အန ၄.၂၄: ကာဠကာရာမသုတ္

၂၄။ အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သာေကတၿမဳိ႕ ကာဠကသူေဌး၏ အရံ၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရဟန္းတို႔ကို ”ရဟန္းတို႔”ဟု မိန့္ေတာ္မူ၏။ ရဟန္းတို႔သည္ ”အသွ်င္ဘုရား”ဟု ျမတ္စြာဘုရားအား ျပန္ၾကားေလွ်ာက္ထားၾကကုန္၏။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤစကားကို မိန္႔ေတာ္မူ၏-

ရဟန္းတို႔ နတ္ မာရ္နတ္ ျဗဟၼာတို႔ႏွင့္ တကြေသာ နတ္ေလာကႏွင့္ သမဏ ျဗာဟၼဏ မင္းမ်ား လူမ်ားႏွင့္ တကြေသာ လူ႕ေလာကသည္ ျမင္အပ္ ၾကားအပ္ ေတြ႕အပ္ သိအပ္ ရအပ္ ရွာမွီးအပ္ စိတ္ျဖင့္ အဖန္ဖန္ က်က္စားအပ္ေသာ အာ႐ံုအလံုးစံုကို ငါသိ၏။

ရဟန္းတို႔ နတ္ မာရ္နတ္ ျဗဟၼာတို႔ႏွင့္ တကြေသာ နတ္ေလာကႏွင့္ သမဏ ျဗာဟၼဏ မင္းမ်ား လူမ်ားႏွင့္ တကြေသာ လူ႕ေလာကသည္ ျမင္အပ္ ၾကားအပ္ ေတြ႕အပ္ သိအပ္ ရအပ္ ရွာမွီးအပ္ စိတ္ျဖင့္ အဖန္ဖန္ က်က္စားအပ္ေသာ အာ႐ံုအလံုးစံုကို ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ သိၿပီးၿပီ၊ ထို အာ႐ံုအလံုးစံုကို ျမတ္စြာဘုရားသည္ ထင္စြာသိအပ္ၿပီးၿပီ၊ ထို အာ႐ံုအလံုးစံုသို႔ ျမတ္စြာဘုရားသည္ (တဏွာ ဒိ႒ိတို႔ျဖင့္) ကပ္ေရာက္ေတာ္မမူ။

ရဟန္းတို႔ နတ္ မာရ္နတ္ ျဗဟၼာတို႔ႏွင့္ တကြေသာ နတ္ေလာကႏွင့္ သမဏ ျဗာဟၼဏ မင္းမ်ား လူမ်ားႏွင့္ တကြေသာ လူ႕ေလာကသည္ ျမင္အပ္ ၾကားအပ္ ေတြ႕အပ္ သိအပ္ ရအပ္ ရွာမွီးအပ္ စိတ္ျဖင့္ အဖန္ဖန္ က်က္စားအပ္ေသာ အာ႐ံုအလံုးစံုကို ငါမသိဟု ဆိုျငားအံ့၊ ငါ၏ စကားသည္ အမွားျဖစ္ရာ၏။

ရဟန္းတို႔။ပ။ ထို အာ႐ံုအားလံုးကို ငါသိလည္း သိ၏၊ ငါသိလည္း မသိဟု ဆိုျငားအံ့၊ ငါ၏ ထို စကားသည္ ထို႔အတူသာ (အမွား) ျဖစ္ရာ၏။

ရဟန္းတို႔။ပ။ ထို အာ႐ံုအားလံုးကို ငါသိသည္ မဟုတ္၊ မသိသည္လည္း မဟုတ္ဟု ဆိုျငားအံ့၊ ငါ၏ ထို စကားသည္ အျပစ္ ျဖစ္ရာ၏။

ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ျမင္ရမည္ကို ျမင္၍ ျမင္ၿပီးသည္ကို (တဏွာ မာန့ဒိ႒ိတို႔ျဖင့္) မေအာက္ေမ့၊ မျမင္ရေသးသည္ကို (တဏွာ မာန ဒိ႒ိတို႔ျဖင့္) မေအာက္ေမ့၊ ျမင္ေနသည္ကို (တဏွာ မာန ဒိ႒ိတို႔ ျဖင့္) မေအာက္ေမ့၊ ျမင္တတ္သူကို (တဏွာ မာန ဒိ႒ိတို႔ျဖင့္) မေအာက္ေမ့။ ၾကားရမည့္ အရာကို ၾကား၍ ၾကားၿပီးသည္ကို (တဏွာ မာန ဒိ႒ိတို႔ျဖင့္) မေအာက္ေမ့၊ မၾကား ရေသးသည္ကို (တဏွာ မာန ဒိ႒ိတို႔ျဖင့္) မေအာက္ေမ့၊ ၾကားေနသည္ကို (တဏွာ မာန ဒိ႒ိတို႔ျဖင့္) မေအာက္ေမ့၊ ၾကားတတ္သူကို (တဏွာ မာန ဒိ႒ိတို႔ျဖင့္) မေအာက္ေမ့၊ ေတြ႕ရမည့္အရာကို ေတြ႕၍ ေတြ႕ၿပီးသည္ကို (တဏွာ မာန ဒိ႒ိတို႔ျဖင့္) မေအာက္ေမ့၊ မေတြ႕ရေသးသည္ကို (တဏွာ မာန ဒိ႒ိတို႔ျဖင့္) မေအာက္ေမ့၊ ေတြ႕ေနသည္ကို (တဏွာ မာန ဒိ႒ိတို႔ျဖင့္) မေအာက္ေမ့၊ ေတြ႕တတ္သူကို (တဏွာ မာန ဒိ႒ိတို႔ျဖင့္) မေအာက္ေမ့။ သိရမည့္ အရာကို သိ၍ သိၿပီးသည္ကို (တဏွာ မာန ဒိ႒ိတို႔ျဖင့္) မေအာက္ေမ့၊ မသိရေသးသည္ကို (တဏွာ မာန ဒိ႒ိတို႔ျဖင့္) မေအာက္ေမ့၊ သိေနသည္ကို (တဏွာ မာန ဒိ႒ိတို႔ျဖင့္) မေအာက္ေမ့၊ သိတတ္သူကို (တဏွာ မာန ဒိ႒ိတို႔ျဖင့္) မေအာက္ေမ့။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ျမင္အပ္ ၾကားအပ္ ေတြ႕အပ္ သိအပ္ေသာ အ႐ုံတရားတို႔၌ (ေကာင္း, ဆိုးႏွစ္ခု) ထပ္တူ ႐ႈေတာ္မူတတ္သည္ ျဖစ္၍သာလွ်င္ တာဒီ မည္ေတာ္မူ၏၊ ထို ျမတ္စြာဘုရားတည္းဟူေသာ တာဒီ ပုဂၢဳိလ္မွ တစ္ပါး အျခား ထို႔ထက္ သာလြန္ေသာ ျမင့္ျမတ္ေသာ တာဒီပုဂၢဳိလ္ မ႐ိွဟု ငါဆို၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အၾကင္သူတို႔သည္ သူတစ္ပါးတို႔ ျမင္အပ္ ၾကားအပ္ ေတြ႕အပ္ေသာ အာ႐ံု အလံုးစံုကို အမွန္ဟု ေအာက္ေမ့၍ (တဏွာျဖင့္) လႊမ္းမိုးၿပီးဆံုးေစအပ္၏၊ မိမိ ကိုယ္တိုင္ ေစာင့္စည္း၏ဟုဆိုေသာ ထို (မိစၧာအယူရွိ) သူတို႔၌ တာဒီဂုဏ္ မရွိ၊ ထို (မိစၧာအယူရွိ) သူတို႔၏ မွန္ေသာ စကားကိုလည္းေကာင္း၊ ခြၽတ္ယြင္းေသာ စကားကိုလည္းေကာင္း အမြန္အျမတ္ျပဳ၍ စိတ္၌ မထားရာ။ ထို မိစၧာဒိ႒ိတည္းဟူေသာ ေျငာင့္ကိုလည္း ေရွးဦးကပင္ ျမင္၍ အၾကင္ (ေျခာက္ဆယ့္ႏွစ္ပါးေသာ မိစၧာ) အယူ၌ သတၱဝါအေပါင္းသည္ လႊမ္းမိုး ၿပီးဆံုး ေစ၏၊ ကပ္ၿငိ၏၊ ထို (ေျခာက္ဆယ့္ႏွစ္ပါးေသာ မိစၧာ) အယူကို ငါသည္ သိ၏၊ ျမင္၏၊ (ထို သတၱဝါအေပါင္းသည္ တဏွာျဖင့္ လႊမ္းမိုး၍ ၿပီးဆံုးေစအပ္သကဲ့သို႔) ထို႔အတူ ျမတ္စြာဘုရားတို႔အား (တဏွာျဖင့္) လႊမ္းမိုး၍ ၿပီးဆံုးေစျခင္းသည္ မရွိ။

စတုတၳသုတ္။