အန ၄.၅၀: ဥပကၠိေလသသုတ္

၅ဝ။ ရဟန္းတို႔ လ ေနတို႔၏ ညစ္ႏြမ္းေၾကာင္းတို႔သည္ ဤေလးမ်ဳိးတို႔ေပတည္း၊ ယင္းညစ္ႏြမ္း ေၾကာင္းတို႔ျဖင့္ ညစ္ႏြမ္းကုန္ေသာ လ ေနတို႔သည္ အေရာင္မထြက္ကုန္၊ မေတာက္ပကုန္၊ မတင့္တယ့္ကုန္။ အဘယ္ေလးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ- တိမ္တိုက္တို႔သည္ လ ေနတို႔၏ ညစ္ႏြမ္းေၾကာင္းတို႔တည္း၊ ယင္းညစ္ႏြမ္းေၾကာင္းျဖင့္ ညစ္ႏြမ္းကုန္ေသာ လ ေနတို႔သည္ အေရာင္မထြက္ကုန္၊ မေတာက္ပကုန္၊ မတင့္တယ္ကုန္။

ရဟန္းတို႔ ဆီးႏွင္းသည္ လ ေနတို႔၏ ညစ္ႏြမ္းေၾကာင္းတည္း၊ ယင္းညစ္ႏြမ္းေၾကာင္းျဖင့္ ညစ္ႏြမ္း ကုန္ေသာ လ ေနတို႔သည္ အေရာင္မထြက္ကုန္၊ မေတာက္ပကုန္၊ မတင့္တယ္ကုန္။

ရဟန္းတို႔ အခိုးႏွင့္ ျမဴသည္ လ ေနတို႔၏ ညစ္ႏြမ္းေၾကာင္းတည္း၊ ယင္းညစ္ႏြမ္းေၾကာင္းျဖင့္ ညစ္ႏြမ္းကုန္ေသာ လ ေနတို႔သည္ အေရာင္မထြက္ကုန္၊ မေတာက္ပကုန္၊ မတင့္တယ္ကုန္။

ရဟန္းတို႔ ရာဟုအသုရိန္သည္ လ ေနတို႔၏ ညစ္ႏြမ္းေၾကာင္းတည္း၊ ယင္းညစ္ႏြမ္းေၾကာင္းျဖင့္ ညစ္ႏြမ္းကုန္ေသာ လ ေနတို႔သည္ အေရာင္မထြက္ကုန္၊ မေတာက္ပကုန္၊ မတင့္တယ္ကုန္၊ ရဟန္းတို႔ လ ေနတို႔၏ ညစ္ႏြမ္းေၾကာင္းတို႔သည္ ဤေလးမ်ဳိးတို႔ပင္တည္း၊ ယင္းညစ္ႏြမ္းေၾကာင္းတို႔ျဖင့္ ညစ္ႏြမ္း ကုန္ေသာ လ ေနတို႔သည္ အေရာင္မထြက္ကုန္၊ မေတာက္ပကုန္၊ မတင့္တယ္ကုန္။

ရဟန္းတို႔ ဤအတူသာလွ်င္ သမဏျဗာဟၼဏတို႔၏ ညစ္ႏြမ္းေၾကာင္းတို႔သည္ ဤေလးမ်ဳိးတို႔တည္း။ ယင္းညစ္ႏြမ္းေၾကာင္းတို႔ျဖင့္ ညစ္ႏြမ္းကုန္ေသာ သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ အေရာင္မထြက္ကုန္၊ မေတာက္ပကုန္၊ မတင့္တယ္ကုန္။ အဘယ္ေလးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ- ရဟန္းတို႔ ေသရည္ေသရက္ကို ေသာက္ကုန္လ်က္ ေသအရက္ကို ေသာက္ျခင္းမွ မေရွာင္ၾကဥ္ကုန္ေသာ အခ်ဳိ႕ေသာ သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ရွိကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤ(ေသအရက္ကို ေသာက္ျခင္း)သည္ သမဏျဗာဟၼဏတို႔၏ ပဌမညစ္ႏြမ္း ေၾကာင္းတည္း၊ ယင္းညစ္ႏြမ္းေၾကာင္းျဖင့္ ညစ္ႏြမ္းကုန္ေသာ သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ အေရာင္ မထြက္ကုန္၊ မေတာက္ပကုန္၊ မတင့္တယ္ကုန္။

ရဟန္းတို႔ ေမထုန္အက်င့္ကို မွီဝဲကုန္လ်က္ ေမထုန္အက်င့္မွ မေရွာင္ၾကဥ္ကုန္ေသာ အခ်ဳိ႕ေသာ သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ရွိကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤ(ေမထုန္မွီဝဲျခင္း)သည္ သမဏျဗာဟၼဏတို႔၏ ဒုတိယ ညစ္ႏြမ္းေၾကာင္းတည္း၊ ယင္းညစ္ႏြမ္းေၾကာင္းျဖင့္ ညစ္ႏြမ္းကုန္ေသာ အခ်ဳိ႕ေသာ သမဏ ျဗာဟၼဏ တို႔သည္ အေရာင္မထြက္ကုန္၊ မေတာက္ပကုန္၊ မတင့္တယ္ကုန္။

ရဟန္းတို႔ ေရႊေငြကို သာယာကုန္လ်က္ ေရႊေငြကို ခံယူျခင္းမွ မေရွာင္ၾကဥ္ကုန္ေသာ အခ်ဳိ႕ေသာ သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ရွိကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤ(ေရႊ ေငြကို ကိုင္ခံသာယာျခင္း)သည္ သမဏျဗာဟၼဏ တို႔၏ တတိယညစ္ႏြမ္းေၾကာင္းတည္း၊ ယင္း ညစ္ႏြမ္းေၾကာင္းျဖင့္ ညစ္ႏြမ္းကုန္ေသာ အခ်ဳိ႕ေသာ သမဏ ျဗာဟၼဏတို႔သည္ အေရာင္မထြက္ကုန္၊ မေတာက္ပကုန္၊ မတင့္တယ္ကုန္။

ရဟန္းတို႔ မွားေသာ အသက္ေမြးျခင္းျဖင့္ အသက္ေမြးကုန္လ်က္ မွားေသာ အသက္ေမြးျခင္းမွ မေရွာင္ၾကဥ္ကုန္ေသာ အခ်ဳိ႕ေသာ သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ရွိကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤ(မွားေသာ အသက္ ေမြးျခင္း)သည္ သမဏျဗာဟၼဏတို႔၏ စတုတၳညစ္ႏြမ္းေၾကာင္းတည္း၊ ယင္းညစ္ႏြမ္းေၾကာင္းျဖင့္ ညစ္ႏြမ္း ကုန္ေသာ အခ်ဳိ႕ေသာ သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ အေရာင္မထြက္ကုန္၊ မေတာက္ပကုန္၊ မတင့္တယ္ ကုန္။ ရဟန္းတို႔ သမဏျဗာဟၼဏတို႔၏ ညစ္ႏြမ္းေၾကာင္းတို႔သည္ ဤေလးမ်ဳိးတို႔ပင္တည္း။ ယင္း ညစ္ႏြမ္းေၾကာင္းတို႔ျဖင့္ ညစ္ႏြမ္းကုန္ေသာ အခ်ဳိ႕ေသာ သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ အေရာင္ မထြက္ကုန္၊ မေတာက္ပကုန္၊ မတင့္တယ္ကုန္ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

တပ္မက္ျခင္း’ရာဂ’ ျပစ္မွားျခင္း’ေဒါသ’တို႔ျဖင့္ ညစ္ႏြမ္းကုန္လ်က္ အဝိဇၨာပိတ္ဆို႔ ခံရကုန္သည္ျဖစ္၍ ခ်စ္ဖြယ္သေဘာကို ႏွစ္သက္တတ္ကုန္ေသာ အခ်ဳိ႕ေသာ သမဏ ျဗာဟၼဏ ပုဂၢဳိလ္တို႔သည္ ေသအရက္ကို ေသာက္ကုန္၏၊ ေမထုန္ကို မွီဝဲကုန္၏၊ အခ်ဳိ႕ ေသာ သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ပညာမရွိကုန္သည္ျဖစ္၍ ေရႊ ေငြကို ခံယူ ကုန္၏၊ မွားေသာ အသက္ေမြးျခင္းျဖင့္ အသက္ေမြးကုန္၏၊ အၾကင္ ညစ္ႏြမ္းေၾကာင္းတို႔ေၾကာင့္ အခ်ဳိ႕ ေသာ သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ အေရာင္ မထြက္ကုန္၊ ့မေတာက္ပကုန္၊ မစင္ၾကယ္ကုန္၊ ျမဴႏွင့္တကြ ျဖစ္ကုန္၏၊ ေတာ သမင္ႏွင့္ တူကုန္၏၊ ထို ညစ္ႏြမ္းေၾကာင္းတို႔ကို ေနမင္း၏ အေဆြျဖစ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူအပ္ကုန္၏။ အမိုက္တိုက္ျဖင့္ ေျမႇးယွက္အပ္ကုန္လ်က္ တဏွာ၏ ကြၽန္ျဖစ္ကုန္ေသာ တဏွာ ႀကဳိးရွိသူတို႔သည္ ၾကမ္းတမ္းေသာ အတၱေဘာကို တိုးပြါးေစကုန္လ်က္ တစ္ဖန္ ဘဝသစ္ကို ယူၾကရကုန္သတည္း။

ဒသမသုတ္။

ငါးခုေျမာက္ ေရာဟိတႆဝဂ္ ၿပီး၏။

ပၪၥမ သုတ္ငါးဆယ္ ၿပီး၏။