အန ၄.၂၅၈: ကုလသုတ္

၂၅၈။ ရဟန္းတို႔ စည္းစိမ္ဥစၥာတို႔၌ မ်ားျပားျခင္းသို႔ ေရာက္ၾကကုန္ၿပီး၍ ၾကာျမင့္စြာ မတည္ ကုန္ေသာ အမ်ဳိးသားအားလံုးတို႔သည္ အေၾကာင္းေလးမ်ဳိးလံုးတို႔ေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ယင္း ေလးမ်ဳိးတို႔တြင္ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ျဖစ္ကုန္၏။ အဘယ္အေၾကာင္း ေလးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ- ေပ်ာက္ေသာ ပစၥည္းဥစၥာကို မရွာမွီးကုန္၊ ေဆြးေျမ ႕ေဟာင္းႏြမ္းေသာ ပစၥည္း ဥစၥာကို ထပ္မံ၍ မျပဳျပင္ကုန္၊ အတိုင္းအရွည္မရွိ ေသာက္စားကုန္၏၊ အက်င့္သီလမရွိေသာ မိန္းမကို ျဖစ္ေစ ေယာက်္ားကိုျဖစ္ေစ အႀကီးအမွဴး (ဘ႑ာစိုး) အရာ၌ ထားကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ စည္းစိမ္ဥစၥာ မ်ားျပားျခင္းသို႔ ေရာက္ၾကကုန္ၿပီး၍ ၾကာျမင့္စြာ မတည္ကုန္ေသာ အမ်ဳိးသားအားလံုးတို႔သည္ ဤ့အေၾကာင္းေလးမ်ဳိးလံုးတို႔ေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ယင္းေလးမ်ဳိးတို႔တြင္ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ျဖစ္ကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ စည္းစိမ္ဥစၥာတို႔၌ မ်ားျပားျခင္းသို႔ ေရာက္ၾကကုန္ၿပီး၍ ၾကာျမင့္စြာ တည္ကုန္ေသာ အမ်ဳိးသားအားလံုးတို႔သည္ အေၾကာင္းေလးမ်ဳိးလံုးတို႔ေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ယင္းေလးမ်ဳိးတို႔တြင္ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ျဖစ္ကုန္၏။ အဘယ္အေၾကာင္းေလးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ- ေပ်ာက္ေသာ ပစၥည္းဥစၥာကို ရွာမွီးကုန္၏၊ ေဆြးေျမ ႕ေဟာင္းႏြမ္းေသာ ပစၥည္းဥစၥာကို ထပ္မံ၍ ျပဳျပင္ကုန္၏၊ အတိုင္းအရွည္ရွိသျဖင့္ ေသာက္စားကုန္၏၊ အက်င့္သီလရွိေသာ မိန္းမကိုျဖစ္ေစ ေယာက်္ား ကိုျဖစ္ေစ အႀကီးအမွဴး (ဘ႑ာစိုး) အရာ၌ ထားကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ စည္းစိမ္ဥစၥာ မ်ားျပားျခင္းသို႔ ေရာက္ၾကကုန္ၿပီး၍ ၾကာျမင့္စြာ တည္ကုန္ေသာ အမ်ဳိးသားအားလံုးတို႔သည္ ဤအေၾကာင္းေလးမ်ဳိးတို႔ေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ယင္းအေၾကာင္းေလးမ်ဳိးတို႔တြင္ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ျဖစ္ကုန္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ပၪၥမသုတ္။