အန ၄.၂၃၇: အရိယမဂၢသုတ္

၂၃၇။ ရဟန္းတို႔ ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ ကိုယ္တိုင္ မ်က္ေမွာက္ျပဳ၍ ငါေဟာၾကားအပ္ေသာ ကံတို႔သည္ ဤေလးမ်ဳိးတို႔တည္း။ အဘယ္ေလးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ- ရဟန္းတို႔ မည္းညစ္၍ မည္းညစ္ေသာ အက်ဳိးရွိသည့္ ကံသည္ ရွိ၏၊ ရဟန္းတို႔ ျဖဴစင္၍ ျဖဴစင္ေသာ အက်ဳိးရွိသည့္ ကံသည္ ရွိ၏၊ မည္းညစ္ ျဖဴစင္၍ မည္းညစ္ျဖဴ စင္ေသာ အက်ဳိးရွိသည့္ ကံသည္ ရွိ၏၊ ရဟန္းတို႔ မမည္းညစ္ မျဖဴစင္၍ မမည္းညစ္ မျဖဴစင္ေသာ အက်ဳိးရွိသည့္ ကံကုန္ဆံုးရန္ျဖစ္ေသာ ကံသည္ ရွိ၏။

ရဟန္းတို႔ မည္းညစ္၍ မည္းညစ္ေသာ အက်ဳိးရွိသည့္ ကံဟူသည္ အဘယ္နည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာသူသည္ အျပစ္ရွိေသာ ကာယသခၤါရကို ျပဳစီရင္၏။ပ။ ရဟန္းတို႔ ဤကံကို မည္းညစ္၍ မည္းညစ္ေသာ အက်ဳိးရွိသည့္ ကံဟု ဆိုအပ္၏။

ရဟန္းတို႔ ျဖဴစင္၍ ျဖဴစင္ေသာ အက်ဳိးရွိသည့္ ကံဟူသည္ အဘယ္နည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌့အခ်ဳိ႕ေသာသူသည္ အျပစ္မရွိေသာ ကာယသခၤါရကို ျပဳစီရင္၏။ပ။ ရဟန္းတို႔ ဤကံကို ျဖဴစင္၍ ျဖဴစင္ေသာ အက်ဳိးရွိသည့္ ကံဟု ဆိုအပ္၏။

ရဟန္းတို႔ မည္းညစ္ ျဖဴစင္၍ မည္းညစ္ ျဖဴစင္ေသာ အက်ဳိးရွိသည့္ ကံဟူသည္ အဘယ္နည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ သူသည္ အျပစ္ရွိ မရွိ ေရာေႏွာေသာ ကာယသခၤါရကို ျပဳစီရင္၏။ပ။ ရဟန္းတို႔ ဤကံကို မည္းညစ္ ျဖဴစင္၍ မည္းညစ္ ျဖဴစင္ေသာ အက်ဳိးရွိသည့္ ကံဟု ဆိုအပ္၏။

ရဟန္းတို႔ မမည္းညစ္ မျဖဴစင္၍ မမည္းညစ္ မျဖဴစင္ေသာ အက်ဳိးရွိသည့္ ကံကုန္ဆံုး ရန္ျဖစ္ေသာ ကံဟူသည္ အဘယ္နည္း။ မွန္ကန္ေသာ အယူ ‘သမၼာဒိ႒ိ’လည္းေကာင္း။ပ။ မွန္ကန္ေသာ တည္ၾကည္ျခင္း ‘သမၼာ သမာဓိ’လည္းေကာင္းတည္း။ပ။ ရဟန္းတို႔ ဤကံကို မမည္းညစ္ မျဖဴစင္၍ မမည္းညစ္ မျဖဴစင္ေသာ အက်ဳိးရွိသည့္ ကံကုန္ဆံုးရန္ျဖစ္ေသာ ကံဟု ဆိုအပ္၏။ ရဟန္းတို႔ ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ ကိုယ္တိုင္မ်က္ေမွာက္ျပဳ၍ ငါ ေဟာၾကားအပ္ေသာ ကံတို႔သည္ ဤေလးမ်ဳိးတို႔တည္းဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ဆ႒သုတ္။