အန ၄.၂၀၀: ေပမသုတ္

၂ဝဝ။ ရဟန္းတို႔ ဤခ်စ္ျမတ္ႏိုးျခင္း ေလးမ်ဳိးတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္၏။ အဘယ္ေလးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ- ခ်စ္ျမတ္ႏိုးျခင္း ‘ေပမ’ေၾကာင့္ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးျခင္း ‘ေပမ’သည္ ျဖစ္၏။ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးျခင္း ‘ေပမ’ေၾကာင့္ အမ်က္ထြက္ျခင္း ‘ေဒါသ’သည္ ျဖစ္၏။ အမ်က္ထြက္ျခင္း ‘ေဒါသ’ေၾကာင့္ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးျခင္း ‘ေပမ’သည္ ျဖစ္၏။ အမ်က္ထြက္ျခင္း ‘ေဒါသ’ေၾကာင့္ အမ်က္ထြက္ျခင္း ‘ေဒါသ’သည္ ျဖစ္၏။

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးျခင္းေၾကာင့္ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးျခင္း ျဖစ္သနည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ ပုဂၢဳိလ္ (တစ္ေယာက္)သည္ ပုဂၢဳိလ္ (တစ္ေယာက္) ကို အလိုရွိအပ္၏၊ ႏွစ္သက္အပ္၏၊ ျမတ္ႏိုး အပ္၏၊ ထို (ပုဂၢဳိလ္ခ်စ္ႏွစ္သက္အပ္) သူကို တစ္ပါးသူတို႔သည္ အလိုရွိအပ္ေသာ ႏွစ္သက္အပ္ေသာ ျမတ္ႏိုးအပ္ေသာ စကားျဖင့္ ေျပာဆိုကုန္၏၊ ထို ပုဂၢဳိလ္အား ဤသို႔ေသာ အၾကံသည္ ျဖစ္၏၊ ”ငါသည္ အၾကင္ ပုဂၢဳိလ္ကို အလိုရွိအပ္၏၊ ႏွစ္သက္အပ္၏၊ ျမတ္ႏိုးအပ္၏၊ ထို ပုဂၢဳိလ္ကို တစ္ပါးသူတို႔သည္ အလိုရွိ အပ္ ႏွစ္သက္အပ္ ျမတ္ႏိုးအပ္ေသာ စကားျဖင့္ ေျပာဆိုကုန္၏”ဟု (အၾကံသည္ ျဖစ္၏)။ ထို (ခ်စ္ႏွစ္ သက္ေသာ) ပုဂၢဳိလ္သည္ ထို ေျပာဆိုသူတို႔၌ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးျခင္းကို ျဖစ္ေစ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးျခင္းေၾကာင့္ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးျခင္းသည္ ျဖစ္၏။

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးျခင္းေၾကာင့္ အမ်က္ထြက္ျခင္းျဖစ္သနည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ ပုဂၢဳိလ္ (တစ္ေယာက္)သည္ ပုဂၢဳိလ္ (တစ္ယာက္) ကို အလိုရွိအပ္၏၊ ႏွစ္သက္အပ္၏၊ ျမတ္ႏိုး အပ္၏၊ ထို (ပုဂၢဳိလ္ခ်စ္ႏွစ္သက္အပ္) သူကို တစ္ပါးသူတို႔သည္ အလိုမရွိအပ္ေသာ မႏွစ္သက္အပ္ေသာ မျမတ္ႏိုးအပ္ေသာ စကားျဖင့္ ေျပာဆိုကုန္၏၊ ထို ပုဂၢဳိလ္အား ဤသို႔ေသာ အၾကံသည္ ျဖစ္၏၊ ”ငါသည္ အၾကင္ ပုဂၢဳိလ္ကို အလိုရွိအပ္ ႏွစ္သက္အပ္ ျမတ္ႏိုးအပ္၏၊ ထို ပုဂၢဳိလ္ကို တစ္ပါးသူတို႔သည္ အလိုမရွိအပ္ ေသာ မႏွစ္သက္အပ္ေသာ မျမတ္ႏိုးအပ္ေသာ စကားျဖင့္ ေျပာဆိုကုန္၏”ဟု (အၾကံသည္ ျဖစ္၏)။ ထို (ခ်စ္ႏွစ္သက္ေသာ) ပုဂၢဳိလ္သည္ ထို ေျပာဆိုသူတို႔၌ အမ်က္ထြက္ျခင္းကို ျဖစ္ေစ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ လွ်င္ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးျခင္းေၾကာင့္ အမ်က္ထြက္ျခင္းသည္ ျဖစ္၏။

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ အမ်က္ထြက္ျခင္းေၾကာင့္ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးျခင္းျဖစ္သနည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ ပုဂၢဳိလ္ (တစ္ေယာက္)သည္ ပုဂၢဳိလ္ (တစ္ယာက္) ကို အလိုမရွိအပ္ မႏွစ္သက္အပ္ မျမတ္ႏိုးအပ္၊ ထို (ပုဂၢဳိလ္မႏွစ္သက္အပ္) သူကို တစ္ပါးသူတို႔သည္ အလိုမရွိအပ္ေသာ မႏွစ္သက္အပ္ေသာ မျမတ္ ႏိုးအပ္ေသာ စကားျဖင့္ ေျပာဆိုကုန္၏၊ ထို ပုဂၢဳိလ္အား ဤသို႔ေသာ အၾကံသည္ ျဖစ္၏၊ ”ငါသည္ အၾကင္ ပုဂၢဳိလ္ကို အလိုမရွိအပ္ မႏွစ္သက္အပ္ မျမတ္ႏိုးအပ္၊ ထို ပုဂၢဳိလ္ကို တစ္ပါးသူတို႔သည္ အလိုမရွိအပ္ မႏွစ္သက္အပ္ မျမတ္ႏိုးအပ္ေသာ စကားျဖင့္ ေျပာဆိုကုန္၏”ဟု (အၾကံသည္ ျဖစ္၏)။

ထို (မႏွစ္သက္ ေသာ) ပုဂၢဳိလ္သည္ ထို ေျပာဆိုသူတို႔၌ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးျခင္းသည္ ျဖစ္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ အမ်က္ ထြက္ျခင္းေၾကာင့္ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးျခင္းသည္ ျဖစ္၏။

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ အမ်က္ထြက္ျခင္းေၾကာင့္ အမ်က္ထြက္ျခင္းသည္ ျဖစ္သနည္း။ ရဟန္း တို႔ ဤေလာက၌ ပုဂၢဳိလ္ (တစ္ေယာက္)သည္ ပုဂၢဳိလ္ (တစ္ယာက္) ကို အလိုမရွိအပ္ မႏွစ္သက္အပ္ မျမတ္ႏိုးအပ္၊ ထို (ပုဂၢဳိလ္ မႏွစ္သက္အပ္) သူကို တစ္ပါးသူတို႔သည္ အလိုရွိအပ္ေသာ ႏွစ္သက္အပ္ေသာ ျမတ္ႏိုးအပ္ေသာ စကားျဖင့္ ေျပာဆိုကုန္၏၊ ထို ပုဂၢဳိလ္အား ဤသို႔ေသာ အၾကံသည္ ျဖစ္၏၊ ”ငါသည္ အၾကင္ ပုဂၢဳိလ္ကို အလိုမရွိအပ္ မႏွစ္သက္အပ္ မျမတ္ႏိုးအပ္၊ ထို ပုဂၢဳိလ္ကို တစ္ပါးသူတို႔သည္ အလိုရွိအပ္ ႏွစ္သက္အပ္ ျမတ္ႏိုးအပ္ေသာစကားျဖင့္ ေျပာဆိုကုန္၏”ဟု (အၾကံသည္ ျဖစ္၏)။ ထို (မႏွစ္သက္ေသာ) ပုဂၢဳိလ္သည္ ထို ေျပာဆိုသူတို႔၌ အမ်က္ထြက္ျခင္းကို ျဖစ္ေစ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ အမ်က္ထြက္ျခင္းေၾကာင့္ အမ်က္ထြက္ျခင္းသည္ ျဖစ္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤခ်စ္ျမတ္ႏိုးျခင္းေလးမ်ဳိးတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ အၾကင္ အခါ၌ ရဟန္းသည္ ကာမတို႔မွ ကင္းဆိတ္၍ သာလွ်င္။ပ။ ပဌမစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍့ေန၏။ ထိုပုဂၢိဳလ္အား ခ်စ္ျမတ္ႏိုးျခင္းေၾကာင့္ အၾကင္ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးျခင္းသည္ ျဖစ္၏၊ ထို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးျခင္းသည္လည္း ထို ပုဂၢဳိလ္အား ထိုအခါ၌ မျဖစ္၊ ထို ပုဂၢဳိလ္အား ခ်စ္ျမတ္ႏိုးျခင္းေၾကာင့္ အၾကင္ အမ်က္ ထြက္ျခင္းသည္ ျဖစ္၏၊ ထို အမ်က္ထြက္ျခင္းသည္လည္း ထို ပုဂၢဳိလ္အား ထိုအခါ၌ မျဖစ္၊ ထို ပုဂိၢဳလ္အား အမ်က္ထြက္ျခင္းေၾကာင့္ အၾကင္ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးျခင္းသည္ ျဖစ္၏၊ ထို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးျခင္းသည္လည္း ထို ပုဂၢဳိလ္အား ထိုအခါ၌ မျဖစ္၊ ထို ပုဂၢဳိလ္အား အမ်က္ထြက္ျခင္းေၾကာင့္ အၾကင္ အမ်က္ထြက္ျခင္းသည္ ျဖစ္၏၊ ထို အမ်က္ ထြက္ျခင္းသည္လည္း ထို ပုဂၢဳိလ္အား ထိုအခါ၌ မျဖစ္။

ရဟန္းတို႔ အၾကင္ အခါ၌ ရဟန္းသည္ ၾကံစည္ျခင္း ‘ဝိတက္’ သံုးသပ္ျခင္း ‘ဝိစာရ’တို႔၏ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္။ပ။ ဒုတိယစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ပ။ တတိယစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ပ။ စတုတၳစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ပ။ ထိုပုဂၢိဳလ္အား ခ်စ္ျမတ္ႏိုးျခင္းေၾကာင့္ အၾကင္ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးျခင္းသည္ ျဖစ္၏၊ ထို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးျခင္းသည္ ထို ပုဂၢဳိလ္အား ထိုအခါ၌ မျဖစ္၊ ထို ပုဂၢဳိလ္အား ခ်စ္ျမတ္ႏိုးျခင္းေၾကာင့္ အၾကင္ အမ်က္ထြက္ျခင္းသည္ ျဖစ္၏၊ ထို အမ်က္ထြက္ျခင္းသည္လည္း ထို ပုဂၢဳိလ္အား ထိုအခါ၌ မျဖစ္။ ထိုပုဂၢိဳလ္အား အမ်က္ထြက္ျခင္းေၾကာင့္ အၾကင္ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးျခင္းသည္ ျဖစ္၏၊ ထို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးျခင္းသည္လည္း ထို ပုဂၢဳိလ္အား ထိုအခါ၌ မျဖစ္၊ ထို ပုဂၢဳိလ္အား အမ်က္ထြက္ျခင္းေၾကာင့္ အၾကင္ အမ်က္ထြက္ျခင္းသည္ ျဖစ္၏၊ ထို အမ်က္ထြက္ျခင္းသည္လည္း ထို ပုဂၢဳိလ္အား ထိုအခါ၌ မျဖစ္။

ရဟန္းတို႔ အၾကင္ အခါ၌ ရဟန္းသည္ အာသေဝါတရားတို႔၏ကုန္ျခင္းေၾကာင့္ အာသေဝါကင္းေသာ လြတ္ေျမာက္ေသာ ‘အရဟတၱဖိုလ္’ စိတ္ႏွင့္ လြတ္ေျမာက္ေသာ ‘အရဟတၱဖိုလ္’ ပညာကို ယခုဘဝ၌ပင္လွ်င္ ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ ကိုယ္တိုင္ မ်က္ေမွာက္ျပဳလ်က္ ေရာက္၍ ေန၏၊ ထိုပုဂၢိဳလ္အား ခ်စ္ျမတ္ႏိုးျခင္းေၾကာင့္ အၾကင္ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးျခင္းသည္ ျဖစ္၏၊ ထို ပုဂၢဳိလ္သည္ ထို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးျခင္းကိုလည္း ပယ္အပ္၏၊ အျမစ္ရင္းကို ျဖတ္ၿပီးျဖစ္၏၊ ႏုတ္ၿပီးေသာ ထန္းပင္ရာကဲ့သို႔ ျပဳၿပီးျဖစ္၏၊ တစ္ဖန္မျဖစ္ျခင္းကို ျပဳအပ္၏၊ ေနာင္အခါ မျဖစ္ျခင္းသေဘာ ရွိ၏။ ထို ပုဂၢဳိလ္အား ခ်စ္ျမတ္ႏိုးျခင္းေၾကာင့္ အၾကင္ အမ်က္ ထြက္ျခင္းသည္ ျဖစ္၏၊ ထို ပုဂၢဳိလ္သည္ ထို အမ်က္ထြက္ျခင္းကိုလည္း ပယ္အပ္၏၊ အျမစ္ရင္းကို ျဖတ္ၿပီး ျဖစ္၏၊ ႏုတ္ၿပီးေသာ ထန္းပင္ရာကဲ့သို႔ ျပဳၿပီးျဖစ္၏၊ တစ္ဖန္ မျဖစ္ျခင္းကို ျပဳအပ္၏၊ ေနာင္အခါ မျဖစ္ျခင္းသေဘာ ရွိ၏။ ထို ပုဂၢဳိလ္သည္ အမ်က္ထြက္ျခင္းေၾကာင့္ အၾကင္ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးျခင္းသည္ ျဖစ္၏၊ ထို ပုဂၢဳိလ္အား ထို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးျခင္းကိုလည္း ပယ္အပ္၏၊ အျမစ္ရင္းကို ျဖတ္ၿပီးျဖစ္၏၊ ႏုတ္ၿပီးေသာ ထန္းပင္ရာကဲ့သို႔ ျပဳၿပီးျဖစ္၏၊ တစ္ဖန္ မျဖစ္ျခင္းကို ျပဳအပ္၏၊ ေနာင္အခါ၌ မျဖစ္ျခင္းသေဘာ ရွိ၏။ ထို ပုဂၢဳိလ္အား အမ်က္ထြက္ျခင္းေၾကာင့္ အၾကင္ အမ်က္ထြက္ျခင္းသည္ ျဖစ္၏၊ ထို ပုဂၢဳိလ္အား ထို အမ်က္ ထြက္ျခင္းကိုလည္း ပယ္အပ္၏၊ အျမစ္ရင္းကို ျဖတ္ၿပီးျဖစ္၏၊ ႏုတ္ၿပီးေသာ ထန္းပင္ရာကဲ့သို႔ ျပဳအပ္၏၊ တစ္ဖန္ မျဖစ္ျခင္းကို ျပဳအပ္၏၊ ေနာင္အခါ မျဖစ္ျခင္းသေဘာ ရွိ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤရဟန္းကို (ဒိ႒ိ၏ အစြမ္းအားျဖင့္) မိမိကိုယ္ကို မခ်ီးေျမႇာက္ေသာ ရဟန္းဟူ၍, ဆန္႔က်င္သျဖင့္ မိမိကိုယ္ကို မခ်ီးေျမႇာက္ ေသာ ရဟန္းဟူ၍, (တဏွာဝိစ႐ိုက္၏ အစြမ္းျဖင့္) အခိုးမလႊတ္ေသာ ရဟန္းဟူ၍, အလွ်ံမလႊတ္ေသာ ရဟန္းဟူ၍, (ငါဟူေသာ မာန၏ အစြမ္းအားျဖင့္) မၾကံႏိုင္ေသာ ရဟန္းဟူ၍ ဆိုအပ္၏။

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ (ဒိ႒ိအစြမ္းျဖင့္) မိမိကိုယ္ကို ခ်ီးေျမႇာက္သနည္းဟူမူ- ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ႐ုပ္ကို အတၱအားျဖင့္ အဖန္ဖန္ ႐ႈ၏၊ ႐ုပ္ရွိေသာ အတၱကိုလည္း အဖန္ဖန္ ႐ႈ၏၊ အတၱ၌ ႐ုပ္ကိုလည္း အဖန္ဖန္ ႐ႈ၏။ ႐ုပ္၌ အတၱကိုလည္း အဖန္ဖန္ ႐ႈ၏၊ ေဝဒနာကို အတၱအားျဖင့္ အဖန္ဖန္ ႐ႈ၏၊ ေဝဒနာရွိေသာ အတၱကိုလည္း အဖန္ဖန္ ႐ႈ၏၊ အတၱ၌ ေဝဒနာကိုလည္း အဖန္ဖန္ ႐ႈ၏၊ ေဝဒနာ၌ အတၱကိုလည္း အဖန္ဖန္ ႐ႈ၏၊ သညာကို အတၱအားျဖင့္ အဖန္ဖန္ ႐ႈ၏၊ သညာရွိေသာ အတၱကိုလည္း အဖန္ဖန္ ႐ႈ၏၊ အတၱ၌ သညာကိုလည္း အဖန္ဖန္ ႐ႈ၏၊ သညာ၌ အတၱကိုလည္း အဖန္ဖန္ ႐ႈ၏။ သခၤါရတို႔ကို အတၱအားျဖင့္ အဖန္ဖန္ ႐ႈ၏၊ သခၤါရရွိေသာ အတၱကိုလည္း အဖန္ဖန္ ႐ႈ၏။ အတၱ၌ သခၤါရတို႔ကိုလည္း အဖန္ဖန္ ႐ႈ၏၊ သခၤါရတို႔၌ အတၱကိုလည္း အဖန္ဖန္ ႐ႈ၏။ ဝိညာဏ္ကို အတၱအားျဖင့္ အဖန္ဖန္ ႐ႈ၏၊ ဝိညာဏ္ရွိေသာ အတၱကိုလည္း အဖန္ဖန္ ႐ႈ၏၊ အတၱ၌ ဝိညာဏ္ကိုလည္း အဖန္ဖန္ ႐ႈ၏၊ ဝိညာဏ္၌ အတၱကိုလည္း အဖန္ဖန္ ႐ႈ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ (ဒိ႒ိ၏အစြမ္းျဖင့္) မိမိကိုယ္ကို ခ်ီးေျမႇာက္၏။

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ မိမိကိုယ္ကို မခ်ီးေျမႇာက္သနည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ႐ုပ္ကို အတၱအားျဖင့္ အဖန္ဖန္ မ႐ႈ၊ ႐ုပ္ရွိေသာ အတၱကိုလည္း အဖန္ဖန္ မ႐ႈ၊ အတၱ၌ ႐ုပ္ကိုလည္း အဖန္ဖန္ မ႐ႈ၊ ႐ုပ္၌ အတၱကိုလည္း အဖန္ဖန္ မ႐ႈ။ ေဝဒနာကို အတၱအားျဖင့္ အဖန္ဖန္ မ႐ႈ၊ ေဝဒနာရွိေသာ အတၱကိုလည္း အဖန္ဖန္ မ႐ႈ၊ အတၱ၌ ေဝဒနာကိုလည္း အဖန္ဖန္ မ႐ႈ၊ ေဝဒနာ၌ အတၱကိုလည္း အဖန္ဖန္ မ႐ႈ။ သညာကို အတၱအားျဖင့္ အဖန္ဖန္ မ႐ႈ၊ သညာရွိေသာ အတၱကိုလည္း အဖန္ဖန္ မ႐ႈ။ အတၱ၌ သညာကိုလည္း အဖန္ဖန္ မ႐ႈ၊ သညာ၌ အတၱကိုလည္း အဖန္ဖန္ မ႐ႈ။ သခၤါရတို႔ကို အတၱအားျဖင့္ အဖန္ဖန္ မ႐ႈ၊ သခၤါရရွိေသာ အတၱကိုလည္း အဖန္ဖန္ မ႐ႈ။ အတၱ၌ သခၤါရတို႔ကိုလည္း အဖန္ဖန္ မ႐ႈ၊ သခၤါရတို႔၌ အတၱကိုလည္း အဖန္ဖန္ မ႐ႈ။ ဝိညာဏ္ကို အတၱအားျဖင့္ အဖန္ဖန္ မ႐ႈ၊ ဝိညာဏ္ရွိေသာ အတၱကိုလည္း အဖန္ဖန္ မ႐ႈ၊ အတၱ၌ ဝိညာဏ္ကိုလည္း အဖန္ဖန္ မ႐ႈ၊ ဝိညာဏ္၌ အတၱကိုလည္း အဖန္ဖန္ မ႐ႈ။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ (ဒိ႒ိအစြမ္းျဖင့္) မိမိ ကိုယ္ကို မခ်ီးေျမႇာက္။

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ ဆန္႔က်င္သျဖင့္ မိမိကိုယ္ကို ခ်ီးေျမႇာက္သနည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ဆဲေရးသူကို ျပန္၍ ဆဲေရး၏၊ ျခဳတ္ျခယ္သူကို ျပန္၍ ျခဳတ္ျခယ္၏၊ ပုတ္ခတ္သူကို ျပန္၍ ပုတ္ခတ္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ ဆန္႔က်င္သျဖင့္ မိမိကိုယ္ကို ခ်ီးေျမႇာက္၏။

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ ဆန္႔က်င္သျဖင့္ မိမိကိုယ္ကို မခ်ီးေျမႇာက္သနည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ဆဲေရးသူကို ျပန္၍ မဆဲေရး၊ ျခဳတ္ျခယ္သူကို ျပန္၍ မခ်ဳပ္ခ်ယ္၊ ပုတ္ခတ္သူကို ျပန္၍ မပုတ္ခတ္။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ ဆန္႔က်င္သျဖင့္ မိမိကိုယ္ကို မခ်ီးေျမႇာက္။

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ (တဏွာဝိစ႐ိုက္၏ အစြမ္းအားျဖင့္) အခိုးလႊတ္သနည္း။ ရဟန္းတို႔ ”ငါသည္ ျဖစ္၏”ဟု စြဲယူ၏၊ ”ငါသည္ ဤသို႔ေသာ အျခင္းအရာ အားျဖင့္ ျဖစ္၏”ဟု စြဲယူ၏၊ ”ငါသည္ ဤသူတို႔ႏွင့္ တူ၏”ဟု စြဲယူ၏။ ”ငါသည္ တစ္ပါးေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ ျဖစ္၏”ဟု စြဲယူ၏၊ ”ငါသည္ အျမဲတည္၏”ဟု စြဲယူ၏၊ ”ငါသည္ အျမဲမတည္”ဟု စြဲယူ၏။ ”ငါသည္ ျဖစ္ေလသေလာ”ဟု စြဲယူ၏၊ ”ငါသည္ ဤသို႔ေသာ အျခင္းအရာရွိသည္ျဖစ္ေလသေလာ”ဟု စြဲယူ၏၊ ”ငါသည္ ဤသူတို႔ႏွင့္ တူေလသေလာ”ဟု စြဲယူ၏၊ ”ငါသည္ တစ္ပါးေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ ျဖစ္ေလ သေလာ”ဟု စြဲယူ၏၊ ”ငါသည္ ျဖစ္ပါမူကား ေကာင္းေလစြ”ဟု စြဲယူ၏၊ ”ငါသည္ ဤသို႔ေသာ အျခင္း အရာအားျဖင့္ ျဖစ္ပါမူကား ေကာင္းေလစြ”ဟု စြဲယူ၏၊ ”ငါသည္ ဤသူတို႔ႏွင့္ တူပါမူကား ေကာင္း ေလစြ”ဟု စြဲယူ၏၊ ”ငါသည္ တစ္ပါးေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ ျဖစ္ပါမူကား ေကာင္းေလစြ”ဟု စြဲယူ၏၊ ”ငါသည္ ျဖစ္လတၱံ႕”ဟု စြဲယူ၏၊ ”ငါသည္ ဤသို႔ေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ ျဖစ္လတၱံ႕”ဟု စြဲယူ၏၊ ”ငါသည္ ဤသူတို႔ႏွင့္ တူသည္ျဖစ္လတၱံ႕”ဟု စြဲယူ၏၊ ”ငါသည္ တစ္ပါးေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ ျဖစ္လတၱံ႕”ဟု စြဲယူ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ (တဏွာဝိစ႐ိုက္အားျဖင့္) အခိုးလႊတ္၏။

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ (တဏွာဝိစ႐ိုက္၏ အစြမ္းအားျဖင့္) အခိုးမလႊတ္သနည္း။ ရဟန္းတို႔ ”ငါသည္ ျဖစ္၏”ဟု မစြဲယူ၊ ”ငါသည္ ဤသို႔ေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ ျဖစ္၏”ဟု မစြဲယူ၊ ့”ငါသည္ ဤသူတို႔ႏွင့္ တူ၏”ဟု မစြဲယူ၊ ”ငါသည္ တစ္ပါးေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ ျဖစ္၏”ဟု မစြဲယူ၊ ”ငါသည္ အျမဲတည္၏”ဟု မစြဲယူ၊ ”ငါသည္ အျမဲမတည္”ဟု မစြဲယူ၊ ”ငါသည္ ျဖစ္ေလ သေလာ”ဟု မစြဲယူ၊ ”ငါသည္ ဤသို႔ေသာ အျခင္းအရာရွိသည္ ျဖစ္ေလသေလာ”ဟု မစြဲယူ၊ ”ငါသည္ ဤသူတို႔ႏွင့္ တူေလသေလာ”ဟု မစြဲယူ၊ ”ငါသည္ တစ္ပါးေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ ျဖစ္ေလ သေလာ”ဟု မစြဲယူ၊ ”ငါသည္ ျဖစ္ပါမူကား ေကာင္းေလစြ”ဟု မစြဲယူ၊ ”ငါသည္ ဤသို႔ေသာ အျခင္း အရာအားျဖင့္ ျဖစ္ပါမူကား ေကာင္းေလစြ”ဟု မစြဲယူ၊ ”ငါသည္ ဤသူတို႔ႏွင့္ တူပါမူကား ေကာင္း ေလစြ”ဟု မစြဲယူ၊ ”ငါသည္ တစ္ပါးေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ ျဖစ္ပါမူကား ေကာင္းေလစြ”ဟု မစြဲယူ၊ ”ငါသည္ ျဖစ္လတၱံ႕”ဟု မစြဲယူ၊ ”ငါသည္ ဤသို႔ေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ ျဖစ္လတၱံ႕”ဟု မစြဲယူ၊ ”ငါသည္ ဤသူတို႔ႏွင့္တူသည္ ျဖစ္လတၱံ႕”ဟု မစြဲယူ၊ ”ငါသည္ တစ္ပါးေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ ျဖစ္လတၱံ႕”ဟု မစြဲယူ။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ (တဏွာဝိစ႐ိုက္၏ အစြမ္းအားျဖင့္) အခိုးမလႊတ္။

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ (အပသႏၲာန္၌ျဖစ္ေသာ ခႏၶာငါးပါးကို စြဲ၍ တဏွာ ဝိစ႐ိုက္အစြမ္းအားျဖင့္) အလွ်ံလႊတ္သနည္း။ ရဟန္းတို႔ ”ငါသည္ ဤခႏၶာျဖင့္ ျဖစ္၏”ဟု စြဲယူ၏၊ ”ငါသည္ ဤခႏၶာျဖင့္ ဤသို႔ေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ ျဖစ္၏”ဟု စြဲယူ၏၊ ”ငါသည္ ဤခႏၶာျဖင့္ ဤသူတို႔ႏွင့္ တူ၏”ဟု စြဲယူ၏။ ”ငါသည္ ဤခႏၶာျဖင့္ တစ္ပါးေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ ျဖစ္၏”ဟု စြဲယူ၏၊ ”ငါသည္ ဤခႏၶာျဖင့္ အျမဲတည္၏”ဟု စြဲယူ၏၊ ”ငါသည္ ဤခႏၶာျဖင့္ အျမဲမတည္”ဟု စြဲယူ၏။ ”ငါသည္ ဤခႏၶာျဖင့္ ျဖစ္ေလသေလာ”ဟု စြဲယူ၏၊ ”ငါသည္ ဤခႏၶာျဖင့္ ဤသို႔ေသာ အျခင္းအရာ ရွိသည္ ျဖစ္ေလသေလာ”ဟု စြဲယူ၏၊ ”ငါသည္ ဤခႏၶာျဖင့္ ဤသူတို႔ႏွင့္ တူေလသေလာ”ဟု စြဲယူ၏၊ ”ငါသည္ ဤခႏၶာျဖင့္ တစ္ပါးေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ ျဖစ္ေလသေလာ”ဟု စြဲယူ၏၊ ”ငါသည္ ဤခႏၶာျဖင့္ ျဖစ္ပါမူကား ေကာင္းေလစြ”ဟု စြဲယူ၏၊ ”ငါသည္ ဤခႏၶာျဖင့္ ဤသို႔ေသာ အျခင္းအရာ ရွိပါမူကား ေကာင္းေလစြ”ဟု စြဲယူ၏၊ ”ငါသည္ ဤခႏၶာျဖင့္ ဤသူတို႔ႏွင့္ တူပါမူကား ေကာင္းေလစြ”ဟု စြဲယူ၏၊ ”ငါသည္ ဤခႏၶာျဖင့္ တစ္ပါးေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ ျဖစ္ပါမူကား ေကာင္းေလစြ”ဟု စြဲယူ၏၊ ”ငါသည္ ဤခႏၶာျဖင့္ ျဖစ္လတၱံ႕”ဟု စြဲယူ၏၊ ”ငါသည္ ဤခႏၶာျဖင့္ ဤသို႔ေသာ အျခင္းအရာရွိသည္ ျဖစ္လတၱံ႕”ဟု စြဲယူ၏၊ ”ငါသည္ ဤခႏၶာျဖင့္ ဤသူတို႔ႏွင့္ တူလတၱံ႕”ဟု စြဲယူ၏၊ ”ငါသည္ ဤခႏၶာျဖင့္ တစ္ပါးေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ ျဖစ္လတၱံ႕”ဟု စြဲယူ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ (အပသႏၲာန္၌ျဖစ္ေသာ ခႏၶာငါးပါးကိုစြဲ၍ တဏွာဝိစ႐ိုက္၏ အစြမ္းအားျဖင့္) အလွ်ံလႊတ္၏။

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ (အပသႏၲာန္၌ျဖစ္ေသာ ခႏၶာငါးပါးကိုစြဲ၍ တဏွာ ဝိစ႐ိုက္၏ အစြမ္းအားျဖင့္) အလွ်ံ မလႊတ္သနည္း။ ”ငါသည္ ဤခႏၶာျဖင့္ ျဖစ္၏”ဟု မစြဲယူ။ ”ငါသည္ ဤခႏၶာျဖင့္ ဤသို႔ေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ ျဖစ္၏”ဟု မစြဲယူ။ ”ငါသည္ ဤခႏၶာျဖင့္ ဤသူတို႔ႏွင့္ တူ၏”ဟု မစြဲယူ၊ ”ငါသည္ ဤခႏၶာျဖင့္ တစ္ပါးေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ ျဖစ္၏”ဟု မစြဲယူ၊ ”ငါသည္ ဤခႏၶာျဖင့္ အျမဲတည္၏”ဟု မစြဲယူ၊ ”ငါသည္ ဤခႏၶာျဖင့္ အျမဲမတည္”ဟု မစြဲယူ၊ ”ငါသည္ ဤခႏၶာျဖင့္ ျဖစ္ေလသေလာ”ဟု မစြဲယူ၊ ”ငါသည္ ဤခႏၶာျဖင့္ ဤသို႔ေသာ အျခင္းအရာရွိသည္ ျဖစ္ေလ သေလာ”ဟု မစြဲယူ၊ ”ငါသည္ ဤခႏၶာျဖင့္ ဤသူတို႔ႏွင့္ တူေလသေလာ”ဟု မစြဲယူ၊ ”ငါသည္ ဤခႏၶာ ျဖင့္ တစ္ပါးေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ ျဖစ္ေလသေလာ”ဟု မစြဲယူ၊ ”ငါသည္ ဤခႏၶာျဖင့္ ျဖစ္ပါမူကား ေကာင္းေလစြ”ဟု မစြဲယူ၊ ”ငါသည္ ဤခႏၶာျဖင့္ ဤသို႔ေသာ အျခင္းအရာရွိပါမူကား ေကာင္းေလစြ”ဟု မစြဲယူ၊ ”ငါသည္ ဤခႏၶာျဖင့္ ဤသူတို႔ႏွင့္ တူပါမူကား ေကာင္းေလစြ”ဟု မစြဲယူ၊ ”ငါသည္ ဤခႏၶာ ျဖင့္ တစ္ပါးေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ ျဖစ္ပါမူကား့ေကာင္းေလ စြ”ဟု မစြဲယူ၊ ”ငါသည္ ဤခႏၶာျဖင့္ ျဖစ္လတၱံ႕”ဟု မစြဲယူ၊ ”ငါသည္ ဤခႏၶာျဖင့္ ဤသို႔ေသာ အျခင္းအရာရွိသည္ ျဖစ္လတၱံ႕”ဟု မစြဲယူ၊ ”ငါသည္ ဤခႏၶာျဖင့္ ဤသူတို႔ႏွင့္ တူလတၱံ႕”ဟု မစြဲယူ၊ ”ငါသည္ ဤခႏၶာျဖင့္ တစ္ပါးေသာ အျခင္း အရာအားျဖင့္ ျဖစ္လတၱံ႕”ဟု မစြဲယူ။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ (အပ၌ ျဖစ္ေသာ ခႏၶာ ငါးပါးကိုစြဲ၍ တဏွာဝိစ႐ိုက္၏ အစြမ္းအားျဖင့္) အလွ်ံ မလႊတ္။

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ (ငါဟူေသာ မာန၏ အစြမ္းအားျဖင့္) ၾကံမႈိင္သနည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ငါဟူေသာ မာနကို ပယ္အပ္ၿပီး မဟုတ္၊ အျမစ္ရင္းကို ျဖတ္အပ္ၿပီး မဟုတ္၊ ႏုတ္အပ္ၿပီးေသာ ထန္းပင္ရာကဲ့သို႔ ျပဳအပ္ၿပီး မဟုတ္၊ တစ္ဖန္ မျဖစ္ျခင္းကို ျပဳအပ္ၿပီး မဟုတ္၊ ေနာင္အခါ၌ မျဖစ္ျခင္းသေဘာရွိသည္ မဟုတ္။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ (ငါဟူေသာ မာန၏ အစြမ္းအားျဖင့္) ၾကံမႈိင္၏။

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ (ငါဟူေသာ မာန၏ အစြမ္းအားျဖင့္) မၾကံမႈိင္သနည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ငါဟူေသာ မာနကို ပယ္အပ္ၿပီး ျဖစ္၏၊ အျမစ္ရင္းကို ျဖတ္ အပ္ၿပီး ျဖစ္၏၊ ႏုတ္အပ္ၿပီးေသာ ထန္းပင္ရာကဲ့သို႔ ျပဳအပ္ၿပီး ျဖစ္၏၊ တစ္ဖန္ မျဖစ္ျခင္းကို ျပဳအပ္ၿပီး ျဖစ္၏၊ ေနာင္အခါ၌ မျဖစ္ျခင္းသေဘာ ရွိ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ (ငါဟူေသာ မာန၏ အစြမ္းအားျဖင့္) မၾကံမႈိင္ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ဒသမသုတ္။

ငါးခုေျမာက္ မဟာဝဂ္ ၿပီး၏။

စတုတၳ သုတ္ငါးဆယ္ ၿပီး၏။