အန ၄.၁၉၉: တဏွာသုတ္

၁၉၉။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤတရားကို ေဟာၾကားေတာ္မူ၏- ”ရဟန္းတို႔ အၾကင္ တဏွာသည္ လႊမ္းမိုး ဖ်က္ဆီးအပ္ ထက္ဝန္းက်င္ ေျမႇးယွက္အပ္ေသာေၾကာင့္ ရက္ကန္းခ်ည္ေထြးကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ စာေပါင္းသိုက္ကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ ျဖဴဆံျမက္ၿပိန္းျမက္ကဲ့သို႔လည္းေကာင္း ျဖစ္ေနေသာ ဤသတၱ ေလာကသည္ ခ်မ္းသာကင္းေသာ မေကာင္းေသာ လားရာ ပ်က္စီး၍ က်ေရာက္ရာ ျဖစ္ေသာ သံသရာကို မလြန္ေျမာက္ႏိုင္၊ ကြန္ရက္ႏွင့္တူေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းလွည့္လည္တတ္, ပ်ံ႕ႏွံ႕တတ္, ကပ္ၿငိတတ္ေသာ ထို တဏွာကို သင္တို႔အား ေဟာၾကားမည္၊ ထိုတရားကို နာၾကကုန္ေလာ့၊ ေကာင္းစြာ ႏွလံုးသြင္းၾက ကုန္ေလာ့၊ ေဟာၾကားေပအံ့”ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ ”အသွ်င္ဘုရား ေကာင္းပါၿပီ”ဟု ထိုရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ျပန္ၾကား ေလွ်ာက္ထားၾကကုန္၏၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤတရားကို ေဟာၾကားေတာ္မူ၏-

ရဟန္းတို႔ အၾကင္ တဏွာသည္ လႊမ္းမိုးဖ်က္ဆီးအပ္ ထက္ဝန္းက်င္ ေျမႇးယွက္အပ္ေသာေၾကာင့္ ရက္ကန္းခ်ည္ေထြးကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ စာေပါင္းသိုက္ကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ ျဖဴဆံျမက္ ၿပိန္းျမက္ကဲ့သို႔လည္းေကာင္း ျဖစ္ေနေသာ ဤသတၱေလာကသည္ ခ်မ္းသာကင္းေသာ မေကာင္းေသာလားရာ ပ်က္စီး၍ က်ေရာက္ရာျဖစ္ေသာ သံသရာကို မလြန္ေျမာက္ႏိုင္၊ ကြန္ရက္ႏွင့္တူေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းလွည့္လည္တတ္, ပ်ံ႕ႏွံ႕တတ္, ကပ္ၿငိတတ္ေသာ ထို တဏွာဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ ရဟန္းတို႔ တစ္ဆယ့္ရွစ္ပါးကုန္ေသာ ဤတဏွာဝိစ႐ိုက္တို႔သည္ အတြင္းသႏၲာန္၌ျဖစ္ေသာ ခႏၶာငါးပါးကို စြဲ၍ ျဖစ္ကုန္၏၊ တစ္ဆယ့္ရွစ္ပါးကုန္ ေသာ ဤတဏွာဝိစ႐ိုက္တို႔သည္ အပသႏၲာန္၌ ျဖစ္ေသာ ခႏၶာငါးပါးကို စြဲ၍ ျဖစ္ကုန္၏။

အတြင္းသႏၲာန္၌ျဖစ္ေသာ ခႏၶာငါးပါးကို စြဲ၍ ျဖစ္ကုန္ေသာ တစ္ဆယ့္ရွစ္ပါးကုန္ေသာ တဏွာ ဝိစ႐ိုက္တို႔သည္ အဘယ္နည္း။ ရဟန္းတို႔ (အတြင္းသႏၲာန္၌ ခႏၶာငါးပါးရွိလတ္ေသာ္)

”ငါသည္ ျဖစ္၏”ဟု (တဏွာ မာန ဒိ႒ိ၏ အစြမ္းအားျဖင့္) စြဲယူ၏၊

(ဤသို႔ ခႏၶာငါးပါးကို ငါဟူ၍ စြဲယူလတ္ေသာ္) ”ငါသည္ ဤသို႔ေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ ျဖစ္၏”ဟု စြဲယူ၏၊

”ငါသည္ ဤသူတို႔ႏွင့္ တူ၏”ဟု စြဲယူ၏။

”ငါသည္ တစ္ပါးေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ ျဖစ္၏”ဟု စြဲယူ၏။

”ငါသည္ အျမဲတည္၏”ဟု စြဲယူ၏၊

”ငါသည္ အျမဲမတည္”ဟု စြဲယူ၏၊

(အတြင္းသႏၲာန္၌ ခႏၶာငါးပါးရွိလတ္ေသာ္) ”ငါသည္ ျဖစ္ေလသေလာ”ဟု စြဲယူ၏၊

”ငါသည္ ဤသို႔ေသာ အျခင္းအရာရွိသည္ ျဖစ္ေလသေလာ”ဟု စြဲယူ၏၊

”ငါသည္ ဤသူတို႔ႏွင့္ တူေလသေလာ”ဟု စြဲယူ၏၊

”ငါသည္ တစ္ပါးေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ ျဖစ္ေလသေလာ”ဟု စြဲယူ၏။

(အတြင္းသႏၲာန္၌ ခႏၶာငါးပါး ရွိလတ္ေသာ္) ”ငါသည္ ျဖစ္ပါမူကား ေကာင္းေလစြ”ဟု စြဲယူ၏၊

”ငါသည္ ဤသို႔ေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ ျဖစ္ပါမူကား ေကာင္းေလစြ”ဟု စြဲယူ၏၊

”ငါသည္ ဤသူတို႔ႏွင့္ တူပါမူကား ေကာင္းေလစြ”ဟု စြဲယူ၏၊

”ငါသည္ တစ္ပါးေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ ျဖစ္ပါမူကား ေကာင္းေလစြ”ဟု စြဲယူ၏။

(အတြင္းသႏၲာန္၌ ခႏၶာငါးပါးရွိလတ္ေသာ္) ”ငါသည္ ျဖစ္လတၱံ႕”ဟု စြဲယူ၏၊

”ငါသည္ ဤသို႔ေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ ျဖစ္လတၱံ႕”ဟု စြဲယူ၏၊

”ငါသည္ ဤသူတို႔ႏွင့္ တူသည္ ျဖစ္လတၱံ႕”ဟု စြဲယူ၏၊

”ငါသည္ တစ္ပါးေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ ျဖစ္လတၱံ႕”ဟု စြဲယူ၏။

အတြင္းသႏၲာန္၌ ခႏၶာငါးပါးကို စြဲ၍ တစ္ဆယ့္ရွစ္ပါးေသာ ဤတဏွာဝိစ႐ိုက္တို႔သည္ ျဖစ္ကုန္၏။

အပသႏၲာန္၌ ျဖစ္ေသာ ခႏၶာငါးပါးကို စြဲ၍ ျဖစ္ေသာ တစ္ဆယ့္ရွစ္ပါးေသာ တဏွာဝိစ႐ိုက္တို႔ဟူသည္ အဘယ္နည္း။ ရဟန္းတို႔ (အပသႏၲာန္၌ျဖစ္ေသာ ခႏၶာငါးပါးရွိလတ္ေသာ္) ”ငါသည္ ဤခႏၶာျဖင့္ ျဖစ္၏”ဟု စြဲယူ၏၊

”ငါသည္ ဤခႏၶာျဖင့္ ဤသို႔ေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ ျဖစ္၏”ဟု စြဲယူ၏၊

”ငါသည္ ဤခႏၶာျဖင့္ ဤသူတို႔ႏွင့္ တူ၏”ဟု စြဲယူ၏၊

”ငါသည္ ဤခႏၶာျဖင့္ တစ္ပါးေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ ျဖစ္၏”ဟု စြဲယူ၏။

”ငါသည္ ဤခႏၶာျဖင့္ အျမဲတည္၏”ဟု စြဲယူ၏၊

”ငါသည္ ဤခႏၶာျဖင့္ အျမဲမတည္”ဟု စြဲယူ၏။

”ငါသည္ ဤခႏၶာျဖင့္ ျဖစ္ေလသေလာ”ဟု စြဲယူ၏၊

”ငါသည္ ဤခႏၶာျဖင့္ ဤသို႔ေသာ အျခင္းအရာရွိသည္ ျဖစ္ေလသေလာ”ဟု စြဲယူ၏၊

”ငါသည္ ဤခႏၶာျဖင့္ ဤသူတို႔ႏွင့္ တူေလသေလာ”ဟု စြဲယူ၏၊

”ငါသည္ ဤခႏၶာျဖင့္ တစ္ပါးေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ ျဖစ္ေလသေလာ”ဟု စြဲယူ၏၊

”ငါသည္ ဤခႏၶာျဖင့္ ျဖစ္ပါမူကား ေကာင္းေလစြ”ဟု စြဲယူ၏၊

”ငါသည္ ဤခႏၶာျဖင့္ ဤသို႔ေသာ အျခင္းအရာ ရွိပါမူကား ေကာင္းေလစြ”ဟု စြဲယူ၏၊

”ငါသည္ ဤခႏၶာျဖင့္ ဤသူတို႔ႏွင့္ တူပါမူကား ေကာင္းေလစြ”ဟု စြဲယူ၏၊

”ငါသည္ ဤခႏၶာျဖင့္ တစ္ပါးေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ ျဖစ္ပါမူကား ေကာင္းေလစြ”ဟု စြဲယူ၏၊

”ငါသည္ ဤခႏၶာျဖင့္ ျဖစ္လတၱံ႕”ဟု စြဲယူ၏၊

”ငါသည္ ဤခႏၶာျဖင့္ ဤသို႔ေသာ အျခင္းအရာရွိသည္ ျဖစ္လတၱံ႕”ဟု စြဲယူ၏၊

”ငါသည္ ဤခႏၶာျဖင့္ ဤသူတို႔ႏွင့္ တူလတၱံ႕”ဟု စြဲယူ၏၊

”ငါသည္ ဤခႏၶာျဖင့္ တစ္ပါးေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ ျဖစ္လတၱံ႕”ဟု စြဲယူ၏။

အပသႏၲာန္၌ ခႏၶာငါးပါးကို စြဲ၍ တစ္ဆယ့္ရွစ္ပါးကုန္ေသာ ဤတဏွာဝိစ႐ိုက္တို႔သည္ ျဖစ္ကုန္၏။

ဤသို႔ အတြင္းသႏၲာန္၌ ခႏၶာငါးပါးကို စြဲ၍ တစ္ဆယ့္ရွစ္ပါးေသာ တဏွာဝိစ႐ိုက္တို႔သည္ ျဖစ္ကုန္၏။ အပသႏၲာန္၌ ခႏၶာငါးပါးကိုစြဲ၍ တစ္ဆယ့္ရွစ္ပါးေသာ တဏွာဝိစ႐ိုက္တို႔သည္ ျဖစ္ကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤတဏွာဝိစ႐ိုက္တို႔ကို သံုးဆယ့္ေျခာက္ပါးေသာ တဏွာဝိစ႐ိုက္တို႔ဟူ၍ ဆိုအပ္ကုန္၏၊ ဤအတူပင္ ဤသို႔သေဘာရွိကုန္ေသာ အတိတ္ကာလ၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ သံုးဆယ့္ေျခာက္ပါးကုန္ေသာ တဏွာ ဝိစ႐ိုက္တို႔လည္းေကာင္း၊ အနာဂတ္ကာလ၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ သံုးဆယ့္ေျခာက္ပါးကုန္ေသာ တဏွာဝိစ႐ိုက္ တို႔လည္းေကာင္း၊ ပစၥဳပၸန္ကာလ၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ သံုးဆယ့္ေျခာက္ပါးကုန္ေသာ တဏွာဝိစ႐ိုက္တို႔လည္းေကာင္း ဤသို႔တစ္ရာ့ရွစ္ပါးကုန္ေသာ တဏွာဝိစ႐ိုက္တို႔သည္ ျဖစ္ကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ အၾကင္ တဏွာသည္ လႊမ္းမိုးဖ်က္ဆီးအပ္ ထက္ဝန္းက်င္ ေျမႇးယွက္အပ္သည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရက္ကန္းခ်ည္ေထြးကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ စာေပါင္းသိုက္ကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ ျဖဴဆံျမက္ ၿပိန္းျမက္ ကဲ့သို႔လည္းေကာင္း ျဖစ္ေနေသာ ဤသတၱေလာကသည္ ခ်မ္းသာကင္းေသာ မေကာင္းေသာ လားရာ ပ်က္စီး၍ က်ေရာက္ရာျဖစ္ေသာ သံသရာကို မလြန္ေျမာက္ႏိုင္၊ ကြန္ရက္ႏွင့္တူေသာ ေရႊ႕ေျပာင္း လွည့္လည္တတ္, ပ်ံ႕ႏွံ႕တတ္, ကပ္ၿငိတတ္ေသာ တဏွာဟူသည္ ဤသည္ပင္တည္းဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

နဝမသုတ္။