အန ၄.၂၄၅: သိကၡာနိသံသသုတ္

၂၄၅။ ရဟန္းတို႔ အက်င့္သိကၡာဟူေသာ အက်ဳိး’အာနိသင္’၊ လြန္ကဲေသာ ပညာ၊ ဝိမုတၱိ ‘အရဟတၱဖိုလ္’ဟူေသာ အႏွစ္၊ သတိဟူေသာ အႀကီးအမွဴးရွိသည့္ ဤျမတ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္သံုးရ၏။ ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ အက်င့္သိကၡာဟူေသာ အက်ဳိး ‘အာနိသင္’ရွိသနည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ မၾကည္ၫိုကုန္ေသးသူတို႔ ၾကည္ၫိုရန္, ၾကည္ၫိုၿပီးသူတို႔ အၾကည္ၫိုတိုးပြါးရန္ တပည့္တို႔အား လြန္ျမတ္ေသာ က်င့္ဝတ္ ‘အဘိသမာ စာရိက’ သိကၡာကို ငါ ပညတ္အပ္ၿပီ၊ ရဟန္းတို႔ မၾကည္ၫိုေသးသူတို႔ ၾကည္ၫိုရန္, ၾကည္ၫိုၿပီးသူတို႔ အၾကည္ၫို တိုးပြါးရန္ တပည့္တို႔အား ငါ ပညတ္ ထားတိုင္းေသာ လြန္ျမတ္သည့္ က်င့္ဝတ္ ‘အဘိသမာစာရိက’ သိကၡာကို ထိုရဟန္းသည္ မက်ဳိး မေပါက္ မေျပာက္ မက်ားသည္ကို ျပဳလ်က္ သိကၡာပုဒ္တို႔၌ ေဆာက္တည္၍ က်င့္၏။

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ခပ္သိမ္းေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ ေကာင္းစြာ ဝဋ္ဆင္းရဲကုန္ရန္ တပည့္တို႔အား (မဂ္ဟူေသာ) ျမတ္ေသာ အက်င့္၏ အစဦးျဖစ္ေသာ ‘အာဒိျဗဟၼစရိယိက’ သိကၡာကို ငါ ပညတ္အပ္ၿပီ၊ ရဟန္းတို႔ ခပ္သိမ္းေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ ေကာင္းစြာ ဝဋ္ဆင္းရဲကုန္ရန္ တပည့္တို႔အား ငါပညတ္ထားတိုင္းေသာ ျမတ္ေသာ အက်င့္၏ အစဦး ‘အာဒိျဗဟၼစရိယိက’ သိကၡာကို ထိုရဟန္းသည္ မက်ဳိး မေပါက္ မေျပာက္ မက်ားသည္ကို ျပဳလ်က္ သိကၡာပုဒ္တို႔၌ ေဆာက္တည္၍ က်င့္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ အက်င့္သိကၡာဟူေသာ အက်ဳိးအာနိသင္ရွိ၏။

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ လြန္ကဲေသာ ပညာရွိသနည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ခပ္သိမ္းေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ ေကာင္းစြာ ဝဋ္ဆင္းရဲကုန္ရန္ တပည့္တို႔အား (သစၥာေလးပါး)တရားတို႔ကို ငါ ေဟာၾကားအပ္ၿပီ၊ ရဟန္းတို႔ တပည့္တို႔အား ခပ္သိမ္းေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ ေကာင္းစြာ ဝဋ္ဆင္းရဲကုန္ရန္ ငါေဟာၾကား ထားတိုင္းေသာ တရားတို႔ကို ထို ပုဂၢဳိလ္သည္ (မဂ္) ပညာျဖင့္ ေကာင္းစြာ ႐ႈျမင္အပ္ကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ လြန္ကဲေသာ ပညာရွိ၏။

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ဝိမုတၱိ ‘အရဟတၱဖိုလ္’ဟူေသာ အႏွစ္ရွိသနည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ခပ္သိမ္းေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ ေကာင္းစြာ ဝဋ္ဆင္းရဲကုန္ရန္ တပည့္တို႔အား (သစၥာေလးပါး)တရားတို႔ကို ငါ ေဟာၾကားအပ္ၿပီ၊ ရဟန္းတို႔ တပည့္တို႔အား ခပ္သိမ္းေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ ေကာင္းစြာ ဝဋ္ဆင္းရဲကုန္ရန္ ငါ ေဟာၾကားထားတိုင္းေသာ တရားတို႔ကို ထို ပုဂၢဳိလ္သည္ ဝိမုတၱိ ‘အရဟတၱဖိုလ္’ ျဖင့္ ေတြ႕ထိအပ္ကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ဝိမုတၱိ ‘အရဟတၱဖိုလ္’ဟူေသာ အႏွစ္ရွိ၏။

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ သတိဟူေသာ အႀကီးအမွဴးရွိသနည္း၊ ”ဤသို႔ ပညတ္ေတာ္မူတိုင္းေသာ မျပည့္စံုေသးေသာ လြန္ျမတ္သည့္ က်င့္ဝတ္ ‘အဘိသမာစာရိကသိကၡာ’ ကိုမူလည္း ျပည့္ေစအံ့၊ ျပည့္စံုၿပီးေသာ လြန္ျမတ္သည့္ က်င့္ဝတ္သိကၡာကိုမူလည္း ထို ထို အရာ၌ ပညာျဖင့္ ျမႇင့္တင္အံ့”ဟု မိမိသႏၲာန္၌ သာလွ်င္ သတိသည္ ေကာင္းစြာ ထင္၏၊ ”ဤသို႔ ပညတ္ေတာ္မူတိုင္းေသာ မျပည့္စံုေသးေသာ (မဂ္တည္းဟူေသာ) အက်င့္ျမတ္၏ အစဦး ‘အာဒိျဗဟၼစရိယိက’ သိကၡာကိုမူလည္း ျပည့္ေစအံ့၊ ျပည့္စံုၿပီးေသာ အက်င့္ျမတ္၏ အစဦးသိကၡာကိုမူလည္း ထို ထို အရာ၌ ပညာျဖင့္ ျမႇင့္တင္အံ့”ဟု မိမိသႏၲာန္၌ သာလွ်င္ သတိသည္ ေကာင္းစြာ ထင္၏၊ ”ဤသို႔ ပညတ္ေတာ္မူတိုင္းေသာ ေကာင္းစြာ မ႐ႈမဆင္ျခင္အပ္ ေသးေသာ တရားကိုမူလည္း ပညာျဖင့္ ေကာင္းစြာ ႐ႈဆင္ျခင္အံ့၊ ေကာင္းစြာ ႐ႈဆင္ျခင္ၿပီးေသာ တရား ကိုမူလည္း ထို ထို အရာ၌ ပညာျဖင့္ ျမႇင့္တင္အံ့”ဟု မိမိသႏၲာန္၌ သာလွ်င္ သတိသည္ ေကာင္းစြာ ထင္၏၊ ”ဤသို႔ ပညတ္ေတာ္မူတိုင္းေသာ မေတြ႕ထိအပ္ေသးေသာ တရားကို မူလည္း ဝိမုတၱိ ‘အရဟတၱဖိုလ္’ ျဖင့္ ေတြ႕ထိေစအံ့၊ ေတြ႕ထိၿပီးေသာ တရားကိုမူလည္း ထို ထို အရာ၌ ပညာျဖင့္ ျမႇင့္တင္အံ့”ဟု မိမိသႏၲာန္၌ သာလွ်င္ သတိသည္ ေကာင္းစြာ ထင္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ သတိဟူေသာ အႀကီးအမွဴး ရွိ၏။

”ရဟန္းတို႔ သိကၡာဟူေသာ အက်ဳိး ‘အာနိသင္’၊ လြန္ကဲေသာ ပညာ၊ ဝိမုတၱိ ‘အရဟတၱဖိုလ္’ဟူေသာ အႏွစ္၊ သတိဟူေသာ အႀကီးအမွဴးရွိသည့္ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္သံုးရ၏”ဟူေသာ စကားသည္ ဤသည္ကို စဲြ၍ဆိုခဲ့ေသာ စကားျဖစ္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

တတိယသုတ္။