အန ၄.၄၉: ဝိပလႅာသသုတ္

၄၉။ ရဟန္းတို႔ သညာ၏ေဖာက္ျပန္ျခင္း စိတ္၏ေဖာက္ျပန္ျခင္း အယူ၏ေဖာက္ျပန္ျခင္းတို႔သည္ ဤေလးမ်ဳိးတို႔တည္း။ အဘယ္ေလးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ- ရဟန္းတို႔ ‘မျမဲေေသာ အရာ၌ ျမဲ၏’ဟု သညာ၏ ေဖာက္ျပန္ျခင္း စိတ္၏ေဖာက္ျပန္ျခင္း အယူ၏ေဖာက္ျပန္ျခင္း၊ ရဟန္းတို႔ ‘ဆင္းရဲေသာ အရာ၌ ခ်မ္းသာ’ဟု သညာ၏ ေဖာက္ျပန္ျခင္း စိတ္၏ေဖာက္ျပန္ျခင္း အယူ၏ေဖာက္ျပန္ျခင္း၊ ရဟန္းတို႔ ‘အတၱမဟုတ္ေသာ အရာ၌ အတၱဟုတ္၏’ဟု သညာ၏ေဖာက္ျပန္ျခင္း စိတ္၏ေဖာက္ျပန္ျခင္း အယူ၏ေဖာက္ျပန္ျခင္း၊ ရဟန္း တို႔ ‘မတင့္တယ္ေသာ အရာ၌ တင့္တယ္၏’ဟု သညာ၏ေဖာက္ျပန္ျခင္း စိတ္၏ေဖာက္ျပန္ျခင္း အယူ၏ ေဖာက္ျပန္ျခင္းတို႔တည္း။ ရဟန္းတို႔ သညာ၏ေဖာက္ျပန္ျခင္း စိတ္၏ေဖာက္ျပန္ျခင္း အယူ၏ ေဖာက္ျပန္ျခင္းတို႔သည္ ဤေလးမ်ဳိးတို႔တည္း။

ရဟန္းတို႔ သညာ၏ မေဖာက္ျပန္ျခင္း စိတ္၏ မေဖာက္ျပန္ျခင္း အယူ၏ မေဖာက္ျပန္ျခင္း တို႔သည္ ဤေလးမ်ဳိးတို႔တည္း။ အဘယ္ေလးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ- ရဟန္းတို႔ ‘မျမဲေသာ အရာ၌ မျမဲ’ဟု သညာ၏ မေဖာက္ျပန္ျခင္း စိတ္၏ မေဖာက္ျပန္ျခင္း အယူ၏ မေဖာက္ျပန္ျခင္း၊ ရဟန္းတို႔ ‘ဆင္းရဲေသာ အရာ၌ ဆင္းရဲ’ဟု သညာ၏ မေဖာက္ျပန္ျခင္း စိတ္၏ မေဖာက္ျပန္ျခင္း အယူ၏ မေဖာက္ျပန္ျခင္း၊ ရဟန္းတို႔ ‘အတၱမဟုတ္ေသာ အရာ၌ အတၱမဟုတ္’ဟု သညာ၏ မေဖာက္ျပန္ျခင္း စိတ္၏ မေဖာက္ျပန္ျခင္း အယူ၏ မေဖာက္ျပန္ျခင္း၊ ရဟန္းတို႔ ‘မတင့္တယ္ေသာအရာ၌ မတင့္တယ္’ဟု သညာ၏ မေဖာက္ျပန္ျခင္း စိတ္၏ မေဖာက္ျပန္ျခင္း အယူ၏ မေဖာက္ျပန္ျခင္းတို႔တည္း။ ရဟန္းတို႔ သညာ၏ မေဖာက္ျပန္ျခင္း စိတ္၏ မေဖာက္ျပန္ျခင္း အယူ၏ မေဖာက္ျပန္ျခင္းတို႔သည္ ဤေလးမ်ဳိးတို႔တည္းဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

မိစၧာဒိ႒ိသည္ ဖ်က္ဆီးအပ္ကုန္ေသာ ပ်ံ႕လြင့္သည့္ စိတ္ရွိကုန္ေသာ၊ ေဖာက္ျပန္ ေသာ သညာရွိကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္ မျမဲေသာ အရာ၌ ျမဲ၏ဟု အမွတ္ ရွိကုန္၏၊ ဆင္းရဲေသာ အရာ၌လည္း ခ်မ္းသာ၏ဟု အမွတ္ရွိကုန္၏၊ အတၱမဟုတ္ ေသာ အရာ၌လည္း အတၱဟု အမွတ္ရွိကုန္၏၊ မတင့္တယ္ေသာ အရာ၌လည္း တင့္တယ္၏ဟု အမွတ္ရွိကုန္၏။ ထို လူတို႔သည္ မာရ္မင္း၏ ေယာဂေလးပါးႏွင့္ ယွဥ္ကုန္၏၊ ေယာဂ (ေလးပါး)တို႔ျဖင့္ ေဘးမရွိရာ (နိဗၺာန္) သို႔ မေရာက္ကုန္၊ ထို သတၱဝါတို႔သည္ ပဋိသေႏၶ ေနျခင္း ေသျခင္းသို႔ ေရာက္ကုန္သည္ ျဖစ္၍ သံသရာသို႔ သြားၾကရကုန္၏။ အၾကင္ အခါ ဓမၼအေရာင္အလင္းကို ျပဳတတ္ကုန္ေသာ ဘုရားရွင္တို႔သည္ ေလာက၌ ပြင့္ေတာ္မူကုန္၏၊ ထို ဘုရားရွင္တို႔သည္ ဆင္းရဲၿငိမ္းရာ နိဗၺာန္သို႔ ေရာက္ေၾကာင္း ျဖစ္ေသာ ဤ(သစၥာေလးပါး)တရားကို ျပကုန္၏။ (ထိုအခါ) ထို ျမတ္စြာဘုရားတို႔၏ (တရားကို) ၾကားနာရကုန္သည္ရွိေသာ္ ထို ပညာရွိပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ မိမိစိတ္ကို တစ္ဖန္ ရၾကကုန္သည္ျဖစ္၍ မျမဲေသာ အရာကို မျမဲဟု ျမင္ကုန္၏၊ ဆင္းရဲေသာ အရာကို ဆင္းရဲဟု ျမင္ကုန္၏၊ အတၱမဟုတ္ေသာ အရာ၌ အတၱမဟုတ္ဟု ျမင္ကုန္၏၊ မတင့္တယ္ေသာ အရာကို မတင့္တယ္ဟု ျမင္ကုန္၏၊ မွန္ကန္ေသာ အယူကို ေဆာက္တည္ကုန္သည္ျဖစ္၍ အလံုးစံုေသာ ဆင္းရဲကို လြန္ေျမာက္ၾကေလကုန္သတည္း။

နဝမသုတ္။