံု ျပႆနာေမးပံု အျခင္းအရာအားျဖင့္ပင္ ဤအသွ်င္ကား ပညာမဲ့တည္း၊ ဤအသွ်င္သည္ ပညာရွိမဟုတ္ဟု သိ၏၊ ထိုသို႔ သိျခင္းသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း၊ ဤအသွ်င္သည္ နက္နဲ ၿငိမ္သက္ မြန္ျမတ္၍ ၾကံဆျခင္းျဖင့္ မသက္ဝင္ႏိုင္ေသာ သိမ္ေမြ႕၍ ပညာရွိတို႔သာ သိႏိုင္ ေသာ အနက္အစုကို မထုတ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ဤအသွ်င္ ေဟာၾကားေသာ တရား၏ အနက္ကိုလည္း အက်ဥ္းအားျဖင့္ျဖစ္ေစ အက်ယ္အားျဖင့္ျဖစ္ေစ ေျပာရန္ ေဟာရန္ အျပားအားျဖင့္ သိေစ ရန္ ထားရန္ ဖြင့္ဆိုရန္ ေဝဖန္ရန္ ေပၚလြင္ေအာင္ျပဳရန္ မစြမ္းႏိုင္ေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း ဤအသွ်င္ ကား ပညာမဲ့တည္း၊ ဤအသွ်င္သည္ ပညာရွိသူမဟုတ္”ဟု သိ၏။

ရဟန္းတို႔ ေရအိုင္၏ ကမ္းနား၌ ရပ္တည္ေနေသာ မ်က္စိအျမင္ရွိေသာ ေယာက်္ားသည္ ေပၚလာ ေသာ ငါးငယ္ကို ျမင္ရာ၏၊ ထို ေယာက်္ားအား ”ဤငါး၏ ေပၚလာပံု ေရလႈိင္းကို ဖ်က္ဆီးပံု အဟုန္ လ်င္ျမန္ပံု အျခင္းအရာအားျဖင့္ပင္ ဤငါးသည္ ငယ္၏၊ ဤငါးသည္ ႀကီးသည္ မဟုတ္”ဟု သိရာ သကဲ့သို႔၊ ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္လွ်င္ ပုဂၢဳိလ္အခ်င္းခ်င္း ေဆြးေႏြးလတ္ေသာ္ ”ဤအသွ်င္၏ (ျပႆနာ) ေပၚလာပံု (ျပႆနာ) ႏွလုံးသြင္းပံု ျပႆနာေမးပံု အျခင္းအရာအားျဖင့္ပင္ ဤအသွ်င္ကား ပညာမဲ့တည္း၊ ဤအသွ်င္သည္ ပညာရွိမဟုတ္ဟု သိ၏။

ထိုသို႔ သိျခင္းသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း၊ ဤအသွ်င္သည္ နက္နဲ ၿငိမ္သက္ မြန္ျမတ္၍ ၾကံဆျခင္းျဖင့္ မသက္ဝင္ႏိုင္ေသာ သိမ္ေမြ႕၍ ပညာရွိတို႔သာ သိႏိုင္ေသာ အနက္အစုကို မထုတ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ဤအသွ်င္ ေဟာၾကားေသာ တရား၏ အနက္ ကိုလည္း အက်ဥ္းအားျဖင့္ျဖစ္ေစ အက်ယ္အားျဖင့္ျဖစ္ေစ ေျပာရန္ ေဟာရန္ အျပားအားျဖင့္ သိေစရန္ ထားရန္ ဖြင့္ဆိုရန္ ေဝဖန္ရန္ ေပၚလြင္ေအာင္ျပဳရန္ မစြမ္းႏိုင္ေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း ဤအသွ်င္ကား ပညာမဲ့တည္း၊ ဤအသွ်င္သည္ ပညာရွိမဟုတ္”ဟု သိ၏။

ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ ပုဂၢဳိလ္ အခ်င္းခ်င္း ေဆြးေႏြးလတ္ေသာ္ ”ဤအသွ်င္၏ (ျပႆနာ) ေပၚလာပံု (ျပႆနာ) ႏွလုံးသြင္းပံု (ျပႆနာ) ေမးပံု အျခင္းအရာအားျဖင့္ပင္ ဤအသွ်င္ကား ပညာရွိတည္း၊ ဤအသွ်င္သည္ ပညာမဲ့သူ မဟုတ္ဟု သိ၏၊ ထိုသို႔ သိျခင္းသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း၊ ဤအသွ်င္သည္ နက္နဲ ၿငိမ္သက္ မြန္ျမတ္၍ ၾကံဆျခင္းျဖင့္ မသက္ဝင္ႏိုင္ေသာ သိမ္ေမြ႕၍ ပညာရွိတို႔သာ သိႏိုင္ေသာ အနက္အစုကိုလည္း ထုတ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ဤအသွ်င္ ေဟာၾကားေသာ တရား၏ အနက္ကိုလည္း အက်ဥ္းအားျဖင့္ ျဖစ္ေစ အက်ယ္အားျဖင့္ျဖစ္ေစ ေျပာရန္ ေဟာရန္ အျပား အားျဖင့္သိေစရန္ ထားရန္ ဖြင့္ဆိုရန္ ေဝဖန္ရန္ ေပၚလြင္ေအာင္ ျပဳရန္ စြမ္းႏိုင္ေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း ဤအသွ်င္ကား ပညာရွိတည္း၊ ဤအသွ်င္သည္ ပညာမဲ့သူ မဟုတ္”ဟု သိ၏။

ရဟန္းတို႔ ေရအိုင္၏ ကမ္းနား၌ ရပ္တည္ေနေသာ မ်က္စိအျမင္ရွိေသာ ေယာက်္ားသည္ ေပၚလာ ေသာ ငါးႀကီးကို ျမင္ရာ၏၊ ထို ေယာက်္ားအား ”ဤငါး၏ ေပၚလာပံု ေရလႈိင္းကို ဖ်က္ဆီးပံု အဟုန္ လ်င္ျမန္ပံု အျခင္းအရာအားျဖင့္ပင္ ဤငါးသည္ ႀကီး၏၊ ဤငါးသည္ ငယ္သည္ မဟုတ္”ဟု သိရာ သကဲ့သို႔၊ ့ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္လွ်င္ ပုဂၢဳိလ္အခ်င္းခ်င္း ေဆြးေႏြးလတ္ေသာ္ ”ဤအသွ်င္၏ ျပႆနာ ေပၚလာပံု (ျပႆနာ) ႏွလုံးသြင္းပံု (ျပႆနာ) ေမးပံု အျခင္းအရာအားျဖင့္ပင္ ဤအသွ်င္ကား ပညာ ရွိတည္း၊ ဤအသွ်င္သည္ ပညာမဲ့သူ မဟုတ္ဟု သိ၏၊

ထိုသို႔ သိျခင္းသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း၊ ဤအသွ်င္သည္ နက္နဲ ၿငိမ္သက္ မြန္ျမတ္၍ ၾကံဆျခင္းျဖင့္ မသက္ဝင္ႏိုင္ေသာ သိမ္ေမြ႕၍ ပညာရွိတို႔သာ သိႏိုင္ေသာ အနက္စုကို ထုတ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ဤအသွ်င္ ေဟာၾကားေသာ တရား၏ အနက္ကိုလည္း အက်ဥ္းအားျဖင့္ျဖစ္ေစ အက်ယ္အားျဖင့္ျဖစ္ေစ ေျပာရန္ ေဟာရန္ အျပားအားျဖင့္ သိေစရန္ ထားရန္ ဖြင့္ဆိုရန္ ေဝဖန္ရန္ ေပၚလြင္ေအာင္ျပဳရန္ စြမ္းႏိုင္ေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း ဤအသွ်င္ကား ပညာရွိတည္း၊ ဤအသွ်င္သည္ ပညာမဲ့သူ မဟုတ္”ဟု သိ၏။ (၄)

”ရဟန္းတို႔ ေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ ပညာကို သိႏိုင္၏၊ ထို ပညာကိုလည္း ၾကာျမင့္မွသာ သိႏိုင္၏၊ ခဏ တစ္ျဖဳတ္ျဖင့္ကား မသိႏိုင္၊ ႏွလံုးသြင္းသူသည္သာ သိႏိုင္၏၊ ႏွလံုးမသြင္းသူကား မသိႏိုင္၊ ပညာရွိ သူသာ သိႏိုင္၏၊ ပညာမရွိသူကား မသိႏိုင္”ဟူေသာ ယင္းစကားကို ဤအေၾကာင္းကို စဲြ၍ ဆိုအပ္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤအေၾကာင္းကို ဤအေၾကာင္းေလးမ်ဳိးတို႔ျဖင့္ သိအပ္ကုန္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ဒုတိယသုတ္။