အန ၄.၁: အႏုဗုဒၶသုတ္

၁။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္- အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဝဇၨီတိုင္း ဘ႑ရြာတြင္ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရဟန္းတို႔ကို ”ရဟန္းတို႔”ဟု ေခၚေတာ္မူ၏။ ထိုရဟန္းတို႔သည္ ”အသွ်င္ဘုရား”ဟု ျမတ္စြာဘုရားအား ျပန္ၾကားေလွ်ာက္ထား ၾကကုန္၏။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤစကားကို မိန္႔ေတာ္မူ၏- ရဟန္းတို႔ တရားေလးမ်ဳိးတို႔ကို ေလ်ာ္စြာ မသိျခင္း, ထိုးထြင္း၍ မသိျခင္းေၾကာင့္ ငါသည္လည္းေကာင္း၊ သင္တို႔သည္လည္းေကာင္း ဤသို႔ ရွည္ၾကာစြာေသာ ကာလပတ္လံုး (တစ္ဘဝမွ တစ္ဘဝသို႔) ေျပးသြားခဲ့ရေလၿပီ၊ က်င္လည္ခဲ့ရေလၿပီ။ အဘယ္တရားေလးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ- ရဟန္းတို႔ ျမတ္ေသာ သီလကို ေလ်ာ္စြာ မသိျခင္း, ထိုးထြင္း၍ မသိျခင္းေၾကာင့္ ငါသည္လည္းေကာင္း၊ သင္တို႔သည္လည္းေကာင္း ဤသို႔ ရွည္ၾကာစြာေသာ ကာလပတ္ လံုး ေျပးသြားခဲ့ရေလၿပီ၊ က်င္လည္ခဲ့ရေလၿပီ။ ရဟန္းတို႔ ျမတ္ေသာ သမာဓိကို ေလ်ာ္စြာမသိျခင္း, ထိုးထြင္း၍ မသိျခင္းေၾကာင့္ ငါသည္လည္းေကာင္း၊ သင္တို႔သည္လည္းေကာင္း ဤသို႔ ရွည္ၾကာစြာေသာ ကာလပတ္လံုး ေျပးသြားခဲ့ရေလၿပီ၊ က်င္လည္ခဲ့ရေလၿပီ။ ရဟန္းတို႔ ျမတ္ေသာ ပညာကို ေလ်ာ္စြာ မသိျခင္း, ထိုးထြင္း၍ မသိျခင္းေၾကာင့္ ငါသည္လည္းေကာင္း၊ သင္တို႔သည္လည္းေကာင္း ဤသို႔ ရွည္ၾကာစြာေသာ ကာလပတ္လံုး ေျပးသြားခဲ့ရေလၿပီ၊ က်င္လည္ခဲ့ရေလၿပီ။ ရဟန္းတို႔ ျမတ္ေသာ လြတ္ေျမာက္မႈ ‘အရဟတၱဖိုလ္’ကို ေလ်ာ္စြာမသိျခင္း, ထိုးထြင္း၍ မသိျခင္းေၾကာင့္ ငါသည္လည္းေကာင္း၊ သင္တို႔သည္လည္းေကာင္း ဤသို႔ ရွည္ၾကာစြာေသာ ကာလပတ္လံုး ေျပးသြားခဲ့ရေလၿပီ၊ က်င္လည္ခဲ့ရ ေလၿပီ။ ရဟန္းတို႔ ထို ျမတ္ေသာ သီလကို၊ ျမတ္ေသာ သမာဓိကို၊ ျမတ္ေသာ ပညာကို၊ ျမတ္ေသာ လြတ္ေျမာက္မႈ ‘အရဟတၱဖိုလ္’ကို ငါေလ်ာ္စြာ သိၿပီ၊ ထိုးထြင္း၍ သိၿပီ၊ ဘဝ၌ တပ္မက္ျခင္း ‘တဏွာ’ ကို ျဖတ္ၿပီးၿပီ၊ ဘဝတစ္ပါးသို႔ ေဆာင္ေၾကာင္း ‘တဏွာ’ ကုန္ေလၿပီ၊ ယခုအခါ တစ္ဖန္ ဘဝသစ္၌ ျဖစ္ေပၚျခင္း မရွိၿပီဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤစကားကို ေဟာၾကားေတာ္မူ၏။ ဤစကားကို ေဟာၾကားေတာ္မူၿပီးေနာက္ ဆရာျဖစ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤေဒသနာကို ေဟာၾကားေတာ္မူျပန္၏- ”အတုမဲ့ျဖစ္ေသာ သီလ သမာဓိ ပညာလည္းေကာင္း၊ ကိေလသာမွ လြတ္ေျမာက္မႈ ‘အရဟတၱဖိုလ္’လည္းေကာင္း ဤတရားတို႔ကို အၿခံအရံႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားသည္ ထိုးထြင္း၍ သိေတာ္မူၿပီ။ ဤသို႔လွ်င္ ဝဋ္ဆင္းရဲ၏အဆံုးကို ျပဳတတ္ေသာ၊ နတ္လူတို႔၏ ဆရာျဖစ္ေတာ္မူေသာ၊ စကၡဳငါးမ်ဳိးရွိေတာ္မူေသာ၊ (ကိေလသာ) ၿငိမ္းေအးၿပီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ သိေတာ္မူ၍ ရဟန္းတို႔အားတရားကို ေဟာၾကား ေတာ္မူေလၿပီ”။

ပဌမသုတ္။